2014-03-31

Ny allmän cykelpump på Kampenhof

Foto Uddevalla kommun

Nu har Uddevalla fått sin allra första allmänna cykelpumpstation. Det är mycket efterlängtat bland oss cyklande Uddevallabor. Måhända kommer ännu fler att börja cykla nu. Det är kommunen som satt upp en kompressor vid cykelställen på Kampemhof.

- Cykelpumpen är uppsatt i samarbete med Västtrafik, säger Harriet Larsson Larsåsen trafiktekniker, på Uddevalla kommuns hemsida.  //

2014-03-30

Datering av flygbilden

Frågan var om det går att räkna ut när bilden är tagen. Det finns så klart några hållpunkter men det är inte helt lätt att se exempelvis om Uddevalla teater, som brann i juli 1958, finns med på bilden. Det gör den inte utan det man ser är ruinerna efter teatern.

Brandstationen invigdes 1960 och är med på bilden. Hamnstationen revs på våren 1961 och jag kan inte riktigt avgöra om den finns på bilden? Däremot kan jag se att den nya Kampenhofsgatan finns eller håller på att byggas och den byggdes på hösten 1961 och då stod även den nya busstationen klar. Så 1961 är svaret.  //

Ballongdopp i Byfjorden

Insänt av Dan Turesson, Gorrviken.

"Hej Gunnar!
Vacker kväll, inga konstiga fartyg på ingång och allt lugnt. Då kommer dessa!:

Efter passage sjönk den ena ballongen och ristade till. Gick de i sjön tänkte man. Jo visst, se på vattnet som forsade ur korgen när de steg.
Mvh
Dan"
Min kommentar: Efter detta dopp passerade ballongerna Uddevallabron men en av dem (samma som på Dans bilder?) landade i vattnet strax därefter. Det blev ett stort pådrag av blåljusfordon inklusive helikopter men ingen skadades då de ombordvarande kunde ta sig in till land.  //

2014-03-29

Apropå de 12 miljonerna till utsmyckning av Kungstorget

Insänt av Rey Eriksson:

 Flera har yttrat sig i diskussionerna kring en framtida utsmyckning av Kungstorget och området däromkring.  Några har då undrat varför den där ”plåtgubben” skall finnas där. Det gäller alltså dubbelstatyn. Den har stått där sedan 1915. Frågan, som dyker upp, är varför denna staty på Torget överhuvudtaget står där. Det finns flera infallsvinklar på ämnet. Här kommer några synpunkter:

 Statyn är en gåva från grosshandlaren A.F. Cavalli-Holmgren från Strömstad. Uddevalla stad fick stå för kostnaden för sockeln. Detta klarades av genom insamlingar och pengar från den Rydholmska fonden.

Statyn är en dubbelstaty och dessutom med centralfiguren Karl X Gustaf till häst. Den andre mannen föreställer Erik Dahlberg, organisatören av det djärva tåget över Stora bälts is vid belägringen av Köpenhamn, som ledde fram till freden i Roskilde 1658, då Bohuslän tillföll Sverige.

Karl X Gustaf är den förste svenske kungen, som regerat över Bohuslän frånsett Magnus Eriksson under första delen av 1300-talet.

Tänkbart är också, att tankar i tiden påverkat beslutet om statyn och offerviljan, så att projektet kunde genomföras. 1905 hade vi förlorat Norge. Första världskriget pågick. Detta var säkert ting som påverkade besluten.

Sedan kommer frågan varför just där på torget. Det är torgets högsta punkt och just där utropades Karl X Gustafs sondotter, Karl XII s syster, Ulrika Eleonora till svensk drottning av den så kallade fältriksdagen i december 1718 samtidigt som den stupade konungen balsamerades i ett hus på andra sidan torget, ungefär korsningen Kungs- och Trädgårdsgatorna.

Statyn står som symbol för den svenska stormaktstiden och en enväldig kungamakt. Detta bröts i och med att Ulrika Eleonora valdes till drottning. Denna, historiskt viktiga händelse i Sveriges historia, utnyttjas inte alls vid marknadsföringen av varken Kungstorget eller Uddevalla som stad eller centrum för regionen. Det var här som de första staplande stegen till ett demokratiskt Sverige togs.

Avskaffandet av enväldet skapade alltså förutsättningarna för ett demokratiskt styrelsesätt i Sverige. Det dröjde dock till 1921 innan lika och allmänna val kunde hållas och då män och kvinnor blev lika sett ur ett rösträttslikt perspektiv. Detta och innevarande tidsepok skulle kunna tolkas till exempel, med en staty av en kvinna och en man, där det på något sätt framgår könens lika värde och förmåga.

