2013-03-30

Alltmer konkreta planer för utskeppning av malm

(Ur nyhetsbrev Uddevalla hamnterminal)

Planeringen för Uddevalla som svensk utskeppningshamn för malm blir alltmer konkreta. Planerna innebär etablering på Fröland med elektrifierad järnväg, tömningsanläggning, silos för olika fraktioner och utskeppningsanläggning.

Djupgåendet vid kaj är 12 meter och möjliggör anlöp av fartyg i storleksordningen 45.000 - 55.000 ton. Vi söker utökat verksamhetstillstånd och har nära kontakter med Trafikverket kring förbättringar och investeringar för järnvägsanknytningarna.  //

2013-03-29

Folkligt, fullsatt och kyligt på Passionsspelet

(Foton Christian Vestergaard)
Årets Passionsspel genomfördes i ett småkyligt men annars fint väder. Och redan innan spelet började var det en stor publik på Kungstorget. Årets upplaga är det elfte i ordningen och att det är känt
utanför Uddevalla stod klart då många åkt långväga för att uppleva spelet.

Påskaftonens föreställning börjar kl 13.00  //
(Detta foto Gunnar Klasson)

2013-03-28

Gör Uddevalla sjukhus till ett privat specialistsjukhus

Insänt av Essam El Naggar:"Akutverksamheten i Nu- Sjukvården är så sjuk och behöver Akut hjälp!!!
  Det kräver att ansvariga politiker i VG-Regionen tar sitt ansvar utan prestige och riva det gamla besluten om planerade- Akutverksamhet i Nu-Sjukvården.
 Nu det får vara nog!! Jag inser att politikerna i NU-Sjukvården inte kan rätta till alla brister i verksamheten.. Ta ert ansvar... Gör UddevallaSjukhus till Ett privat specialist akutsjukhus och NI kan fortsätta med ert misslyckande arbete på NAL.. läs mer".. http://bohuslaningen.se/nyheter/bohuslandal/1.2065035-privat-vard-ska-radda-nu-ekonomin?articleRenderMode=article_full_discussion  //

2013-03-27

Uddevalla hamn kombiterminal

Nu kan Uddevalla Hamnterminal erbjuda en kombiterminal där lastbilstrailers eller containers kan lastas om från tåg till bil och omvänt. Hamnterminalen har exempelvis bytt ut en av containertruckarna till en modernare och miljömässigt mer effektiv kombitruck.

Det innebär en stor fördel för den expansiva handeln i regionen. Distributionsföretagen får större möjligheter att utnyttja Uddevalla hamns unika förutsättningarn med tio kilometer spår i hamnen och närhet till stora riksvägar för att flytta distributionen närmre kunderna.  //

2013-03-26

Sveriges första dubbelstaty – Lefe konung Karl Gustafs minne, lefe Bohuslän, lefe Sverige!


Lena Nielsen är forskare vid Umeå Universitets forskningsmiljö Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Hennes avhandlingsprojekt går under titeln "Bilden av vår forntid i läromedel under 1900-talet - hur har denna bild förmedlats och hur har synen på det främmande förändrats?"  Syftet är beskriva och analysera hur läromedelstexter om vår förhistoria har förändrats under 1900-talet och hon vill belysa de budskap som förmedlats i ljuset av den, för tiden gällande, arkeologiska forskningstraditionen.


"Den 31 augusti 1915, mitt under ett brinnande världskrig stannade så gott som hela Uddevalla upp under några timmar. Befolkningen hade till stora delar samlats på Stora torget för invigningen av den dubbelstaty av brons av Karl X Gustav och hans rådgivare och fästningsbyggare Erik Dahlberg.

Ända sedan den 18 december 1912, då Stadsfullmäktige i Uddevalla hade samlats för att gemensamt öppna och läsa ett förseglat konvolut sänt från grosshandlare A. F. Cavalli-Holmgren i Stockholm, med påskriften ”Gåfa till Uddevalla Stad. Öppnas först vid Stadsfullmäktiges sammanträde” hade staden engagerats i statyfrågan och Bohusläningen och Bohus-Posten rapporterade härefter engagerat händelseutvecklingen.

Det visade sig att Cavalli-Holmgren ville skänka ett monument till Uddevalla som påminde om någon för staden och området betydelsefull händelse och som samtidigt stärkte kärleken till hembygden och fosterlandet. Hans val av motiv hade fallit på Karl X Gustav, den kung som bohusläningarna, enligt honom, skattade högst.

