2021-07-31

Segelsällskapet Vikens jubileumssegling 1959

Insänt av Inger Zetterberg Nilsson.

Bilden är tagen den 18 juli 1959. Det är jubileumssegling för Segelsällskapet Viken. Sällskapet bildades 1879 så det var ett 80-årsjubileum som ägde rum. Oftast utgick dessa regattor från Gustafsberg.  //

2021-07-30

GUSTAFSBERGSDAGARNA 21 - 22 AUGUSTI

Nu är det bestämt! Gustafsbergsdagarna blir av den 21 - 22 augusti! Förra året fick vi ställa in av kända skäl, men nu tillåter restriktionerna att vi kan genomföra programmet.

Det skall bli härligt! Förberedelserna är i full gång och det blir ett fylligt program precis som tidigare år. Detaljer i programmet kommer att preciseras efter hand. Håll utkik här på Uddevallabloggen och på Bohusläns museums hemsida.  //

2021-07-29

215 år sedan stadsbranden 1806

 

Idag är det 215 år sedan Uddevalla helt lades i aska. Här följer en berättelse om branden som tidigare publicerats här på bloggen.

Så här såg Uddevalla ut enligt en karta 1800. Sex år senare, den 29 juli 1806, är staden lagd i aska.

Vid den här tiden hade inte Uddevalla någon egen tidning och även om en sådan hade funnits så hade den säkerligen varit oförmögen att komma ut. Vi vänder oss istället till Götheborgs Allehanda, som har en spännande samtidsskildring av stadsbranden:

"Uddevalla, d 4 aug. Bland de eldsvådor, som i mannaminne övergått vårt kära fädernesland, lärer föga någon kunna jämföras med den, vilken d. 29 i nästlidne månad träffat Uddevalla.

Kl. 5 om morgonen förmärktes, att eld kommit lös uti Apotekaren P J Bergii vid Långgatan belägne ladugård; och ehuru klämtning och trumslag genast skedde, samt stadens 5 sprutor och brandsegel med möjligaste skyndsamhet voro till hands och sattes i bruk, hade likväl elden redan vunnit den styrka, att inga medel eller människokrafter kunde dämpa densamma eller hindra dess vidare utbredande över hela staden; så att ehuru vinden låg utåt saltsjön, icke mer än 4 smärre hus från de härjande lågorna skonades, och att varken stadens vackra och med utmärkt gott orgelverk försedda kyrka, samt på flera famnars avstånd å ett berg uppförde klocktorn med 4 klockor, eller publika byggnader av råd- och packhus samt järnvåg, präst- och skolehus, jämte här inrättat länslasarett, kunde från den allmänna förödelsen räddas.

Icke nog härmed; elden utbredde sig ock till de utom stadens sjöbom belägne platser och där uppförde husbyggnader, så att kronomagasinet med dess spannmålsupplag, beck- och smälthuset, manufaktursmidets förvaringsrum, tjärhovet och stora reparebanan tillika med de på berörda platser upplagda större partier av plankor och bräder samt beck och tjära, jämte betydliga lager av spannmål, hampa och tågvirke, ävensom byggnaderna å landeriet Walkesborg och handlanden Collings nära staden belägna salteri, blevo ett rov för lågorna.

Stadens bägge bryggor, åtskilliga pråmar, därav 2:ne mudderpråmar och båtar i hamnen liggande, avbrunno dels tomma, dels med bärgad egendom uti; och då även eld kastades till ett och annat av de nära 1/4 dels mil från staden vid Skeppsholmen liggande fartyg, men där ombord varande folk hindrades från antändning, kan man om denna brandens häftiga och våldsamma framfart göra sig en någorlunda livlig föreställning.

Huru elden kommit lös, är ännu icke bekant, men undersökning härom är redan anbefalld och företagen. Stadens invånare äro således nu utan hus och hemvist, de flesta eller de som icke kunde inrymma sig i de få utom staden varande hus, äro med sin bärgade ringa egendom utflyttade på ängar och öppna fält, dit även en av elden skadad mansperson, och hustrur, som nyligen fött barn, måste utflyttas, och barn dagen efter eldsvåda blivit döpta.