En sådan staty skulle kunna placeras vid nedgången till Hasselbacken. Medan nere i Hasselbacken och kring Bäveån kunde framtiden gestaltas. Vi står inför en stor utmaning. Hur skall miljö och energifrågorna lösas? Svaret är: Sol, Vind och Vatten. Detta borde vara det bästa sättet att beskriva framtiden på. Med dessa komponenter representerande dåtid-nutid-framtid, skulle utsmyckningen av torget och området däromkring bli enhetligt och värdigt. Men klart är, rör inte statyn!

Rey Eriksson
Infödd Uddevallabo
Ledamot av Uddevalla Hembygdsförenings styrelse.  //

Vilket år är flygbilden tagen?


2014-03-27

Gustafsberg enligt Axel Emanuel Holmberg i hans "Bohusläns historia och beskrifning" 1867

Hörnqvists tavla över Gustafsberg 1841

Prosten Axel Emanuel Holmbergs "Bohusläns historia och beskrifning" har kommit ut i några olika upplagor. Den jag har i min ägo är andra upplagan, "efter författarens död genomsedd och rättad af G. Brusewitz" tryckt i Örebro 1867. Det kan vara intressant för den som inte har tillgång till de tre banden att bekanta sig med vad Holmberg skrev om Gustafsberg. Jag lägger därför ut en något moderniserad text ur del II.

Var så god!

Denna uppfostringsanstalt och badort är belägen vid havsstranden ¼ milo söder om Uddevalla, uti en nejd vars rika och egendomliga naturskönhet harmonierar med detta ställes bestämmelse till en fristad för den värnlösa och en vederkvickelseort för den lidande mänskligheten. Även utan att tillhöra någon av dessa klasser, måste varje för det godas och skönas idé öppet sinne finns sig lyckligt att här få tillbringa några ögonblick av sitt liv, och att i skuggan av dessa lummiga parker, tacksamt på sina olyckliga likars vägnar, erinra sig de ädla namnen Anders Knape och Catharina Hegardt. Det var nämligen detta par, som med oegennyttig uppoffring och av sann människokärlek grundlade härvarande barnhusinrättning, åt vilken de genom testamente av den 10 april 1772 skänkte all sin betydliga egendom.

Mäter man värdet av en välgörelseanstalt efter väsentligheten av den nytta den medför, så måste man sätta den Gustafsbergska stiftelsen främst blan alla i stiftet, den skrytsamma Hvidfeldtska icke undantagen.

Grosshandlaren Anders Knape, född den 3 januari 1720, började sin bana såsom obemedlad sjöman, men förvärvade sedan ansenlig förmögenhet. Han avled den 26 oktober 1786.

Uti sitt äktenskap med Catharina Hegardt (död 6 juli 1772) ägde han inga barn. Man vill veta att idén till barnhusinrättningen först uppstått hos denna ädla kvinna. Den sanktionerades av Kungl. Maj:t den 12 Mars 1774 och begynte sin verksamhet den 13 Juli 1776.

Om anledningen till stiftandet av Gustafsbergs barnhus hava äldre personer berättat följande. Grosshandlare M. Koch som i sitt första gifte hade Knapes syster till äkta, ägde flera fartyg tillsammans  med honom. Ett av dessa, i vilket de ägde hälften vardera, skulle utklareras på en längre resa. Knape hade givit Koch, som var korrespondentredare, order en gång för alla, att assurera även hans (Knapes) andel. Antingen av glömska eller annan orsak uraktlät Koch detta och fartyget gick förlorat. Knape gjorde då anspråk på den assurans Koch för sin del erhålli, vilket avslogs och process uppstod.

Såväl vid rådhus- som i hovrätten förlorade Knape, men fullföljde och gjorde enkom en resa till huvudstaden för denna angelägenhets skull, begärde och erhöll företräde hos Gustaf III, men vann icke ändamålet med sin resa. Han vände sig då till Schröderheim, statsrekreteraren, och föreslog för denne att han skulle för konungen framställa, att om det vore möjligt att vinna processen, så ville Knape donera allt vad han ägde, så i löst som fast, till en välgörenhetsinrättning för värnlösa barn. Konungens svar utföll gynnsamt. Riksrådet Scheffer uppsatte testamentet; högsta domstolen fällde utslag i processen och Knape vann.

Andra tillskriva, som ovan nämndes, idén till barnhuset Knapes varmhjärtade fast sjukliga maka. Så väl det ena som det andra kan äga grund.