Redan den 20 december publicerade Bohus-Posten hela brevväxlingen mellan Stadsfullmäktige och A. F Cavalli-Holmgren. Stadsfullmäktiges ordförande hade omgående utsett en kommitté som redan efter 20 minuter godkänt Cavalli-Holmgrens förslag som gick ut på att han skänkte statyn men krävde samtidigt en motprestation genom att stadens befolkning och landskapet bekostade sockeln samt att inskriptionen författades av honom själv. I svarstelegrammet som Cavalli-Holmgren skickade till stadsfullmäktiges ordförande skriver han: "Glädjande telegrammet emottaget. Lefe konung Karl Gustafs minne, lefe Bohuslän, lefe Sverige!” (Bohus-Posten, 20/12 1915, Uddevalla stadsfullmäktiges protokoll nr 13, 1912).

Cavalli-Holmgrens tankar följer i den tidsanda som råder under perioden mellan revolutionerna 1848 och fram till första världskrigets utbrott och med de många monument som restes då ville man lära ut vissa ideal och värderingar. Monumenten hade ett pedagogiskt syfte och genom dess beständighet ville man inskärpa samma budskap för flera generationer framöver och de skulle också fungera som vägvisare och inspiration (Rodell, s. 86-87). Syftet var att påminna om betydelsefulla personer, idéer och händelser (Zander, s. 107).

Genom att placera monumenten på offentliga platser hoppades man att människorna skulle påverkas av dess intensitet och budskap och genom detta bli goda samhällsmedborgare. Placeringen var betydelsefull och det var viktigt med stora ytor runt omkring som gav möjlighet till manifestationer. Monumentet gav då, på grund av sin placering ett imponerande intryck från alla håll och hela området fick status av en nationell kultplats (Zander, 1999, s. 69, Bohus-Posten, 12 januari 1914).

En artikel i Bohusläningen den 14 mars 1914 bekräftar detta; ”Af allt att döma kommer monumentet att tillfredsställa högt ställda skönhetskraf, hvar jämte det som historiskt minnesmärke framåt genom seklen i bohusläningarnes hjärtan troget skall bevara minnet af den store konung, som gjort Bohuslän svenskt och därmed främst bidragit till vår hembygds lycka och välgång” samt i Bohus-Posten den 12 januari 1914; ”Från alla håll gör verket en monumental verkan”.

Monumenten i sig kom att fungera som läroböcker i sten, som kombinerade nyttig konst och lärande (Broberg, Wikander & Åmark, 1993, s. 174, Zander, s. 109). Ordet monument kommer från latinets monumentum vilket i sin tur kan länkas till verbet monere som betyder just påminna, uppmana, lära ut (Rodell, s. 86, Zander, s. 109, Berggren, 1991, s. 19)

Typiskt för de monument och statyer som restes under decennierna kring 1900-talet var att deras budskap handlade om nationen, om hjältemod vid en speciell händelse samt påminde om dem som gav sina liv i kampen för nationens existens. Statyn på torget i Uddevalla ger dock inte intryck av ett krigsmonument där de döda soldaterna namnges eller uppmärksammas för att de dog för en betydelsefull sak. Det ger mer ett intryck av ett segermonument eller en manifestation där kungen får hela äran. Soldaternas offer ges inget utrymme och deras kamp för ett svenskt Bohuslän uppmärksammas inte som vid många krigsmonument där soldaternas och den som skänker monumentet uppges stå för samma sak. (Koselleck, 2002, s. 287-288). Dock uppmärksammades männen i kungens tal på invigningsdagen (Bohus-Posten 1 september, 1915). Det heroiska knöts ofta till kungligheter vilket här är fallet och ofta frammanades berättelser om stormaktstidens glansdagar (Rodell, s. 87, Young, 1993, s. 2).

Tisdagen den 8 april 1913 publicerar Bohusläningen en förklaring från skulptören själv, Teodor Lundberg, daterad 4 mars samma år; ”Härmed får jag förklara, det jag den 27 januari detta år af grosshandlaren m. m A. F Cavalli-Holmgren emottagit full bankgaranti, att till mig under alla förhållanden utbetalas den kontrakterade summan för modellering och bronsgjutning af det ryttarmonumentet af Carl X Gustaf till häst jämte Erik Dahlberg till fots, som jag åtagit mig att den 20 februari 1915 leverera fullt färdigt å därtill afsedd plats i Uddevalla stad”.

