2020-11-30

Bäveån från olika tider


Två bilder men från olika tider. Den övre bilden är äldst. Vi ser här en nedfart mot ån. Där byggdes sedan den Hansonska bron som syns på den nedre bilden. Det var förstås länge sedan där låg några båtar.  //
 

2020-11-29

Söndagspromenad på Gustafsberg 1930

Insänt av Bill Rönnqvist:


Hej Gunnar!
Detta foto är taget på Gustafberg 1930.
Att åka till Gustafsberg för en söndagspromenad
i den fina parken var lika omtyckt på 30-talet
som idag.
Denna bild är tagen vid en sådan promenad.
Damen i hatt är Selma Hansson från
Stenbacken med sonhustrun Gerthrud.
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-11-27

Musikpaviljongen i Margretegärde i nygammal skrud

 

Nu har musikpaviljongen i Margretegärdeparken genomgått en omfattande ansiktslyftning. I stället för att riva den och bygga nytt har man kostat på den rejält. Och nu är den snart 50-åriga paviljongen nästan klar.
Se så vacker den blivit.

Förhoppningsvis kommer Uddevallaborna att vara rädda om den så att vi får ha kvar den i många år.

Men vet du hur den kom till? Det skrev jag om på Uddevallabloggen 2008. Redan då var den drygt 30 år.
Jag frågade den gången konstruktören själv, Sten G Persson, och bad honom berätta om tillkomsten. Så här skrev han: 

"Inför valet 1973 observerade dåvarande kommunalrådet Harry Torneskog att ett vallöfte om en musikpaviljong inte uppfyllts varför kommunen i maj-juni månad uppdrog åt Arkitekt SAR Hansson på Bohuskommunernas Byggnadskontor att rita en dylik.

Antingen var det så att Bohuskommunernas Byggnadskontor inte hade tid (det var ju semestertider) eller ville ha för mycket betalt, men i vilket fall blev mitt dåvarande företag Sten G Persson Byggkonsult AB av Ing. Rune Johansson, U-a Fastighetskontor tillfrågade om vi för ett visst begränsat belopp kunde åta oss att konstruera den utifrån skissritningar med förutsättningen att den skulle kunna vara helt färdigbyggd under augusti månad.

Den uttalade tanken var att den skulle kunna användas för valtalen. Eftersom det var semestertider, även för oss, blev det ett jobb där min anställde Kenneth Hammarstedt beräknade själva fundamentet medan jag själv fick ta hand om överbyggnaden.

Min anställde Erland Högberg studerade grundförutsättningarna. Hansson hade skissat utifrån att den skulle byggas med limträkonsoler. Trots att vi valde aluminium som takmaterial blev det mycket stora momentkrafter, som skulle tas upp av ett fundament. Jag minns inte dimensionerna men det rör sig om en betongklump med några meters bredd och höjd längs hela paviljongens längd - ett par hundra m3 betong.

Den korta leveranstiden medförde att själva konsolerna byttes ut till stålkonsoler, vilka tillverkades av ett lokalt företag. Jag tycker mig minnas att Gustav Stenberg Byggnads AB (senare STENAB) var entreprenör.

För drygt 10 år sedan talade vi om detta i samband med att kommunen ville riva p.g.a. att ingen hade ansvaret och att underhållet därför blev eftersatt. Det löste sig den gången genom att Bohusläningen och STENAB + ev. något till sponsrade en upprustning.

Jag var den perioden ledamot av Tekniska nämnden. Eftersom man redovisade en mycket låg rivningskostnad frågade jag om detta. Det visade sig att man då inte kände till fundamentets storlek men att man tänkte låta det ligga kvar. Emellertid tror jag att det ligger högre än ursprungliga marknivån så jag tror att det kanske måste sprängas-bilas bort.

Såg i Uddevalla-Posten att det nu finns förslag på att flytta paviljongen till Museiparken. Det är inte tänkbart att flytta – materialet går inte att använda efter en flytt. Ett nybygge kostar förmodligen 1,5 -2,5 MKr.

En liten brasklapp eftersom paviljongens akustiska förhållanden inte är särskilt bra. Vårt uppdrag var begränsat till statiska konstruktionerna. Trots att det skulle bli en ”musik”paviljong gjordes ingen akustikutredning.

Det fanns det inga pengar till!

Mvh

Sten"

Sten Persson avled 2013.  //

2020-11-26

Nej, GUTE återvänder inte till Uddevalla

I dag lämnade GUTE Santander på den spanska nordkusten. Hon har legat på redden ett tag och väntat på ny order. Och det tycks hon ha fått för nu är hon på väg till Post Said vid inloppet till Suezkanalen. Uddevallabloggen fortsätter att hålla ögonen på henne framöver.  //

2020-11-25

Uppdatering Norra Drottninggatan

Nästan klart! Norra Drottninggatan mellan Kungsgatan och Norra Hamngatan är färdig när som helst. Jag tycker det har gått väldigt fort de senaste dagarna och fin har det blivit!  //

2020-11-24

Förberedelser för vintern

Då var det dags igen. På med vinterdäcken. Jag trodde att jag var relativt tidigt ute men däckkillarna sa tvärtom att jag var en av de sista. Nåväl med en månad kvar till julafton är det avklarat.  //

2020-11-23

GUTE på väg mot Spanien igen

Senast jag rapporterade om GUTE var hon på väg tillbaka från Slite till Klaipeda i Lithauen. Där var hon några timmar och lastade rullande last så det gick ganska snabbt. Sedan gav hon sig iväg mot Santander på Spaniens nordkust. Det var den hamnen hon gick till direkt från Uddevalla.

I Santander lastade hon och gick alltså mot Klaipeda och då gick hon genvägen genom Kielkanalen, men det har hon inte gjort denna gången. Nej hon har rundat Jylland och stävat söderut och nu lämnat Engelska kanalen och är på väg in i Biscayabukten i riktning mot Santander. Hon beräknar anlända dit tidigt på morgonen den 25 november.

Där skall hon lossa sin last och sedan bär det väl av "hem" till Uddevalla. //

2020-11-22

Julfest på underofficersmässen 1923

Insänt av Bill Rönnqvist.

Hej Gunnar!
Detta foto fick jag se idag.
Under bilden står det skrivet.
Julfest på nya underofficersmässen
år 1923 Uddevalla.
Foto(privat album)
Mvh.Bill Rönnqvist  //

2020-11-21

En beskrivning av Uddevalla 1863

Utsnitt av karta från 1855

1863 är ett speciellt år i Uddevallas historia. Det är då stadsfullmäktigeinstitutionen föds. Staden får självstyre och ett av de första besluten som fattades var att staden ställde sig bakom byggandet av Herrljungabanan.

Beslutet hade fattats redan året innan av den avgående magistraten och stadsfullmäktige konfirmerade det nu.

Landshövding Erik Sparres utredning om järnvägen komma 1863. Den hette Om Låneunderstöd till en bibana från Uddevalla öfver Wenersborg till Herrljunga.

I utredningen beskriver beskriver Sparre Uddevalla så här:

Denna stad , redan på 1400 - talet känd såsom en betydlig handelsplats , var under de sekelslånga krigen mellan Sverige och Danmark utsatt för mångfaldiga förhärjningar, dels från Danskarnes sida , dels från Svenskarnes, alltefter som länet var i den ena eller den andra maktens besittning.

Länets ändteliga införlifvande med Sverige underkastade staden en kränkning af dess rättigheter, hvilken under en längre tid motverkade dess bemödande att opparbeta sig er det lägervall, hvari den råkade under krigen.

Carl Gustafs plan att på bekostnad af Uddevalla och Kongelf upphjelpa Götheborg och Marstrand, är bekant. Enligt denna plan förlorade Uddevalla den 28 Maj 1658 sin stapelstadsrätt samt förvandlades till uppstad; och ehura stapelstadsrätten sedermera delvis återställdes, fullkomligt likväl först 1749, och Uddevalla med outtröttlig ihärdighet sträfvat att hålla sig uppe, har likväl ända till denna dag Götheborg, på sätt redan blifvit anfördt, fortfararle gynnats på bekostnad af Uddevalla, som sålunda hejdats i sin utveckling, t . ex . ännu 1837 genom en förordning hvarigenom Uddevalla köpmän förbjöds att direkte omlasta sina utrikes ifrån till Götheborg ankomna varor.

Dessa ogynnsamma förhållanden oaktadt, bedrifver Uddevalla likväl en betydlig rörelse, som befordras genem dess förmånliga läge i en starkt befolkad och väl odlad landsort samt de förträffliga vattenfallen i dess närhet, uppmanande till fabriksanläggningar, bland hvilka Kampenhofs bomullsspinneri ensamt har ett tillverkningsvärde af 597,000 R:dr. Antalet af utrikes ifrån inklarerade fartyg har i medeltal utgjort 150 årligen, och folkmängden, i stark tillvext, närmar sig numera antalet af 5000.

Det är likväl hufvudsakligen fiskerierna, af hvilka i alla tider stadens blomstring eller aftagande berott, och denna närings återupplifvande och stadfästande genom vid tagande af åndamålsenliga åtgärder för dess vidmakthållande, i stället för att fordom allt gjorts till dess förstörande, skulle mera än något befordra stadens tillvext.

Omgifven af den stora mängd fisklägen, hvaraf skärgården här är uppfylld, är Uddevalla den punkt der dessa utbyta sina varor mot fastlandets alster, och om dessa genom en lättad kommunikation med det inre landet blefve ditförda utan att behöfva gå omvägen öfver Götheborg, skulle omsättningen oerhördt tilltaga.

Äfven Uddevalla likasom Bohuslän och Dalsland kan således såsom ersättning för för de lidanden det såsom gränsort under krigen måst undergå, för de kränkningar af dess handelsrätt, det till följd af politiska syftemål i forna tider underkastats, och de förmåner som i sednare tider på dess bekostnad eller med tillbakahållande af dess rörelse beredts grannstaden, nu utan obillighet begära - kanske fordra ett låneunderstöd, hvar på Staten genom tilltagande välmåga, ökad bevillning och stegrad förmåga hos folkmängden att bära ökade skatter, skall uppbära ränta i mångfaldiga former.

Man har emot Uddevalla såsom exportort anmärkt, att inloppet dit från hafvet är långt och tidigare än det till Götheborg islägges. För så vidt detta till någon del är riktigt, har det endast sin grund i konstgjorda ej naturliga hinder.

Uddevalla har 3 : ne serskilda inlopp från hafvet, af hvilka det genaste norr om ön Oroust genom en vid Sund eller Sunningen i krigstid nedlagd försänkning, likväl gjorts oanvändbart för större fartyg. Denna försänkning kan med lätthet upptagas och skall likasom en, likaledes mindre kostsam upprensning vid Malösund, af staden med lätthet verkställas, så vida utsigt gifves till en lifligare rörelse.

Genom upptagande af denna försänkning skulle förekommas det korta isband, som för närvarande utgör det enda hindret för en ständigt öppen farled, och hvars genombrs tande i allt fall icke är förenadt med de svårigheter, Auto genombrytandet af det så kallade Elfsborgsbandet vid Götheborg. Man måste nemligen besinna, att derstädes ulit blifvit gjordt för att hålla seglationen öppen, då deruti vid Uddevalla hittills intet blifvit gjordt, Uddevalla stads hamn, i sednare åren djupt och rymligt utvidgad, erbjuder också, liksom den tillstötande Byfjorden med sina goda och rymliga ankarplatser, ett säkert skydd mot stormar och Uddevalla stad är således såsom exportort förtjent uppmärksamhet.///

2020-11-20

Projekt Fjordtorsk - Torskundret i Byfjorden

Torsk- och hummerreven tillverkas av Kynningsryd Prefab på gamla varvsområdet

I dag har projekt Fjordtorsk sänkt ner många nya torsk- och hummerrev. Arbetet fortsätter i morgon och sammanlagt kommer då 64 rev att ha sänkts ned på Byfjordens botten.

Det hela började 2014 då entreprenören Lars-Olof Axelsson fick tillstånd att sänka ner de första reven. Uddevallabloggen var med när de första reven sänktes ner i juli 2015. Läs här om det https://www.uddevallabloggen.se/2015/07/sjosattningen-av-hummerreven.htmlProjektledaren Lars-Olof Axelsson (Arkivbild)

Sedan 2009 har projektet växts och Lars-Olof har fått med sig flera myndigheter som stöttar projektet.

"Det unika är att ”våra” torskar året runt, oavsett årstid och vattentemperatur, uppehåller sig i eller i omedelbar närhet till reven. Detta är något som aldrig tidigare iakttagits eller dokumenterats. Slutsatsen är att torskar inte väljer lekplats eller lokalisering av en slump. De väljer en plats där ungfisk har en god förmåga att överleva. Det är så som torsken vid reven valt sin lokalisering och lekplats och det är med kännedom om detta beteende vi kan stärka den biologiska mångfalden och få stora lekmogna torskbestånd vid de nya torskrevsparkerna inom en snar framtid."  //

2020-11-19

Jan-Erik Lindqvist död


Jan-Erik Lindqvist har avlidit. Han föddes i Jönköping (Sofia) den 19 januari 1939.

Han började sin militära karriär som officersaspirant vid Norra Smålands regemente 1961. Studentexamen vid Försvarets Läroverk 1964. Officersexamen 1965.

Fänrik vid Norra Smålands regemente 1965. Löjtnant 1967. Kapten 1972, vid Bohusläns regemente 1973, Major 1976, vid Norra Smålands regemente 1992. FN 26.

Han var ordförande för Bohusläns Försvarsmuseum under några år.

Jag hade honom som chef stabskompaniet en tid. Han var en mycket ödmjuk person som ingav stort förtroende både bland kolleger och värnpliktiga.

Sedan han kom till Bohusläns regemente var han bosatt i Bro, Lysekils kommun, där hustrun Bodil är född.

Han sörjes närmast av Bodil och barnen med familjer.  //

2020-11-18

Cyklisten Oskar Revelj kontrakteras av belgiskt lag


Cyklisten Oskar Revelj från Uddevalla har tecknat kontrakt med det belgiska laget FlandersColor
Galloo Team.

- Tanken är att jag ska åka till Belgien i perioder och tävla med dem, säger Oskar Revelj, som annars
tävlar för Vänersborgsklubben CK Wänershof.