Angående sättet huru Knape blev ägare av Gullmarsberg, berättas följande. Knape besökte en gång detta fältmarskalk  Aschebergs f.d. säteri och blev där varse ett väggur, vilket han igenkände såsom förr tillhörigt sin mor (fru Inga Knape, född 1693, död 1762). Han frågade inspektorn om han kunde få köpa uret, emedan han icke ägde något annat minne av sin fattiga mor. Inspektorn svarade att detta icke lät sig göra, men Knape envisades, och bad inspektörn skriva till ägaren därom. Från denne erhölls det svar, att inget finge skingras från egendomen, men att om Knape ville köpa det hela, så vore det till salu.

Knape inköpte då Gullmarsberg med underlydande hemman. Vägguret finnes och tjänstgör ännu på Gullmarsberg.

Anders Knape beskrivs mera som en barsk och sträv än som en vänlig och ömsint man, den där likväl värderade ett gott infall eller svar. En pojke kom i något ärende till Gustafsberg, som före Knapes tid hette Baggetofta, och anhöll om att få låna någonting till herrn på Christinedal, vilket ställe först hetat Lunnebräckan.  Knape frågade gossen om han visste hur långt det var mellan Christinedal och Lunnebräckan? – Åh, det kan väl i det nogaste vara lika långt som från Gustafsberg till Baggetofta, svarade pojken.

Detta svar behagade Knape så, att han genast antog sig gossen och gjorde honom till en av de första antagna eleverna på stället. Denne slutade sin bana som en förmögen guldsmed i Uddevalla.

Överhuvud har jag hört mer och mindre gott om Knape, och vem är icke häruti hans like. Dock överväger det förra det senare. Av flera ansågs han begärlig efter välde och inflytande i samhället. Men detta kan i många fall tillskrivas den tids beskaffenhet i vilken tid han levde. Någon hårdhet tillägges honom också, dock mera lynnets än hjärtats. Så god han var mot den arbetsamme och ordentlige, så sträng var han mot lättingar och slösare. Hans forna underhavande mindes honom länge med tacksam rörelse.

Han var envis, dock ej med denna egenkära envishet, som blundar för alla skäl och anser sin mening ofelbar. Han hade vördnad för religionen och deltog gärna i dess yttre förhållanden. Fri från fåfängan att vilja lysa med ett lånat och främmande värde, kunde han icke förstå att anseende kunde ökas genom titel och rang. Ståt och prakt voro icke i hans smak. Hans tanke såsom hans umgänge framställde sig okonstlat och rakt fram. Ifrån barndomen förtrolig med mödan och fliten, var oförtruten verksamhet hans liv till döden.

Hans kroppsbyggnad var medelmåttig, men stark och härdad. Ännu finnes hans mycket väl träffade porträtt på Gustafsberg, ävensom profilen återgiven på den silverjetong, vilken som belöning utdelas till utmärktare elever på Gustafsberg. Med ringa uppfostran hade han ett redigt och gott förstånd, skarpt och genomträngande likt blicken från hans öga. Han såg gärna vänner och var god värd. Älskade ömt sin maka och sökte på allt sätt mildra hennes lidanden.
Förmögen och lycklig i sina företag, levde han ett förnöjt liv, omgiven av mångas aktning, tack och välsignelser.

Enligt stiftarens förordnande och ett reglemente av den 18 februari 1782, uppfostras på Gustafsbergs barnhus 30 fattiga, i Bohuslän födda gossar, vilka intagas vid 8 á 10 års ålder, och vanligen efter uppnådda 16 år utgå såsom lärlingar i handel, sjöfart eller något annat hantverk, allt efter deras egen böjelse. Barnen vistas ständigt på stället, där de förses med alla förnödenheter, och undervisas uti levande språken, historia, geografi, aritmetik, gymnastik, musik och ritning m.m.

Vid avflyttning från inrättningen förses de med fullständig ny beklädnad, en bibel och 12 riksdaler 50 öre i penningar. De som bestämt sig för sjömansyrket erhålla på inrättningens bekostnad undervisning i navigeringskonsten.

Dessutom meddelas understöd till 80 fattiga barn inom länet – däribland även flickor – med 25 riksdaler till vardera; varjämte 30 barn av olika åldrar utpensioneras hos välkända och pålitliga fosterföräldrar på landet.

Inrättningens fonder bestå av det vid Skredsviks sockens beskrivning omnämnda säteriet Gullmarsberg, med underlydande sju hemman, landeriet Gustafsberg, med dess ägor, bad- och brunnsinrättningar, samt av räntebärande utlånte kapitaler. Dessa utgjorde 1865 17946nriksdaler 89 öre och utgifterna 17 305 riksdaler 59 öre.