Teodor Lundberg var konstprofessor och en skulptör med en lång meritlista, hans verk karakteriseras av elegans och fransk realism (Bra Böckers lexikon 1973). Den 12 januari 1914 meddelade Bohus-Posten att gjutningen av monumentet hade påbörjats. Gruppen skulle med postament mäta 9 meter, varav sockeln, som bohusläningarna själva skulle bekosta hade en höjd på 4, 16 meter.

Statyn påminner om den staty av samme kung som sitter till häst i Malmö, på Stortorget, från 1873, skulpterad av John Börjesson.  Även på detta monument finns Erik Dahlberg med, men här endast som en porträttmedaljong på sockeln.
  
Statyn i Uddevalla är Sveriges första dubbelstaty och visar hur kungen sitter på en spansk springare och tittar med allvarlig blick ut över terrängen. Vid hans högra sida, tätt intill hästen, står Erik Dahlberg med en anteckningsbok i handen. Scenen beskrivs vidare; ”Kapporna blåsa ut något, hästens långa svans sveper framåt, det är en fläkt över det hela – medvind, som ju de båda männen f. ö alltid seglade uti”.

Bohus-Posten citerar T. Blanche i Aftonbladet; Det är på samma gång ett ståtligt och intagande monument som Teodor Lundberg har givit oss… Det verkar pompöst och graciöst… Det lilla Uddevalla är att lyckönska till monumentet som med sockel kommer att resa sig 9 meter. Det är stor skada att det gått Stockholm förbi. Här hade det dock haft sin naturliga plats. Kanske skall man snart erkänna att, Teodor Lundbergs Karl X Gustaf är ett af våra yppersta modärna ryttarmonument” (Bohus-Posten 12 januari 1914). Teodor Lundberg hade från början skissat på ett förslag till en staty av Karl X Gustav för en placering i Stockholm men det kom inte att genomföras, istället hamnade hans staty i Uddevalla.

Förutom att monument som detta är tillverkade av beständiga material är inskriptionen på sockeln karaktäristisk för denna typ av medium. Den förklarar vad som hyllas, vem som står bakom hyllningen och varför personen hyllas (Zander, 2009, s. 108, Berggren, 1991, s. 19-22). Cavalli-Holmgrens önskan var att inskriptionen på statyn på Kungstorget skulle lyda: Bohusläningarne åt honom som gjorde dem till svenskar.

Den 7 mars 1914 görs i Bohus-Posten ett upprop till Bohusläns befolkning om insamling till statyns sockel. Cavalli-Holmgren hade vid gåvan önskat att ”hvarje bohusläning, ung som gammal, fattig som rik, kvinna som man måtte bidraga till denna insamling, på det att Bohusläns alla invånare måtto känna delaktighet i gåfan”.

Denna insamling sågs som ett tillfälle för bohusläningarna att dra sitt strå sitt strå till stacken och delta i ett lokalpatriotiskt syfte och i tidningarna uppmanas medborgarna att delta i den allmänna insamlingen. Den 14 mars 1914 går landshövdingen i Göteborg, Gustaf Lagerbring ut med ett upprop till Bohusläns befolkning där han uppmanar alla att bidra till postametet som ska huggas av bohuslänsk granit och i uppropet hyllar han monumentet som en gemensam hjärtesak som knyter den bohuslänska hembygden till det älskade fosterlandet (Bohusläningen den 14 mars 1914, Uddevalla stadsfullmäktiges protokoll nr 13, 1912)

Enligt skissen av Lundberg och Cavalli-Holmgren skulle ”placeringen av statyn ligga något öster om torgets centrum, halfvägs mellan kandelabern och östra trottoaren, så att statyn blir i linje med Kyrkogatan” (Bohus-Posten, 19 maj 1915).

Karl X Gustav står med sin häst vänd mot Danmark, något som påminner om ryttarmonumentet av den italienske frihetshjälten Giuseppe Garibaldi i Rom. Han sitter, liksom Karl X Gustav, på en stillastående häst, något som markerar att hjälten och resultatet av hans kamp har en bestämd plats i den italienska huvudstaden. Garibaldis blick är vänd mot Vatikanen som hade motarbetat det enande som Garibaldi lett.