En myckenhet bärgat hö uppbrändes; oslagne ängar skadades av körslor och tramp, så att därå föga någon höbärgning är att vänta; och många även av de förmögnaste stadens invånare voro de första dagarna försatte i brist på bröd och andra livsmedel.

Med ett ord; nöden är allmän och kan icke beskrivas; och utsikten för en annalkande vinter ökar bekymret, som tecknar sig i mångas ansikten med förtvivlans drag.

Några närbelägna städer och närvarande resande, rörde av det ömma och kristliga medlidande för den nödställda nästan, varav svenska folket sig alltid utmärkt, hava ädelmodigt hastat med hjälp och undsättning, medelst gåvor av betydliga penningsummor och livsmedel samt barns emottagande; och har i synnerhet Göteborgs stad visat en frikostighet, som aldrig nog kan värderas; varjämte icke bör lämnas obemält Överste-Löjtnanten och Riddaren Baron Hjertas oförtrutenhet, som både i egen person och med betjänt och hästar vid bärgningen var behjälplig, även som flere av de vid dessa tillfälle här befintlige resande. Igår hölls gudstjänsten på den avbrända stadens torg.

Länets vördade och aktade Hövding har, oaktat sina många och viktiga ämbetssysslor, skyndat sig hit, och icke allenast med blödande hjärta samt ömmaste deltagande besett gruset och ruinerna av den fordom vackra och välbebyggda staden, utan ock med varmaste känsla uppmuntrat oss, att med bön och åkallan, hopp och förtröstan fly till den allsmäktige Guden, som efter den tuktan han i allvishet funnit gott att låta oss erfara, säkert meddelar hjälp, tröst och hugsalvelse.

I samråd med Magistraten och Borgerskapet vidtager nu Länets Hövding de mått och steg, som omständigheterna och vår bekymmersamma belägenhet fordrog.

Slutligen må anmärkas, att hettan under branden var uppdriven till den grad, att några på järnvågen upplagda spikkistor sammansmälte i klimpar.

Det är ett under att inte fler än en person omkom i detta eldhav. En fjärdedel av stadens arkivbestånd gick förlorad i branden men i kyrkans dödbok kan man läsa: "upbrändes vid den härstädes denna dag olyckstimade Eldsvådan Coopwerdie Captenen Johan Witzbohl. Han begravdes d. 5 aug på Gamla Kyrkogården. 60 år.".

På kvällen var allt över. En hel stad var i det närmaste förintad. Förkolnade högar av 362 hus med skorstenar som stod och vajade här och där. På ängarna och på bergen runt detta inferno fanns närmare 4.000 människor, många oroliga för sina anförvanter. Gråtande barn hördes ropa efter sina föräldrar.

I Uddevalla stads historia del III sid 18 skriver Sten Kristiansson om de hus som klarade branden:

"I de officiella rapporterna förmäles att fyra obetydliga hus blivit skonade, nämligen Östra tullhuset (på nuvarande Lilla torget), nr 321 tillhörigt färgare J C Lignell, nr 322 tillhörigt arbetskarlen Bengt Pettersson, vilka båda hus lågo i stadens östligaste del, där sedermera Kampenhofs färgeri byggdes. Vidare nr 346 tillhörande brandvaktskarlen Hans Nilsson intill Strömberget.

Traditionen talar om ytterligare två räddade hus, framförallt det av Jöns Koch byggda Margetelund (som ju ännu finns kvar)....... Det har skyddats av de lummiga träden men blivit illa åtgånget och har väl för tillfället varit obeboeligt.....

.......En tradition, upptecknad så tidigt som 1855 (i Bohusläns Tidning) nämner även den s.k. Lejonkulan, "det gamla, säkert 100-åriga fordom gulmålade hus utom Söder tull, som nu benämnes Jacobsberg (Wessmanska huset min kommentar) och är en besökt lönnkrog".  //

2021-07-28

Vart skulle s/s Bris - samt lite mer om Emaus tidigare ägare "Pettersson i Uddevalla".

Insänt av Ragnar Josefsson. 

”Följa fartyg” är ju ett uppskattat nöje på bloggen. Här får vi följa s/s Bris, numera m/s Marianne som vi mötte i ett tidigare inlägg, om än drygt 100 år i efterskott.