Styrelsen, den s.k. barnhusdirektionen, bildas av Uddevalla stadsfullmäktige under ordförande av en direktör, som av stadens borgerskap väljas vart tredje år. Undervisningen handhaves numera av trenne lärare, av vilka den förste enligt testamentet skall vara präst. De utses av direktionen, och åtnjuta utom fritt vivre och bostad på stället, den ene 800 och den andre 500 riksdaler. Försteläraren har därjämte extra ansökningsrätt och har tills för några år sedan haft den besynnerliga rättigheten att efter 7 års tjänstgöring bliva uppförd på förslag till pastorat; men denna rättighet är av Kongl. Maj:t numera upphävd.

Gustafsbergs badinrättning fanns till redan för 90 år tillbaka, men var då inskränkt till ett badrum med dusch, och begagnades endast av närboende. Stället kallades då Baggetofta och nämnes i Linnés Västgöta-resa. Namnet Gustafsberg erhöll det på särskild ansökan av Knape, vilken beviljades av Gustaf III på samma gång han stadfäste stadgarna för barnhusinrättningen. Men sedan härvarande saltsjöbad år 1804 nyttjades av dåvarande kronprinsen Gustaf, kom stället år ifrån år alltmer i ropet och det tillväxande antalet av besökande föranledde direktionen att uppföra en badhusbyggnad, som blev färdig 1814 och samma år begagnades av kung Carl XIII och hans gemål. Sedermera har ett nytt, större och ändamålsenligare badhus blivit uppfört.

Gustafsberg var den tiden nästan den enda dagliga badort som fanns och har alltifrån då intill nu varit ganska talrikt besökt. Vad havsvattnets sälta och beskaffenhet vidkommer, står visserligen Gustafsberg efter länets båda andra badinrättningar, men ställets sköna natur och omgivningar samt andar egendomliga företräden, skola säkerligen alltid bibehålla dess anseende såsom en ganska angenäm badort, i synnerhet för dem som bada för sitt nöjes skull.

Här äro, såsom nyss anmärktes, uppförda 2 badhus, det större och bäst inredda innehållande 7, och det mindre 5 badrum, försedda med förstärkta duschar och tjänligt möblerade toalettrum. Vattnet till baden tages med rännor direkt ur djupet. Dessutom är inrättade 2 flytande bassänger, en för herrar och en för damer; den förra har 2 duschar och 4 avklädningsrum, den senare 1 dusch och 2 avklädningsrum. Badhusrörelsen har de senare åren gått med förlust, vilken har måst fyllas ur barnhuskassan.

På barnhusinrättningens bekostnad är stället förskönat med en parkanläggning, uti vilken det förenade brunns- och restaurationshuset, några mindre paviljonger, samt ett vacker societetshus är uppförda; det senare likväl av ett enskilt bolag.

Flera boningshus på stället bespara en stor del av badgästerna besvärligheten att inlogera sig i den ¼ mil härifrån avlägsna staden.


Hälsokällan, belägen i nämnda park, och överbyggd med ett större brunnshus i hjälpligt skick, var känd och begagnad  redan på 1700-talet och måhända för ännu längre tid tillbaka. Numera begagnas hon föga, sedan jämte detsamma blivit inrättad en Carlsbaderinrättning, varest kan erhållas alla nu brukliga mineralvatten, vilka för dagen tillagas. Läkarvården, såväl vid bad- som brunnsinrättningen vid Gustafsberg handhaves av Uddevalla stads båda läkare. //

2014-03-26

Vem vet mer om Fröland?

På Facebook och även på kvällens berättarafton diskuterades den här bilden. När jag såg bilden första gången tyckte jag det var familjen Thorburns villa vi ser där borta. Men det skall således vara Fröland. Landskapet är idag väldigt förändrat men jag få ändå inte klart för mig hur det hänger ihop. Och därborta på vägen skall det stå två spårvagnar (!). Varför i allsin dar stod de där och vem kan berätta mer om Fröland??  //

2014-03-25

Berättarafton 26 mars på Bohusläns museum

Då är det dags för nästa berättarafton. Den äger rum i morgon onsdag den 26 mars kl 19.00 (OBS tiden!). Är du medlem i Uddevalla Hembygdsförening är du välkommen på vårt årsmöte redan kl 18.00.  //

2014-03-24

Karnås tavla

Precis som flera skrivit både här på bloggen och på Facebook så är det Västerlånggatan i förgrunden. Gatan till höger är Lagerbergsgatan med Frimodigs affär i det bruna hörnhuset. Men var är Lilla Norrgatan och Norrtullsgatan? Konstnärlig frihet?

Konstnärens signatur är "Karnå" och det måste väl vara Eskil Karnå (1911-1988). Tavlan hänger i foajén till Riddaretemplet Knapes lokaler i i det gamla Sparbankshuset i hörnet Norra Hamngatan - Kålgårdsbergsgatan.  //

2014-03-23

Kropps damer klarade kvalplats efter oavgjort mot Hallby

Foto Håkan Fredriksson www.carpi.se

Så här glada blev Kropps damer efter den oavgjorda matchen, 28 - 28 (16-14), mot Hallby. Kropps behövde ta minst en poäng samtidigt som Partille förlorade mot Hellton. Och precis det inträffade. Hellton vann klart mot Partille.