Om man ser till Karl X Gustav och hans placering på torget i Uddevalla kan man tolka det som att han vänder sin blick mot Danmark och står nu stilla med sin häst på den bohuslänska mark som han erövrat (Zander, s. 113). Men Bohus-Posten beskriver den 30 augusti 1915 det istället som följande ”…konung Karl X Gustaf spanade ut öfer Bältens isar, medan Erik Dahlberg, stående bredvid, demonstrerar en plan för övermarschen”.

Den slutgiltiga inskriptionen kom att lyda; ”Bohusläningarna till Carl X Gustaf, genom hvilken de blivit svenskar”. Hela monumentet genomsyras av en nationalistisk anda; framsidan pryds av Rutger von Aschebergs porträtt, Bohusläns förste svenske landshövding och stenen var såklart genuin rödbrun bohuslänsk granit (Bohus-Posten, 30 augusti 1915).

Nationalismen och den lokalpatriotiska andan visar sig tydligt i tidningsrapporteringen i de stolta ord som journalisterna och de andra inblandade använder i beskrivningen av hembygden och fosterlandet samt i de återgivningar av hur Bohuslän blev svenskt som publiceras under cirka fyra år av rapporteringar i media med anledning av monumentet. Denna djupt rotade fosterlandskärlek var vanlig bland konstnärer samt beställare och finansiärer av denna typ av monument vilket bidrog till att föreställningarna om hur det förflutna och de historiska hjältarna skulle uppfattas ofta var nationellt färgade (Zander, 110).

En intressant likhet mellan statyerna i Malmö och Uddevalla är att hästarna som kungen sitter på båda står stilla. Vanligast var vid sådana här monument att hästarna var i rörelse, på väg mot erövringar. Att hästarna står stilla markerar att kungen och svenskarna var här för att stanna (Zander, s. 123). Bohusläningarna har dock till skillnad från vissa skåningar accepterat det faktum att de sedan 1658 tillhör Sverige och statyn på Kungstorget i Uddevalla ses inte som en symbol för en ovälkommen ockupationsmakt (Zander, s. 123).

Det finns dock meningsskiljaktigheter kring identitetsskapandet i Bohuslän om huruvida bohusläningarna var nöjda med förändringen (Ljungberg, 2009).  Postamenten till båda statyerna är tillverkade av bohuslänsk granit och en ytterligare intressant detalj är att postamentet till statyn i Malmö är tillverkat i Uddevalla (www.konstkompassen.se).

Monumentens budskap är på sätt och vis frysta (Rodell, s. 86), men samtidigt kan diskussionerna runt dem vara livliga. Monumenten fungerar som ett fotografi, där de verkar som ett tidsdokument. Börjar man nysta i diskussioner, brevväxlingar och nyhetsartiklar så kan man få fram historierna bakom monumenten. Genom att söka i tidningsarkiv kan man följa de känslor som monumentet fört med sig under åren vilket gör de frysta monumenten oerhört levande.

Den 31 augusti 1915 var det så dags för invigning av den omtalade dubbelstatyn. Dagarna innan hade programmet presenterats i dagstidningarna tillsammans med texter om Bohusläns historia.

Dagen var välplanerad i minsta detalj och i rapporteringen i tidningarna framställdes publiken och åskådarna till en viktig del av ceremonin (Rodell, s.84). Långt innan utsatt tid hade folk börjat strömma till platsen. Stolta ord sades om torget och medborgarna och flera olika grupper av skolbarn och föreningar tågade gemensamt fram till samlingsplatsen.

Polisen hade fått extra förstärkning för eventuella oroligheter men dagen förflöt lugnt, utan olyckor eller andra tillbud. Kungens besök ökade känslan av att detta var en stor dag och att det inte bara låg i Uddevallas intresse utan att det också var en nationell händelse (Rodell, s. 84). Detta framkom tydligt i hans tal till uddevallaborna; ”Med djup beundran och tacksamhet skola vi i alla tider erinra oss om den stora insats och det betydelsefulla arbete, som Karl X Gustaf och hans män gjorde i vårt lands historia, och just denna landsdel har en gifen anledning att på ett särskilt sätt ära deras minne. Måtte vi aldrig glömma våra förfäders gärning i fosterlandets tjänst” (Bohusläningen, 1 september 1915).

