2023-11-30

2023-11-29

Söndagsskola i regementets soldathem

Känner du igen dig själv på bilden eller känner du kanske igen någon annan, Vi som bodde på Halla, Stenbacken och underofficersbostäderna på Exercisvägen gick i söndagsskola i Soldathemmet. Jag kan själv finnas med på bilden men jag är osäker. Soldathemsföreståndarna var Knut och Greta Dahlström, som är med på bilden.   ///
 

2023-11-27

Berättarafton onsdag 29 november på Bohusläns museum

Arkivbild

På onsdag den 29 november kl 18.30 är det dags för nästa berättarafton i Hörsalen på Bohusläns museum. Det blir den sista på museet för i år.

ALLA ÄR VÄLKOMNA!!!   ///

2023-11-26

Vad vet du om huset i förgrunden med nuvarande adress Älgstigen 3

Ägarna till huset i förgrunden söker uppgifter om husets historia före 1950-talet. Huset har idag adress Älgstigen 3. På bilden ser du Lelångenbanan framför huset. Men vilka som byggt huset och vilka som bott där före 1950-talet vill alltså nu ägarna veta. Kan det vara byggt runt 1923? I så fall är huset hundra år i år.

Vet du något om huset och människorna som bott där?

På den här bilden ser du huset till vänster i bild. Norrskolan i förgrunden.  ///

2023-11-25

Bohusläningens e-tidning saknar sidor

Det här är framsidan på Bohusläningens e-tidning del 2 idag. En artikel med Uddevallas egen Andreas T Olsson inne i tidningen utlovas. Tyvärr saknas sidan 31 och 32 i tidningen så den som vill läsa artikeln med Andreas blir utan den.   ///
 

2023-11-23

Flytbryggorna i Södra hamnen har flyttats till Rödöns småbåtshamn

Nu har flytbryggorna i Södra hamnen tagits bort och flyttats till Rödöns småbåtshamn. Här ligger den ena långa sektionen förtöjd längs befintlig brygga vid Rödön.

Och här ligger en annan del.
De flytbryggorna som ligger längst västerut är i dåligt skick och skall nu bytas ut mot bryggorna från Södra hamnen.

Att flytbryggorna i Södra hamnen har tagits bort beror på de kommande arbetena med att säkra Bäveån och centrala Uddevalla från framtida översvämningar. Ett arbete som beräknas vara klart 2028. Bra då att kunna använda flytbryggorna som ersättning för de utdömda bryggorna vid Rödöns småbåtshamn. Kommunen arrenderar för övrigt småbåtshamnen av Gustafsbergsstiftelsen som är markägare.   /// 

2023-11-21

Uddevallahem bygger 45 nya hyresrätter utmed Strömstadsvägen


 PRESSMEDDELANDE

Uddevallahem påbörjar upphandling av ca 45 nya hyresrätter utmed Strömstadsvägen.

Uddevallahem äger sedan tidigare fastigheter utmed Strömstadsvägen och planerar nu för ytterligare nyproduktion i nära anslutning till företagets senaste nybyggnadsprojekt.

Sammanlagt bildar de två husen en fastighet i ett attraktivt läge i centrala Uddevalla. Uddevallahem har ambitionen att fortsätta att arbeta med små yteffektiva lägenheter, bra energi- och miljölösningar till en rimlig hyresnivå.

- Efter det positiva bemötandet och stort intresse har vi valt att fortsätta utveckla en ny fastighet i vårt attraktiva bostadsområde på Strömstadsvägen, säger David Sahlsten (KD) ordförande för Uddevallahem.

Fastigheten ligger i ett område som Uddevalla kommun har pekats ut som ett strategiskt stadsutvecklingsområde. Från fastigheten tar det cirka två minuter till Uddevalla centralstation och gångavståndet till Uddevalla centrum är cirka 5-7 minuter. Området ligger i direkt anslutning till Skansberget med fina strövområden.

-Här kommer vi att kunna bygga bra bostäder och samtidigt erbjuda närheten till både natur och centrum. En expandering av kv. Bastionen kommer vara ett välkommet tillskott i Uddevallahems förvaltningsäger David Sahlsten, ordförande Uddevallahem.

Projektet planeras för en möjlig byggstart tredje kvartalet 2024 med ett förväntat färdigställande under 2026.


2023-11-19

Vad ser vi och när är bilden tagen?

Ja, här finns många detaljer som kan ge oss ledtrådar. Känner du igen några?   ///
 

2023-11-16

SANDÖ huggs upp

PRESSMEDDELANDE
 
Bohusläns museums styrelse har 2023-11-09 med tungt hjärta fattat ett beslut om att fiskefartyget LL 158 Sandö ska huggas upp (skrotas) omgående. Beslutet togs vid ett extrainsatt möte efter en incident på fartyget då kraftig rökutveckling ombord ledde till att räddningstjänsten tillkallades till Kulturbåtshamnen i Göteborg, där båten numera ligger. Museet har under många år försökt hitta en långsiktig hållbar lösning för Sandö, men dessvärre ser vi inte någon annan utväg än att hugga upp fartyget för att förhindra ytterligare allvarligare olyckor.

Bakgrund till museets ägande av Sandö

2010 fick Bohusläns museum i uppdrag av Uddevalla kommun att utreda förutsättningarna att uppföra en tillbyggnad för utställningar och aktiviteter på temat Fritidsbåten nu, då och i framtiden samt en arrangemangshall. Vid samma tid fanns en strävan att minska fiskeflottan inom EU, och skrotningsbidrag betalades ut för att fiskare skulle låta hugga upp sina båtar. Även Sandö skulle ha varit hotad av skrotning, om inte lösningen hade dykt upp att Bohusläns museum kunde överta ansvaret. 2011 övertog Bohusläns museum därför LL 158 Sandö. Förutsättningarna för att realisera en tillbyggnad är dock idag helt annorlunda, det stora projekt som skissades är inte längre aktuellt, vilket ställt ägandet av Sandö i en annan dager. Avsikten var att hysa båten i en tillbyggnad, aldrig att bedriva verksamhet med båten i sjön då det senare innebär helt andra kostnader.

Nuläget

Under cirka tio år har Sandö legat i Grundsund, med viss pedagogisk aktivitet kopplat till båten. Sandö ligger sedan midsommar 2022 i Kulturbåtshamnen vid Eriksberg i Göteborg. Museet har de senaste åren varit engagerat i en process att hitta en ny ägare, som på ett bättre sätt kan förvalta och tillgängliggöra Sandö, men dessvärre utan resultat. Det krävs en annan ekonomi än vad museer och ideella föreningar har för att kunna hålla en stor träfiskebåt i skick. Sandö är, som de flesta äldre båtar, i behov av såväl löpande underhåll som större upprustningsåtgärder. Flera reparationer har gjorts i museets regi, men det uppstår hela tiden nya problem, som är kostsamma att reparera.