Kropps var i ledning mest hela matchen med två, tre ja till och med fyra mål som mest.

Målskyttar Kropps: Malin Andersson 6, Emma Pettersson 6, Lisa Olsson 5, Nora Kovacs 4, Sarah Börjesson 4, Fanny Skoglund 2 och Matilda Mattsson 1.

Bäst på plan var Malin Andersson och målvakten Timea Pap.  //

Fin tavla

Igår när jag var i en lokal i Uddevalla och höll föredrag fick jag syn på den här tavlan. Frågan är vad vi ser på vi ser på bilden, vem konstnären är och var den hänger?  //

2014-03-21

Bengt Rahm dödKapten Bengt Rahm har avlidit efter en tids sjukdom. Han var född i Uddevalla den 21 maj 1929 på Regementsvägen alldeles intill Kungl. Bohusläns regemente. Regementet blev också hans arbetsplats under hela hans yrkesverksamma liv.

Han började som volontär 1948, blev underofficer 1956, kompaniofficer med kaptens grad 1972, yrkesofficer 1983.

Efter intendenturutbildning blev han kapten vid Försvarets intendenturkår 1973, men fortsatt placerad vid sitt regemente. Avsked och inträde i intendenturkårens reserv 1989.

Han tjänstgjorde vid FN-bataljonen i Kongo november 1960 till juni 1961. Han var uttagen som ställföreträdande plutonchef med sergeants grad. Egentligen hade han sökt till FN-bataljonen i Gaza men så begärde FN att Sverige skulle delta med en bataljon i Kongo eftersom Kongokrisen hade seglat upp. Riksdagen beslöt att bistå FN och således dirigerades bataljonen om till Kongo istället.

Del av försvaret av Kasamabron nyårsafton 1960. Bakre raden från vänster: Lars-Olof "Plåtis" Johansson, Bengt Rahm, William Engelbrektsson.
Främre raden från vänster: Gösta Olsson, Mats Ekeroth och Uno Magnusson.

Om äventyret i den nog så farliga FN-tjänstgöringen där svensk trupp hamnade i strid flera gånger har han beskrivit i sin bok ”Under FN:s fana” som kom ut 2010. Omständigheterna gjorde att han fick delta i många uppdrag under FN-tjänstgöringen i det oroliga Kongo.

Vid sidan av sin ordinarie tjänst skötte han mer eller mindre ideellt Fritidsparken (numera Regementsparken) till fromma för alla värnpliktiga vid en tid då ständig nattpermission inte fanns.

1986 hotade Fortifikationsförvaltningen att riva parken och Bengt startade en räddningsaktion tillsammans med regementspastor Kurt Olsson och undertecknad. Det var just vid den tiden då Uddevallavarvet avvecklades och det rådde stor arbetslöshet. Detta blev parkens räddning då det gick att få fram arbetsmarknadsmedel till en större upprustning. Avgjort drivande i hela den processen var Bengt och utan honom hade vi inte haft Regementsparken idag.

Bengt var också som folkpartistisk landstingspolitiker mycket engagerad i sjukvårdsfrågor och under flera år var han en energisk kraft för de hörselskadade och många är de samlingslokaler idag som skaffat hörselslingor tack vare Bengt.


Han var också starkt engagerad för sin hembygd. Vid hembygdsföreningens berättaraftnar var han en mycket god berättare. I många år har han kämpat för att lyfta fram de världsunika snäckskalsbankarna vid Bräcke. Senast i höstas slog han ett slag tillsammans med konstnären Annie Lexberg om en utsmyckning på Kungstorget i form av en fontän med snäckskalstema.

Bengt Rahm sörjes närmas av hustrun Syster och döttrar med familj.  //

2014-03-20

Buss eller rälsbuss?

Ja, är det en ny rälsbuss som levereras till Lelångenbanan eller vad är det för något?  //

Idag rivs Lilla Bodele

I dag rivs huset Lilla Bodele. Huset ägs av Uddevalla kommun, som underlåtit att sköta byggnaden medan det stått tomt de senaste åren. Det har lett till att vattenledningarna har frusit sönder och kommunen vill inte lägga pengar på att sätta det i beboeligt skick igen, Tekniska nämnden tpg beslutet i höstas.
Så här såg huset ut fram till igår. Läs vad jag tidigare skrivit om huset http://uddevallare.blogspot.se/2013/11/nu-rivs-lilla-bodele.html#links  //

2014-03-19

Arkeologisk utgrävning i kvarteret Bilde vid Lagerbergsgatan

Det är nu klart att Bohusläns museums arkeologer kommer att utföra en slutundersökning på den pågående byggarbetsplatsen vid Lagerbergsgatan.