Monumentet har fortfarande sin givna plats på Kungstorget i Uddevalla men utan att det i sig känns betydelsefullt trots att det är en självklar del av stadsbilden. Det uppmärksammas sällan och det finns till och med de som menar att vi inte bör ha en krigarkung på torget. Men postamentet utgör en bra sittplats och statyn fungerar också bra som mötesplats på grund av den öppna ytan runt om. Planer finns dock på en renovering och den lär vara välbehövlig. Trots att många turister kommer för att besöka statyn finns ingen information om den i närheten. Statyn förknippas med Uddevalla men innebörden av den har inte fortstatt att förankras i våra bohuslänska hjärtan på det sätt som Cavalli-Holmgren hade hoppats! 

Litteratur
Berggren, Lars, Giordano Bruno på Campo del Fiori: Ett monumentprojekt i Rom 1876-1889, Lund: Wallin & Dalbom 1991.
Broberg, Gunnar, ” När svenskarna uppfann Sverige. Anteckningar till ett hundraårsjubileum” i Borberg, G, Wikander, U & Åsmark, K, Tänka, tycka, tro. Svensk historia underifrån. Stockholm. Ordfronts förlag, 1993
Koselleck, Reinhart, War Memorials” i”The practice of Conceptual History, Timing History, Spacing Concepts”, Stanford, 2002
Ljunggren, Johannes, Bohuslänskt identitetsskapande, Scandia, 2009:2
Rodell, Magnus, ”Fallna svenskar och fortifikationer i vildmarken: Om det ryska hotet och medieland-skapet kring 1900”, i Leif Dahlberg & Pelle Snickras (red.), Berättande i olika medier, Statens ljud- och bildarkiv, Stockholm, 2008, s. 79-115.
Zander, Ulf, ”Läroböcker i sten: Historiedidaktiska aspekter på monument och minnesmärken”, i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, Studentlitteratur, Lund, 2009, (kap. 4).
Zander, Ulf, Statyernas krig i den väpnade tidens fred. Monument och nationalism 1870-1914, i RIG, vol. 82, nr 2, 1999.

Dagstidningar
Bohus-Posten
Bohusläningen

Lexikon
Bra Böckers lexikon 1973

Internetkälla
http://www.konstkompassen.se/prod/malmo/konstguiden.nsf/35053a99df42349dc12577d8007bc406/faba89c659136477c12577ea0058ebe6?OpenDocument

2013-03-25

Brödraföreningen Den Flammande Stjärnan 100 år

Håkan Lindgren

Insänt av Bertil Johansson:

"TILLBAKABLICK
I början av 1900‑talet fanns i Uddevalla cirka 40‑talet Frimurare. Många visste om varandra, men det fanns ingen fast organisation i form av en Loge eller Brödraförening.

Vid Kungl. Bohusläns regemente verkade vid denna tid Regementsläkaren Idolf  Rosengren, en man med stor kraft och resning och med ett levande intresse för Den Konungsliga Konsten.

I början av februari månad år 1911 inbjöd Idor Rosengren tvenne likasinnade Frimurarebröder, Bankdirektör John Bark och Distriktslantmätare Bror Lundholm till ett möte på Grand Hotell på Drottninggatan i Uddevalla. Man beslöt att genom pressen försöka komma i förbindelse med andra Frimurarebröder i Uddevalla.

Att det fanns ett levande intresse för bildandet av en frimurareförening förstår vi till fullo av protokollet den 18 februari 1911, vilket vi måste anse vara det första dokumentet rörande ”Den Flammande Stjärnan”.

I mars 1912 bestämdes, att föreningens namn skulle vara "Den Flammande Stjärnan" och samma dag insändes till Hans Maj:t Konung Gustav V en formell ansökan om att få bilda en brödraförening.

I slutat av december 1912 kunde ordförande lämna det glädjande budskapet att IX Frimurarprovinsens Högste Styresman, Hans Maj:t Konung Gustaf  V, fastställt stadgar för föreningen.

19 mars 1913 var en stor dag för Den Flammande Stjärnan. Då instituerades föreningen, i närvaro av Provinsialmästarens representant.

HUNDRAÅRSJUBILEET  2013
Frimurarna i Brödraföreningen Den Flammande Stjärnan i Uddevalla, började firandet den 16 mars i Uddevalla kyrka med gudstjänst av kyrkoherden Jonny Hagberg.

