2007-08-09

Inmutningsmärket i Agneberget (Klocktornsberget)


Ungefär rakt ovanför den gröna parksoffan på bilden syns en liten yta i form av en romb. Där finns en säregen ristning i Agneberget (Klocktornsberget).

År 1750 hade en kornett vid namn Hans Tegner fått för sig att Agneberget skulle innehålla kopparmalm. Han anmälde det till Bergskollegium, som i sin tur beordrade bergmästare Stockenström att att på ort och ställe undersöka saken.
Att Stockenström verkligen verkställde undersökningen förstår man av Magistratens i Uddevalla skrivelse som svar på ett brev från honom.
Skrivelsen finns i Magistratens registratur för 1745-1750, band nr 10 och lyder:

"Till hr bergmästaren Stockenström den 2 Maij 1750. Av S T ankomne skrifwelse under den 18 nästlidne april, har Magistraten inhämtat det S T tillföllje af Kongl. Maij:tz och Rijksens högl. Bergz Collegii befallning är sinnad att besicktiga the af Cornetten hr Hans Tegner angifne Kopparstreck i Agneberget d. 24 uti innevarande månad, och skall det fördenskull wara Magistraten ett besynnerl. nöije att tå kunna wijsa huru willig then är att gå S T behörigen tillhanda uthi alt hwad som på thes åtgierd kan ankomma, förblifwandes stedse med högachtning.
M Koch
T S G B H S C I
(L S)"

Det var alltså redan 1750 som detta ägde rum och huruvida samme Hans Tegner var inblandad i ristningen i berget 1767 är vet vi alltså inte med säkerhet.

Det intressanta är dock att vi mitt i Uddevalla har ett tämligen okänt fornminne, och som bara så sent som i våras inte var registrerat som det. Nu är det emellertid gjort.

På 1760-talet gick det ihärdiga rykten om att det skulle finnas både guld och silver i berget och då gjordes inmutningen som höggs in i berget.Bild på sid 69 i boken "Historien om Uddevalla". Illustratör Lennart Karlsson.På den lilla ytan vid kanten av Agneberget står bokstäverna PMC högst upp. Därunder två korslagda hammare som är själva inmutningsmärket (i dag kanske vi skulle ha sagt Bergmästareämbetets logga).
Och därunder årtalet 1767.
Vad PMC betyder vet inte jag. Tar gärna emot tips om detta.//

3 kommentarer:

  1. Med Google kan man finna, PMC silverlera, en silver- och ev. guldhaltig lera, som används idag för att göra smycken. Vad PMC står för kräver, för min del en utökad efterforskning. (Kan sista bokstaven vara ett G?) I så fall vet jag inte vad det skall vara, om det inte är initialer för någon eller något.

    SvaraRadera
  2. Idag står PMC för Precious Metal Clay. Om detta uttryck fanns på 1700-talet vet jag inte.

    SvaraRadera
  3. PCM, silverleran, skall man tydligen hittat på i Japan för mindre än 20 år sedan. Emellertid kunde man konsten att göra metallpulver, cloisonne, ciselera, gravera, göra glas och mosaik i Mesopotamien, Egypten och Mellersta Östern många tusen år fvt. Minoerna på Kreta gjorde underbara smycken, kanske upplärda av fenicierna. Detta har kanske inte ett dugg med märket i Klocktorns-berget att göra, men vi var sällan först med en del teknik, särskilt vad gäller hantverk.

    SvaraRadera