Sedan hösten 2021 krävs bogsering för förflyttning, eftersom det inte går att köra för egen maskin. Ett maskinfel gjorde att dieselmotorn inte längre fungerar. Reparation av maskinen är kostsam eftersom nytillverkning av reservdelar krävs. Nu under hösten 2023 har en brandincident slagit ut elen ombord. Bohusläns museum har hela tiden haft ambitionen att Sandö skulle bevaras, men det har kommit att innebära stora omkostnader och sett till de underhållskostnader som väntar på sikt står det klart att museet inte har sådana resurser. I och med det läge som nu uppstått, går det inte att ansvara för att det inte uppstår nya incidenter och museets styrelse har därför tvingats ta detta beslut.

Sandös historia

Som nybyggd 1948 var Sandö Sveriges största fiskefartyg. Från 1949 deltog Sandö i storbackefisket efter långa i farvattnen kring Shetlandsöarna. Sandö hade sju mans besättning. Under 43 somrar i obruten följd, ända fram till 1992, gick Sandö på storbackefiske, mest av alla svenska båtar och den sista av sitt slag i detta fiske. Samtidigt åren 1949-1980 gick Sandö i sillfiske på Nordsjön, 1984-2011 torskfiske i Östersjön och 1992-2011 räkfiske. Sandö gick i yrkesmässigt fiske fram till april 2011 då siste ägaren skänkte fartyget till Bohusläns museum.

Sandös kulturhistoriska värde

Sandö är K-märkt av Statens maritima museer 8 december 2011. Det är en av få kvarvarande fiskebåtar med träskrov, och kan betraktas som en typisk bohuslänsk fiskebåt från 1900-talet av en typ som var mycket vanlig men där få återstår. Båttypen har kommit att bli en symbol för landskapet, men är nu ett kulturarv på väg att försvinna. Det är också Sveriges sista långafiskebåt. Sandö har samma utseende och inredning som under driften. Sandö är ett unikt objekt som speglar efterkrigstidens bohuslänska fiskerihistoria, samt utgör en god representant för det flytande svenska maritima kulturarvet.

Fartyget Sandö är väl dokumenterat kommer fortsatt vara en värdefull del av museets kulturhistoriska samlingar. Bland annat finns föremål i museets samlingar rörande långafisket som även delvis finns utställda i museets basutställning Kustland. Skriftlig dokumentation av beskrivning av fartyget finns, liksom intervju med förre ägaren Klas Berntsson. Likaså olika digitala handlingar rörande fartygets intyg, skrivelser, tekniska beskrivningar och utrustning förvaltas via Bohusläns museum. Det finns även foto- och filmdokumentation såväl som litteratur samt ett stort antal tidningsartiklar från olika decennier.
///

2023-11-15

Fortsatta fiberarbeten på Gustafsberg


 Just nu är det stökigt värre på Gustafsberg. Det är de pågående fiberarbetena som speedats upp och det  grävs på flera ställen. Här har vägen varit avstängd större delen av dagen. Och just nu håller Snäckan passande nog stängt för förberedelser inför julen.

Det är många kablar som skall fram. Och jag hade nog i början inte klart för mig att det är så många elkablar som måste dras.
Så här har det sett ut idag med tydliga anvisningar för omledningsvägar. Allt har förlöpt bra och arbetena fortsätter. Det är många byggnader som skall anslutas, både stiftelsens och privata.   ////

Datering av bilden


 Då skall jag försöka komma närmare en datering.

Vi börjar med Äsperöds (Esperöds) såg och kvarn. Den anläggningen förstördes helt av en brand på nyårsafton 1964. Det har jag skrivit om tidigare. Så bilden är tagen tidigare.

Så här såg anläggningen ut i full drift.

Regementsmusikkårens paviljong i sitt ursprungliga uppförande. Senare byggdes paviljongen ut så att musikerna fick egna smårum att öva i. När den utbyggnaden skedde har jag inte hittat. Paviljongen brann emellertid ner i april 1993 regementet hade konverterats till flyktingförläggning (kriget på Balkan). Vad jag minns var det en flykting från Serbien som hade anlagt branden.

Övriga byggnader på kasernområdet ser ut ungefär som de gör idag. Men utanför kasernvakten reagerar jag på att husen vid Hallavägen inte har byggts. Mina föräldrar flyttade in i Hallavägen 14 1944 och jag föddes 1945. Jag minns även att Hallavägen 12 (Bohusläningens hus) byggdes när jag var liten. Vi smågrabbar klättrade omkring på byggarbetsplatsen på söndagarna och jag fick cement i ena ögat och fick uppsöka akuten på sjukhuset. Bilden är således tagen före 1944.

Det är väl så långt jag kan komma. Är det någon som har ytterligare information?   ///

2023-11-13

I 17 tidigt

Insänt av Kenneth Fjällström

Att vi känner igen Bohusläns regemente är inte så konstigt. Men frågan är om vi kan räkna ut när bilden togs? Kanske inte så lätt att pricka in rätt år, men det finns några saker som förändrats sedan bilden tog. Ser du vad det är?   ///
 

2023-11-09

1949-års förslag till ny brandstation

Insänt av Mats Johansson/Räddningstjänsten MittBohuslän

Hej Gunnar, hittade lite gamla ritningar när vi nu har röjt den gamla brandstationen på Bastiongatan, se bifogad ritning från 1949. Det man kan konstatera är att även på den tiden malde kommunens kvarnar långsamt, mer än tio år senare var brandstationen klar, om än på annan plats och annat utförande. Jag har sett ett annat ritningsförslag från 1953, tror jag det var, på samma plats men med några förändringar.

Vad som gjorde att detta förslag och placering inte gick igenom kan ju fundera på. Ryktet säger att brandchefen Erik Ström ville ha en mer undanskymd och insynsfri plats, kan mycket väl vara så eller så är det en skröna.

På denna platsen byggdes senare simhallen som ju fortfarande är i bruk, men inte så länge till då Rimnersbadet beräknas vara klart att inviga nästa år. 