Emaus forne ägare, Fredrik Pettersson, lät bygga henne år 1895 för att ta sig till Kyrkesund och sin fiskeindustri där. Frågor som uppstår är då vart han skulle mer precis och vad var det för slags industri? 

Svaret fanns bara några googlingar bort i form av den kända fastigheten Kålhuvudet. Ett välbekant landmärke för alla som närmat sig Kyrkesund sjövägen söderifrån och enligt uppgift förebild för värdshuset Knäppen i Emelie Flygare Carléns roman Pål Värning. 

Hit skulle s/s Bris! Kålhuvudet! Här sett från söder. Ytterväggarna mot havet är målade i gult och mot land i rött. Huset är byggnadsminnesförklarat. Bild: Lena Emanuelsson, LSN Västra Götaland (wikicommons)

 

Huset har anor från 1780-talet och här har bedrivits olika verksamheter som trankokeri, sillsalteri, affär mm. Det förvärvades av Fredrik Petterssons anfäder och är fortfarande i släktens ägo.  Bland intressanta släktingar kan nämnas oceanografen Otto Pettersson, som bodde på Holma Säteri och tog initiativ till forskningsstationen på Stora Bornö i Gullmarsfjorden, dennes son och tillika havsforskaren Hans Pettersson, prästen och hembygdsforskaren Johan Pettersson samt den för många kände legendariske läraren i Uddevalla Nils Uthorn.

Så några ytterligare ord om Fredrik Petterson som förvärvade Emaus 1882. Köpeskillingen var 25 000 kr.  Han var då löjtnant vid Bohusläns Regemente. Det är svårt att få fram exakta årtal, men sannolikt kom det så kallade Jaktslottet till under åren därefter. Vidare får man anta att det också gjordes en rejäl uppgradering av bostadshuset. Emaus fick nu karaktären av exklusiv lantegendom i stadens utkant. Det var en passande inramning för den kommande riksdagsmannen - ”Pettersson i Uddevalla” kallad – som lämnade den militära banan 1898 för att helt ägna sig åt politik och skötseln av Emaus. 

Han var medlem av det protektionistiska partiet, en föregångare till Moderaterna, stod partiledaren nära och hade flera tunga uppdrag på olika nivåer. Med tanke på hans stora intresse för odling, han var även medlem av Lantbruksakademin, kan man anta att växthusen och odlingarna anlades/utökades under denna tid. Familjen lämnade Emaus i samband med att Pettersson utsågs till landshövding i Jönköpings län 1906. Ett uppdrag han innehade till 1922.

Postkortet är sänt under Petterssons tid på Emaus, alltså senast 1906, om man skall gå efter påskriften.

Foto: Maria Lundbäck

Hustrun Vendla, född von Essen, kom från trakten av Vasa i Finland och då närmre bestämt Keppo gård nära Oravais (känt för det för Sverige ödesdigra slaget mot ryssarna 1808). Herrgården, en av de få i Österbotten, med skogsbruk, sågverk, vattenkraft, oljeslageri mm hade förvärvats av Wendlas far Carl-Otto och här växte hon upp med 9 syskon. Fredrik och Vendla gifte sig 1883 och flyttade då in på Emaus. De fick fyra barn tillsammans, Aina, Elisa (Lisa), Johan Fredrik och Signe. Samtliga, utom dottern Aina, är begravda på Ljungs nya kyrkogård i Ljungskile. Vendla avled 1919 och Fredrik 1949.

Den Petterssonska gravplatsen på Ljungs nya kyrkogård. Foto: Eget

Hälsningar

Ragnar Josefsson

 Källor: GP 2004-08-09 ”Kålhuvudet – ett stycke äkta Bohushistoria”, KWH Group, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet samt Uddevallabloggen. Bilder: Lena Emanuelsson, LSN, Maria Lundbäck samt egen.  //

2021-07-27

65 år sedan Svenska Fotbollförbundets första pojkelitlägret på Malma hed

Insänt av Lars-Åke Nilsson.

Hej Gunnar. Jag tycker vi skall påminna Svenska fotbollsförbundet att det är 65 år sedan det första pojkelit lägret startade. ( tror Karl-Erik Nilsson Ordf. läser din blogg)

30 juli - 4 aug. 1956 startade förbundet det första elitlägret på Malmahed utanför Malmköping i Södermanland. 23 distrikt ställde upp. 253 grabbar plus ledare infann sig på den gamla militära lägerplatsen.

