Uddewalla Weckoblad

Uddewalla Weckoblad var Uddevallas första tidning. Det första numret (ovan) kom ut onsdagen den 2 augusti 1826. Utgivare var Anders Johnsson som var född i Fiskebäckskil. Tidningen kom att leva vidare till och med 1883. Den hade då bytt namn sju gånger och hette Bohusläns Tidning då den lades ned. Den siste ägaren var Carl Gabriel Malmgren, far till Ture Malmgren som 1878 startade Bohusläningen.

Uddewalla Weckoblad är tryckt i huvudsak med den så kallade frakturstilen, vilket gör att den som första gången kommer i kontakt med texten baxnar. Jag kommer själv ihåg då jag för första gången skulle tillgodogöra mig en text i Bohus Läns Tidning om den stora sjöolyckan på Älgöfjorden i oktober 1845. Då jag först tittade på artikeln suckade jag och tänkte att detta går aldrig. Emellertid så var jag så nyfiken på innehållet så jag tragglade mig ändå på något sätt igenom texten. Jag översatte bokstav för bokstav i ett anteckningsblock och skrev ofta fel, men kunde ändå räkna ut vilken bokstav det skulle vara då man såg den i sitt sammanhang.

I mitt arbete på Bohusläns Föreningsarkiv (1991-1998) kunde jag senare många gånger konstatera att arkivforskare gav upp alldeles för lätt. Det födde idén att översätta det till vårt moderna typsnitt och det är det jag har gjort. Jag har alltså suttit och läst tidningen och valt ut sådant som i första hand är intressant för den Uddevallaintresserade. Sedan har jag skrivit ned den i den datafil som du nu läser.

Jag vågar påstå att en helt ny värld öppnar sig då man läser texterna. Jag är fortfarande lika fascinerad över språket och meningsbyggnaderna. Då man läser försätts man automatiskt till den tiden och man konstaterar att vi människor är ganska lika oavsett i vilken tid vi lever i.

Jag önskar dig mycket nöje då du läser och då och då får jag en liten stund över och kommer då att fortsätta översättandet och lägger sedan in det nya här på hemsidan.

Gunnar Klasson

__________________________________

Utvalda utdrag ur


UDDEWALLA WECKOBLAD


No 1. ONSDAGEN DEN 2 AUGUSTI 1826
Uddewalla. Grevarna Piper och Lagerberg samt Kommersrådet Zenius har hos Gustafsbergs Barnhus-Direktion anhållit om tillstånd att på Gustafsberg få uppföra en byggnad av 6 rum. Direktionen har beviljat detta på 25 år mot två Riksdaler Banco årlig avgift.
I går utbrast skogseld i Sigerhultsskogen, en fjärdedels mil härifrån, genom påtändande av kas, vilken i går afton fortfor; allvarsamma anstalter äro vidtagna till eldens hämmande. - Väderleken är ganska vacker och luften varm. Regn är nu den allmäna önskan.

På Uddevalla Veckoblad för återstående halvåret kan prenumereras i Staden på Boktryckeriet, mot erläggande av 1 Riksdaler 16 Skilling Banco och på postkontoren rekvireras med 2 Riksdaler Banco. För den förflutna månaden ersättes resp. prenumeranter med fyra dubbla nummer.

Annonser emottagas till införande på Boktryckeriet ända till Tisdagseftermiddag kl 3, mot 1 Skilling Banco för varje spaltrad.

9 augusti 1826

Annons. Torsdagen den 31 augusti försäljes genom auktion, som hålles på stället efter avlidna änkefru S. Busck i Uddevalla, följande:

1. Landeriet Emaus, beläget vid stora landsvägen, mittemellen Uddevalla Stad och Gustafsbergs Brunns- och Badinrättning. Egendomen består av cirka 19 mans slått väl odlad jord; har en stor och vacker trädgård. Skog till gärdsle och något bränsle, samt ett underliggande torp, som utgör 52 dagsverken om året på egen kost. Såväl manhus som övriga byggnader är i gott stånd och bestå de förra av ett envåningshus med fem rum, kök och källare och tvenne vindsrum samt ett mindre hus till bakstuga och drängkammare. Alla byggnaderna äro i Allmäna Brandförsäkringsfonden assurerade till 1811 Riksdaler 20 Banco och alla årens premier inbetalte.

Onsdag 23 augusti 1826.