Brandstationen vid Skansberget invigdes 1960.   ///

2023-11-07

Arkivens dag på lördag 11 november på Gustafsberg

Sedan 1998 arrangeras Arkivens dag i hela Norden. Alltid andra lördagen i november. Nu kommer vi tillbaka genom att ha Gustafsbergsarkivet öppet på lördag den 11 november kl 11 - 14. Jag finns på plats och berättar om arkivet. Vi har ett fantastiskt arkiv som dessutom till stora delar är digitaliserat.

VÄLKOMNA!!


2023-11-06

Per-Olof (PO) Andreasson död

Igår nåddes jag av det smärtsamma beskedet att PO Andreasson gått bort. Jag talade med honom för några veckor sedan då han berättade om en förestående operation. Jag upplevde att han ändå var vid gott mod och då jag inte hört något efter operationen hade jag tänkt att ringa honom igår eftermiddag. Det hann jag dock aldrig då en gemensam vän ringde mig och berättade att han talat med hustru Barbro som berättat att läget var kritiskt och att familjen vakade över honom.

Det var chockartat att höra och mer chockartat var det när jag några timmar senare fick veta att han gått bort.

Det är framförallt under de senaste åren vi har umgåtts mer och mer flitigt. Han tog en plats i Uddevalla Hembygdsförenings styrelse och genom honom har vi haft återkommande idrottshistoriska berättaraftnar på Bohusläns museum minst en gång per termin. Och det ligger i planen nu att vi skulle ha en sådan afton den 24 januari och jag vet att PO hade börjat att förbereda sig för den. Dessa berättaraftnar har varit oerhört populära och museets Hörsal har varit fullsatt alla gånger.

Hans bakgrund inom idrotten och som lärare gjorde att han hade ett enormt kontaktnät. Alla visste vem PO var och PO visste vilka alla var. Han hade en otrolig personkännedom och alla jag talat med genom åren har uttryckt sin uppskattning över honom.

PO var en oerhört varm människa. Han såg var och en och hade ett leende över till alla.

Uddevalla Hembygdsförening har mist en stor kraft och en stor personlighet.

PO Andreasson var född i Uddevalla den 28 juli 1942. Närmast sörjande är hustru Barbro samt dottern Karin och sonen Henrik med familjer.   ///

2023-11-05

Berättarkafé måndag 6 november i Wessmanska huset

Måndag den 6 november kl 14 blir det ett nytt berättarkafé i Wessmanska huset. Alla är hjärtligt välkomna till en trivsam stund!   ///

2023-11-04

Invigning av ceremonilokalerna på Sigelhult

Vi var många som var intresserade av kyrkogårdsförvaltningens nya byggnad med ceremonilokalerna på Sigelhult.
 

Kyrkogårdsförvaltningens chef Helena Lind och kyrkorådets ordförande Christian Persson hälsade välkommen och Christian klippte bandet och därmed var byggnaden invigd och den stora publiken välkomnades in i lokalerna.


Arkitekten Magnus Wångblad berättade om sina tankar när han ritade byggnaden, Därefter följde en rundvandring i såväl de publika delarna som personalens lokaler.
Därefter blev det körsång med Odd Singers.
Kl 15 blev det vandring på kyrkogården med Niklas Nyström från kyrkogårdsförvaltningen. Han visade upp en mångfald med olika gravar som numera finns på Sigelhult. Förvaltningen skall kunna hantera gravsättningar för olika trossamfund eller borgerliga begravningar.
Minneslunden som den ser ut idag. Tidigare grävde man ner urnor på platser som anhöriga inte visste exakt var de låg. Idag sprids istället askan.
På ett ställe finns en minnesplats. Här finns inga gravar utan till platsen kan man gå och minnas dem som vilar på annan plats.
Ett par askgravplatser finns. 

Askgravplatserna är avsedda att utgöra ett alternativ till minneslunden, för dem som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym.

Varje grav upplåts med begränsad gravrätt för en tid av 25 år och förlängs vid ytterligare gravsättningar. Besökare får smycka med levande snittblommor i vas. Individuell plantering, krukväxter, plastväxter, minnessaker samt vaser av glas tillåts ej. Otillåten smyckning plockas bort.
I huvudbyggnaden finns Stora och Lilla salen. Detta är lilla salen, som passar bäst för mindre begravningar. Idag sker sådana i Mikaelskapellet.

Idag var det ju Alla helgons dag och det var stor aktivitet på alla begravningsplatser. På många ställen hade det tänts ljus, så som det brukar vara. Mycket folk i rörelse och inte minst var kyrkogårdsförvaltningens personal alla i tjänst.   ///

2023-11-01

Minns du Skeppsvikens kafé?

Ja, så här såg det ut en gång då Uddevalla stad satsade på den stadsnära bad- och campingplatsen på Skeppsviken.

Ja det har hänt mycket annat också. Och mycket som var tänkt att hända blev inte av. T.ex. Bomässan. Kolla nedanstående träfflista från Tidningsarkivet:

Datum        Innehåll

1884-07-10 Förslag om åtgärd att bereda allmänheten tillträde till badplats vid Skeppsviken. Bad.

1888-06-12 Skogsplantering och sådd har utförts av folkskolebarn i bergen vid Skeppsviken mot Byfjorden. Natur.

1904-06-21 Bohusbanan. Tunnelarbeten i Skeppsvikentunneln. Järnväg.

1904-11-12 Svår sprängolycka i järnvägstunneln i Skeppsviken.

1910-06-11 Folkets Park i Uddevalla, numera förlagd på en vacker plats på sluttningen av Skeppsvikenbergen. Nöjen.

1911-11-29 Koloniträdgårdar vid Skeppsviken. Trädgård.

1913-09-13 Bantelefonens nytta, gruslok från Grohed stannade ett 100-tal meter från Skeppsviken.

1918-05-25 Rusta upp Skeppsvikens badplats tycker folket.

1921-09-06 Två drunkningsolyckor i Byfjorden, vid Skeppsviken och Grönnäs. Död.

1922-05-31 Regementsorder, badning i Bäveån förbjudes. Däremot bör kalla bad i saltsjön vid Skeppsviken tillåtas.

1923-02-14 Badplatserna vid Skeppsviken. Styrelsen för kallbadinrättningen har tagit upp frågan om en förflyttning av kallbadhusen.

1923-03-01 Beslöt att bygga friluftsbad i Skeppsviken i Uddevalla.

1923-05-01 Friluftsbadet vid Skeppsviken genomgår stora förändringar med bland annat nyanläggningar.

1923-05-14 Badplatsen i Skeppsviken. Vägarbeten.

1923-07-05 Strandbadplatsen vid Skeppsviken färdig. Tages nu flitigt i anspråk av såväl damer som herrar.