FlandersColor Galloo Team har sin bas i Wevelgem nära gränsen till Frankrike. Laget har jobbat med
att utveckla ungdomar inom landsvägscykling under många år i Belgien och har på senare år gett
ungdomar från andra länder möjligheten att bli en del av laget.

15-årige Oskar Revelj är idrotts fostrad i Geilo IL / Norge. De första åren var det fokus på längdskidor
och fotboll som för dom flesta ungdomar, men cykel har hela tiden varit en del av Oskars träning och
aktiviteter. De första åren i Sverige blev klubben Uddevalla CK där Oskar tävlade i MTB med stor
framgång.
2020 har varit ett mycket framgångsrikt år för Oskar som tävlat i klassen 15-16 år för CK Wänershof
och placerat sig i toppen i nästan alla tävlingar. Årets höjdpunkt var en tredjeplats och bronsmedalj
vid Svenska Mästerskapen i landsväg i Stockholm i augusti.

Det belgiska laget tog kontakt med Oskar efter att han mailat dem sina meriter och sina tankar om
hur han vill utvecklas inom cyklingen.

- Jag är otroligt stolt över att få köra för FlandersColor Galloo Team och hoppas att jag får möjlighet
att tävla mycket i Belgien. Där är cykel en mycket stor sport och det kommer att ge mig en unik
möjlighet att utvecklas i min idrott.

- Det är bara jag från Sverige som ska köra i 15-16 års klassen för laget. Men i juniorlaget med
åldrarna 17-18 år finns tre svenskar med som jag känner så jag hoppas att det blir några
gemensamma samlingar med dom också.

Nu har Oskar inlett en tuff och målmedveten vintersäsongsträning som även innefattar träning
inomhus i garaget i familjens hus. Förutom satsningen i Belgien och den svenska tävlingssäsongen är
den stora målsättningen att komma in på Riksidrottsgymnasiet i Skara med start hösten 2021.  //

Filmis - Uddevalla Filmstudio får Uddevalla kommuns kulturpris 2020


Kultur- och Fritidsnämnden har idag beslutat tilldela Filmis - Uddevalla Filmstudio 2020 års kulrurpris.

Underbart roligt och välförtjänt, tycker Jan Gustafsson i föreningen. Åtta års idogt arbete sedan starten hösten 2012 har gett resultat. Sorgligt bara att coronasituationen drabbar oss och andra kulturbärare så hårt. Våra filmvisningar är ju inställda sedan slutet av oktober och det är mycket ovisst, när de kan tas upp igen.  //

2020-11-17

GUTE har kastat loss från Gotland

I eftermiddags kastade GUTE loss från Slite på Gotland och är nu på väg tillbaka till Klaipeda i Lithauen dit hon beräknas komma i morgon bitti. Kanske för att hämta den rullande last hon fraktade dit den 31 oktober? Skall bli spännande att se vart det bär hän sedan. Tillbaka till Spanien?  //

2020-11-16

Vart tog GUTE, STENA FORETELLER och STENA FORECASTER vägen?

Vi hade vant oss vid att GUTE låg vid Skeppsholmspiren. Hon gjorde några utflykter då och då. Den senaste var att hon hämtade sin last i spanska Santander och gick senare genom Kielkanalen till Klaipeda i Lithauen. Där hon lossade sin last.

Då trodde jag att hon skulle återvända till Uddevalla, men så blev det inte. Hon gick till hamnen i Slite på Gotland och där ligger hon sedan några veckor. Hon är ju hemmahörande på Gotland så jag får anta att hon blir kvar där inom överskådlig tid. Men jag kommer att hålla ett öga på henne då och då.
Foto Caroline Fjell.

Med ett par dagars mellan rum lämnade tvillingfartygen STENA FORETELLER och STENA FORECASTER.

STENA FORETELLER gick först till England men är nu på väg längs Afrikas kust till hamnen Walvis Bay i Namibia.

STENA FORECASTER går sedan en tid på traden mellan Liverpool och Dublin, fram och tillbaka.  //

2020-11-14

Vykort skrivet med morsealfabetet?

Insänt av Lars Barkman. Klicka på bilden för att zooma in.

Hej Gunnar!
Hittade detta vykort i min samling, som jag behöver hjälp med. Det är fröken Zelma Löfströms i Fjärdingslöv, som har fått en hälsning från Uddevalla. Det verkar som Zelma och avsändaren är förtrogna med telegrafi, eftersom det (mig veterligen) är det som finns nedanför bilden av Norra tullen.
Kan du eller någon i läsekretsen hjälpa mig med att "översätta" de korta och långa till bokstäver? Kortet är poststämplar Uddevalla 5/2 1907.
Mvh
Lars Barkman  

Erik Kilhamn har tolkat texten så här:

Där ser man ingen af åhörarne man står i midtvåningens korrid---går genom alla --- så öppnas dörrarna på glänt.  //

Gustafsbergsarkivet Arkivens dag 2020-11-14

Idag är det Arkivens dag. Både i Sverige och i övriga Norden. Vad passar då bättre i dessa coronatider att följa med på en 20 minuters visning av Gustafsbergsarkivet? //

2020-11-13

Klass 4 B, Norrskolan 1961-1962

Insänt av Percy Lauman

Det andra fotot från Percy är från Norrskolan. Jag står bredvid vår klassföreståndare Viktor ”Månen” Andersson. Är det någon som känner igen sig?
Mvh Percy Laumann boende i Göteborg sen 1963//

2020-11-12

Intensiv men lyckad höst för Per Johansson

Den 29 augusti gifte han sig med sin Ann-Sofie i Societetshuset på Gustafsberg. Då visste jag att han fått nytt jobb som tränare för damhandbollsklubben Rostov - Don i Ryssland. I klubben finns sedan i somras en av Sveriges bästa spelare Anna Lagerqvist.

Han kom inte iväg till Ryssland som han hoppats på grund av svårigheter att få visum i dessa coronatider. Men nu är han på plats och gör succé i sin nya klubb. Åtta segrar på åtta matcher skriver Bohusläningen som har en längre intervju med honom på webben.

Rostov-Don direktsänder sina presskonferenser live och då dyker de upp i mitt Facebookflöde. Bilden här ovan är från segern i Champions Leauge-matchen mot danska Esbjerg.

Grattis Per till den lyckade starten i din nya klubb och grattis även till de 50 åren (10 november)!  //

2020-11-11

En liten bok om ekar

En liten välskriven och intressant bok om ekar. Boken är just nu för nytryck men kommer sedan att säljas på Elon, El o Fritid, mittemot Bella Vista som är Ljungskileortens hembygdsförenings hus. Den kostar 80 SEK.


Författare till boken är den kände Ljungskileprofilen Lars-Magnus Olovson.  ///

2020-11-10

Minnen från Uddevalla teater

Foto Arne Andersson

Här är en bild från salongen på Uddevalla teater. Jag hade nöjet att två kvällar på våren 1956 vara statist och närvarande på scenen i två av tre akter i en pjäs som om jag minns rätt hette Svindlaren Topaz. Huvudrollen hade Allan Edvall, som spelade läraren Topaz, och jag och två klasskamrater hade blivit uttagna att vara hans elever och satt därför i skolbänkar på scenen. Jag var inte uttagen från början utan bara reserv, men hade turen att en av de ordinarie kamraterna blev sjuk så jag fick hoppa in.

Instruktionen till oss var att sitta i bänkarna och vara lagom stökiga. Vi fick inget säga, men väl skjuta papperstussar med hjälp av gummiband på varandra. Och det gjorde vi av hjärtans lust.

Medan salongen fylldes med publik kunde vi kika ut genom små hål i ridån och bevittna publiktillströmningen.

Tredje akten kunde vi följa från kulisserna och jag minns hur jag klättrade omkring högt över scengolvet och såg skådespelarna under mina fötter. Vi hade förstås fått instruktioner att inte ge några som helst ljud ifrån oss och det var inte så lätt för en gosse som ännu inte fyllt elva år.

Skådespelarna var väldigt vänliga och tog hand om oss gossar och någonstans i mina gömmor har jag kvar en autografbok med alla skådespelarna namn. Allan Edvall, Gun Carlberg, Helge Cederlund och Olle Ek minns jag. Olle Ek skrev i autografblocket "Till kollega Gunnar Klasson". Det var min premiär som skådespelare.
Foto Arne Andersson.

På morgonen den 15 juli 1958 upptäcktes att teatern börjat brinna. Många vet kanske inte att den låg vid Södergatan som på den tiden fortsatte rakt fram över Göteborgsvägen. Till vänster har vi gamla badhuset. Idag är där en park som heter Teaterplantaget efter Uddevalla Teater. Oftast hör man emellertid folk kalla parken för Badhusparken.

Teaterbranden finns på film, men tyvärr har jag i skrivande stund inte möjlighet att visa den här på Uddevallabloggen. Man kan dock se den och andra stora Uddevallabränder här på Youtube https://youtu.be/CQBPcpNBFbo 

Speaker är den legendariske brandchefen Eric Ström som dessutom såg till att filmen kunde bevaras.

Filmkamera var inte så vanligt på den tiden men en taxichaufför från Göteborg hade en körning till Uddevalla på förmiddagen och kom mitt i branden. I bagageluckan hade han sin filmkamera och några rullar och började filma. Filmen tog snart slut och under de närmaste timmarna köpte tömde han fotoaffärerna i Uddevalla på film och filmade branden under större delen av dagen.

Brandchefen Eric Ström fick höra talas om taxichauffören och lyckades få tag i honom och köpte hans filmrullar. Eric Ström skickade dem sedan till en fotofirma i USA som satte ihop filmerna så det blev en film. Den filmen finns numera på Bohusläns museum, Uddevalla Hembygdsförening och andra ställen.  

Brandorsaken blev aldrig officiellt fastställd men branden inträffade mitt i den perioden som en känd pyroman och yrkesbrandman var verksam. Han anlade mer än 20 bränder under åren 1958 - 1959, men erkände aldrig teaterbranden.  //

2020-11-09

Uddevalla teater 1862 - 15 juli 1958

 

Så vacker den var. Vår gamla Uddevalla teater som invigdes 1862 och förstördes vid branden den 15 juli 1958. 

En bra sammanfattning av Uddevalla teaterhistoria får man i Gustaf E. Karlssons minnesskrift.

Och det har skrivits mycket teaterhistoria i våra lokaltidningar. I Tidningsarkivet hittar jag många artiklar om teater i vår stad:

Datum          Innehåll

1826-09-13 Direktör Berggren från Uddevalla gav igår sista föreställningen med sin teater.

1827-11-22 Kuhnska sällskapet uppträder på härvarande teater i Uddevalla. Nöjen.

1831-12-21 Slutet teatersällskap ger romantiskt skådespel i fyra akter vid teatern i Uddevalla. Teater.

1861-02-04 Uddevalla skall få en teater? Nöjen.

1861-03-14 Teater i Rådhussalen, Uddevalla. Nöjen.

1861-07-18 Teaterstyrelse utsedd i Uddevalla. Skall försöka hitta lämplig tomt för nya teatern.

1862-06-02 Teatern ny färdigbyggd, Uddevalla.

1862-06-16 Fruntimmersföreningen sammanträder i Uddevalla. Dekorationer har kommit till teatern.

1863-09-08 Första föreställningen på nya teatern i Uddevalla är den 15:e. Kung Reenes dotter. Nöjen.

1863-09-25 Beskrivning över den nya teatern i Uddevalla. Byggnad.

1864-03-11 Teaterspektakel. Smittska sällskapet uteblev. Nöjen.

1879-01-23 Luckan i scengolvet på teatern gick sönder under föreställning. Teater.

1879-02-10 "Tryckfrihetsåtal mot tidningen Bohusläningen på grund av uttrycket ""teaterband""."

1879-04-17 Keyska teatersällskapet spelar fem olika pjäser på kort tid. Teater.

1879-05-26 Krönika om den originella Brita-Maja vid teatern i Uddevalla. Teater.

1879-05-29 Brita-Maja vid teatern, Uddevalla ger svar på tal. Teater.

1880-02-05 "Teater lördagen den 7 feb. 1880 kl. half 7 e.m. ""Jorden runt på 80 dagar"". Teater."

1880-04-26 Teater i Uddevalla onsd. 28 april. Bröllopet på Ulfåsa. Teater.

1881-05-02 Fullt hus på Musikföreningens soirée den 29 april å härwarande teater.

1881-07-25 Uddevallas Lotsarnas kålgård ligger vid Teaterhuset. Trädgård.

1881-10-05 Onsdag dn 7 dec. gifes teater till förmån för stadens fattiga.

1881-12-09 Nya teatern i Uddevalla. Byggnad.

1881-12-12 Teatern i Uddevalla, artikelserie. Teater.

1884-07-05 Affischörskan Britta-Maja Jonsson på Teatern hvid brand på Frankenberg. Brand.

1885-05-21 Uddevalla teater kommer att såwida inget hinder mellankommer att öppna sina portar omkring den 12 juni. Teater.

1885-06-11 Uddevalla teater inwigs söndag 14 juni kl. 7 e.m. Musikalisk & dramatisk Tournée. Teater.

1885-08-27 Teatern öppnar igen efter flera år. Nöjen.

1885-09-03 Dåligt publikunderlag för teatern. Nöjen.

1885-09-12 """Guldspindeln"", lustspel i 4 akter kan ses på Uddevalla teater söndag 13 sept. kl. ½ 8. Teater."

1885-09-15 """Ett dockhem"", kan ses på Uddevalla teater, skådespel i 3 akter. Teater."

1885-09-17 """En man som gråter"", komedi i en akt, samt ""Det skadar inte"", lustspel i 3 akter på Uddevalla teater."

1885-10-03 Uddevalla teater har af utredningsmännen i Rignérs dödsbo sålts till August Brinkman Köpenhamn. Teater.

1886-01-09 """Hattmakarens spel"", lustspel i fyra akter af Selfrid Kinmanson, kan ses på Uddevalla teater. Dir. Oscar Stiegler."

1886-01-23 "Uddevalla teater visar på söndag den 24 januari, ""Gräsänklingen"". Teater."

1886-09-09 Teatern restaureras.

1886-09-28 J. F. Smith tager farväl, efter 40 års verksamhet som teaterdirektör.  Avgår.

1887-01-11 Uddevallas teater före branden 1806. Teater.

1887-01-18 Funna brandförsäkringsintrument berättar om teatern i staden före branden 1806.

1887-06-02 "Sagospel i 5 akter på Uddevallas teater. ""Lycko-Pers Resa""."