Ordföranden Håkan Lindgren gjorde en orientering om händelserna under de gångna åren. Samtidigt delades stipendium ut till Kvinnojouren, Kaprifolen i Uddevalla och Barn- och ungdomsavdelning på Uddevalla Sjukhus.

Ett musikstipendium utdelades till Västerskolans musikklass 9D, som också sjöng i kyrkan".
Stipendium utdelades till Kvinnojouren Kaprifolen i Uddevalla. Ingrid Hermansson och Inga-Britt Södergran tog emot stipendiet.
Överläkaren Magdalena Åberg tog emot stipendiet till Barn- och ungdomsavdelningen på Uddevalla sjukhus.
Håkan Lindgren delade ut stipendium till Västerskolans Musikklass 9 D, som representerades av  Olivia Niklasson och Esther Michal.
Jubilarerna.

2013-03-24

Ännu en söndagspromenad med kameran

Det pågående bygget av äldreboende i kvarteren Rud och Kagg.
Unnerödsdalen
Mysko tåg.
Under norra fästet till Järnbron ser man vid lågvatten resterna av stenfundamentet till Stenbron (1810-1884)
Betongfundamenten är de enda spåren av simstadion vid Svenskholmarna.
Hotell Bohusgården byggs ut på berget ovanför Hästepallarna.
Sommarhemsskolans nybygge.
Sommarhemsskolans gymnastiksal
Tillbaka vid det blivande äldreboendet i Rud och Kagg  //

2013-03-23

NU-sjukvårdens ledning får svidande kritik


NU-sjukvårdens ledning får hård kritik i en rapport från konsultföretaget Ekan AB. För den som följt turerna i NU-sjukvården torde detta inte komma som en överraskning. Uddevallabloggen har under de senaste åren rapporterat om NU-ledningens tillkortakommanden, särskilt när det gäller dess personalpolitik. Det finns gott om exempel på när man misstror sin personal. Att ledarskapsutbildning inte har funnits på schemat för de högsta tjänstemännen eller politikerna i NU-styrelsen är uppenbart.

Den 19-sidiga rapporten sammanfattas så här:

"NU-sjukvården är på många sätt en väl fungerande förvaltning, men det finns en välgrundad oro för den låga genomförandekraften. Speciellt då man står inför stora utmaningar i att vända de ekonomiska underskotten och den relativt sett låga tillgängligheten. Förändringsklimatet inom NU-sjukvården är drivet i botten av historik och olyckliga vägval vilket innebär en särskilt svår styrmiljö.

Dagens styrfilosofi och ledningsmodell har inte rätt passform för att klara denna situation vilket visar sig i bristande förändringsförmåga och ytterligare försvagad legitimitet. Det i sin tur utgör ett kraftigt hinder för att kunna uppnå effektivitet och en långsiktigt hållbar utveckling.

Förvaltningsledningen är tämligen försvagad, och har hamnat i ett defensivt och reaktivt
förhållningssätt i förbättringsfrågor. Tydliga tecken är avsaknaden av en långsiktig och kommunicerad strategisk plan, bristfällig målstyrning och hantering av åtgärdsplaner, samt frånvaro av sjukhusgemensam processutveckling och förändringsledning. Styrmodellen och dess parter; ägare, beställare och utförare, har inte klarat av att ändra på situationen.

I första hand behöver förvaltningsledningen stöd och förstärkning och till viss del ny inriktning. Därtill rekommenderar vi, givet den svåra styrmiljön, att en del kommande beslut flyttas upp till regionnivån. Ägarens stöd och handlingskraft kommer att vara viktig under en relativt lång tid framöver och möjliggör även för beställaren, som till viss del axlat ägarrollen, att flytta tillbaka positionerna. Detta i kombination med en under senare tid gemensam problembild och probleminsikt i sjukhusledningen ger grundförutsättningar att vända utvecklingen.

Den totala situationen fordrar emellertid, oavsett historisk brist på leverans, stor uthållighet. Det innebär att resan mot ekonomi i balans och en långsiktigt hållbar utveckling kommer att ta längre tid än vad många förväntar sig, och kanske vill acceptera".

Svaret på Jan Aronsons bildgåta

Rätt svar på Jan Aronsons bildgåta var således detta huset. Gårdshuset till det Petersonska huset eller Rybergska huset som det också kallas. Adressen är Södra hamnen 3.