1923-07-06 Drunkningsolycka vid badplatsen Skeppsviken i Uddevalla. 20-årige Gösta Andersson från Grohed i Forshälla  omkom. Olycka.

1923-07-07 Drunkningsolycka i Skeppsviken. Död.

1923-07-14 "Insändare om Skeppsvikenbadet. ""Sätt upp plank till dambadet så vi slipper beskådas av nyfikna män""."

1923-07-20 Vid badplatsen i Skeppsviken kommer uppsättas staket för att markera mellan herrarnas och damernas badplats.

1923-07-21 Staket vid friluftsbadet, Skeppsviken. Vakt kommer att utsättas.

1923-07-26 Friluftsbadet vid Skeppsviken har nu fått ett skiljestängsel uppsatt mellan manliga och kvinnliga badet.

1923-09-03 Kallbadhusen vid Badö och Skeppsviken stänges på måndag.

1924-05-08 Serveringspaviljong vid badet i Skeppsviken. Kafé.

1924-06-16 Ingen servering vid Skeppsviken i sommar.

1924-09-27 Uddevalla stad erbjuder tomter å Karlsberg, utsikten, kv Tegen, Skeppsviken .

1924-09-29 Uddevalla stad erbjuder tomter å Karlsberg, Utsikten, Skeppsviken och Ramneröd. Annons. Bostad.

1924-12-06 En farlig granne. Westkustens Petroleums utökning av sitt förråd med 1.5 miljoner liter bensin vid Skeppsviken.

1926-03-27 Konfektyrkiosk vid Skeppsviken har beviljats av Drätselkammaren.

1926-07-15 Bild på damhytterna i Skeppsviken. Bad.

1927-05-16 Bilder från friluftsbadet i Skeppsviken.

1928-07-17 Simundervisning i Skeppsviken, badplats.

1928-07-28 Uddevalla stad erbjuder tomter å Karlsberg, utsikten, kv Tegen, Skeppsviken.

1928-08-16 DM-tävlingar i simning för Bohuslän-Dal gingo i lördags av stapeln i Skeppsviken. Fyra mästerskap erövrades av USF.Idrott.

1928-09-18 En flygtur i aftonskymningen. Ute vid Skeppsviken, där Ahlén & Holms flygplan ligger startklart. Annons. Bild.

1929-05-07 Scoutkårerna i Uddevalla samlas å Kungstorget för marsch till Skeppsviken där ett bål skall brännas och ett fyrverkeri  tändes.

1930-03-21 Paviljong i Skeppsviken. För uppförande begär DK av fullm ett anslag på 12 000 kr.

1930-04-02 Kafé vid Skeppsviken, beslut av fullmäktige igår. Fasadritning av byggnaden.

1930-04-05 Den under uppförande varande kafé- och bostadsbyggnaden i Skeppsviken är för 5 år sedan.

1930-04-08 Till entreprenör för uppförande av den nya byggnaden vid Skeppsviken har utsetts.

1930-07-07 Badet i Skeppsviken än en gång.

1930-07-12 60 år fyller stadsingenjören Anders Hellstedt, han har ordnat naturpark vid Skeppsviken.

1930-07-12 Gemensamhetsbad i Skeppsviken. Fullmäktige beslutade borttaga staketet.

1930-07-16 Vid Skeppsvikens badplats komma trampolinerna på herrsidan att en tid framåt vara borta.

1930-12-05 De stora oljeupplagen vid Skeppsviken. Petroleum.

1931-05-20 Badsäsongen i Skeppsviken är redan inne. Bad.

1931-07-15 Ett allvarligt tillbud till drunkningsolycka inträffade på tisdagen i Skeppsviken i Uddevalla. Olycka.

1931-08-24 Säl i Skeppsviken. Djur.

1932-02-04 Dödsolycka igår invid Skeppsviken. Kommunalarbetare Johan Löfgren omkommen. Olycka.

1932-04-09 Drädselkammaren beslöt igår att bekosta telefon i kafeét vid Skeppsvikens badplats. Politik.

1932-06-03 Tidig badsäsong i sitt flor. Livligt i Skeppsvikens böljor. Bild.

1932-07-27 Simkurserna ha högsäsong. Livligt intresse i Skeppsviken. Bad. Bild.

1932-08-06 Skeppsviken - uddevallabornas mest omtyckta badplats.

1933-05-31 Kafé Skeppsviken öppnas i morgon. Annons.

1933-06-26 Simmarnas Dag i Skeppsviken nästa söndag. Tävling.

1933-06-28 Livsfarlig kollision i Skeppsviken. Olycka.

1933-06-29 När blir Skeppsviken en välordnad friluftsbadplats.

1933-06-29 Hur sköter staden Skeppsvikenbadet?

1933-07-08 Missnöje och dagliga olycksfall i Skeppsviken. Bad.

1933-11-07 Diamantborrning i Skeppsvikenberget, båtbyggare Landberg borrar efter vatten.

1933-11-27 Badnytt från Skeppsviken. Till sommaren får småttingarna egen badplats på Svenssonholmarna.

1934-02-07 Modernisering av badmöjligheterna vid Skeppsviken.

1934-06-16 Staketet mellan herrarnas och damernas avklädningsplats vid Skeppsviken revs igår. Bad.

1934-06-28 Campingliv vid Skeppsviken, rekordsäsong för campare. Turist. Bild.

1934-07-09 Simningens dag firad i går i Uddevalla, lyckad uppvisning i Skeppsviken. Idrott. Bild.

1934-07-27 Skeppsviken. Röda korsets sjukstuga. Sårskador ses om.

1935-02-01 Simbaneprojektet i Skeppsviken. Bad.

1935-05-09 Skeppsviken får ett nytt hopptorn. Badsäsongen började igår på allvar. Bild.

1935-05-29 Skeppsvikens Café öppnas onsdag den 29 d:s. God utsikt. Härliga strandbad. Annons.

1935-06-27 God start i Skeppsviken för simskolan. Uddevallabor i alla åldrar äro välkomna ditut. Bad.

1936-04-03 Begär anslag för bergborrning av brunn vid Skeppsviken.

1936-04-29 Uddevalla stadsfullmäktige fastställde igår stadsplan för 9:de roten. Dricksvatten i Skeppsviken. Politik.

1936-05-09 Skeppsviken får nytt hopptorn. Bad.

1936-06-25 I sol vid salt vatten. Rekordivasion till Skeppsviken i midsommar. Bad. Bild.

1936-07-03 Simlärarverksamheten i Skeppsviken tog i går sin början. Utbildning.

1936-07-06 Kvinnorna kring brunnen i Skeppsviken. Utgrävning. Bild.