1887-06-02 "Första teaterföreställningen af Engelbreckt-tournéen giwes i afton. ""En fifig spekulation"". Teater."

1887-10-15 För första gången i Uddevalla. Museum i det stora teatertältet vid gasverket. Museum.

1887-12-10 För första gången spelas Grefen af Monte-Christo i 3 akter på Uddevalla Teater.

1888-09-04 Uddevalla Teater och Frälsningsarmén.

1888-09-04 Frälsningsarmén vill köpa Uddevalla teater. Kyrka. Fastighetsaffär.

1888-10-06 "Torsdagen den 11 oktober kan man se ""Tiggarstudenten"" på Uddevalla teater."

1889-03-21 "Logen 210 ""kampenhof"" anordnar femårsfest i ordenslokalen teaterhuset. Förening."

1890-02-01 "På Uddevalla teater kan man se ""Så tuktas en argbigga"". Ett lustspel i 5 akter. Teater."

1890-11-01 "På Uddevalla teater kan man se ""Ett köpmanshus i skårgården"". En roman af Emelie Flygare- Carlén &  Frans Hedberg. Teater."

1891-02-17 Det eventuella inköpet av teaterhuset. Fastighetsaffär.

1891-02-20 Teaterns försäljning. Sammanträde om köp av denna för användning som föreningshus. Teater. Fastighetsaffär. Föreningar.

1891-02-21 2300 kronor äro redan tecknade till teaterköpet. Fastighetsaffär. Föreningar.

1891-03-13 Inköpet af teatern. Ture Malmgren till Göteborg för att avsluta köpet. Föreningar. Fastighetsaffär.

1891-03-20 Teaterköpet. Ännu ej klart. Föreningar. Fastighetsaffär.

1891-03-26 Teaterköpet är nu verklighet. Föreningar. Fastighetsaffär.

1891-05-15 Föreningsfest å Teatern. Annons. Föreningar.

1891-05-22 Invigningsfesten å teatern härstädes… Föreningar.

1891-10-20 Till underhåll av teaterhuset beviljades folkföreningarna bidrag. Teater. Föreningar.

1891-11-03 "Uddevalla teater ger bl.a föreställningen ""Köpmannen i Venedig"". Teater."

1891-11-03 SMS hade årsfest i teaterhuset, som är deras egen lokal. Föreningar.

1891-11-05 Recension av Uddevalla teaters föreställningar. Teater.

1891-11-10 Uddevalla teater ger föreställningar med Collinska sällskapet. Teater.

1891-12-08 Aftonunderhållning på Uddevalla teater.

1892-02-16 På Uddevalla teater kan man se, Lilla Helgonet, Tiggarstudenten och Stackars Jonatan. Teater.

1892-07-26 Teatern i Uddevalla är nu till yttre resturerad och företer ett prydligt utseende. Teater.

1893-03-09 Rapphöna tillvaratagen i teaterplantaget. Fåglar.

1893-05-09 "Lördag den 13 maj, kan man se de berömda ""Unga Wiener Genre-sångerskorna och O. J. Dotti på Cello Virtuos på Uddevalla teater."

1894-02-20 "Uddevalla teater ger för första och enda gången ""Charlies tant"". Nöje. Annons."

1894-02-24 "Skådespelset ""Charlies tant"" gavs på Uddevalla teater. Nöje."

1894-11-22 Dramataisk minnesfest af Gustaf Adolf och Ebba Brahe, festen afslutades med en Gustaf Adolfs-Tablå. Teater.

1897-02-27 Vice häradshöfdingen N. von Zweigbergk, talade på Uddevalla teater om den svenska hustruns rättsliga ställning.

1897-03-09 Uppskattad pjäs gavs på Uddevalla teater. Teater. Nöjen.

1897-12-04 Atonunderhållning på Uddevalla teater. Nöjen.

1898-03-26 Från gamla Bohuslän. Uddevalla teater. Berättelse.

1899-01-24 Svart rolighet på Uddevalla teater. Nöje.

1899-01-26 Jacksons negersällskap utför alltjämt musik å gatorna och drar talrik publik till Teatern. Musik o sång.

1899-04-04 "På Uddevalla teater kan man se ""Herrskap och tjenstefolk"" i tre akter."

1900-01-20 "Uddevalla Teater. Lombergska turnen här för att uppföra ""Värmläningarna""."

1900-03-10 Docenten Rudolf Kjelle'n föreläser om boerna i Sydafrika på teatern i Uddevalla.

1900-10-11 På Uddevalla teater  kan man se Stor-Klas och Lill-Klas, ett sagospel med sång och dans i 7 tablåer.

1900-10-30 Folkkonsert å Uddevalla teater gifves i morgon afton af dir. C. Th. Crona, som nu fått sitt kapell förstärkt. Musik o sång.

1900-12-08 Uddevalla teater. Deurellska sällskapet afslutar i afton sin sejour.

1900-12-11 Fru Anna Pettersson Norrie gifver Vis- och Romansafton å Uddevalla Teater. Annons.

1901-08-01 Från gamla Bohuslän. Ett teaterminne.

1901-10-17 Brasil Jack med sällskap gästar i morgon Uddevalla teater.

1902-04-29 På lördag den 3 maj kan man på Uddevalla teater se föreställningen, Anderson, Petterson och Lundström.

1903-09-29 Uddevalla Teater har vissa brister.

1903-11-03 Uddevalla Teater byggs om.

1904-01-09 Teaterns ombyggnad.

1905-03-21 Hjamar Selanders sällskap. Teater.

1906-02-24 "Lustspel i fyra akter å Uddevalla teater. ""Sodom & Gomorra""."

1908-12-24 Uddevalla Teater, bild o artikel.

1910-10-13 Vattentillgången ökas, undersökningen å Teaterplantagets område har sedan en tid pågått.

1910-11-19 Nya pumpverket i Teaterplantaget har sedan i tisdags börjat användas. Ledningar.

1910-12-23 Uddevalla teater, skådespel mm. Nöjen.

1910-12-30 Teaterstyrelsen i Uddevalla hade möte.

1911-01-13 Teater. Annons.

1912-08-14 Målaren Elias Fagerström död, 69 år. Han har målat dekorationerna i Uddevalla teatersalong med flera.

1912-10-25 Uddevalla teater får celebert besök på måndag. Teater.

1914-06-11 Pumpverket i teaterplantaget har på på grund av den långvariga torkan måst sättas igen.

1914-09-28 Harriet Bosse på Uddevalla teater. Teater. Nöjen.

1914-11-16 Uddevalla teater gästas om lördag af fröken Hilda Borgström. Teater.

1915-07-05 Friluftsteatern å Skansberget. Föreställning på torsdag. Teater. Bild.

1916-09-15 Viktoriateatern, den nya biografen i konserthuset invigs på fredag. Invigning. Bio.

1917-03-07 Uddevalla teater skall försäljas. Teater.

1919-10-24 Anders de Wahl till Uddevalla. Ett sällsynt tillfälle för alla konstvänner. Teater.

1922-03-04 Om morgondagens föreställning på Uddevalla teater.

1922-03-08 Fullsatt salong på Frideborg som besöktes av Skånska Lasse, Calle Johansson och pianisten Artur Lindstam. Teater.

1922-03-31 "Uddevalla Teater visar ""Den javanesiska dockan"" med Tora Teje och Gösta Ekman."

1922-04-03 Uddevalla Teater gästas av Ernst Rolf med ensemble. Musik o sång.

1922-04-06 Ernst Rolfs teaterafton i Uddevalla ikväll.

1922-04-25 Tankeläsningsseans med känd norrman på teatern.

1922-05-26 Friluftsteater på Skansberget. Nästa torsdag ger Halvar Falcks sällskap på Skansbeget sin första föreställning.

1922-09-07 Pauline Brunius och Gösta Ekman startar turne runt Sverige. Teater.

1922-09-20 "På Uddevalla teater ger Karin Swanströms-turnén lustspelet ""27:de augusti"" av Einar Fröberg."

1922-11-22 "John Lianders revyensemble gästar Uddevalla med Karl-Gerhards succés "" Ställ er i kön"". Teater."

1923-01-25 Lill-Anna blir drottning. Teater.

1923-02-02 Triangelturnéringen i brottning å Uddevalla teater. Trollhättan-Vänersborg och Uddevalla. Idrott. Bild.

1923-03-14 Uddevalla Teater spelar August Strindberg's Fadren med Margot och Allan Ryding. Teater.

1923-06-25 Friluftsteater å Skansberget.Spelar  Hans Kungl. Höghet i tre akter. Regi: Karin Svanström. Teater.

1923-09-24 Anders de Wahl och Astri Torsell-turnén gästar Uddevalla teater den 3 oktober. Teater.

1923-10-15 "Uddevalla Teater. Sigurd Walléns stora succes ""Pojkarna på Storholmen"" tisdag 16 oktober."

1923-11-14 Karl-Gerhards revy 1923 uppföres imorgon kl. 8 e.m. å Uddevalla teater. Musik o sång.

1924-02-29 Triangelmatch i brottning å Teatern, ett 30-tals brottare från Uddevall-Vänersborg-Trollhättan. Idrott. Annons.

1924-04-26 En mystisk afton giver trollkonstnären Abdul Hamid å teatern i Uddevalla.

1924-05-08 Teater och cabarét var det på tisdagskvällen å Frideborg. Publiken var fåtalig.

1924-09-04 Byrådirektören och före detta fiskeriintendenten K. A. Andersson har hållit ett politiskt föredrag på teatern. Politik.

1924-10-24 Karl-Gerhard och Lili Ziedner gästa vår teater den 28 oktober. Annons.

1924-11-01 Fru Agneta Pettersson har försålt huset å tomt nr 1 i kv Teater. Fastighetsaffär.

1925-02-13 "Världsattraktion "" De underbara glasögonen"" å Teatern i Uddevalla. Annons."

1925-04-20 Svenska mästerskapstävlingarna i fri brottning på Uddevalla teater. Idrott.

1925-07-28 50 år fyller maskinmästaren vid teatern Oscar Andersson. Bild.

1926-03-22 Uddevalla teater: Swedenhielms av H. Bergman.

1926-03-25 Bröderna Östermans Huskors på Uddevalla Teater.

1926-09-14 En intressant teaterafton bjöds Munkedalspubliken i Folkets hus.

1926-09-30 Revy på Uddevalla teater.

1926-10-05 Skådespelaren Åke Claeson. Teater.

1926-10-08 Uddevalla teater har nyrestaurerats ut- och invändigt, bild. se Bohusläningen 1926-10-11.

1926-10-08 Restaureringen av Uddevalla  teater har nu slutförts. Teater.

1926-10-29 Vår nyreparerade teater.

1926-11-08 Uddevalla Teater.

1926-11-10 Folkdansuppvisning å Uddevalla teater.

1927-01-03 Uddevalla teater. Skärgårdsflört.

1927-01-10 Uddevalla teater. Spökhotellet. Teater.

1927-01-10 Uddevalla teater. Styrman Karlsson bröllopsresa.

1927-01-14 """Styrman Karlssons bröllopsresa"" ges å Uddevalla teater tisdagen den 18 d:s av Allan Rydings sällskap. Teater."

1928-09-13 "Uddevalla Teater. Lustspel ""En piga bland pigor"". I Huvudrollen Viran Rydkvist. Annons."

1928-11-17 "Det glada lustspelet "" Sten Stensson Sten från Eslöf "" spelas spelas på söndag å Uddevalla teater med Elis Ellis. Annons"

1928-11-24 Oslo Brytekreds kommer till Uddevalla och möter Uddevalla IS på teatern i Uddevalla. Med fyra norska mästare i brottning. Idrott.

1929-02-05 Uddevalla rådhusrätt. Karl Gerhard har vid en teaterföreställning gjort sig skyldig till brott mot biografförordningen, 15 kr i böter.

1930-07-01 Uddevallaflickan som blev primadonna, Esther Roeck-Hansen. Teater. Bild.

1930-07-29 55 år fyller maskinmästaren vid teatern Oscar Andersson.

1930-12-10 Affischörskan vid teatern Brita-Maja. Bild.

1931-03-05 "Anders de Wahl på Uddevalla teater imorgon fredag. ""Anständighetens vällust""."

1931-11-02 Ernst Rolf anländer till Uddevalla med sin revy den 5 nov. Teater.

1931-12-08 Uddevalla Teater i motvind. Vad göras för att stimulera intresset.

1932-02-09 "Uddevalla teater. Gästspel av Ester Roeck Hansen. Premiär ""Kamrat Arina står brud"". Teater."

1932-04-22 "Uddevalla Teater. Alice Eklund i ""Det fattas en man"". Annons. Teater."

1932-10-27 """Blomman från Hawaii"" på Uddevalla Teater med Elsa Wallin. Nöje."

1933-01-30 """Guds Gröna Änglar"" på Uddevalla Teater."

1933-09-02 Teater i Uddevalla.

1933-10-20 Teaterförening i Uddevalla. Konstituerande möte på måndag. Föreningar.

1934-05-18 Folkets Park i Uddevalla. Operettsångerskan Karin Ygberg gästar parken. Teater. Bild.

1934-08-18 Uddevalla Folkets Park. På fältmanöver, teater och dans. Annons.

1934-10-05 """18 år"" på Uddevalla teater med Aino Taube. Teater. Bild."

1934-10-05 Edvard Persson är en humorist på scen. Teater. Bio. Bild.

1934-10-23 Operett på Uddevalla  teater. Eklöf Trobäckska operettsällskapet fira sitt 25 årsjubileum.

1935-01-15 Göteborgs stadsteater ger Gustav Vasa i Uddevalla teater.

1935-01-31 "Uddevallateater. ""För sant för att vara sant"". Teater."

1935-01-31 En förnämlig teaterafton. Teater.

1935-02-07 Karl-Gerhard i Uddevalla. Teater.

1935-03-21 Torsten Sandbergs drama till Uddevalla. Teater. Böcker. T. S-g.

1935-04-01 "Fästligt på teatern i lördags. ""Den store författaren""."

1935-04-09 Ökensängen, på Uddevalla teater.

1935-09-13 Det blir ett fint höstprogram på teatern i Uddevalla.

1935-09-21 Dramatiska teaterns höstsucces till Uddevalla. I ensemblen framträdde Olof Winnerstrand. Bild.

1935-10-24 "Inga Tidblad spelar Fay Hilary's roll i ""Ung kärlek"". Teater."