Bohuslän representerades av på lagbilden stå.v. Leif Rogersson Kungshamn. Rolf Järund Fjällbacka. Runo Gregart IFK Uddevalla. Karl - Axel Lööf Smögen. Jan Hansson Smögen. Torkel Karlsson Brastad. Ne.v. Roland Bäckvall Svane. Kent Jansson Uddevalla IS. Lennart Bäck IFK Uddevalla. Lars-Åke Nilsson Uddevalla IS. Björn Johansson Kongbäcks IF. Ledare var Alf Nygren som var en mycket kompetent ledare på alla sätt.

På den andra bilden pratar vi med Sven-Erik Westerberg och Putte Kock. Från Malmahed uttogs 44 spelare till ett läger på Lillsved utanför Stockholm ( 1957). Bohuslän fick där med 4 spelare. Det var Leif Rogersson Kungshamn. Karl-Axel Lööf Smögen Lennart Bäck IFK Uddevalla. Lars-Åke Nilsson Uddevalla IS. M.V. H. L-Å Nilsson


2021-07-26

SAGA går nu på en rutt i Adriatiska havet

SAGA (f.d. STENA SAGA) som lämnade Uddevalla den 16 juni har nu satts in på en rutt mellan Ancona på den Italienska östkusten och Durres i Albanien. Ikväll lämnade hon Durres vid 18-tiden och är med 18 knops fart på väg mot Ancona dit hon väntas i morgon.  //
 

2021-07-25

Strandpromenaden öppen igen

Ikväll öppnades träbryggan på Strandpromenaden igen. Det var förra måndagen som träbryggan stängdes av och under veckan har den oljats in för att klara sig i många år framöver. Strandpromenaden invigdes som bekant 2006 och nu har det gått 15 år sedan dess. Så vem vet? Kanske det är dags igen 2036?


2021-07-23

Elevatorn


Att vi har "fast" mark i hamnområdet är elevatorns förtjänst. Gjorde den tjänst och fyllde ut de grunda havsvikarna på norra sidan hamnkanalen. 1908 beslutades att den skulle rivas och byggas upp igen på södra sidan som på bilden där den fortsatte att sprida ut muddermassor. Här är det Anegrundet som fylls igen. När det blivit fast mark byggdes Junohus här.

I Tidningsarkivet hittar jag elevatorn och träfflistan ser du nedan:

1894-03-24 Staden skall för 80 000 inköpa mudderverk med elevator. Hamn.
1908-06-10 Invallning av Anegrund, elevatorn flyttas till södra sidan av hamnen för utfyllnad.
1908-07-01 Uddevallas nya mudderverk är färdigt. Det gamla verket hade träpontoner. Elevatorn flyttas till södra hamnen.
1922-02-02 Titt på stan: Idrottsplatsen nalkas sin fullbordan, Elevatorn elektrifierad.
1930-04-26 En typisk hamnbild; Gamla elevatorbyggnaden på södra sidan.
1932-04-28 Mudderrännan rasade vid södra kajen härstädes. Olyckshändelse vid elevatorn. Hamn. 
1932-04-28 En man föll till marken, när mudderrännan vid elevatorn i hamnen rasade. Olycka.
1933-05-15 Den gamla elevatorbyggnaden som nu skall rivas (stod nere vid varvet).
1933-06-02 För rivning av elevatorn vid södra hamnkajen har ett 10-tal anbud inkommit.
1934-06-26 Elevatorn i hamnen skattar åt förgängelsen. Rivning.

Och så var elevatorn huvudrollsinnehavare i Torsten Sandbergs deckare Tragedin i dimman.

Men vad är det för andra byggnader vi ser på bilden?  //

2021-07-22

22 juli 2011

Minns du vad du gjorde idag för tio år sedan? Den 22 juli 2011 är för alltid inskrivet i historieböckerna, Det var en fredag eftermiddag som nyheterna nådde oss om att regeringskvartalet i Oslo hade utsatts för ett sprängattentat. Som den nyhetsnörd jag är satte jag genast på NRK 1 på tv:n. NRK hade brutit sändningen och sände direkt från Oslo.