1936-07-25 Det är gott om makrill nu i innerfjordarna utanför Skeppsviken och Hafstenfjorden. Fisk.

1936-07-25 "Skeppsviken, namn efter stadens pampar ""Winding, Walcke, Valdemar""."

1936-08-20 Drunkningsolycka i Uddevalla. Fröken Elsa Friberg omkommen vid Skeppsvikens badplats. Olycka. Bild.

1936-08-22 Småbåtshamnen i Skeppsviken färdig till hösten. Vågbrytaren snart klar, 150 pålar. Båtar.

1936-09-12 2,584 tältdagar i Skeppsviken i sommar. Natur.

1937-01-25 Funkisrestaurang på berget vid Skeppsviken. Byggnad.

1937-02-17 Skeppsviken moderniseras: simbana, båthus och samlingspaviljong. Bad.

1937-02-17 Skeppsviken ordnas med båthus, simbana, hopptorn o.d. Utredning genom drätselkammaren och intresserade föreningar. Bad.

1937-04-12 100 sommarstugor vid Skeppsviken. Byggnad.

1937-04-15 Snäckskrapning vid Skeppsviken. Bad.

1937-05-13 Nya båthamnen i Skeppsviken invigd. Bild.

1937-07-02 Simundervisningen i Skeppsviken tager sin början i dag. Bad.

1937-07-13 63-årig simborgare i Skeppsviken. Bad.

1937-08-10 Världsmästaren Arne Borg i Uddevalla. Tränar simmarna i Skeppsviken. Idrott. Bild.

1937-09-16 Över fyra tusen tält i Skeppsviken i sommar, förslag om vandrarhem. Bad. Turist.

1937-10-26 SJ bygger bombsäker omformar station ute i Skeppsvikens berg. Byggnad.

1937-11-25 Elektrifieringen av järnvägen. Skeppsvikentunnelns sten till Uddevallas nya infartsväg. Järnväg. Vägarbeten.

1937-12-23 Turistkommittén vill bygga sovvagnshotell ute vid Skeppsviken. Hotell.

1938-03-18 Skeppsviken får äntligen simbana. Förlägges till västligaste Svenskholmen? Idrott. Bad. Bild.

1938-03-31 Markområde vid Skeppsviken utarrenderas till red C E Ohlén.

1938-04-28 Spela golf i Skeppsviken kan man göra under sommaren. Idrott. Bild.

1938-04-29 Miniatyrgolfbana öppnas i Skeppsviken. Idrott.

1938-04-30 En nyhet för Uddevalla! I går öppnades Miniatyrgolfbanan i Skeppsviken. Annons.

1938-04-30 Miniatyrgolf i Skeppsviken. Bild.

1938-05-06 Nya småbåtshamnen i Skeppsviken bör få bättre förbindelser. 56 platsanmälningar hittills. Båtar.

1938-05-18 Miniatyrgolf, en succé även i Uddevalla. Annons för miniatyrgolfbanan i Skeppsviken. Nöjen.

1938-05-31 Stor vårtävling i miniatyrgolf den 8 juni i Skeppsviken. Annons. Idrott.

1938-07-09 Badsommaren har nu äntligen kommit och Skeppsviken hade i går sin första stora dag. Bad.

1938-07-15 Nya simbanan i Skeppsviken inviges på onsdag. Distriktets bästa simmare deltaga. Invigning. Bad. Idrott.

1938-07-19 Simningar i Skeppsviken på onsdagen. Uddevalla Simförening har fint program för invigningen. Föreningar.

1938-07-20 Högsäsong för campingen just nu.Norrmännen dominera Skeppsviken på vardagar,svenskarna vid veckoslut. Turist

1938-07-21 Skeppsvikens simbana invigdes i går. Invigning. Bad. Idrott.

1938-07-28 Badstyrelsen beslutar bygga stora simstadion med hopptorn i Skeppsviken. Isbanor planeras vid Rimnersvallen. Idrott.

1938-07-28 Flott projekt till bättre Skeppsviken. Tipsmedel begäres för ytterligare nyanläggningar. Bad.

1938-08-05 Simningar i Skeppsviken. Idrott.

1938-08-06 Goda simningar i Skeppsviken i går. Idrott.

1938-08-08 Bromsarna lossnade och tomma bilen gick på två tält i Skeppsviken. Olycka.

1938-11-16 "Förslag från SS. Viken om ""Vattensportens Hus"" med båtupplagsplats- och sliper i Skeppsviken. Båtar."

1939-02-04 Sommarhotell vid Skeppsviken tillstyrkes av drätselkammaren.

1939-02-04 Semesterhem i Skeppsviken uppföres för 150 gäster. Första utbyggnadsetappen klar till sommaren. Byggnad.

1939-02-09 Uddevalla går i borgen för det nya turisthotellet som skall uppföras i Skeppsviken.

1939-03-28 Hotellet i Skeppsviken påbörjas nu. Ekonomisk förening bildad i går. Byggnad.

1939-03-30 Semesterhemsarbetena vid Skeppsviken börja redan idag, med ledningsarbete.

1939-04-22 Första spadtaget till semesterhemmet uppe i skeppsvikenberget. Beräknas färdigt 17 juni. Hotell.

1939-04-25 Hopptorn, vägar och bryggor, simbana 50 meter vid Skeppsviken är snart klara. Bad.

1939-04-25 Skeppsvikens simbana blir färdig i sommar. En flott anläggning på Svenskholmen. Bad.

1939-05-20 60 nya småbåtsplatser skall det bli i Skeppsvikenhamnen.

1939-05-25 Bild på badhotellet i Skeppsviken nu under tak, sprängning för källare.

1939-06-26 Främlingsinvasion under midsommar. 390 tält i Skeppsviken midsommarafton. Turist.

1939-06-28 Hotellet i Skeppsviken snart klart. Öppnas omkring den 1 juli. Hotell.

1939-07-13 Semesterhemmets restaurant vid Skeppsviken öppnas idag. Mat. Kafé. Hotell.

1939-07-13 Semesterhemmets Restaurant vid Skeppsviken öppnas idag. Annons.

1939-07-22 Semesterhemmet vid Skeppsviken klart. Hotell. Bild.

1939-07-24 Bil rullade utför brant och på tält vid Skeppsvikens campingplats. Olycka.

1939-07-24 Återigen bil på drift i Skeppsviken. Körde mot ett tält, stoppades av annan bil. Olycka.

1939-07-26 Semesterhemmet Bohusgården blir namnet på det nya semesterhemmet vid Skeppsviken.