Huset byggdes av John Peterson 1904. Byggmästare var A.V. Stening.  Det ritades av arkitekten Eugen Thorburn.  //

2013-03-22

Bildgåta

Den här bildgåtan har Jan Aronson skickat in. Men vilket hus är detta?  Inte helt lätt.  //

2013-03-21

Gymnasieklassen R III:3 1952 och 50 år senare

Insänt av Erik Kilhamn:

Bilden ovan är gymnasieklassen R III:3 1951 vid Uddevalla Högre Allmänna Läroverk som tog studenten 1952. Klassföreståndare var Heribert Malmgård (med hatten längst till höger).
Och här är klassen 50 år senare, dvs 2002. Känner du igen några av eleverna?  //

Påskkycklingarna har anlänt till Bohusläns museum

Idag anlände årets påskkycklingar till Bohusläns museum. Det är en mångårig tradition på museet att lagom till påsk hämta in nyfödda kycklingar från en lantgård. Att de är barnens favoriter går inte att ta miste på. De kläcktes i förrgår, den 19 mars, och finns kvar på museet till och med den 7 april innan de förpassas tillbaka till lantgården. Passa på att se dem under påsken! De växer så det knakar.  //

2013-03-20

Lågt vattenstånd i Bäveån

På Nyårsdagen var det extremt högt vattenstånd i Bäveån. Nu är det extremt lågt. Här några bilder från igår.

2013-03-19

Linneby IF

Den här bilden av Linneby I F bidrar Yvonne Svensson med. Är det någon som hört talas om föreningen eller känner igen någon av spelarna. Och var är bilden tagen? Som synes är bilden från 1926.

P-O Andreasson kommenterar bilden så här:

Gunnar !
Tror mig känna igen tre av spelarna i bakre raden. Längst till vänster Otto Johansson ( min morbror ) , i mitten Nils ” Snickarn ” Hansson ( sonen Jan-Åke har varit mångårig mekaniker hos Sixtens på Västgötavägen ) och längst till höger Nils bror Frank ( Rex kallad i kamratgänget ).
P-O Andréasson  //

Utställning om Utsiktens bryggeri på Bohusläns museum

(Bild ur utställningen. Personalen 1934)

I dag öppnades en utställning om Utsiktens bryggeri på Bohusläns museum. Den innehåller flera fina bilder bl a. på personalen som jobbade på bryggeriet.

Utställningen pågår t.o.m. 18 april.  //

Från redaktionsfönstret - Passionsspelet förbereds

Nu har årets förberedelser för Passionsspelet inletts. Med en och en halv vecka kvar ser det ut som det blir kallt för den som skall spela Jesus på korset.  //

2013-03-18

Berättarafton på världsberättardagen

Världsberättardagen, World Storytelling Day, är en global hyllning av konsten till muntligt berättande. Dagen firas varje år vid vårdagjämningen på norra halvklotet, på södra halvklotet blir det vid höstdagjämningen. På dagen samlas människor för att berätta myter, sagor, historier ur livet, sjunga visor, framföra dikter eller berätta egna påhittade historier.

Och i år sammanfaller alltså den planerade berättaraftonen på Bohusläns museum med världsberättardagen.

Hjärtligt välkomna således till Bohusläns museum på onsdag den 20 mars kl 19.00, alltså en halvtimme senare än vanligt.  Kl 18.00 är du som är medlem i Uddevalla Hembygdsförening välkommen till årsmötet.  //

2013-03-17

Söndagspromenad med kameran

Tredje huset på Östberget reser sig
Här provsköt vapentekniknikerna vapen som varit på reparation. Borde finnas en hel del bly i vägbanken till Kanslibacken.
"Sjukan", dvs regementssjukhuset har nu blivit vårdcentral. Passar bra.
Min barndoms hus. Hallavägen 14 eller Västgötavägen 59
Hallakiosken. Det stannade bilar oavbrutet medan jag stod där och väntade på att kunna fotografera.
Underofficersbostäderna eller Exercisvägen 1 och 3
Tavelberget har fått sitt namn efter en pricktavla och en helfigur som var målade på den släta ytan. Idag finns inte ett spår av färgen.
Beväringarnas parkeringsplats vid Idaberget. Idag upplag för Svevia.
Skyttepaviljongen vid stora skjutbanan på Samneröd.
Rimnersvallen idag en byggarbetsplats
En konstinstallation på gångbron över stadsmotorvägen? Den gick i alla fall inte att rubba. //