En stund senare kom nyheten att det pågick skottlossning på Utöya  Jag fastnade framför TV:n och följde sändningen resten av kvällen. NRK hade en programledare som jag beundrade. Han lotsade tittarna genom sändningen med dess dramatik på ett mycket skickligt sätt. Tyvärr minns jag inte vad han heter men jag har tänkt på honom genom åren. Särskilt den 22 juli.

När jag för en sekund tittade ut från vår lägenhet i Thorburnska huset vid Kungstorget möttes jag av denna synen. Japanska ungdomar på besök i Uddevalla framförde en dans helt ovetande om dramatiken i Norge.


 

2021-07-21

Högklassig sommarspelning med Cornwall & Petrén på Gustafsberg

Gustafsbergs vänner hade bjudit in Chris Cornwall och Daniel Petrén till kvällens spelning i det fullsatta Societetshuset på Gustafsberg.
Och det blev som det utlovades. Gitarrbaserad pop med både vemod och spelglädje. Daniel Petrén framträdde på gitarr och sång och i några nummer på piano medan Chris Cornwall sjöng.

De båda musikerna deltog i årets regionfinal i P4 nästa och har släppt flera låta senaste året.

Läs mer på facebook.com/cornwallpetren De finns även på Spotify.  //

2021-07-20

M/S Marianne - historiskt fartyg med koppling till Emaus

 

Insänt av Ragnar Josefsson. 

Framtiden för Emaus har än en gång kommit upp till diskussion, men detta inlägg handlar inte om verksamheten där eller Gula Villans framtida öde utan om ett fartyg med en intressant koppling till det gamla landeriet.

En tidigare ägare till Emaus, Fredrik Pettersson, född 1855 i Göteborg var en dynamisk person med många järn i elden och då inte minst på det politiska området. Han var kapten vid Bohusläns regemente, aktiv inom kommunalpolitiken, landstinget, hushållningssällskapet med mera samt riksdagsman. Han hade flera tunga politiska uppdrag bland annat kopplade till unionsupplösningen. Han var ledamot av Lantbruksakademin och som kuriosum kan även nämnas aktiv inom Svenska Mosskulturföreningen som syftade till uppodling av mossmarker. Ett då aktuellt tema.

Familjen lämnade Emaus och Uddevalla i samband med Petterssons utnämning till landshövding i Jönköpings län 1906. Emus avyttrades i januari 1907. Han avled 1949 i Stockholm och är begravd på Ljungs nya kyrkogård i Ljungskile

Utöver alla de åtagande som nämnts ovan drev han dessutom en fiskindustri i Kyrkesund. För att snabbt och enkelt kunna ta sig dit, och då även till familjens där belägna sommarhus, lät Pettersson bygga lustjakten Bris vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad år 1897. Fartyget mätte drygt 18 meter i längd och 4 meter i bredd.

I samband med flytten från Uddevalla såldes fartyget till Melcher Lyckholm, ägare av Lyckholms Bryggerier i Göteborg. Lyckholm lät förlänga fartyget samt komplettera med en däckssalong i teak. Efter Lyckholms död donerades fartyget till Marstrands stad för att sedan säljas vidare till AB Bröderna Edman. I samband därmed fick fartyget sitt nya namn, m/s Marianne, efter en av redarnas döttrar. Vidare ersatte en ny dieselmotor den gamla uttjänta ångmaskinen.

1946 köptes fartyget av Bofors Semesterstiftelse med uppgift att transportera semesterfirare till Storön i Vänern. Ny hemmahamn blev Otterbäcken. När så Storön kom att säljas till Gullspångs kommun kom m/s Marianne att ingå i köpet. Fartyget var under kortare perioder i trafik in på 1990-talet. Kommunen försökte avyttra det då ganska nedgångna fartyget, men utan framgång. En ekonomisk förening bildades för att rädda fartyget och för att nyttja henne för uthyrning och reguljära turer. Målet var att återställa fartyget till ursprungligt skick så långt möjligt med hänsyn till nutidens krav. Arbetet har varit framgångsrikt och fartyget är i dag K-märkt.