1939-08-01 Semesterhemmet Bohusgården i Skeppsviken invigt. Invigning. Hotell.

1939-08-21 Byfjordssimmet blev folkfest. Tusentals åskådare i Skeppsviken. Tävling. Bild.

1939-09-21 Skeppsvikens nya simbad är nu i det närmaste färdigt. Bild.

1940-07-05 Uddevallabo omkommen i Skeppsviken. Löjtnant Ivarsson anträffades flytande i vattnet. Olycka.

1941-06-28 Skeppsviken, en tältstad, i Uddevalla. Under midsommarhelgen fanns här inte mindre än 250 tält. Turist.

1941-07-10 En ny ställbar svikt har monterats i Skeppsvikens badanläggning. Räck- och barredskap snart en verklighet. Idrott. Bild.

1943-02-15 Stapelavlöpning vid varvet i Skeppsviken, Junohus båtvarv.

1944-06-03 Miniatyrgolfbanan i Skeppsviken öppnas söndag den 4/6. Annons.

1944-06-26 Midsommarrekord på tåg, båt, buss på telegrafen och BB. Hundratals campingtält i Skeppsviken.

1944-06-29 Den 1 juli början simundervisningen i Skeppsviken. Som simlärare har anställts Stella Franzon, Göteborg.

1944-07-06 Hellastruppen lockade 2000 personer till Skeppsviken vid årets inledande simsäsong i Uddevalla

1944-09-13 Skolmästerskapen i simning gick i går av stapeln i simstadion i Skeppsviken. Åtta skolrekord sattes. Skola. Idrott.

1944-09-13 Höstsimningar i Skeppsviken. Skolmästerskap, inte mindre än åtta skolrekord sattes. Idrott.

1945-03-28 Död man hittad i Järnvägstunneln vid Skeppsviken.

1946-08-05 """Värmebölja"" skeppsvikens badplats har 20º  i vattnet och 29º i skuggan. Väder."

1947-02-21 75 år fyller Gustaf Petersson, pårasad i Skeppsvikentunneln två gånger, m.m.

1947-06-17 En ovanlig cyklist väckte uppseende vid vandrarhemmet i Skeppsviken. Fordon.

1947-06-23 Sommargäster njuter i fulla drag av västkustsommarens behag i Skeppsviken. Bad.

1948-09-25 Cisternerna vid Skeppsviken är nu färdigställda som Essobensin uppfört. Petroleum.

1950-01-30 Curling på Skeppsviken. Idrott. Bild.

1950-08-09 Bohusläns största badorter: Sörvik, Skeppsviken, Lindesnäs och Gustafsberg.

1951-05-23 Sommarrestaurang planeras vid Skeppsviken. 20 000 kvadratmeter ordnas för camping. Mat. Bild.

1951-06-16 Röda kors-kårens olycksfallsstation i Skeppsviken invigs i kväll.

1952-05-02 Våren hälsades med, flickskolans körsång, fackeltåg, jättebrasa i Skeppsviken, fyrverkeri i Folkets Park.

1953-05-23 Skeppsvikens campingplats öppnar för säsongen.

1954-07-06 En bild på skeppsvikens campingsplats. Turist.

1955-07-09 Igår var det trångt kring Skeppsviken. 30 grader i skuggan. Bad. Bild.

1956-05-26 Rikstvåan avstängd mellan Skeppsviken och Gustafsberg för sprängning.

1956-06-06 Fyra ungdomar räddade yngling i Skeppsviken. Olycka.

1956-07-02 17-gradigt i Skeppsviken. Bad. Bild.

1957-06-17 Efterlängtad värmebölja. Skeppsviken myllrade av sol- och vattenbadare. Väder. Bild.

1957-08-06 Skeppsviken slår badrekord. Bad. Bild.

1957-09-12 Oljehamn i Skeppsviken beräknas kosta 6,5 miljoner. Petroleum.

1959-06-18 Knivslagsmål  vid Skeppsviken norrman skadad. Polis.

1959-07-08 Unda övertar Skeppsvikens roll som badplats. Bild.

1960-03-22 Svanar i Skeppsviken. Fåglar.

1960-05-25 Oljehamn även i Skeppsviken. Petroleum.

1960-06-01 Oljehamn i Skeppsviken, friluftsbadet försvinner. Petroleum.

1960-06-15 Nytt simstadion krävs före oljehamnsbygge vid Skeppsviken. Petroleum.

1960-06-21 Nytt överklagande om oljehamn vid Skeppsviken. Petroleum.

1960-10-31 Oljedepå i vardande, Skeppsviken. Petroleum.

1961-02-08 Värsta stormen sedan 1917. Hopptornet på Svenssonsholmarna vid Skeppsvikens bad rasade. Väder.

1961-03-14 Pontonbrygga till Skeppsviken i juni. Bad.

1961-03-18 70 år fyller direktörem Erik Gylfe Skeppsviken 3. Bild.

1961-04-19 Småbåtshamn vid Bodeleån ersätter Skeppsvikens. Båtar. Bild.

1961-05-09 Staden köper Långa Ladan i Skeppsviken.

1961-10-19 Artikel om Tigerfabriken. Nordverk expanderar. Skeppsviken får fem oljecisterner. Industri.

1962-02-22 Oljehamn vid Kärra istället för Skeppsviken. Petroleum.

1962-05-11 Skeppsviken trolig plats för oljehamn. Petroleum.

1962-05-12 Oljehamn i Skeppsviken?

1962-05-22 Upprustning av Skeppsviken, ny simbana, bättre vägar. Bad. Bild.

1962-06-26 Oljehamn i Skeppsviken skulle kosta Uddevalla 1,6 miljoner. Petoleum.

1963-01-28 Det blir tre cisterner i Smiths depå vid Skeppsviken. Petroleum. Bild.

1963-03-28 Början till slutet för Skeppsviken, sprängning för oljedepån. Petroleum. Bild.

1964-01-20 Gulf Oil fördubblar möjlighet till oljelagring i Skeppsviken. Petroleum. Bild.

1964-03-24 Småbåtshamnen vid Rödön skall ersätta Skeppsviken. Bild.

1964-03-26 Oljecisternerna vid Skeppsviken har börjat byggas. Byggnad.

1964-05-15 Skeppsviken evakuerat då sprängningar skedde för oljehamnen. Vägarbeten. Bild.

1964-06-12 And. Smiths oljedepå invigs i Skeppsviken. Invigning.

1964-06-17 And. Smith inviger ny oljedepå vid Skeppsviken. Petroleum.