Insändare. Då större delen av stadens innevånare hämtar dricksvatten från Södra källan är ej underligt att den , vid en så långvarig torka, stundom tryter och oftast är grumlig, fast ådern är vattenrik; detta kunde dock förekommas om vattenförningen därifrån inställdes. Till matkokning lärer vattnet i älven ovanför Strömberget vara lika gott, och vägen kortare, således ingen olägenhet om förningen skedde därifrån; man skulle då alltid vara säker på gott och tillräckligt vatten, vilket högeligen önskas av ganska många.
B.

Död i Uddewalla.

Den 21 dennes, Fröken Magdalena Iliana, dotter av handlanden Bo Natt och Dag och dess avlidna maka Magdalena Wesslau i en ålder av 15 år, 3 månader och 26 dagar. Sorgens beklagande ökar saknaden.

Onsdag den 6 september 1826.

Diverse annonser.

Trädgården å landeriet Hedegärde, tillika med den största byggningen därstädes, vilken består av fem rum och kök, kunna lika som hus och kålgård å landeriet Marieberg, få arrenderas på ett eller flera år; varom ackord kan träffas med undertecknad.

A.D. von Schmalensee

På landeriet Halla är fem rum och kök, i övre våningen, att få arrendera på ett eller flera år; ävensom uti huset nr 217 är flera spannmålsloft och bodar att få hyra, varom ackord kan träffas med undertecknad:

U. Lindström

Doktor Rabes nya hus vid Stora Hellevigsgatan är ledigt att få hyra på ett eller flera år.

Onsdagen den 13 september.

Uddewalla. Direktör Berggren gav igår sista representationen på härvarande teater och lärer oförtövat fortsätta resan till Vänersborg, där han kommer att taga sin nästa sejour. Man förmodar att han längre fram torde återkomma hit för att giva flera spektakler, och kanske med en förökad personal.

27 september.

Annons. På härvarande sockerbruk är nu tillgång på sirap av god beskaffenhet, då anmälan göres hos Direktör Brunjeansson, som träffas alla förmiddagarna på stället.

11 oktober

Uppgifter från Uddevalla förekommer nästan bara i annonserna. Annars är rubrikerna. Stockholm, London, Paris, Madrid, Malta, Smyrna, Brüssel, Wien, Petersburg, Constantinopel m fl.

18 oktober 1826.

Uddewalla. Förliden söndag, den 15 dennes, invigdes den ombyggda Herrstads sockenkyrka, belägen 3/4 mil nordväst från staden. Denna högtidlighet hade ditlockat en mängd människor, såväl från staden som från landet häromkring. Redan var gudstjänsten börjad, då allmänna andakten stördes av rörelse och buller bak i kyrkan bland åhörarna. Somliga ropade "elden är lös!", "rädda era liv!", "här är jordbävning!". Var och en sökte att rädda sig, förvirringen blev allmän och ganska snart var utgångarna tillspärrade av den påträngande folkhopen; tvenne av prästerna togo den genaste vägen genom fönstret; flera följde deras exempel och snart voro flera fönster utslagna. Sedan folkmängden utkommit och hunnit återhämta sig från förskräckelsen, befanns att elden ej var lös. Orsaken till denna händelse var, att läktaren som ej kunde motstå tyngden av den på honom sammanflockade folkmassa, gav sig några tum nedåt och genom denna skridning mot rappningen på muren blev av kalken liksom rök, detta gav anledning till den inbillade eldsvådan. De av den församlade massan på läktaren, som ej kunde komma ut genom den snart besatta nedgången, nedstörtade sig på den utströmmande folkmängden; de åter, som sutto under läktaren och ej kunde komma undan den, intogos av härnad och förtvivlan emedan de trodde sig varje ögonblick bliva begravna under ruinerna av den nedfallande läktaren. Många personer hava blivit mer och mindre illa hanterade; ty de svage blevo nedtrampade och de starke framrusade vilt. Gudstjensten, som genom denna händelse avbröts, fortsatte efter en halv timmas förlopp, då likväl kyrkan ej var så fullproppad som förut. Händelsen är nu här ett allmänt taleämne - och sockenborna äro över den ganska oroliga, emedan de tro, att den var ett förebudför ännu olyckligare i framtiden.

1 november 1826.