M/s Marianne, nu med Mariestad som hemmahamn, gör som ett av Vänerns äldsta passagerarfartyg regelbundna turer under sommaren. Detta, inte minst, tack vare ett engagerat arbete från eldsjälarna i den ekonomiska föreningen som såg potentialen i det nu 125-år gamla fartyget.

Mer information finns på föreningens hemsida www.msmarianne,se.

Hälsningar

Ragnar Josefsson

Källor:

Wikipedia (om Fredrik Pettersson), m/s Mariannes hemsida samt Uddevallabloggen. Bilderna på fartyget används med tacksamt tillstånd från m/s Marianne ekonomiska förening.


2021-07-19

Uppdatering Rimnersbadet

Insänt av Lennart Gustafsson.

Bygget av den nya simhallen Rimnersbadet fortskrider.
Konstgräset borta och ersatt med grus, markduk mm.  //

2021-07-18

Strandpromenadens träbrygga avstängd måndag 19 juli - söndag 25 juli

Det har varit fram och tillbaka med uppgifter om arbetena på Strandpromenadens träbrygga men nu är det spikat enligt kommunens hemsida:

Som en del i underhållsarbetet med strandpromenadens träbrygga kommer bryggan att oljas in under perioden 19 juli till 25 juli. Detta innebär att bryggan kommer att vara helt avstängd för gång- och cykeltrafik från och med måndagen den 19 juli klockan 09.00 till och med söndagen den 25 juli klockan 21.00.  //

SAGA på väg mot Italien

SAGA som lämnade Uddevalla den 16 juni är just nu, med 16 knops fart, på väg mot Ancona på Italiens ostkust. Hon beräknas ankomma dit den 21 juli.  //
 

2021-07-16

Cykeltävlingen Uddevalla MTB på lördag

I morgon lördag äger den stora cykeltävlingen Uddevalla MTB rum. Bankartan här ovan från hemsidan är riktigt usel. Dåligt av klubben att inte prestera något bättre till en så här stor tävling.

Göteborgsvägen kommer att vara avstängd från infarten till Gustafsberg till infarten till Skeppsviken mellan kl 11.00 - 14.30. Här kommer det att uppstå stora problem och irritationer när trafikanterna når den här skylten och måste hitta ett sätt att vända.
Även Strandpromenaden kommer att vara avstäng förbi träbryggan samma tid.  //

2021-07-15

När är bilden tagen

Korsningen Södra Hamngatan - Packhusgatan (till höger). Kajen här vid Bäveån kallades Stadens brygga. Där fick båtar utifrån kusten lägga till för att sälja bl a potatis, fisk och sill.

Men när kan bilden vara tagen?  //

HANSEATIC INSPIRATION på besök

Insänt av Lars Körner

Hej Gunnar!

Lite förvånade blev vi när vi i morse såg en främmande gäst på fjorden. Den gick under namnet Hanseatic Inspration och verkar ha kommit raka vägen från Köpenhamn för att kasta ankar mellan Björningarna och Brunnefjäll.

Hälsningar
Lars K  //

2021-07-14

Minan i regementsparken väcker minnen

När jag var i regementsparken igår fanns fortfarande den här gamla sjöminan kvar. Men det fanns en gång när den inte gjorde det.

Så här skrev jag om den 2007: 

Strax intill dansrotundan och trappan ned mot den avstängda gångbron ligger den här minan. Det är ursprungligen en riktig mina men som desarmerades och placerades här strax intill Bäveån i Regementsparken.

När jag ser minan kommer jag att tänka på en söndagsmorgon, troligen på 70-talet, då jag gick dagofficer på regementet. Som dagofficer var man tvungen att bo på regementet från fredag till fredag och var då ansvarig för vakt och beredskap mm.

Hur som helst så blev jag väckt av polisen som ringde och sa att man hade hittat en mina i Bäveån i höjd med Tureborg. Det blev förstås fullt pådrag ända tills jag fick syn på minan. Jo, just det! Det var den här prydnadsminan från Regementsparken som någon hade tippat i vattnet och den flöt ju bra så efterhand hade den letat sig nedströms tills den upptäcktes av en tidig morgonflanör.  //

2021-07-13

Gamla gångbron till Regementsparken borta

Foto Lisa Klasson

Ja, då har den gamla gångbron över Bäveån mot dansrotundan i Regementsparken gjort sitt.