1964-12-11 "Premiärbåten ""Ms Belgulf"" från Karibiska sjön till Gulf i Skeppsviken. Båtar. Petroleum. Bild."

1965-02-26 Oenig nämnd gick emot läkare. Inget badförbud i Skeppsviken. Bild.

1965-07-21 Rent som brunnsvatten i Skeppsviken. Men Dr Eggertsen vill inte bada där. Bad. Bild.

1966-02-21 Uddevalla hamn växer. Ytterligare utbyggnad föreslås i Skeppsviken.

1966-04-14 Gulf investerar tre miljoner för utbyggnad i Skeppsviken. Petroleum. Bild.

1966-06-07 Du gamle gode campare. Skeppsviken flyr du ej. Turist. Bad.

1967-04-11 Boll- och tennisplaner anläggs vid Skeppsviken. Idrott.

1969-03-14 Skönt med vinterbad tycker Karl-Erik Karlsson varje matrast tar han ett dopp i Skeppsviken. Bad. Bild.

1969-04-30 Skeppsviken måste numera anses som olämplig för bad. Miljö.

1970-09-25 Skeppsviken populärt. Byfjordens vatten fint. Uddevallas enda campingplats.

1971-06-07 Uddevallabo drunknad från båt i Skeppsviken, den omkomne är 24-årige Tommy Jansson. Död..

1971-07-15 Rederier lägger upp fartyg i Byfjorden på grund av fraktbrist vid Hästepallarna och Skeppsviken. Bild.

1971-07-21 Nu rivs Hästgärdets cisterner med dunder och brak rivs de tre äldsta oljecisternerna i Skeppsviken från 1887.

1972-06-12 Olja i Skeppsviken, hamnen stängdes av med hjälp av länsarna- och tre slamsugare. Miljö. Bild.

1972-06-13 300 unga höll ölfest på Rödön helt nergrisad, Bodele, Lindesnäs och Skeppsviken har haft skadegörelse. Polis.Miljö.

1972-06-27 Lantmännens första oljelast en ny oljedepå togs i bruk i Skeppsviken.Cisternanläggningen en av stans största.Bild.

1973-05-03 Spillolja rann ut i Skeppsviken. Miljö. Bild.

1974-06-12 Sommaren 1974 blir sista säsongen för Skeppsvikens bad- och campingplats. En gång populärast i landet. Turist.

1975-02-27 Skeppsvikenpiren skall byggas om för 26 000 kronor. Båtar.

1976-05-06 Resultat av nya Brattåsverket. Oljelager byggs i Uddevalla? Göms i berg vid Skeppsviken. Petroleum. Byggnad.

1980-06-12 Skeppsviken blir åter badplats. Bad. Bild.

1982-06-24 Midsommar i Skeppsviken. Bild.

1982-07-01 Strandparti från Skeppsviken. Bild.

1985-04-01 Skeppsviken på 1950-talet. Bad. Bild.

1990-05-05 Snart försvinner tre av oljecisternerna från Skeppsviken. Bild.

1992-04-16 Sju vattenpolospelande herrar på hopptornet i Skeppsviken. Idrott.

1992-05-14 Skeppsviken ny gräddhylla. Bostäder efter cisterner, planeringschef Lars Björneld.

1993-02-23 Det nya Skeppsviken skissat. Arkitekt får tävla om utformningen. Bostad. Bild.

1994-09-07 Ett hundratal arkitekter intresserade av tävling om Skeppsviken.

1995-03-03 Flera insändare mot bebyggelse i Skeppsviken.

1995-03-17 Arkitekttävlingen om byggnationen vid Skeppsviken avgjord. Arkitektfirman White.

1995-03-23 Rösta om bebyggelse i Skeppsviken uppmanar tidningen Bohusläningen.

1995-04-01 Överväldigande majoritet mot bebyggelse vid Skeppsviken. 2500 nejröster-50 jaröster.

1995-04-06 Byggklart före Skeppsviken - Tordenskjöld är attraktivt.Uddevallahem intresserade.

1995-05-04 Kommunens chefer planerade insändare mot Skeppsviken vid internt möte.

1995-05-04 Mer än fullsatt vid hembygdsföreningens Skeppsvikendebatt på Bohusläns Museum.

1995-11-27 Rädda Skeppsvikengruppens aktion på Kungstorget.

1996-08-10 Oljecisternerna i Skeppsviken flyttas till Baltikum?

1996-08-22 """Det var en gång"". Skeppsvikens playa på 40-talet. Sune Sundberg berättar. Bad. Bild."

1997-01-14 Ingen vill för närvarande bygga i Skeppsviken.

1997-01-14 Nyttig läxa för Björk och Burman apropå Skeppsvikenaffären. Politik.

1997-01-18 Saneringen efter oljecisternerna i Skeppsviken klar.

1997-01-23 Rusta upp Skeppsvikens badplats. Insändare.

1998-02-09 Ödesdag för Skeppsviken. Politik.

1998-02-19 M röstar om Skeppsviken. Kommunalrådet S-O Burman kan tänka sig flytta till området. Politik. Natur.

1998-02-25 2000 kräver folkomröstning. Rädda Skeppsvikenaktion. Politik. Hembygd. Bild.

1998-02-27 Missuppfattningar i Skeppsvikendebatten. Badplatsen skall inte bebyggas. Politik. Hembygd.

1998-03-07 M-nej till Skeppsviken. Majoritet avvisar all bebyggelse. Politik.

1998-03-09 Utopi göra hela Skeppsviken till grönt rekreationsområde. Natur. Bad.

1998-04-16 Skeppsvikenfestivalen, Uddevallas första riktiga musikfestival har börjat. Kultur.

1998-09-07 Inför folkomröstningen om Skeppsvikens framtida användning. Natur.

1998-09-08 Inte säkert  att Uddevallahem är intresserat av Skeppsviken om det blir ja till bebyggelse. Bostad.

1998-09-16 Hetta i Skeppsvikendebatt, bostäder eller grönområden. Bostad. Parker.

1998-09-21 Storseger för grönområde vid Skeppsviken. Natur.

1998-12-01 Skeppsviken byggs ut till en blomstrande campingplats. Turist.

1998-12-24 Skeppsvikenärendet analyserat. Framtidsvision saknades. Miljö.

1999-04-23 Skeppsvikens byggplan upphävs. Byggnad.

1999-05-12 Socialdemokraterna vill exploatera Skeppsvikenområdet igen. Nya idéer söks. Politik.

1999-12-27 Livräddningssällskapets uddevallagrupp Isbjörnarna tog sitt traditionella julaftonsdopp i Skeppsviken. Bad.