Uddewalla. Förliden fredagsafton, d 27 dennes, avtäcktes i denna stads kyrka framlidne Riksmarskalken, Fältmarskalken mm, Greve von Essens vapen, i närvaro av så stort antal åskådare, som möjligen kunde rymmas i kyrkan. Denna var överallt och särdeles i koret och kring vapnet ganska rikt och smakfullt dekorerad. Musik uppfördes och Landshövdingen, Generalen mm Greve Axel von Rosen höll ett tal, däri han med sin kända, honom egna, värdighet och behag tolkade den avlidnes förtjänster, handlingar och tänkesätt mot Konung och Fädernesland, den djupa och allmäna sorg, varav varje stadens inbyggare intogs vid Excellensens frånfälle, det oskrymtade och rörande sätt varpå varje klass visade denna sorg, i synnerhet jordfästningsdagen (d. 8 augusti 1824), och det avseende Änkegrevinnan lämnade åt den allmänt yttrade saknaden, vårdnaden och tillgivenheten för den avlidne, varför och till minne härav och av den här skedda jordfästningen, vapnet blivit kyrkan förärat. Vapnet, målat av Professor Limnell, är ganska vackert, ehuru helt enkelt, bestående av en i ram infattad plåt. Månne man icke med skäl kunna önska, att någon inskription tillkomme, innehållande den avlidnes namn mm, ävensom orsaken varför hans sköld här förvaras.
8 november 1826

Uddewalla. Uti skärgården häromkring äro fångade ca 40 tunnor skarpsill och man har det hopp, att sillfisket längre fram bliver ymnigare av den så kallade Loddsillen.
15 november 1826

Annons. Härav är upplyst, att läktaren i berörde kyrkoinvigningstillfället (Herrstad) varken givit sig nedåt några tum eller skridit invid muren, utan att utropen: "Elden är lös!" "Rädda era liv!"; "Här är jordbävning" härlett sig från andra av mig ej kända orsaker, och vilka utrop allena lärer verkat den förskräckelse och förvirring, som satte folkmassan i rörelse till utflyckt även genom fönstren, utan att i ögonblicket undersöka uppgivne farornas verklighet.

Herrstad den 9 nov. 1826.
P Österlöf

6 december 1826

Tillkännagivande. De vanliga, av stadens Borgerskap och Husägare belutade nattvakter komma nu att taga sin början och för innevarande vinter fortfora så länge de mörka och långa nätterna göra det nödigt: Magistraten erinrar om villig hörsamhet åt dessa nattvakters tillgöranden för ordningens och säkerhetens vidmakthållande samt därom, att de i utövningen av detta pysslande äga samma skydd, som vakter i allmänhet.

Uddevalla Rådhus d. 1 december 1826

Borgmästare och Råd

Död. Tillkännagives att fru Greta Bratt, född Holst, saligen avled i Uddewalla d. 3 dec. 1826, i en ålder av 78 år, 1 månad och 15 dagar.

Diverse. Vid härvarande Länssjukhuset kommer en skjukvakterska med d. 25 nästkommande MARS att antagas, vartill hugade sökande, medelålders änkor eller ogifta fruntimmer som kunna skriva, samt uppge hedrande frejd- och prästbetyg, hava sig skrifteligen att anmäla hos undertecknad inom nästkommande JANUARI månads utgång. Den sjukvakterska, som med Direktionens bifall, uti nästa FEBRUARI månad antages, är i allo underkastad Tjänstehjonsstadgan och den för henne särskilt utfärdade instruktionen, samt skall ovillkorligen d. 1 nästlidne MARS och allt framgent i nämnde månad infinna sig och vistas på Länssjukhuset för att lära och tillvänja sig dess blivande tjänstgöring. Den avträdande sjukvakterskan har haft i gratial och lön om året i ett för allt 80 Riksdaler Banco. Den blivande erhåller lika summa, samt därutöver 5 Riksdaler Banco i städja, och tills vidare eller i mån av skicklighet månatligen 3 Riksdaler 16 Skilling Banco.

Uddewalla den 28 november 1826
F Marin

1827

4 JANUARI 1827

Uddewalla d. 3 JANUARI. Under loppet av 1826 hava i denna stad 27 äktenskap blivit ingångna och 25 dito blivit upplösta, nämligen 12 genom mannens död och 13 genom hustruns död. Under samma tid hava i staden 110 barn blivit födda, nämligen 59 gossar och 51 flickor. 75 personer hava genom döden avlidit, 27 manliga och 48 kvinnliga, varibland en av vardera könet vådligen omkommit.