Den 27 juni tog jag denna bilden och undrade vad som skulle ske med den gamla bron.  //

2021-07-11

SAGA kajkar runt vid Gibraltar

SAGA lämnade Uddevalla den 16 juni och stävade mot Gibraltar. Den 22 juni var hon framme. Sedan dess har hon ömsom legat för ankar och ömsom inne i hamn. Man undra vad som kommer att hända? Idag gjorde hon en snabb tur in en bit i Medelhavet men vände åter i hög fart tillbaka till Gibraltar.

Uddevallabloggen har hört ryktas att hon lär vara på väg mot Filipinerna och skall där utgöra ett flytande hotell. Men vi får avvakta och se.  //

2021-07-10

Förskolebygget på Bleket

Insänt av Lars Barkman.

Hej Gunnar!
Det är fart på förskolebygget på Bleket! Härligt att våra folkvalda äntligen satsar resurser på våra yngsta medborgare, det värmer i hjärtat. Verksamheten beräknas starta nästa år. Uppdateringar över byggets utveckling kommer jag att bevaka.
Mvh
Lars Barkman  //

2021-07-09

70 år sedan grillfesten på Gustafsberg

På dagen för 70 år sedan, den 9 juli 1951, var kompisarna Janne Dahl och Gösta Carlsson med om en alldeles märkvärdig och ny upplevelse. Janne var 14 år och Gösta 12. Precis där de står här på min bild ägde en stor grillfest rum. Det var med anledning av att en argentinsk båt skulle levereras från Uddevallavarvet.

Den argentinska besättningen firade på Gustafsberg och grillade då får och höll en stor fest. Det hela förevigades på den här tavlan, målad av Jannes pappa Einar Dahl.

Gösta har i alla dar haft tavlan inramad i sin lägenhet i Skövde och tog nu med den till Gustafsberg för att minnas grillfesten tillsammans med Janne.
Gustafs Thordén hade 1948 tecknat order för att bygga tre argentinska fartyg i samma serie. Det var ISLAS MALVINAS, ISLAS ORCADAS och ISLAS GEORGIAS. Alla var på 13 500 DWT vilket var de största fartygen som byggts i Sverige fram till dess.

Grillfesten ägde rum då det sista fartyget i serien ISLAS GEORGAS skulle levereras. Det skedde den 28 juli.

Bilden är hämtad ur boken: Uddevallavarvet - Historien om 40 år i skeppsbyggnadens tjänst.  //

2021-07-08

Oviss framtid för Gula Villan på Emaus

Framtiden för mangårdsbyggnaden på Emaus. allmänt kallad Gula Villan, förefaller oviss då Komvux avbrutit det renoveringsuppdrag man haft sedan några år.

Frågan om vad som skall ske med huset kommer upp till behandling i Kommunfullmäktige till hösten. Henrik Sundström, tillförordnad ordförande i samhällsbyggnadsnämnden uttrycker sig så här om alternativen i en artikel publicerad i Bohusläningen den 2 juli: "Det första är att helt enkelt riva villan, det andra är att villan ska genomgå en fullständig restaurering utvändigt men att ingenting görs inne. Det tredje förslaget är att göra en fullständig konservering och rädda den vackra inre interiören."

Låt oss hoppas att det kommer förslag om hållbara nyttjandekoncept innan frågan skall behandlas i fullmäktige. Emaus är en viktig plats för generationer av Uddevallabor och en viktig del av det gemensamma kulturarvet.2021-07-06

Högklassig sommarkonsert med Gustafsbergs vänner

Ikväll hade vi nöjet att avnjuta Gustafsbergs vänners sommarkonsert i Societetshuset på Gustafsberg. Bara det att det gick att genomföra en konsert live var en njutning. Och det var hög klass på underhållningen. Gustafsbergaren Mats Randér hade återigen lyckats samla sina musikervänner till något som sannolikt är en årligen återkommande sommarkonsert.

Bland artisterna märktes Terese Lööf, Louise Palmstierna, Alexandra Thomas och musikerna Hansa Berg, Tomas Granestad, Andreas Noord, William Noord, Peter Damin och Robin Bengtsberg. Kvällens överraskning var Kim Kärnfalk som givetvis sjöng "Lyssna till ditt hjärta" men i en något långsammare takt än man är van vid.  //

2021-07-05

Ivar Kristiansson död

Bild från Facebook.