2000-02-29 Många förslag för Skeppsviken och Bohusgården. Byggnad.

2000-03-01 Stor satsning av Uddevalla TK Skeppsviken ska bli västkustens nya tennismetropol. Bild

2000-03-25 Hotellkungen Lars-Erik Larsson, vill omvandla Skeppsviken till turist- och friluftsområde.

2000-07-21 Otjänligt badvatten i Uddevalla vid Bodeleviken och Skeppsviken beroende på det myckna regnandet. Väder.

2000-07-29 Badförbudet för Skeppsviken och Bodele upphävdes igår. Bakteriehalterna anses nu normala. Miljö.

2000-08-09 Utveckla- eller avveckla? Nu måste Uddevalla bryta passiviteten efter Skeppsviken. Bild.

2000-08-12 Kampen om Skeppsviken fortsätter. Fjärde förslaget om Skeppsvikens framtid.

2000-08-30 Engagemanget stort för Skeppsviken viktigt lämna Kustlinjen öppen. Bild.

2000-08-31 Ska Skeppsviken bli en campingplats eller stugby? Politik. Bild.

2000-09-07 Intresset stort för hur Skeppsviken skall se ut i framtiden. Bad. Bild.

2000-09-09 Skeppsviken åter i hetluften. Miljö. Bild.

2000-09-16 Grönområde skall vara grundförslag för framtida planering av Skeppsviken, säger socialdemokraterna i remissvar. Natur.

2000-11-28 Då såg Skeppsviken annorlunda ut. Om tiden då Skeppsviken var en oljedepå för bl. a. Gulf Oil AB. Hamn.

2000-12-01 Nya remissvar från de politiska partierna om Skeppsviken. Folkomröstningen gäller. Största möjliga försiktighet. Politik.

2001-05-16 Rädda Skeppsviken som bildades 1996 kan andas ut, det blir inget byggande av lägenheter.

2001-06-05 Skeppsviken är ett paradis tycker några campare. Maud och Bengt Karlsson öppnar campingsäsongen för 15:e året. Bad.

2001-08-22 Nu fortsätter debatten om Skeppsviken i Uddevalla.

2001-08-29 Plan klar för framtida Skeppsviken. Miljö. Bild.

2001-12-27 "Badtemperatur: +2 grader. ""Isbjörnarna"" tar sig ett julaftonsdopp i Skeppsviken. Bild."

2002-06-07 Varför görs inget i Skeppsviken? Bad. Bild.

2002-08-13 Campingen Skeppsviken är under all kritik, sliten och sjabbig. Badplatsen som en gång var stadens pärla. Bad.

2002-08-20 Inför valet:  2002. Skeppsviken den stora valfrågan. Det saknas intressanter. Politik.

2002-09-04 Skeppsvikens camping var utsatt i går för stort bråk som slutade i dödsfall. Polis.

2002-09-05 41-åring anhållen för dråp efter dödsmisshandeln på Skeppsvikens camping. Polis.

2002-09-28 Skeppsvikenmålet: Misstänkt för dödsvållande kvar i häktet ytterligare en tid. Polis.

2003-02-17 1,5 miljoner satsas på upprustning av Skeppsviken, mer pengar finns inte.

2003-04-01 En 41-årig man åtalas för dödsmisshandeln i Skeppsviken i Uddevalla. Polis.

2003-04-04 Industrikaj blir ordnat grönområde. Skeppsvikens halvö ska få ett nytt ansikte. Miljö. Bild.

2003-09-18 Rättegång om dödsmisshandeln i Skeppsviken närmar sig slutet. Polis.

2003-10-15 Nya Skeppsviken-planer. Företag vill bygga bostadshus och strandpromenad. Byggnad. Bild.

2003-10-17 Flera vill bygga i Skeppsviken. Företagen står nu i kö för att få bygga bostäder i Skeppsviken. Bostad. Bild.

2003-10-29 """Folkomrösta igen""! Kd vill få fart på debatten om Skeppsviken. Politik. Bild."

2003-10-30 Nej till ny folkomröstning om Skeppsviken. Resultatet ligger fast och det måste vi agera utifrån. Politik.

2003-12-17 Regeringen kan stoppa bostäder vid Skeppsviken. Bostad. Bild.

2003-12-27 Modiga medlemmar i Livräddningssällskapet Isbjörnarna doppar sig traditionsenligt i Skeppsviken varje jul. Bad. Bild.

2004-01-30 Skeppsviken förblir obebyggt. Politik. Bild.

2004-03-09 Nya förutsättningar för Skeppsviken-bygge. Bostad. Bild.

2004-04-10 """Vägtavlan"" gav 26 000 kr, grundplåten till en gång och cykelväg mellan Skeppsviken och Bodelebukten. Bidrag. Bild."

2004-06-10 Strandpromenaden mellan Skeppsviken och Bodelebukten klar nästa år. Natur. Bild.

2004-08-10 80 lägenheter på gång. Detaljplanen för Skeppsviken snart klar. Bostad. Bild.

2004-08-11 Skeppsvikenfråga upprör. Planer om bostadsbyggnation möter fortfarande motstånd. Bostad.

2004-08-24 Fullt med folk i Skeppsviken för att se en nordlig näbbval. Fisk. Bild.

2004-10-15 Kunskap om rasrisk saknas. Entreprenörens ansvar att strandpromenaden mellan Skeppsviken och Bodele blir säker.

2004-10-20 Samråd före bygge. Planer på 80 lägenheter ovanför Skeppsviken. Bostad. Bild.

2005-01-11 Svanar i stormlä. I Skeppsviken i Uddevalla har knölsvanarna funnit lä för de hårda vindarna. Fåglar. Bild.

2005-02-24 Strandpromenaden vid Skeppsviken försenas. Berget är i sämre skick än man räknat med. Bro. Natur. Bild.

2005-03-08 Skattepengar räddar strandpromenaden mellan Skeppsviken och Bodele. Totala kostnaden beräknas bli ca 15 miljoner. Natur. Bild.

2005-03-23 Strandpromenaden mellan Bodele och Skeppsviken klar - men bara i turistbroschyren. Turist. Bild.

2005-04-23 Politikerna visste att strandpromenaden Bodele-Skeppsviken kunde bli dyrare. Pengar. Politik. Bild.

2005-05-07 Akut risk för vägras vid Hästepallarna. Tung trafik stoppas. Badet i Skeppsviken också hotat. Vägarbeten. Bild.

2005-05-19 Ökade kostnader kan stoppa promenadbygget Bodele-Skeppsviken. Vägarbeten. Bild.  ///