1936-01-04 "Uddevalla teater ""Glädjens blomster"". Under Trettondagshelgen."

1936-02-14 En piga bland pigor på Uddevalla teater.

1936-02-24 Hälsingborgs Stadsteater på turne´. Wienerlustspel på Uddevalla teater. Teater.

1936-02-27 Teater och musik. Gatumusikanter på teatern.

1936-03-10 Uddevallaoriginal i den gamla goda tiden, Brita-Maja på teatern, Kalle Wärme.

1936-03-17 Roligt amerikanskt lustspel på teatern.

1936-03-18 Bättre mans barn på Uddevallas teater.

1936-03-28 Folkpartimötet på Teatern igår blev stilfullt. Politik.

1936-04-04 """Naturpark"" i Skansen och kring tennisbanorna. Bilden visar planering i Teater."

1936-04-22 """I skälve verket"". Uddevalla teater."

1936-05-30 80 år fyller skomakaremästare Olof Törnblom Uddevalla. I 56 år var han vaktmästare vid Uddevalla teater.

1936-09-24 "Boxningsklubben ""Rimner"" har påbörjat inomhusträningen i lokal å teatern."

1936-10-31 UAK:s jubileumstävlan på Teatern med internationella brottningar. Annons. Idrott.

1936-12-15 Hur Uddevalla fick eget teaterhus - ett 75-årsminne. Bild. Julbilaga.

1937-03-08 Modernare teaterhus i Uddevalla. Salong och läktare skall repareras.

1937-07-16 Staden får satsa till teaterhuset. Bidrag med 8,000 och lån med 7,000 begäres. Teater.

1937-08-20 Uddevallaskådespelerskan Esther Roeck-Hansen skall gästspela på Uddevalla teater i sept.Teater. Nöjen.

1937-09-08 Mycken god teater i höst i Uddevalla. Inledes med soaré i Frideborg nästa onsdag. Nöjen. Bild.

1937-09-16 Esther Roeck-Hansen, Holger Löwenadler m.fl. skall gästspela i Uddevalla. Teater.

1937-09-21 Intervju med Uddevallabördiga skådespelerskan Esther Roeck-Hansen. Teater.

1937-10-06 "Anders de Wahl kommer till Uddevalla teater med Komedien ""Kunglighet"". Teater."

1937-10-13 "Anders de Wahl gästspelade i går på Uddevalla teater i komedien ""Kunglighet"". Teater."

1937-10-23 Uddevalla anordnar fyrstadsbrottning den 6 och 7 nov. på teatern. Idrott.

1937-11-03 Enormt intresse för söndagens brottningsevenemang på Uddevalla teater. Idrott. Bild.

1937-11-08 "Göteborgs stadsteater skall gästspela på Uddevalla teater med Irma Christensson i pjäsen ""En sån dag""!"

1938-01-27 Idrottshallen får sin tomt vid teatern? Byggnad.

1938-09-09 Folkpartiets ledare Gustaf Andersson i Rasjön håller politiskt föredrag i Uddevalla å teatern 11 sept. Politik.

1938-09-12 60 år fyller fru Anna Andersson, maka till Oscar Andersson på teatern.

1938-10-12 Tolvskillingsoperan skall gästspela på Uddevalla teater. Nöjen.

1938-10-15 Tolvskillingsoperan på Uddevalla teater blev en fascinerande föreställning. Nöjen.

1938-10-29 Mayerlingdramat. Riksteaterns föreställning på teatern med Rene Björling. Teater. Bild.

1938-11-01 Brottningsstart i kväll på Teatern. Stadsmatch Uddevalla - Trollhättan inleder brottningssäsongen. Idrott. Bild.

1939-01-13 Byggnader för rivning å tomten nummer 1 i kvarteret Teatern försäljes. Fastighetsaffär.

1939-01-20 "Riksteatern i Uddevalla. Victor Sjöström kommer i Kaj Munks Pjäs ""Han sitter vid smältdegeln"". Teater."

1939-01-20 Gedigen vårsäsong på teatern. Riksteaterns program i Uddevalla. Bild.

1939-01-30 Uddevalla Teater. Premiär: Uddevallarevyn 1939. Välkomna, här ska ni trivas! Annons.

1939-02-06 Succé för Einar Dahls nya uddevallarevy. Recension av Wilhelm Hansson. Nöjen. Teater.

1939-02-18 "Pjäsen ""Han sitter vid smältdegeln"" med Victor Sjöström och Karin Ekelund gick inför fullsatt teater."

1939-08-05 Ombyggnadsarbeten å Uddevallateater, Lisa Eriksson gårdsbyggnad i kvarteret Amin.

1939-10-06 Anders de wahl till Uddevalla. Teater. Bild.

1939-11-15 Teatern, Uddevalla 16 nov. Jazzkonsert med Arne Hülphers berömda orkester. Musik o sång.

1940-02-09 Opera-kväll på Uddevalla teater.Nöjen. Bild.

1940-07-27 65 år fyller Oskar Andersson på teatern. Han berättar teaterminnen.

1940-09-18 Teatern har restaurerats, värmeledningar har dragits in. Bild.

1940-10-12 "Riksteatern inleder höstsäsongen med pjäsen ""Duo"". Skådespelare är Ester Roeck Hansen."

1940-10-12 Flaggan vajar vid Uddevalla teater för invigningen av 80-åriga thaliatämpel.

1940-10-12 Uddevalla teater i nyrenoverat skick. Kostnaderna ha uppgått till 36.000 kronor. Bild.

1940-11-14 "Riksteaterns turné med ""Dollarprinsessan"" gästade igår Uddevalla. Teater."

1941-01-21 Czardasfurstinnan, Farmor och Vår Herre, Marknadsafton och På Solsidan, kommer till teatern i vår.

1941-04-03 "Swingkonsert till Uddevalla teater, med ""Alice Babs"". Musik o sång."

1941-07-01 "Karin Kavli och Holger Löwenadler gästar Uddevalla Folkets park med engelska lustspelet ""Vad varje kvinna vet"". Teater."

1941-10-18 "Uddevalla Teater årets publiksuccé med Sigurd Wallén spelar i Albert Engströms ""Rospiggen, saltstänk"". Bild."

1941-11-13 """Livets lek"" på Uddevalla teater med skådespelerskan Irma Christensson. Annons."

1941-12-30 "Uddevalla Teater premiär  nyårsafton med ""Årets Magasin"" som arrangör IF Kamraterna."

1942-03-14 "Uddevalla Teater, annons för pjäsen ""Jag älskar Dig markatta"" med bl a George Fant."

1942-11-11 Karl Gerhard's Revy till Uddevalla m.bl.a. Katie Rolfsen, Emmy Hagman, Calle Reinholdz. Teater.

1943-01-20 Vårsäsongens teater i Uddevalla. Nöjen.

1943-04-09 Större scenutrymmen på folkparksteatern. Även i år bjudas uddevallaborna på omväxlande program. Teater. Bild.

1943-09-14 "65 år fyller fru Anna Andersson, maka till ""Oscar på teatern""."

1944-06-05 Uddevalla är publikstaden nr 1 för Riksteaterns publikfrekvens.

1944-08-19 """Kameliadamen"" i Uddevalla. Inför fullsatt salong gavs Dumas odödliga pjäs med Karin Kavli. Teater."

1944-10-23 "Stor teaterkväll i Uddevalla på lördagen med ""Wienerblod"" med bl.a. Inga-Lill Söderman. Teater"

1944-10-28 "Till Uddevalla Teater på tisdag kommer Katie Rolfsen med sin revy ""Färg och former"". Bild."

1945-01-27 Stadsplanen för Uddevalla. Smärre ändringar vid Teaterplantaget och Strömstadsvägen.

1945-02-16 Einar Dahls jubileumsrevy gör succé på turné i bygderna. Teater.

1945-03-16 I17 får ny friluftsteater i regementsparken. Regemente.

1945-06-22 Bohusläns regemente invigde sin nya friluftsteater i ett strålande sommarväder. Teater.

1945-07-25 70 år fyller maskinmästare Oscar Andersson, idrottsförbunds ordf, samt anställd vid teatern.

1945-07-31 70 år fyller Oskar Andersson på teatern.

1945-09-17 Folkets Park i Uddevalla får en friluftsteater. Nöjen.

1946-01-18 Framgång för Ester Rock-Hansen på blanchteatern i Stockholm, bördig från Uddevalla. Teater.

1946-11-18 Fru Anna Andersson, 68 år maka till maskinmästare Oscar på teatern, mor till Ester Roeck-Hansen. Död.

1947-07-17 "Den förlorade sonen hemma från Canada hos fadern Oskar Andersson ""teatern""."

1947-12-13 Folkpartiet i Uddevalla annordnade luciafest på teatern. Föreningar. Politik.

1948-02-10 """Revyfest"", Karl-Gerhard kommer till teatern och spelar ""Alltid Ada""."

1948-09-03 Vaktmästare till teatern efter Oscar Andersson, blir sonen Bengt.

1949-11-01 "Kar de mumma, Nils Pernes och Sven Paddocks, ""Södrans revy"" på teatern."

1949-11-25 """Figaros bröllop"", med Giurgia Leppé, Dora Lindgren och Björn Forsell, kommer till teatern."

1950-01-30 "Claes Jakobsson är med och spelar, ""Annie get your gun"". Teater."

1950-03-13 Lapp-Lisa spelar och sjunger på teatern. Musik o sång.

1950-07-27 75 år fyller Oskar på teatern. Berättelse. Bild.

1950-07-31 Oskar på teatern fick en jättekram av dottern Ester Roeck-Hansen.

1950-10-04 "Uddevallas egen ""Annie"" Tullie Carlsson, sköt sig till ""Elefanten"". Teater."

1950-10-23 "Ester Roeck-Hansen gjorde succé på teatern med, ""En kvinnas gåta""."

1950-10-24 Som tack för visad uppskattning skänker Esther Roeck-Hansen en grundplåt till nya bekväma bänkar i Uddevalla Teater. Gåva.

1950-11-28 Gustav Vasa kommer till Udddevalla teater.

1951-01-05 Operettpremiär med Marianne Aminoff och Hasse Funck till Uddevalla. Teater.

1951-01-24 Succé för modern Maritza vid PRO-premiär i Uddevalla. Teater. Bild.

1951-03-05 "Riksteatern i Uddevalla med ""Arvtagerskan""."

1951-05-11 Britta-Maja, affischörska och teaterinventarium. Berättelse av A. Olsson.

1951-05-26 Aktiebrev i Uddevallas första teater-aktiebolag. Berättelse.

1951-06-08 En bild på Uddevalla teater från 1600-talet. Berättelse av A. Olsson.

1951-06-26 Berättelse om Uddevalla teater, av redaktör Alban Olsson. Seder o bruk.

1951-10-15 Oscar Anderssons griftefärd. Död. (Teatern).

1952-02-20 """Jeppe på berget"", kommer till teatern, med Bullen Berglund och Anna-Lisa Baude som spelar Nilla."

1952-03-08 "Fars på Uddevalla teater, med komedin ""Nina""."

1952-09-06 Riksteaterns spelplan förr hösten, Butterfly, Swedenhielms till Uddevalla. Teater.

1953-01-02 Siv Rudqvist på natt-skjortejakt efter Thore Uttman. Teater.

1953-01-08 Teaterföreställningar för våren, med uddevallafödda, Ester Roeck Hansen och Claes Jakobsson.

1953-01-15 Förslag till modernisering av uddevallas gamla teater. Bild.

1954-01-09 Teateruppsättningar till Uddevalla. Violen från Montmartre, Ordet, Hustruleken, och Familjehemligheten.

1954-08-21 Kasperteaterns poliskonstapel, lär barnen se upp i trafiken. Bild.

1955-03-14 Thore Erling lovordar Gittan Kjell. Teater.

1955-08-25 Löwenadler i Tartuffe på Uddevalla teater. Teater.

1956-01-21 8-timmars uppvaktning för Thalia. Teater.

1956-01-25 Can-Can på turné. Europapremiär i Uddevalla. Teater. Bild.

1956-03-14 Skådespelaren Gunnar Hellström på turné. Teater. Bild.

1956-04-10 Aktuell succékomedi till Uddevalla; Riksteaterns Topaze. Teater. Bild.

1956-04-14 50 år fyller montören Olle Andersson, son till Oscar Andersson vid teatern. Högtid. Bild.

1956-04-14 6 bröder sköter Uddevallas teaterscen. Teater. Bild.

1956-04-16 Bohuslän starkt framåt i amatörteatertävlingen. Teater. Bild.

1956-08-29 Trettondagsafton inleder höstens teater i Uddevalla. Teater.

1956-10-03 Operetten Glada Änkan till Uddevalla. Teater. Bild.

1956-11-29 Trevligt husmodersprogram i Uddevalla teater drog fullt hus för Ungern. Föreningar. Bild.

1956-12-31 Pensionärer på nyårsrevyn Uddevalla Lustgård. Teater. Bild.

1957-08-30 Riksteatern ökar antalet föreställningar i Uddevalla. Nöjen. Bild.

1957-11-27 För 50 år sedan; Teatern iordningsställes till filmföreställningar.

1958-04-19 Ett original på Uddevalla teater, affischörskan Britta-Maja.

1958-07-16 Uddevalla Teater ödelagd vid explosionsartad brand. Bild.

1958-09-06 Sista föreställningen, resterna av den brunna teatern rivs. Rivning. Brand.

1958-09-10 Uddevalla Teater. Teckning av Nils Asp. Bild.

1958-12-31 Brandåret 1958. Många stora bränder, bl a teatern.

1959-03-20 Ska Uddevalla få en ny teater?

1959-04-30 Uddevalla Teateraktiebolag vill bygga nytt. Fonderar pengar.

1959-04-30 Får ny teater istället för den nedbrunna. Brand.

1959-11-18 Uddevalla Teater, tomtarrende bör gå till teaterfonden.

1959-12-19 Söderområdet får teaterplats och utrymme för ny simhall. Byggnad. Bild.

1961-06-06 Brandstyrelsen köper amatörfilm om teaterbranden för 250 kr.

1961-09-23 Ny uddevallaskola kostar 9 miljoner. Teater i skolans samlingssal? Bild.

1962-01-17 Är Uddevalla kulturfattigt? Konst, teater och musik i stor Rotarydebatt.

1962-03-15 "Uddevalla som kulturmiljö ""Vi har bottenrekord för teater i Uddevalla"". Bild."