Bohusläns museum genomförde en kompletterande provtagning i marken för det pågående bygget den 10 mars i år. Provtagningen utfördes sedan en förundersökning hösten 2013 påvisat välbevarade odlingslager som sannolikt kunde föras till kålgårdar och trädgårdsodling på 1700-talet. Under den pågående provtagningen  påträffade Bohusläns museum tidigare okända, välbevarade bebyggelselämningar på nivån under raseringslager (1800-tal) och odlingslager (1700-tal).

Lämningarna utgjordes av flera syllstockar med urtag, varpå låg ett plankgolv. Detta var anlagt direkt på leran, sannolikt den ursprungliga marknivån. Enligt 1696 års stadsplanekarta finns här en tomt ägd av Margareta, Torgiords(?) änka, som enligt karttexten är ” En platz lännlig Till Tompter, Lerigt” och ”Desså nu för tijden fämb små platzer äro Bygda”.

På 1750 och 1783 års stadsplanekartor finns inget omnämnt om bebyggelse, utan nu är marken istället reglerad och upptas av fruktträdgårdar, kålgårdar och, strax söderut, hagmark.

Enligt UV Västs förundersökning 2013 fanns enbart odlingslager på denna tomt. Bohusläns museums uppdrag var att provta dessa kontexter. Att dokumentera de nu påträffade bebyggelselämningarna som av allt att döma hör till årtiondena kring år 1700 – och som får tolkas som oreglerad bebyggelse utan angiven ägare (dvs. mindre bemedlat folk) – ryms inte inom redan beslutad provtagning.

Undersökningen som kommer att genomföras 20-26 mars prioriterar bebyggelsens utbredning och konstruktion utifrån arkeologisk dokumentation, prover och fynd som kan säga något om datering och funktion. Ambitionen är att bidra till tolkningen av stadens bebyggelse i utkantsläge, vid utfarten mot norra tullporten och Strömstadsvägen. Förhoppningen är att kunna belysa oreglerad bebyggelse för mindre bemedlade kring år 1700.

Om den preliminära tolkningen håller sträck blir den möjliga nyttjandetiden mycket kort, maximalt enstaka decennier, vilket i så fall ökar det vetenskapliga värdet av lämningarna ur exempelvis ett socialt perspektiv. En låst kontext med kort användningstid har också ett stort värde för fyndkombinationsdatering. En uppskattad undersökningsyta, utifrån resultaten av tidigare grävda schakt, beräknas vara ca 10 x 8 m, eller 60 kvm.

Bohusläns museum avser att schakta av de översta ca 0,8 m raseringslagren med grävmaskin. Därefter rensas ytan och bebyggelselämningarna plandokumenteras. Av allt att döma härrör de från ett hus byggt på träsyll direkt på den ursprungliga marknivån (lera).

Fynd som anses viktiga för tolkning och datering tillvaratas. Inga kostnader för konservering beräknas, sådana fynd dokumenteras men kasseras (t.ex. spik, beslag, lås, redskap). Prover tas för dendrokronologisk datering av påträffade konstruktioner.

Bohusläns museum kommer att redovisa resultaten i en rapport vars manus tillställs Länsstyrelsen för granskning senast 2 år efter utförd undersökning. I denna rapport inarbetas resultaten från tidigare undersökningar, dvs. även UV Västs från år 2013.
Undersökningsområdet markeras på skissen med den heldragna tjockare röda linjen på ovanstående skiss. Lagerbergsgatan är markerad i övre delen av skissen.

Någon slutundersökning av sådan omfattning har inte gjort i Uddevalla under de senaste 20 åren.  //

2014-03-18

Torps köpcenter börjar byggas

1991 invigde landshövdingen det nya köpcentret på Torp. Här har byggarbetena påbörjats några år innan och en av stans ICA-handlare begrundar det pågående arbetet. Han byggde istället ICA Magnum på Söder. Det som idag heter ICA Kvantum. Men vad heter köpmannen?

Bilden är från Uddevalla Lastbilscentrals arkiv. Jag var med på ett hörn för en del år sedan då lastbilscentralen skulle ge ut en bok inför ett jubileum.  //

2014-03-17

Ny sjukhusdirektör utsedd för NU-sjukvården

PRESSMEDDELANDE

Till ny sjukhusdirektör för NU-sjukvården har Lars Wiklund utsetts. Han är idag områdeschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU.
– NU-sjukvården är ett spännande sjukhus med stora tillgångar i sin verksamhet och personal. Jag ser fram emot att få leda den fortsatta utvecklingen för sjukhuset, säger Lars Wiklund.
– Lars Wiklund har lång erfarenhet som läkare, chef och ledare och kan ge NU-sjukvården en stabilitet i den viktiga rollen som både länssjukhus och specialistsjukhus, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.