1 FEBRUARI 1827

Uddewalla. I går afton tillkännagavs med 64 kanonskott H.M. Konungens ankomst, och emottogs vid Östertull av Magistraten, Stadens äldste och Prästerskap. Staden var, medelst ljus i fönstren, illuminerad och Torget upplystes av Marschaller. H.M. fortsatte idag, den 1 Febr., då även 64 kanonskott avlossades, resan till Strömstad; d. 2 till Moss. Den 3 inträffar H.M. uti Christiania. H: Maj:ts svit utgöres av Överhovstallmästaren Greve Brahe, Kabinettskammarherrarne , Grevarne Lewenhaupt och Oxenstierna, Majorerne Peyron och Backman, Livmedikus Edholm, Hovkanslern v. Schultzenheim, Kammarherrn, Friherre d’Albedyhl, Statssekreteraren vid Norska Statsrådsfördelningen härstädes, Due, och Major Gerwais. H.M. beledsagades icke denna gång av någon ledamot av Statsrådet. Tidpunkten för H. Maj:ts återkomst till Huvudstaden kan naturligtvis icke ännu i förhand vara känd; men det förmodas att H. Maj:ts vistande i Norge bliver omkring 5 eller 6 veckor.

22 FEBRUARI 1827

Uddewalla. Enligt underrättelse skall en häftig eldsvåda förlidne söndag ha utbrutit i Carlstad. Den började vid tryckeriet och innan postens avgång, samma dag om aftonen, voro ca 20 hus nedbrända.

15 MARS 1827

Uddewalla. Efter ett långvarigt frost ha vi nu en tid haft len, blandat med regnskurar som förorsakat vattenflöde; detta i förening med avlossade stora isstycken, vilka följt strömmen, ha försatt härvarande strömkvarnar, och i älven liggande smärre fartyg i fara att gå förlorade, eller mer och mindre skadas. Som isen ligger stark utanför staden har drivisen staplat sig vid bommen ifrån botten och upp över vattubrynen; denna dämning bidrog till det höga vattnet, som i förrgår gick ända upp på hamngatorna vid bommen. Natten till igår klarnade horisonten och ett tämligt starkt frost inträffade, vilket ännu fortfar.
______________________

Vårt torg är för närvarande nästan tomt för allt vad man räknar till födoämnen.

5 april 1827

Uddewalla. Den 28:e förlidne månad, kl ½ till 10 om aftonen, blevo på åtskilliga ställen här i staden fönsterrutor från gatan inslagne. Våldsverkarna, 2 till 3 ynglingar, boende här i staden lärer vara kända. Det är med skäl, och med avseende på framtida säkerhet och hägn för dylika illgärningar inom Staden, man önskar att dessa befordras till välförtjänt näpst.

3 maj 1827

Uddewalla. Ett rykte säger här, att Biskop Tegnér i år kommer att begagna Gustafsbergs bad. Man kan väl ej bestå för sanningen härav; men det synes troligt, att Sveriges yppersta skald skall väl trivas på ett ställe, vars härliga natur så väl överensstämmer med den nordiska andan i hans sånger.

10 maj 1827

Uddewalla. Snabblöparen Herr Philip visade här i förrgår sin skicklighet uti att springa. Han hade utfäst sig att på 69 minuter löpa 16 gånger mellan Norrtull och Aspekullen, utgörande i längd cirka 1 1/4 mil, vilket han i en talrik samling åskådare verkställde på 56 minuter.

23 maj 1827

Annons

Diverse. Kägelbanan på Emaus är öppnad och på stället får även "refraichissementer".

7 juni 1827

Uddewalla. Enligt underrättelse, ankommen med Kapt. Erikson, är skeppet Union, härifrån staden, med full laddning av ostindiska produkter, ankommit till engelsk hamn, efter ca 4 månaders segling från Batavia. Kaptenen, Herr Petter Bagge, jämte 2:e man av besättningen voro döda under resan. Fartyget avgår till Hamburg till försäljande av lasten.