1962-07-21 Christina Schollin till Uddevallarevyn. Teater. Bild.

1962-11-10 Teaterladan i Uddevalla 1806-1862, berättelse av Georg Karlsson. Bild.

1962-12-13 Typgraf gav affischer till Uddevalla Museum. Teater.

1962-12-22 Spektakler och trollerier på Uddevalla teater. En minnesruna från 1881 av Georg Karlsson. Bild.

1963-11-28 Hönsebergshagen ger plats för Uddevallas nya teater. Bild.

1964-01-13 Hagge och Co drog fullt Lionshus. Teater. Bild.

1964-03-06 "Bäddat för skrattfest. Annalisa Eriksson och Karl-Arne Holmsten gästar Uddevalla i Riksteaterns ""Mary-Mary"" Nöjen. Bild."

1964-05-14 Teaterbolaget föredrar bygga på gamla tomten.

1964-05-15 Teaterbolaget föredrar bygga på gamla teatertomten. Bild.

1964-08-17 Ett teaterbröllop Claes Jakobsson och Suzanne Brenning. Musik o sång. Bild.

1965-01-02 "Hagge Geigerts 11:e revy ""Blågula Svea"" slog. Teater. Bild."

1965-03-23 """Blågula"" Gittan (Kjell) hemma igen efter 98 succéföreställningar. Teater. Bild."

1965-06-18 Nya Sommarhemsskolan får aula med teaterscen.

1967-01-11 Mager teatervår för Uddevalla-Tartuffepremiär i Vänersborg.

1967-02-13 Riksteatern, Svenska teatern, Call me madam!

1967-02-14 Ungdomen samlad kring musikteatern. Konst.

1967-04-15 Pjäsen som blev ettslagord, kommer till Uddevalla. Teater.

1968-09-04 Uddevallas Montmartre där Brita-Maja Jonsson, affischörska på teatern bodde.

1968-10-07 Uddevalla teater. En 200-årskrönika.

1969-01-22 Museum, ungdomslokaler, Kammar teater eller vad? Kungsgatan 32 som Uddevalla stad planerar att köpa.

1969-04-02 "Riksteaterns sommarturne´ ""Kiss me Kate"" görs den kvinliga rollen av uddevallaflickan Berit Carlberg. Teater."

1969-10-18 "Uddevalla Teater, Kongresshallen ""Plaza Svit"" med skådespelarna Anna-Lisa Eriksson och Lauritz Falk. Annons."

1969-10-24 "Riksteatern spelar ""Hemmet"" i Uddevalla och Lysekil med bl.a. Kent Andersson och Bengt Bratt. Annons."

1970-01-28 Uddevalla har fått en egen studio för amatörteater i gamla Kungsgatan 32, kallad Studio 32. Bild.

1970-03-05 Resande i norsk lyrik.Skådespelaren Finn Lange vid Nationalteatret i Oslo reser runt efter 37 år vid teatern.

1970-04-07 Östraboskolans aula ger staden en ny teater.

1970-04-14 Uddevallas tio teatergrupper allt bättre, spelar i TV men inte för hemmapubliken. Teater. Bild.

1970-04-29 Fler och mindre teatrar såsom Studio 32 behövs för att bredda utbudet av teater. Bild.

1970-10-01 Konst, musik och teater under stadens kulturvecka. Bild.

1970-10-01 Östrabo teater invigs, fin anläggning för 2,7 miljoner kr. Invigning. Bild.

1970-10-20 "1.000 uddevallabarn såg balett på Östraboteatern, ""Pelle Svanslös"" med Crame´rsbalett. Skola."

1970-10-23 "Ulla Sjöblom gästar Uddevalla. Med Brecht-pjäsen ""Mor Courage och hennes barn"". Teater. Bild."

1970-11-06 Visafton i Östrabo teater, gäster från nordiska länder. Musik o sång.

1970-11-14 "Folkan gästspelar i Uddevalla med  ""En handelsresandes död"" på Östraboteatern. Bild."

1971-01-28 Uddevallarevyns sångfågel Birgitta Eklund tycker om att se folk i ögonen. Teater.

1971-02-09 "Recitatrisen Ragna Ljungdell besöker just nu Uddevalla. ""Aniara"" blev det stora genombrottet. Teater."

1972-03-18 Hagge Geigerts revy gästspelar på Östraboteatern. Teater.

1972-09-01 Ett fint verksamhetsår för riksteaterföreningen i Uddevalla. Förening. Teater.

1972-09-14 """Vem är rädd för Virginia Wolf"" spelas i Vänersborg och Uddevalla. Huvudrollerna har Irma Christensson och Lauritz Falk. Teater. Bild."

1972-10-20 Studio 32 får egen salong på Kungsgatan 32. Teater. Bild.

1972-11-18 Bild på Uddevallas gamla teater. Teatern stod färdig år 1862 och brann ner 1958. Berättelse.

1973-01-10 "Till Östraboteatern kommer eliten inom skådespelarkonsten ""Allan Edwall"". Teater. Bild."

1973-01-11 Studio 32 får ny teaterscen som öppnas den 15 januari. Bild.

1973-03-19 Bild på guldmedaljörer vid musikjubileet på Östraboteater. Jubileium.

1973-03-28 Kulturnämnden föreslår Trestadsteater. Kommun och landsting blir kulturhuvudmän. Teater.

1973-04-04 """Hur man älskar"". Kan man se på Östrabo teater."

1973-04-05 Björn Littorin lämnar studio 32, som han byggt upp på 4 år. Teater. Berättelse. Bild.

1973-04-28 "Teatergrupp från Nordiska folkhögskolan i Kungälv gästar studio 32 med ""Job Klockmakares dotter"". Bild."

1973-05-09 Ett 60-tal flickor, pojkar från 5 till 20 år deltog i balettuppvisning i Folkets hus, ledning av Erika Maxvall. Teater. Bild.

1973-05-10 "Maria Bodensjö och 18 teaterelever 8-18 år spelade ""Väntrumsteater"" för sjuka barn. Bild."

1973-06-04 "Björn Littorin teaterchef studio 32 och Kustteatern, har fått en roll i V. Sjömans nya film ""En handfull Kärlek"". Bio."

1973-08-21 Lars Borringer, Pamela Kolmberg och Per-Olof Albrektsson skådespelare son förnyar studio 32. Teater.

1973-09-15 Riksteatern 40-årsjubilerar. Jubileum. Teater.

1974-11-18 Zigensk konsert med Hans Caldaras och hans Ziggidim på Östraboteatern i Uddevalla. Musik och sång. Bild.

1974-11-18 """Mina sånger skall leva"" med och av Mikis Theodorakis, spelas på Östraboteatern. Musik och sång. Bild."

1974-12-07 Pugh Rogefeldt gjorde succé på Östraboteatern. Musik o sång. Bild.

1975-01-04 Regionteater i Trestadsområdet.

1975-01-30 Studio 32 gör teater om invandrarproblem. Bild.

1975-03-17 Hagge Geigert ser tillbaka tillbaka till 1955 i jubileumsrevyn i Uddevalla. Teater. Bild.

1975-10-18 Kungliga Dramaten värvar sin publik på Uddevallas arbetsplatser. Teater. Bild.

1975-11-06 Strindberg och Siv Ericks på Studio 32:s spelprogram. Teater. Bild.

1975-11-08 "Skådesperskan Siv Ericks blev den första gästen hos ""Studio 32"" på Lungsgatan i Uddevalla. Teater. Bild."

1975-12-02 Bäva månde lokalpolitikerna inför Uddevallas nyårsrevy. Teater. Bild.

1976-02-03 Två orkesterverk på Östraboteatern. Musik och sång.

1976-03-17 "Hagge Geigert och Rolf ""Fleksnes"" Wesenlund tillsammans med vårystert revygäng på Östrabo. Teater. Bild."

1976-10-21 Sammanträdet den 9 dec.1926 på Vicktoria-teaterns foaje, bildades Uddevallas simförening. Idrott.

1977-01-03 "Uddevalla-revyns femte upplaga ""Uddevallagarvet"" en fullträff. Teater. Bild."

1977-02-05 Ambitiös teatersatsning av Studio 32 gav idel kritikerrosor. Bild.

1977-02-19 Entusiastisk Hagge Geigert: Att besöka Uddevalla är som att komma hem! Teater. Bild.

1977-09-14 Hantverkaren August Ringnér som blev teaterägare. Bild.

1977-12-05 "Nyårsrevyn snart klar, ""Det här blir roligt"". Teater. Bild."

1977-12-30 Det var en gång: Bild på nyårsrevy från gamla teatern.

1978-01-19 Kommunen erbjuds överta gamla teatertomten. Bild.

1978-02-22 Berit Carlberg på besök i sin födelsestad med Hagge Geigerts revy. Teater. Bild.

1978-05-18 Förslag att ställa iordning teatertomten till en oas för landkrabbor och sjöfolk. Parker.

1978-06-15 Det kärva ekonomiska läget stoppar förslaget om teater inom Fyrstad. Bild.

1978-06-28 Uddevalla kommun köper 259 teateraktier.

1978-07-28 Dockteater inte bara för barn. Konst. Bild.

1978-10-12 Studio 32 spelar för att rädda varvet. Teater. Bild.

1978-11-15 Uno Myggan Ericson kartlägger Karl Gerhards Uddevalla-liv. Teater. Bild.

1978-11-27 Klart för ny nyårsrevy. Teater. Bild.

1978-12-12 "Gittan Kjell: ""Ingenting kan ersätta den gamla teatern"". Bild."

1978-12-12 Uddevalla teater klar 1862. En gång i tiden var Uddevalla en fin teaterstad. Bild.

1979-02-07 Nej till Fyrstadsteater, P-tinget vill inte satsa pengar. Bild.

1979-02-22 Studio 32:s pjäs om Uddevallavarvet förklarar och analyserar. Teater. Bild.

1979-03-17 "Studio 32:s varvskabaré ""Den osynliga handen"" skapar varvsdebatt. Teater. Bild."

1979-03-29 "Studio 32:s pjäs ""Den osynliga handen"" ett försenat debattinlägg. Teater."

1979-06-28 Teater på hästkärra med Wästswänska teatern i sommar. Bild.

1979-07-21 "Wästswänska teatern ger ""Konrad-pojke på burk"". Annons."

1979-08-20 Har vi trollat har vi gjort det bra, säger Wästswänska teatern som vill ha mer uppmärksamhet.

1979-08-21 "Studio 32 gav omarbetad pjäs ""Huset som inte ville rivas"". Teater."

1979-08-25 Nej till bidrag för Studio 32. Teater.

1979-09-13 Magert år för Studio 32. Teater. Pengar. Bild.

1979-10-13 Wästswänska teatern behövs och de behöver pengar. Bild.

1979-11-01 ABF är arrangör för Bruksteaterns gästspel om sjubarnsmamman Kata Dalström som spelas i Folkets Hus.

1979-11-19 Stor efterfrågan på Studio 32:s barnpjäs. Teater. Bild.

1979-11-23 Studio 32:s varvspjäs blev en flopp. Teater.

1979-11-24 Teaterpengar till Wästswänska teatern s.k produktionsbidrag.

1979-11-24 Kulturskymningen har ännu inte blivit svart. Studio 32 har teaterpremiär.

1979-11-28 Wästswänska teatern får kommunalbidrag.

1979-12-20 Wästswänska teatern vädjar kommunen om hjälp med lokal. Bild.

1979-12-29 Berättelse av revypappan Dag Göransson. Teater. Bild.

1980-01-02 "Årets revy heter ""Krogdags"", med Lasse Kjell med flera. Teater."

1980-01-12 Revyartisten Georg Adelly berättar om sitt artistliv. Teater.

1980-02-13 24:e gången gillt för Hagge Geigert i Uddevalla, med utsålt hus. Teater.

1980-04-01 Studio 32:s kulturkafé är olagligt. Teater. Polis.

1980-05-08 Wästswänska teatern gycklar även i sommar.

1980-05-13 Studio 32 söker folk. Teater.

1980-06-12 Wästswänska teatern hemlös till hösten? Teater.

1980-06-18 "Wästswänska teatern får bidrag för ""Robin Hood"". Teater."

1980-06-23 Greger Lindquist på Wästswänska teatern, clown med obetalbar mimik. Teater. Bild.

1980-06-25 Wästswänska teaterns hyra efterskänkes. Teater. Bidrag.

1980-06-26 """Teaterplantaget"" i ny skepnad, har blivit en ny park i Uddevalla centrum. Parker."

1980-08-14 "Wilhelm ""Wille"" Holgers ny ledare för Studio 32. Teater. Bild."

1980-09-08 Höstens första lördagskafé bjöd på musik från Chile. Teater. Musik o sång. Bild.

1980-09-18 Wästswänska teatern har ännu inte fått lokal.

1980-10-18 Underskottet uteblev för Studio 32 i år. Teater.

1980-10-22 "Revyförfattaren Hagge Geigert firar 25-årsjubileum med revyn ""Bohuslän i våra hjärtan"". Teater. Bild."

1980-10-24 Pjäsens slut bestäms av publiken i Studio 32:s spel om utslagningen. Teater. Bild.

1980-10-25 Starkt om utslagning av Studio 32. Teater. Bild.

1980-10-30 Publiken styr slutet i Studio 32:s nya spel. Teater. Bild.

1980-11-08 Hagge Geigert, revyförfattare, tidningsskribent och TV-kändis. Teater. Bild.

1980-11-27 Nionde nyårsrevyn: Alla aktörer utom en kommer från Uddevalla. Teater. Bild.

1981-01-02 Proffsig Uddevallarevy. Teater. Nöje. Bild.

1981-01-05 Uddevallas senaste revyartist gläds åt varje ny föreställning. Teater. Musik o sång. Bild.

1981-01-09 Teatersäsongen erbjuder dramatik av hög klass i Uddevalla. Teater. Bild.

1981-01-10 Thore Uttman 70 årig revy och teaterkomiker, lördagsgäst. Nöjen. Bild.

1981-01-15 Gammal form tillbaka. Modellteater spelar klassisk sagorysare på Uddevalla stadsbibliotek. Teater. Böcker. Bild.

1981-01-22 Vettig teater om utslagning på Studio 32. Bild.

1981-01-29 Hagge-jubileum i Uddevalla. Traditionsenligt revy-gästspel. Teater. Bild.

1981-01-31 Uddevallarevyn går med vinst. Teater.