Ivar Kristiansson har avlidit den 3 juli i Solna. Ivar föddes den 28 januari 1922 i Uddevalla. Han skulle således ha fyllt 100 år i januari 2022.

Ivar var son till min store idol, historieskrivaren Sten Kristiansson, som skrivit Uddevalla stads historia del I - III och flera andra publikationer. Trots att Ivar tidigt lämnade Uddevalla har han hållit kontakten med sin hemstad.

Han och framlidna hustrun Iris körde i många år bil till hemstaden. Det var lika trevligt varje gång jag och min fru träffade Ivar och Iris vid dessa resor. Ett besök på Bohusläns museum var varje gång ett måste.

Ivar har själv publicerat en hel del om sin gamla hemstad här på Uddevallabloggen. Han var även mycket behjälplig när Sten Torgerson tecknade faderns porträtt i en blå skrift för några år sedan.

Så sent som på midsommardagen var Ivar hemma hos sonen Niklas med familj och åt sill och potatis. En vecka senare hade han gått bort.  //

SANSSOUCI STAR ligger för ankar på redden

I morse kom den här jakten (den vita båten) in i Byfjorden och ligger nu för ankar ute på redden. Jag talade med ett par passagerare då de gick iland på Gustafsberg och de berättade att båten har en dansk ägare och att de själva skulle vara ute med den under en vecka. Den skall ligga kvar över natten och segla vidare i morgon.

På Google (translation) hittar jag dessa uppgifter:

SANSSOUCI STAR är en 53 meter motorbåt byggd på det tyska Husumer Schiffswerft-varvet.  Hon lanserades på en längd av 37 meter sedan dess har hon förlängts två gånger.


SANSSOUCI STAR rymmer 12 gäster i sju hytter.  Master-sviten på övre däck har en king size-säng, eget vardagsrum och ett välutrustat badrum.  Det finns två VIP-dubbelhytter på huvuddäcket, två dubbelhytter och två tvillingar på nedre däcket.  Alla stugor har eget badrum.


 Interiören har en traditionell och klassisk stil.  På huvuddäcket finns en rymlig salong som inkluderar en traditionell bar och en matsal med två stora bord som rymmer upp till 18 gäster.


 Det finns gott om yttre utrymme för underhållning och avkoppling.  Mot akterdelen av det övre bryggdäcket finns ett täckt gymområde, sedan längre bakom en öppen sittgrupp, förvaring för huvudanbudet och hydraulkranen.  På huvuddäcket akterut finns en privat och sluten sittgrupp med ett stort cirkulärt teakbord som rymmer 10 gäster. //

2021-07-04

Barnens dag 1908

Insänt av Lars Barkman.

Hej Gunnar!
Ännu ett vykort ur samlingarna från vårt kära Uddevalla.
Kortet är poststämplat den 11/6 1908 och adresserat till
Helsingborg. Av hälsningen får vi veta att det är firandet
av barnens dag. I den första kärran sitter Sylvia Hagman
och i den andra "vårens blomma".
Kortegen verkar vara på Lagerbergsgatan och med
Margretegärde på höger sida.
Själv kan jag minnas barnens dag firande kring torget
och Hasselbacken under 60-talet.
Mvh
Lars Barkman  //

2021-07-03

Gullmarsbergs sommarcafé

Idag blev det ett besök på Gullmarsbergs sommarcafé. Rekommenderas!

Café i Bohuslän med vacker utsikt över Gullmarsfjorden. Här serveras nybakad fika, smörgåsar och hemgjord glass. Gullmarsberg är ett Säteri från 1600-talet som uppförts av generalguvernören Rutger von Ascheberg och är en vacker historisk plats i Bohuslän. Gården är privatägd och har funnits i samma familj i generationer men i sommar bjuds allmänheten in till att få uppleva miljön. Öppet Hela Juli kl. 10:00 - 16:00 Livemusik: Varje torsdag kl. 14:00

Säteriet och flera gårdar i Skredsvik ägdes tidigare av Gustafsbergsstiftelsen. Säteriet såldes 1947 till familjen Falk som fortfarande äger det.  //