Lars Wiklund är 60 år och har jobbat på Sahlgrenska sedan 1989, nu senast i rollen som chef för ett område med drygt 2000 medarbetare och som bland annat ansvarar för geriatrik, medicin, ortopedi, operationsverksamhet och ögonsjukvård. Hans specialitet är thoraxkirurgi.

Djupt involverad i likvärdig vård

Han har det senaste året varit djupt involverad i arbetet med att koncentrera Västra Götalandsregionens resurser för att öka kvaliteten, förbättra tillgängligheten och ge invånarna i Västra Götaland en likvärdig vård. Grunduppdraget för NU-sjukvården är att vara ett länssjukhus med akut vård och vård inom flera olika specialiteter för invånarna i närområdet, men också att ta ett särskilt ansvar för operationer av höft- och knäleder samt ryggkirurgi.

Erfarenhet ska stärka sambanden

– Alla sjukhus i Västra Götalandsregionen hänger samman på ett eller annat sätt, och har ett gemensamt ansvar för alla invånare i Västra Götaland. Jag ser att min erfarenhet från SU är värdefull att ha med in i NU-sjukvården i det arbete vi har framför oss att ytterligare stärka sambanden, säger Lars Wiklund.
– Som jag ser det har NU-sjukvården mycket goda förutsättningar för en positiv fortsatt utveckling. Man har till exempel varit tidigt ute med nya samarbetsformer med kommunerna, för att underlätta för patienterna. Det handlar heller inte om att alltid hitta de stora förändringarna för att åstadkomma en förbättring, de små stegen är nog så viktiga, säger Lars Wiklund.

Viktiga för utvecklingen

– De sjukhus som ingår i NU-sjukvården är viktiga för att vi ska kunna åstadkomma en önskad utveckling inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Jag är övertygad om att Lars Wiklund tillsammans med de övriga i sjukhusledningen och inte minst med all kompetent personal i organisationen kan åstadkomma detta, säger Ann-Sofi Lodin.
Lars Wiklund tillträder tjänsten som sjukhusdirektör i NU-sjukvården senast den 17 juni.  //

Barnens dag 1939

Barnens dag 1939 står det på plakatet. Barnens dag var ett stort evenemang i Uddevalla på sin tid. De hölls vanligen i slutet av maj i dagarna tre och hade som syfte att samla in pengar för barns vistelse på sommarkoloni. Jag minns själv Barnens dagfirandet på 50-talet med tivoli och diverse aktiviteter i Hasselbacken och på andra ställen.

Föreningen Barnens dag omvandlades sedermera till en stiftelse med samma namn. Idag finns den väl knappast?  //

2014-03-16

Festligt, folkligt och fullsatt med Uddevalla Stadsmusikkår i Folkets Hus

Det var festligt, folkligt och mer än fullsatt då Uddevalla Stadsmusikkår gav sin vårkonsert i Folkets Hus. Ja, det var så mycket folk att sittplatserna till och med tog slut.
På scenen var förstås också drillflickorna och så sångsolisten Ulrika Claesson
Stadsmusikkårens ordförande Roger Johansson ledde konserten med sedvanlig ackuratess.
Dagen till ära bjöd man på ett musikquizz där det gällde att hålla tungan rätt i mun för att kunna svara på alla kluriga frågor.


2014-03-15

Några pågående byggen


I parkeringhuset Herrnhut har det en längre tid pågått förstärkningarbeten. I bottenvåningen har man pålat ner till fast grund och sedan ställt upp stålstöttor upp igenom parkeringshuset. Förstärkningsarbetena beror på att Uddevalla Tingsrätt skall göra en större tillbyggnad högst upp i huset.
Bottenvåningen i Herrnhut
På Lagerbergsgatan skall det byggas nytt på den sedan länge obebyggda tomten "bakom" Swedbank. Det är Complett Byggen AB från Lerum som bygger. Lagerbergsgatan kommer att vara svårframkomlig en längre tid.
I ett annat parkeringshus pågår bygget av superbion Biostaden.
Och Folkets Park går snart inte att känna igen. Fast en sak finns kvar och det är lilla scenen.
Ett bygge som har pågått länge men nu ser klart ut är f.d. Bohus Motor, sedermera Blennermarks och numera Toveks bil på Göteborgsvägen. //

2014-03-13

Blå tåget köper konkurrent

Idag skriver SvD Näringsliv att det Uddevallabaserade företaget Skandinaviska Jernbanor, mera känt som Blå tåget, köper upp konkurrenten Citytågs hela verksamhet. Blå tåget kör idag sträckan Göteborg - Uppsala tur och retur och inom kort sätter man in ytterligare tåg på sträckan.