1981-02-25 Hagge Geigert åter där allt började en gång med revy. Teater. Bild.

1981-02-25 Wästswänska teatern repeterar två pjäser - en för högstadieelever och en för barn. Teater. Bild.

1981-02-28 Lokalfrågan löst för Wästswänska teatern. Teater.

1981-03-07 Wästswänska teaterns komikerpar i ny barnfars. Bild. Teater..

1981-03-21 Laila Westersund - revystjärnan som sliter och satsar allt på underhållning. Just nu med Hagge Geigerts revy i Uddevalla. Teater. Musik o sång. Bild.

1981-04-08 Svårt skriva pjäs för ungdomar, men bra spel av Wästswänska teatern. Bild.

1981-04-25 """Den röda staden"" visas, skildrar arbetarrörelsen i Mölndal. Teater. Politik."

1981-04-28 Fint engagemang i spel om det röda Mölndal. Teater. Politik.

1981-05-09 Teatern Studio 32 vill bredda jazzintresset. Musik o sång. Bild.

1981-06-18 "Wästswänska teatern ger ""Striden om åsnan"", ges i sommar igen. Bild."

1981-09-25 Inget bidrag till scen för Studio 32. Teater.

1981-10-06 Prinsessan i Bagarboden dammas av. Amatörsatsning i Uddevalla. Teater. Bild.

1981-11-26 Wästswänska teatern spelar fars. Teater.

1981-12-05 Studio 32 anordnar Uddevallas första teaterfestival. Kultur. Bild.

1981-12-08 Rikt varierad kompott på Studio 32:s temadag. Teater. Bild.

1981-12-12 Wästswänska teatern vill få oss att skratta med Dario Fo-pjäs. Kultur. Bild.

1982-02-13 Entusiaster i nybildat operettsällskap satsar på operett. Teater. Musik o sång. Bild.

1982-02-15 Samtal med skolbarn på Dalaberg väckte idéer till Studio 32:s pjäs Korv-Sara. Teater. Bild.

1982-02-15 "Wästswänska teatern repeterar Dario Fos ""Vi betalar inte, vi betalar inte"". Kultur. Teater. Bild."

1982-02-20 Studio 32:s pjäs Korv-Sara vill få barn att stå på sig. Teater. Bild.

1982-03-06 "Halsbrytande fars med Wästswänska teaterns ""Vi betalar inte, vi betalar inte"" av Dario Fo. Teater. Bild."

1982-03-09 Alla amatörkonstnärer får en chans att hänga på Studio 32. Utställning. Teater. Bild.

1982-03-10 Teater i Dresden förebild för Uddevalla teater. Kultur. Teater. Bild.

1982-04-24 Nya länsmuseét ska bli plats för utställningar, teater och café. Museum.

1982-05-07 Wästswänska teatern är etablerad och borde få bidrag m.m. Bild.

1982-05-27 Premiär för Studio 32 med pjäs av Ingmar Bergman. Teater. Bild.

1982-06-07 Pestens härjningar och kärnvapenhotet tas upp av Studio 32. Teater. Bild.

1982-09-22 "Bidrag går till Wästswänska teaterns ""Vi betalar inte, vi betalar inte"" av Dario Fo. Teater."

1982-09-27 Studio 32 ska få oss att ta fram opublicerade texter ur lådorna. Teater. Bild.

1982-09-30 "Wästswänska teaterns ""Vi betalar inte, vi betalar inte"" av Dario Fo, roligast i Uddevalla. Annons. Artikel."

1982-12-29 Thore Uttman berättar uddevallarevyernas historia. Teater. Bild.

1983-02-05 Ett lustspel som handlar om sill. Teater.

1983-03-05 200 fotografier visas på teatern Studio 32. Konst. Utställning. Bild.

1983-03-10 Wästswänska teatern söker bidrag.

1983-03-10 Studio 32 ansöker om bidrag. Teater.

1983-04-09 Teatersamarbete utreds på länsnivå. Teater.

1983-04-14 Wästswänska teatern vill bilda länsteater. Bild.

1983-04-19 Wästswänska teatern är glada att någonting händer när en utredning om länsteater satts igång.

1983-04-19 Avtal med fria grupper ska ge alla elever teater. Bild.

1983-05-26 Studio 32 hoppas utöka. Teater. Bild.

1983-06-04 Uddevallas gamla teater 25 år efter branden. Nu försvinner också teateraktiebolaget. Bild.

1983-06-08 Trots höjt bidrag hade Wästswänska teatern hoppats på mer. Bild.

1983-07-14 25 år sedan teaterbranden. Hagge Geigerts visa om teatern. Jubileum. Bild.

1983-08-31 Wästswänska teatern vill överleva genom att dra med publiken. Bild.

1983-09-10 Wästswänska teatern får bidrag men inte Studio 32.

1983-09-14 Studio 32 accepterar inte avslag om bidrag. Teater. Bild.

1983-10-13 Gammal revytradition bryts ned. Teater. Bild.

1983-11-12 Så gör man teater, Wästswänska teatern har öppet hus. Bild.

1983-11-12 Inga bidrag till Studio 32. Teater.

1983-11-17 Wästswänska teatern återupptar sommarspel. Bild.

1983-12-06 Erik Östh hängiven amatörteaterskådespelare. Tidning.

1984-01-13 Dubbelt så många föreställningar men Wästswänska teatern är kritisk.

1984-03-03 Teatrarna Studio 32 och Wästswänska teatern delar på 310 000 kr i bidrag.

1984-03-15 Wästswänska teatern fick höjt bidrag.

1984-03-26 Lättsamt och roligt på Studio 32. Teater.

1984-04-10 Bidrag till professionell teater som Wästswänska teatern men inte till amatörerna Studio 32. Bild.

1984-04-14 Studio 32 får inga bidragspengar av kulturnämnden. Teater. Bild.

1984-04-18 Studio 32 inte spolad men kvalitetsspärr avgör stöd. Teater. Bild.

1984-05-02 Siv Silfver vid Studio 32 offrar sol och helg för sina ansiktsmasker. Teater. Bild.

1984-05-11 Teatern Studio 32 bygger om sin bakgård. Bild.

1984-05-14 Agnebergselever invigde Studio 32:s utomhusscen. Teater. Bild.

1984-05-24 Eldslukare på Studio 32:s bakgård. Teater. Bild.

1984-05-30 "Wästswänska teatern sommarsatsar på Moliéres ""Den adelstokige borgaren"". Bild."

1984-06-13 Studio 32 har premiär på Don Quijote. Teater. Annons.

1984-06-15 Spektakel på Studio 32-vis. Teater.

1984-06-15 50 år fyller Gunnar Lindqvist. Intendent på Sparbanken. Teater.

1984-06-15 "Wästswänska teatern 5-årsjubilerar med ""Den adelstokige borgaren"". Jubileum. Bild."

1984-06-16 Landstinget chockhöjde anslag till Wästswänska teatern. Bidrag.

1984-06-16 Wästswänska teatern en början till regionteater i Bohuslän?

1984-09-21 Studio 32 får 5 250 i bidrag. Teater.

1984-10-16 Studio 32 laddar upp för en spännande höst. Teater. Bild.

1984-10-16 Wästswänska teatern slår ett slag för folklig kultur. Jubileum.

1984-10-17 Wästswänska teatern firar 5-årsjubileum. Annons.

1984-11-01 Wästwänska Teatern firar sitt femårsjubileum med en stor galaföreställning på Östraboteatern.

1984-11-02 Backa teater gästspelar på Bohusläns Museum. Bild.

1984-11-14 Alltför lite om Wästswänska teaterns gala i tidningen.

1984-11-16 Wästswänska teaterns teatergala gick back. Pengar.

1984-12-03 """Svår"" kabaré på Studio 32. Narcissus-myt behandlas. Teater. Bild."

1984-12-13 """Industrispelet"" av Studio 32 lär eleverna hur det går till i verkliga livet. Teater. Bild."

1984-12-14 Våldsamt utspel i Cabaré 32 på Studio 32. Teater. Bild.

1985-01-19 Wästswänska teatern satsar allt på en varvskabaré. Bild.

1985-02-06 "Wästswänska teatern ger varvskabarén ""Alle man på däck"". Annons."

1985-02-07 Wästswänska teaterns varvskabaré blir lika galen som vekligheten. Bild.

1985-02-07 Wästswänska teaterns varvskabaré med olika kändisar. Bild.

1985-02-09 Bitsk satir om varvet av Wästswänska teatern. Bild.

1985-02-10 "Wästswänska teaterns ""Alle man på däck"", en kabaré för varvet. Bild."

1985-04-03 Bror Tommy Borgström på Wästswänska teatern får publiken att skratta och gråta. Bild.

1985-04-17 "Rolig, provokativ satir av Wästswänska teaterns Bror Tommy Borgström i ""Slutstycket"". Bild."

1985-04-18 Vill skydda teater.

1985-04-23 Staten stöder Wästswänska teatern. Bidrag.

1985-05-02 Holbergfigur vårens budbärare vid Studio 32. Teater. Bild.

1985-05-02 "Gyckel och fest när Studio 32 spelar ""Den rastlöse"". Teater. Bild."

1985-05-17 Regissörens triumf på Studio 32. Teater. Bild.

1985-05-23 "Fin framgång med ""Den rastlöse"" för Studio 32. Teater."

1985-06-04 Uddevalla Teateraktiebolag upphör. Nedläggning.

1985-08-13 Uddevallaflickan och teaterdrottningen Ester Roeck-Hansen, född Andersson.

1985-08-21 Wästswänska teatern spelar Brecht i cirkustält. Bild.

1985-08-29 Teatern Studio 32 fick inga bidrag.

1985-09-07 "Premiär hos Wästswänska teatern med Brechts ""Puntila och hans dräng Matti""."

1985-09-18 Studio 32 satsar dubbelt på skolor och amatörer. Skola. Teater. Bild.

1985-10-24 Annorlunda teaterpjäser på Bohusläns museum.

1985-10-29 "Besvikelse hos scensällskapet ""Skalbankarna"" som bara fick 10 000 i bidrag. Teater."

1985-10-30 Bohuslän på väg missa länsteater. Wästswänska teatern driver frågan om det. Bild.

1985-11-04 Film och teater om samlevnad på Bohusläns museum.

1985-11-14 Teatertext av Karl Gerhard hittad på rivningsvind i Uddevalla. Sven Lidman.

1985-11-21 På berättarafton-Teatern brann igen.

1985-12-05 Nya tag på Studio 32. Teater. Bild.

1986-01-30 Studio 32 vill ha mer drama i undervisningen. Gör skolarbetet roligare. Teater. Bild.

1986-02-01 Wästswänska teatern vill ha garantier för att fortsätta. Nedläggning. Bild.

1986-02-03 O-tingets kulturbas vill inte ge bidrag till Wästswänska teatern. De hotar med nedläggning.

1986-02-06 Wästswänska teatern slåss för att överleva. Bild.

1986-02-08 Kulturrådet kan inte ersätta Wästswänska teaterns bidragsbortfall.

1986-02-18 Nu rivs kulturen med anledning av Wästswänska teaterns ekonomiska situation. Bild.

1986-02-24 Teaterdebatt om Wästswänska teatern på Bohusläns Museum. Annons.

1986-02-26 Wästswänska teatern får inte bli länsteater. Bild.

1986-02-27 Ge Wästswänska teatern en inarbetningschans. Ledare.

1986-02-27 Politiker saknades i teaterdebatten om bland annat Wästswänska teatern på Bohusläns Museum.

1986-03-06 Studio 32 ute i skolorna. Se oss som en resurs. Teater. Bild.

1986-03-13 Överläggningar om Wästswänska teaterns framtid. Bidrag. Bild.

1986-04-17 Ur det gamla albumet:Einar Dahls ensemble i lokalrevyn 1938.Teater. Musik o sång.

1986-05-02 Inget nytt stöd för Wästswänska teatern. Bidrag.

1986-05-03 Wästswänska teaterns eventuella nedläggning kan innebära att resurserna flyttas. Bild.

1986-05-23 Teaterföreningen Studio 32 behöver 212 700 kr.

1986-05-23 Hur ska Wästswänska teatern egentligen ha det med verksamheten i år. Nedläggning.

1986-05-26 Håll ut Wästswänska teatern, en länsteater måste till. Bild.

1986-05-27 En kulturpolitisk plan behövs och vår kulturidentitet behöver egen teater såsom Wästswänska teatern. Bild.

1986-05-29 Wästswänska teaterns styrka halveras efter sommarturnén. Bild.

1986-06-12 Studio 32:s kulturhus i centrum. Teater. Bild.

1986-06-18 Insändare om att Studio 32 stöder Wästswänska teatern.

1986-07-25 Wästswänska teaterns jakt på teateranslag fortsätter. Bidrag. Bild.

1986-08-29 Wästswänska teatern vill ha allt av landstingets kulturpengar. Bidrag.

1986-09-11 Studio 32 får låna 212 000 kr. Teater.

1986-09-23 Studio 32 får bättre lokaler, ser fram emot inflyttningen. Teater. Bild.

1986-10-17 Wästswänska teatern kanske offras för Skogslyckans bibliotek.

1986-10-22 Beklämmande ställa bibliotek mot Wästswänska teatern. Bild.

1986-10-23 Inget beslut om Wästswänska teaterns fortsatta öde.

1986-10-24 "Uddevallaborna får veta sanningen om ""Lasse i gatan"". Teater."

1986-11-05 Wästswänska teatern uppvaktade kulturminister Bengt Göransson för stöd. Politik.

1986-11-06 Wästswänska teatern fick inget stöd av kulturminister Bengt Göransson.

1986-11-13 Insändare från bildkonstnärer om att Wästswänska teatern är en nödvändig krydda. Bild.

1986-11-16 Teaterförbundet vill att landsting och kommun ska ta ansvar för utvidgning av Wästswänska teatern.

1986-11-21 Wästswänska teatern lämnade namnlistor till stöd för teatern. Bild.

1986-11-25 Planerna på regionteater i Fyrstad dammas av. Bild.

1986-11-28 Wästswänska teatern flyttar. Ingen ny teater i sikte före 1990. Nedläggning. Bild.

1986-12-06 Wästswänska teatern har loppmarknad. Annons.

1986-12-06 Wästsvenska teatern slår igen, lokalerna töms. En epok går i graven. Nedläggning.

1986-12-08 "Försmådda ""fästmön"" Wästswänska teatern tog avsked med loppmarknad. Bild."