Skandinaviska Jernbanor har sina tåg i Uddevalla där verkstaden finns och de gamla 60-talsvagnarna rustas upp eller byggs om.

Med köpet stärker Skandinaviska Jernbanor sin verksamhet främst på sträckan Stockholm - Göteborg.

Läs tidigare artikel i Uddevalla bloggen här http://uddevallare.blogspot.se/2013/12/bla-taget-en-verklig-reseupplevelse.html#links  //

Vill du vara med och skapa Framtidsdagarna i Uddevalla med omnejd?


2014-03-12

Fullmäktige sa ja till konstnärlig utsmyckning för 12 miljoner

Efter en mycket lång debatt i kommunfullmäktige vann till slut majoritetens förslag att bevilja max 12 miljoner kr till konstnärlig utsmyckning i centrum. Såklart blev det votering där röstsiffrorna blev 31 för förslaget och 29 emot. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot förslaget.  //

2014-03-11

Gibraltar har återuppstått

Bakom Villa Novilla och Syskrinet på Gustafsberg ligger Gibraltar. Det är en rund stenterass som under mina sex år på Gustafsberg varit nedrasad och ganska illa däran.

Nu har ägarna till Villa Novilla, med hjälp av skickliga hantverkare, låtit restaurera Gibraltar. Vad är då Gibraltar? Namnet har den kanske fått efter det riktiga Gibraltar, ett rike på en klippa vid infarten till Medelhavet.

Jag har hört uppgifter om att det skulle ha funnits en fyr här, men den teorin kan avfärdas genom arkivstudier. Det har aldrig funnits någon fyr på Gustafsberg. Nej, det är nog snarare en terass där man har kunnat njuta av en kopp kaffe och en stunds kontemplation med en bedårande utsikt. Resterna av en syrénberså vittnar om det.
Fint har det blivit och finare kommer det säkert att bli om jag känner Lena och Jörgen rätt.  //

2014-03-10

När är bilden tagen?

Den långa husraden är Packhusgatan 23 - 33 från vänster till höger. Göteborgsvägen är byggd men Kaparegatan och kvarteren runt omkring är ännu inte bebyggda. Så när kan bilden vara tagen?  //

2014-03-08

Succé för Kroppskultur och handbollen i Uddevalla

Det blev succé för Kroppskulturs sponsringssatsning vid dubbelmatchen i Agnebergshallen idag. Publiksiffran blev 1908 vilket inbringade 361 000 kr till den skuldtyngda klubben.

Pengarna är förstås viktiga men viktigast är att man lyckades mobilisera så många handbollsintresserade i Uddevalla. Det kändes som en uppstart för det svåra arbetet att få ordning på ekonomin. Nu måste det bara gå och låt oss hoppas på att det inte var en engångsföreteelse för många att gå till Agnebergshallen och heja fram de gröna.

Matcherna då? Jag kom till Agnebergshallen när det var en minut kvar av herrarnas match mot Ystad och det första som slog mig var att hela Agnebergshallen fullständigt kokade. Det påminde om när RIK med förre Kroppsaren Joacom Ernstsson för många år sedan kom till Agnebergshallen för att ta en given seger mot Kropps. Istället vann Kroppskultur med elva mål. Det hela var helt magiskt och man trodde knappt sina ögon. En liknande stämning var det således när herrarna slog favoriterna Ystad med 30-25.

Flest mål gjorde Linus Olausson 8, följd av Kasper Jansson 7 och Anders Henriksson 6.
Damerna mötte Hellton från Karlstad med två f.d. Kroppsare i laget. Frida Alm på bilden, lillasyster till Jenny Alm, gjorde en bra match för gästerna.
Den andra exkroppsaren Matilda Jorfors gjorde en gedigen insats på sin vänsterkant.

Tyvärr lyckades Kroppsdamerna inte upprepa herrarnas triumf. Hellton var i ledningen under hela matchen och slutresultatet 21-23 var rättvist.

Men dagens segrare var handbollen i Uddevalla och Kroppskultur som lyckats mobilisera ett stort intresse för klubben. Hoppas nu bara det räcker ända fram!  //

2014-03-07

Utsikt från Skansberget

Det finns åtskilliga bilder över Uddevalla som är tagna från Skansberget. Och jag tycker att det är lika intressant att försöka lista ut när bilden kan vara tagen. Kan jag få förslag?  //