1986-12-09 Wästswänska teaterns bidragspengar räddade bl.a Skogslyckans bibliotek.

1986-12-18 "Gittan Kjell: ""Rampfebern bara stiger för varje revy som går"". Teater."

1986-12-19 Amsagor sprids om Wästswänska teatern vid nedläggningen.

1987-01-14 Premiärfeber på Studio 32. Teater. Bild.

1987-01-15 Studio 32 startar igen i nygamla lokaler, vill fungera som kulturcentrum. Teater. Bild.

1987-01-22 "Wästswänska teatern anmäler TV-programmet ""Svar direkt"". Bild."

1987-01-28 Wästswänska teatern anmäler inte Siewert Öholm. TV. Bild.

1987-01-28 Wästswänska teatern ett stort fiasko enligt insändare av Björn Littorin. Bild.

1987-02-02 Studio 32:s invigning blev en kärleksförklaring. Teater. Bild.

1987-02-06 Wästswänska teatern kräver kommunen på 69 000 kr i bidrag.

1987-02-11 Slutet gott i dubbel bemärkelse för Studio 32. Teater. Bild.

1987-02-11 Wästswänska teatern missar kvarts miljon i bidrag. Bild.

1987-02-20 Inga mer pengar till Wästswänska teatern.

1987-05-02 Universitetsteater till Studio 32 med Flocken. Teater. Bild.

1987-05-05 Radionämnden fällde inslaget om Wästswänska teatern.

1987-05-05 Vill skaffa egen länsteater i Bohuslän.

1987-06-16 Massivt program ska öka teaterintresset. Bild.

1987-09-08 Kulturnämnden ger inget löfte om pengar till Wästswänska teatern. Bidrag.

1987-09-10 Siv Silfver verksamhetsledare på Studio 32. Teater.

1987-09-15 Alla smaker ska tillfredsställas i teatersalongen. Bild.

1987-10-14 Wästswänska teatern inför rätta. Åklagaren yrkar på böter. Juridik.

1987-10-16 Uddevalla teaterförening vill säkra teaterpengar. Föreningar.

1987-10-22 Studio 32 tvingas avskeda två dramapedagoger. Teater. Bild.

1987-11-09 Wästswänska teatern stämmer TV.

1987-11-20 Siv Silfvers kulturpris en uppmuntran till hela Studio 32. Teater. Bild.

1987-12-14 Pojkarna saknas på Studio 32. Teater. Bild.

1987-12-17 Teatern på Studio 32 svetsar dem samman. Bild.

1987-12-17 Chans till subventioner för teaterföreställningar. Kulturen får 12 miljoner. Bild.

1988-02-18 Unikt Kortedala, modellteaterprojekt i Bohuslän.

1988-03-10 Musiken får inte plats hos trångbodda Studio 32. Teater. Bild.

1988-03-17 Alla djuren i Hackebackeskogen.Teater med operettsällskapet Skalbankarna.

1988-03-17 Hopp om länsteater.

1988-03-17 """Våra pengar kan användas bättre än till en teater"". Landtingsråd Bertil Olsson intervjuas. Politik. Bild."

1988-04-05 Bohusläns teater kan eventuellt starta 1 juli 1990.

1988-04-09 Wästswänska teatern får skadestånd när TV medger förtal. Lag och rätt. Pengar.

1988-04-12 Teaterfolket i kommunen träffas.

1988-04-18 Skadestånd till den nedlagda Västsvenska teatern.

1988-04-20 Teaterintresserade efterlyser samarbete. Bild.

1988-07-01 Länsteater får stöd av Kulturnämnden.

1988-08-27 Studio 32 får börja bygga musik- och teaterhus. Musik o sång.

1988-09-08 Orust kulturnämnd vill ha länsteater.

1988-09-13 Teater- och julmat hos Kapten Elin, nätverk för kvinnor. Föreningar.

1988-09-15 Fullmäktige godtar länsteater.

1988-09-20 Nytt samarbete mellan musikföreningen Adrian och Studio 32. Teater. Musik o sång.

1988-10-01 Skalbankarnas lilla Helgonet. Teater.

1988-11-03 Variationsrik kväll med visor och rock på Studio 32:s musikkafé. Teater. Musik o sång. Bild.

1988-11-07 Omtumlande på Studio 32:s musikkafé. Teater. Musik o sång. Bild.

1988-11-26 Länsteaterutredaren till kommunerna: gå med eller missa allt. Teater.

1988-11-30 Politiker oense om tolkningen av teaterutredningen om en länsteater. Bild.

1988-12-01 Studio 32 en bit på väg mot nytt musik- och teaterhus. Bild.

1989-02-20 Nöjesdepartementet från Studio 32 satsar brett med fars och därefter på fest. Teater. Bild.

1989-03-06 Välspelad Spanska flugan av föreningen Nöjesdepartementet från Studio 32. Teater.

1989-04-28 Teater för mellersta och norra Bohuslän. Bild.

1989-05-23 Karneval som Studio 32 står bakom. Teater.

1989-05-29 Karneval av Studio 32 roade och oroade. Teater. Bild.

1989-09-21 Jakt efter lyckan i ren desperation på Studio 32. Teater. Bild.

1989-09-28 Eventuellt en länsteater i Uddevalla.

1989-10-03 Vill vi ha länsteater i Bohuslän?

1989-10-06 Länsteater tar tillvara berättandet i trakten. Bild.

1989-10-12 20-årsjubileum för Studio 32. Teater. Bild.

1989-10-26 Kommunalrådet Leif Molander är positiv till teater.

1989-10-28 Gränslöst kulturutbyte mellan Bohuslän och norska Östfold. Teater. Bild.

1989-11-01 Landstinget ger klartecken för länsteater.

1989-11-18 Länsteater väcker hopp hos kulturarbetare. Bild.

1989-11-30 Studio 32 bjuder på teatersport. Bild.

1989-12-04 Bygge av länsteater firades på Studio 32.

1989-12-04 Teatersport på Studio 32. Bild.

1989-12-07 Blir Scan Väst-området ett kulturcentrum med bl.a. nya länsteatern. Slakteri. Bild.

1989-12-07 Livet i Uddevalla i december 1900. Livsmedelspriser, tågtrafik, teater med mera. Hembygd.

1989-12-12 Kommitté ska leda länsteatern.

1989-12-22 Diskussion om länsteaterns läge.

1990-01-20 Ida Ivarsson räknar med en länsteater. Bild.

1990-02-13 Bohusläns amatörteaterfestival drar in i stan. Bild.

1990-03-15 Socialdemokraterna vacklar. Uddevalla kanske hoppar av idén om länsteater. Bild.

1990-03-16 S gick till val på kulturlöften. Orolig för länsteatern. Bild.

1990-03-19 Ta ert ansvar och säg ja till länsteatern.

1990-03-20 Ännu inget S-beslut om länsteaterpengar. Bild.

1990-03-21 Jack Borlinger besviken på sina partikamrater. 500 000 kr till länsteatern. Bild.

1990-03-27 Klart för länsteater sedan miljöpartiet sagt ja.

1990-03-28 Oenighet om länsteatern, oppositionen slår sig ihop.

1990-03-29 Oppositionen oenig om länsteatern. Bild.

1990-03-31 Oenighet om finansiering kan stoppa länsteater. Pengar.

1990-04-02 Teater hela helgen under amatörteaterfestivalen. Bild.

1990-04-10 Idag tas beslut om länsteater. Bild.

1990-04-11 Allt talar för en länsteater. Bild.

1990-04-12 Länsteater, klartecken från alla utom socialdemokraterna.

1990-04-12 Dåliga proportioner i bedömning om länsteater. Bild.

1990-04-12 Kommunalrådet hårt ut för att stoppa länsteatern. Bild.

1990-06-02 Bohuslän har fått ny teaterchef Georg Fant. Teater. Bild.

1990-08-24 Studio 32 och Siv Silfver lockar med Lysistrate. Teater. Bild.

1990-09-27 Läkaren Sylvia Wide. Intervju. Teater.

1990-10-09 Teaterchef George Fant avslöjar, länsteatern ger pjäsen Nalle Puh. Bild.

1990-10-15 Hyfsad resa till Mallorca, Östraboteatern.

1990-10-18 "Skallbankarnas 100-årsjubileumsföreställning ""Mallorca"", en tunn historia. Teater. Bild."

1990-10-29 "Artikel ur Lysekilsposten; Bohusläns teater tar form med premiär på ""En skådespelares liv"" på Härnäset. Bild."

1990-11-01 "Lasse ""den andre"" har många roller. Adjunkt Lars Pettersson intervjuas. Teater. Bild."

1990-12-06 Brister i hyreskontrakt ger dyrare teater. Bild.

1990-12-13 Lucia. Östraboteatern endast en föreställning. Annons.

1990-12-19 Bohusläns teater förbereder premiär på Nalle Puh.

1990-12-20 Gemensam lösning för länsteaterns lokaler.

1991-01-08 Wästswänska teatern ger upp tvist om bidragspengar.

1991-02-28 Smygpremiär för Bohusläns teater med Nalle Puh-historier. Bild.

1991-04-18 Premiärdags för musikalen West Side Story av Agnebergsskolans musikelever. Teater. Musik o sång. Bild.

1991-04-25 Bohuslän runt med Nalle Puh med Karin Fermann-Schei. Teater. Bild.

1991-05-15 Lysistrate alltid aktuell, Uddevallakvinnor kärleksstrejkar, teater på Skansberget.

1991-05-27 Brokig skara bjöd på fest, studio 32:s teaterkarnevaltåg. Bild.

1991-05-29 100 amatörer medverkar i teaterspektaklet Lysistrate, Premiär på Skansberget.

1991-05-31 Bohusläns länsteater blir plantskola för unga dramatiker.

1991-06-03 Buskis och allvar i salig blandning i Lysistrate på Skansberget. Teater.

1991-07-11 Ekonomiskt dråpslag för teaterföreningen och Studio 32. Blir sponsring räddningen? Bild.

1991-07-24 Nya Bohusläns teater drar igång. Bild.

1991-08-29 Kulturminister Bengt Göransson inviger Bohusläns teater.

1991-09-03 Ridån går upp för Nalle Puh. Kulturminister Bengt Göransson inviger Bohusläns teater.

1991-09-05 Alla var på premiären av  Nalle Puh. Teater.

1991-09-05 Puh, vilken invigning. Nalle öppnade Bohusläns Teater inför barn och byråkrater.

1991-09-10 Premiär på en skådespelares liv, Utsträckt hand från Georg Fant. Teater. Bild.

1991-12-03 Akut lokalbrist i Uddevalla Länsteatern övar i garage.

1992-02-15 Bohusläns teaters nya lokaler ska påbörjas till hösten. Bild.

1992-02-15 Georg Fant avgår i förtid som chef för  Bohusläns teater. Bild.

1992-02-15 Tidigt byte på teaterchefsstolen. Georg Fant avgår i förtid.

1992-04-06 Kulturen i Uddevalla under ett paraply. Teater. Dans och film.

1992-06-16 Frideborg. Teater, dan- och konserter i stället?

1992-10-29 I väntan på nybygget - teater och soppa i bilhallen, Göteborgsvägen.

1992-11-05 Bohusläns teater breddar sitt utbud i nya lokaler.

1992-11-10 Häxorna är här, magi och starka kvinnor i Studio 32. Teater. Kultur.

1992-11-13 Kulturpris för träget teaterarbete, Gunnar Lindqvist. Bild.

1993-01-29 Birgitta Bergström, ny chef för Bohusläns teater.

1993-04-07 Gunnar Lindqvist död. Kulturpristagare 1992, teaterentusiast- och Sparbankens man.

1993-09-30 Studio 32. Teater på rockkaféet.

1994-03-17 Bohusläns teater färdigbyggt. Ägs av Ingvar Lindsta. Ritat av Arkitektlaget.

1994-03-17 Teaterbygget, kakelugn  flyttad från kulturhus vid Margretegärde.

1994-07-01 "Ett frieri i skärgården"" uruppfördes på Bohusläns Museum. Teater."

1994-12-08 Musikskolans julkonsert på Östraboteatern.

1995-10-06 "George Fant talar ut om tiden vid Bohusläns Teater. ""Jag blev motarbetad""."

1996-10-26 Bohusläns Teater begär extrapengar.

1997-01-04 Uddevallafödda Vibeke Nielsen nykter alkoholist- och skådespelare. Teater. Bild.

1997-02-27 Bohusläns teater åker till Bosnien. Skall framföra bl.a. pastor Simson på Käringön. Teater.

1997-03-18 Operettmusik får helkväll på Östraboteatern.

1997-04-12 Byggnadsnämnden hotar kommunen med böter för transformator i Teaterplantaget.

1997-09-03 Stormtydan, en musikberättelse som bygger på verkliga liv och händelser efter kusten, har premiär på Bohusläns Teater. Teater.

1997-11-04 Teater kritiseras pengar och bannor till länsteatern. Teater. Pengar.

1998-02-18 Skalbankarna klättrar vidare. Teater. Bild.

1998-02-19 Teateräventyr i storformat. Nils Holgersson blir ett av 1998 års största teateräventyr. Kultur. Bild.

1998-06-19 "Riksteatern stora tältuppsättning ""Nils Holgersson"" blev en publiksuccé i Uddevalla. Teater."

1998-09-09 Premiär på torsdag för Uddevalla krönikespel. En berättelse om stadens historia. Teater. Hembygd.

1998-10-28 Bråk på Bohusläns teater, anställda kräver att Birgitta Bergström avgår.

1998-11-03 Teaterstrid trappas upp, personalen kräver att Birgitta Bergström avgår.

1998-11-10 Musikfest på Östraboteatern. Musik o sång.

1998-11-11 Bråket vid Bohusläns teater ännu olöst.

1998-11-26 Ulf Grahm tar över Studio 32 efter Siv Silfer som avgår. Teater.

1998-12-12 Skolan tar över Östraboteatern. Teater.

1998-12-15 Revyteatern lovar högt tempo och nya grepp. Teater.

1999-02-10 Ny chef för Bohusläns Teater.

1999-02-11 Älvsborgsteaterns chef Ronnie Hallgren vill ej kallas chef för Bohusläns Teater.

1999-02-23 Bohusläns teater stängs tills vidare. 18 fast anställda sägs upp. Arbetsmarknad.

1999-02-24 Personalen på Bohusläns teater chockad efter stängningsbeslutet. Arbetsmarknad.

1999-02-25 Stängningen av Bohusläns teater hävs av nya styrelsen.

1999-03-04 Bohusläns Teater räddad. Ronnie Hallgren tillträder som ledare. Utnämning.

1999-03-22 Studio 32 värd för Västra Götlands amatörteaterfersival i maj.

1999-04-08 "Stockholms operettensamble gästar Östraboteatern med Straus´  ""En valsdröm"". Musik o sång."

1999-04-27 Bråket på Bohusläns teater i Uddevalla kostar nu skattebetalarna minst 7 miljoner kronor.

1999-04-28 Dyra teaterlokaler för Bohusläns teater. Kommunens 21-årskontrakt kostar nära 80 miljoner kronor.

1999-04-29 Klausul räddar kommunens hyresavtal på 21 år för Bohusläns teater.

1999-06-11 Psykologer skall rädda arbetsklimatet på Bohusläns teater. Social.

1999-09-04 Teatersportens guru till Studio 32. Teater. Bild.

1999-10-04 Lunch med Lars Forsell på Bohusläns Teater.

1999-10-14 Folkdans och färgprakt. Chile's folkloristiska balett till Östraboteatern. Dans. Bild.

1999-10-29 Reportage om Emma Brattgård, 15 år, som spelar huvudrollen i Skalbankarnas pjäs, Pelle Svanslös. Teater.

1999-11-12 Förra chefen vid Bohusläns teater, Birgitta Bergström, får ej mer ersättning för att hon fråntogs jobbet.

1999-11-13 Extrapengar 100 000 tusen till Bohusläns teater.

1999-11-18 Framtiden sedd med unga ögon. Teater. Skola. Bild.

1999-11-24 Seklets bilder. Strömstadsvägen 1936, Doglas Holmstedts orkester 1954, Skolan på teatern 1956 m.m. Hembygd.

1999-11-25 Hoppas på många skratt. Full fart på repetitionen inför Uddevallarevyn. Teater. Bild.

1999-12-07 Seklets bilder: Bland annat av Uddevalla Teater- och Stadshotellet. Hembygd.

1999-12-31 Kärleken fanns på teatern Tyra Dagmar Andersson 96 år levde sitt ungdomsliv efter första världskriget. Bild.

2000-01-03 Svårt förnya revyformen. Senaste Uddevallarevyn, Millenniemums, håller sig kvar på buskisnivå. Teater.

2000-01-26 Teatern laddar för skrattfest med Kerstin Tidelius, Varl Oscar Törnros och Bo Lyckman. Teater. Bild.

2000-02-04 21 söker chefspost på Bohusläns Teater.

2000-02-28 "Kafe Hvittfeldt var fyllt av teatersugna barn när Pygméteatern spelade upp drömspelet, ""Mitt i Natten"". Teater."

2000-03-03 Fyra raggare från Uddevalla med muskler gör premiär som statister på Bohusläns teater.

2000-03-29 Den 1 april har Carmen premiär på Östraboteatern. Spelas av sistaårseleverna på musikgymnasiet. Skola

2000-03-31 Länsteatrar kan bli aktiebolag. Förslag om sammanslagning av Bohusläns och Älvsborgs teatrar. Teater. Bild.

2000-04-07 Östraboteatern har intagits av Agnebergsgymnasiets musikteater som spelar Carmen år 2222. Musik o sång.

2000-05-31 Studio 32 bjuder publiken på en modern tappning av Tristan och Isolde. Teater.

2000-07-01 "Kusliga saker händer på stadshuset ""Blåkulla"". En produktion i Riksteatern's  regi. Bild."

2000-09-08 Teaterchefen Ronnie Hallgren vid Bohuläns Teater känner vind i seglen. Kultur, teater. Bild.

2000-09-12 Bohusläns Teater presenterade utbudet för den kommande säsongen. Det blir en diger teaterhöst.

2000-09-25 Två teatrar i ett bolag. Från årsskiftet får Bohusläns teater och Älvsborgs-teatern gemensam ledning och budget.

2000-10-11 "15 teaterelever på Agnebergsgymnasiet repeterar ""Tokfursten"". Skola. Bild."

2000-10-18 "Scensällskapet Skalbankarna i konkurs. En viktig orsak var publikfiaskot ""Teaterbåten""."

2000-10-23 Skådespelaren Mats Grahn har tilldelats Wästsvenska teaterns stipendium på 10 000 kr. Intervju. Utmärkelse.

2000-11-18 """Nattvakten"" (på Blåkulla) öppnade dörrar. Snarare installation än teater. Konst. Bild."

2000-11-20 Musikal om hur små blir stora. Musikalen vänder sig till 4-6 åringar. Teater.

2000-12-04 Musikaliskt samspel och dialog. Vid flygeln i Östraboteatern satt pianomästaren Hans Leygraf spelade W A Mozart.

2000-12-29 "En stjärna född: Mathias Kjell debuterar i nyårsrevyn. ""Det var som sjutton"". Teater. Bild."

2001-01-02 "Uddevallarevyn får halvdant betyg: ""Godmodigt men brist på lokala poänger."" Teater. Bild."

2001-01-17 Så skrev B-n 1951-01-17; På Uddevalla teater visar en färgfilm från de svartas världsdel.

2001-02-01 Teatergruppen Fröna består av sju utvecklingstörda personer, mister sitt teaterstöd på grund av pengar.

2001-02-12 Länge leve Studio 32! Snart är det inflyttningsklart på unika Frideborg. Teater. Kultur. Bild.

2001-02-19 Fullsatt salong i Folkets hus, när Glada Änkan spelades upp. Teater.

2001-02-28 "Bohusläns teater bolagiseras. ""Nya Västsvenska Teater och Dans AB"". Länsteatrar blir aktiebolag. Bild."

2001-04-12 Så skrev B-n 1901-04-11; Den person som å Uddevalla amfiteater tog orätt hatt torde vara god att göra ombyte. Annons.

2001-04-18 Studio 32 hoppas på gårdshus. Teater.

2001-04-21 Psykiskt sjuka med i arbete kring pjäs. Teater.

2001-04-27 Dansad Per Gynt gjorde stort intryck på Bohusläns Teater. Ett gästspel från Norrdans.

2001-05-05 "Ung teatergrupp i Uddevalla. Nio tjejer spelar pjäsen ""Flugornas herre"". Bild."

2001-05-11 Svängiga låtar fyllde Östraboteatern. 120 musikelever kompades av Bohusläns Big Band. Musik o sång. Bild.

2001-05-18 Studio 32 inviger idag sin nya lokal i fastigheten Frideborg. Teater.

2001-05-21 "Så skrev B-n 1901-05-21; ""Damen från nattkafeét"" hade lockat fullt hus på Uddevalla teater."

2001-07-24 Så skrev B-n 1991-07-24; Första arbetsdagen på Bohusläns teater avnjöts igår vid Scan Väst-området.

2001-09-03 Så skrev B-n 1991-09-03; Storbandskonsert 19 ept. Uddevalla Teater, Östrabo. Med bl.a. Ray Adams, Lasse Kjell, Eva Möller.

2001-09-07 Uddevalla teaterförening i ekonomisk kris. Publiken sviker  seriös teater.

2001-09-27 Bohusläns Teater, repetitionen på pjäsen Rabarbers en komisk drama på hög nivå. Teater.

2001-10-18 Så skrev B-n 1901-10-17; Brazil Jack med sällskap gästar Uddevalla teater.

2001-11-02 """Ainbusk"" fyllde Östraboteatern. Musik o sång. Bild."

2001-11-08 Musikalgala ställs in på Östraboteatern. Musik o sång.

2001-11-19 "300 provfilmade för TV-serie på Östraboteatern. För TV-serien ""En Ö i havet"". Bild."

2001-11-28 Uddevalla gästas av Folkteatern Besöker och Gearge Taboris pjäs Min Modiga Mor på Frideborg. Teater.

2001-12-27 Resande i lokalhistoriska spel. Dag Norgård skriver musikteater om Uddevallavarvet. Bild.

2002-01-14 Från Paris till Uddevalla Strømgren gästkoreograferar på Bohusläns Teater. Bild.

2002-03-04 Sommarmusikal sätter prägel på staden. Teater. Bild.

2002-04-02 """Totta"" Näslund och Big Band Blues gav konsert på Östraboteatern. Musik o sång. Bild."

2002-05-23 Östraboteaterns höjdpunkt är musikskolans vårkonsert.

2002-08-20 "Den 24 augusti gör ""Särlingen"" entré hos studio 32:s bakgård. Handling Uddevallavarvet och de höga herrarna. Teater."

2002-08-26 "En lyckad sjösättning av teaterprojektet ""Särlingen"" på Studio 32:s bakgård i Uddevalla."

2002-09-13 Så vill vi ha det! Mycket Shakespeare på Bohusläns teater i höst. Bild.

2002-09-14 Riggaren Olle Jacobsson återsåg Ingvar Trogen på teatern. Bild.

2002-11-19 "Lasse Kjell har hållit på med revymakande i 30 år och skrattet är mycket viktigt. Årets revy heter ""Kjells änglar"". Teater."

2002-12-09 Medlemmar i Studio 32 visar stolta och glada upp den senaste utmärkelsen till Wästsvenska Teaterns kulturstipendium.

2002-12-30 Mycket välförtjänt belönades Studio 32 med årets kulturpris. Teater. Utmärkelse. Bild.

2002-12-31 "Framgång ledde till kris. Studio 32 gick med miljonförlust efter ""Särlingen"". Teater. Pengar. Bild."

2003-01-02 "Nyårsrevy på klassiskt vis. Lasse Kjells ""Kjells Änglar"" är inte en bland de bästa han gjort. Teater. Bild."

2003-01-17 Studio 32 hotas av konkurs. Teater. Bild.

2003-01-24 Svårt läge för Studio 32. En vecka från konkurs. Teater. Bild.

2003-02-12 Studio 32 vägrar att ge upp så till helgen arrangeras en stor stödgala på Fridhem. Teater.

2003-02-17 Jesper Odelberg och Viktor Friberg gav järnet när studio 32 hade sin stödgala på Frideborg i helgen. Teater.

2003-02-19 "Det var fullsatt på Bohusläns teater, när det var premiär av  ""Guds lilla jänta"". Bild."

2003-03-04 "Uddevalla har bråda teaterdagar, i helgen var det Göteborgsoperan med musikalen ""Fame""."

2003-03-08 Studio 32 erbjuder ett 70-procentigt ackord för att åter hamna på grön kvist. Teater.

2003-03-25 """Guds lilla jänta"" poeten Majken Johansson, är tillbaka på Bohusläns teater."

2003-04-02 "Premiär den 27 maj med sommarrevy i Rådhuset. ""Spridda skurar"". Teater."

2003-04-02 "Klartecken för Studio 32. Ordförande Eva Annerås: ""Vi klarade konkursen"". Teater."

2003-04-25 """Pjäsen vi alltid själva velat se"". Ung grupp på Studio 32 bakom teaterstycket ""Typ livet""."

2003-06-04 Bygger konstverk av skräp i Teaterplantaget. Konst. Bild.

2003-06-05 "Åke Cato gästade revyn ""Spridda skurar"". ""Det är faktiskt första gången jag är i Uddevalla"". Teater. Bild."

2003-08-13 En bussig teater. Teaterbussen roade gamla och unga på Rosenhäll. Nöjen. Bild.

2003-09-19 "Det stilla antydda gör ""Loveplay"". Teater. Bild."

2003-10-06 Det var inte bättre förr. Räddningstjänsten 100-årsjubilerade med eldfängd teater. Jubileum. Bild.

2003-10-27 Dansk dramaturg på Bohusläns teater - Trine Holm Thomsen från Aarhus. Teater. Bild.

2003-11-18 Teatervåg över Uddevalla. Tre teatergrupper som visar barnteater är på besök. Nöjen. Bild.

2003-12-17 Sista föreställningen! Nu är det tomt i Lasse Kjells skalle. Revyveteran lägger av efter 20 år. Teater. Bild.

2004-01-27 "Satir riktad mot överheten. Hans Dahlman och Andreas T Olsson i nytt scenprojekt, ""Vådligt verserat"". Teater. Bild."

2004-02-14 Amatörteatern får stöd. Ulf Michal ansvarar för regionalt samarbetsprojekt. Teater. Bild.

2004-07-08 I huvudet på  Uddevallas  teaterdirektör Andreas T Olsson. Teater. Bild.

2004-08-10 Satirisk radiomonolog på Bohusläns Museum. Teater. Bild.

2004-09-13 Tommy Körberg turnerar i landet. Han kommer till Uddevalla och Östraboteatern den 23 december. Sång o musik. Bild.

2004-10-30 Bohusläns Teater firar 10 år sen flytten till lokalerna på Strömstadsvägen. Teater. Jubileum. Bild.

2004-11-20 En imponerande uppvisning av det ryska landslaget i rytmisk gymnastik på Östraboteatern. Idrott. Bild.

2004-11-25 "Lysande varieté. Samarbete som slår. Föreställningen ""In i dimman"" på Frideborg i Uddevalla. Teater. Bild."

2004-11-30 Otillräcklig anläggning. Hörselskadade kritiska mot Bohusläns teater. Teater. Bild.

2005-01-24 Stödkonsert för flodvågens offer fyllde Östraboteatern. Musik o sång. Pengar. Bild.

2005-01-31 Nostalgisk föreställning av Svante Thuresson på Östraboteatern. Musik o sång. Bild.

2005-03-17 Nu kan alla höra vad som sägs på Bohusläns teater efter installation av hörselslingor. Teater. Bild.

2005-03-19 Tredje året kyrkorna förenas i passionsspelet på Kungstorget under påskhelgen. Teater. Kyrka. Bild.

2005-03-31 "På lördag är det 200 år sedan H C Andersen föddes, då visas föreställningen ""Sagolika Hans Christian"" på Frideborg. Teater. Bild."

2005-04-12 Teater på arbetstid. Kommunala topptjänstemän får kritik för politisk pjäs. Politik. Bild.

2005-04-22 Teaterfestival på Sinclair. Avgångseleverna på drama visar upp sin färdigheter. Skola. Bild.

2005-04-23 Unga teaterentusiaster från gymnasiet i Uddevalla prisade av Riksteatern. Utmärkelse. Kultur. Bild.

2005-05-23 Studio 32 bjöd på gatuteater i Kochska gränden. Teater. Bild.