______________

Professor Demennie, som härstädes förevist sina konstglas-arbeten, och den färdighet, med vilken han på en ganska kort tid formar djur, insekter mm, äger även den förmågan att genom magen transportera sitt talande ljud att höras från vilket ställe som helst, och att imitera vilken röst han önskar. Detta har givit anledning till följande äventyr. Förliden annandag pingst om aftonen hade professorn i sällskap med källarmästaren Ernst, vars salong han för sina representationer hyrt, låtit uppifrån vinden höra en sakta röst. Ernst trodde att någon tjuv eller annan vanartig person där uppehöll sig, företog genast en undersökning; men när han med all anstrångning, hörande rösten ömsom nära och ömsom avlägsen, ej kunde få fast den imaginerade brottslingen, tillkallade han, professorn ovetande, stadstjänare och brandvakten, dessa senare försedda med en brandvaktssax. Försedd med en lykta företogs nu enhälligt jakten efter brottslingen, men förgäves, oaktat han då och då lät höra sig raljerande och ovettig över deras fåfänga bemödande; och för sin öhövlighet lovades honom av anföraren för odningens tjänare redan i förväg 12 par spö, med det tillägg: "Ni borde veta med vem ni talar." Slutligen tillkännagav professorn förhållandet; Stadstjänarna och brandvakten återvände, efter att professoren blivit något tillfredsställda för sitt besvär; ganska flata över misstaget.
_______________

Den 16:e uti innevarande månad börjas första terminen vid Gustafsbergs Brunns- och Badinrättning. Redan skall ett stort antal brunns- och badgäster vara antecknade.
________________

Döde:

Handlanden och Coopvaerdi-kaptenen Petter Bagge avled den 25 sistlidne april på resan från Batavia i en ålder av 46 år, 3 månader och 5 dagar, vilket endast på detta sätt anhörige och vänner tillkännagives.

Kyparen på skeppet Union Lars Petter Sillgren avled d. 27 sistlidne april på resan från Batavia, i en ålder av 31 år och en månad, vilket endast på detta sätt vänner och anhörige tillkännagives.

Genom en stilla död har Gud behagat, den 2 dennes, hädankalla änkefru Eva Fredrika Hollström, vid 81 års ålder, som endast på detta sätt släktingar och vänner tillkännagives.

Mademoiselle Anna Britta Zachau avled härstädes d. 5 dennes, i en ålder av 35 år.
_____________

Till salu. Hos undertecknad finns väl gjorda och målade likkistor, av större och mindre beskaffenhet, till salu för billigt pris.

J H Lyders
boende i änkefru Kuhlanders hus.

Diverse. De av arbetande klassen, som hava både vilja och förmåga, att arbeta, kunna anmäla sig hos handlande Bo Natt och Dag, som i detta avseende går deras önskan till mötes.

Två rum med andel i kök och nödige uthus, samt andel i vinden, att tillträdas nära Mikaeli, äro att hyra hos Anders Åkerström boende vid Södertull.

Om någon för sommarnöje åstundar att på Kuröd hyra 3 glada rum med andel i kök, är att genast tillgå mot billigt pris; varom accord kan göras med ägarinnan, fru Rosenberg.
14 juni 1927

Tillkännagivande.

Nästkommande torsdag d. 14 juni, kl 10 f.m. förrättas koppympning å stadsförsamlingens barn på vanligt ställe.

Uddewalla d. 9 juni 1827
L.F. Holmer


Diverse.

I övre våningen av huset n:o 213, vid torget är att för bad- och brunnsgäster få hyra 4 rum och kök med möbler och sängkläder, även betjäntkammare, om så åstundas, då anmälan sker hos

C.H. Schuberg, änka


21 juni 1827

Uddewalla. På torpet Kleva, under hemmanet Ugerhult, 1/4 mil från staden hava 3:ne tjuvar natten till i går inbrutit sig hos torparen Peter Torstensson; och, efter att med knivar skurit hustrun i ansiktet och sonen i halsen, hava tjuvarna med våld bemäktigat sig 2:e kistor, varuti voro förvarade klädespersedlar, omkring 6 Riksdaler Riksgälds i sedlar och några st. silverpenningar: strax utanför dörren uppbröto de kistorna och borttogo endast penningarna. Dottern i huset, alldeles förskrämd, flydde genom fönstret och skyndade till Ugerhult för att påkalla hjälp av åborna; men vid deras ankomst voro brottslingarna försvunna. Peter Torstensson, som troddes äga penningar och av sådan orsak troligen angreps, var vid tillfället sjuk och kunde ej sätta sig till motvärn, varföre han också skonades för misshandling. Man har skäl att tro att våldsverkarna ej voro långväga ifrån.

12 juli 1827

Annons.

Uti huset n:o 207, övre våningen, är till nästa flyttningstid ledigt att få hyra 2:ne ljusa och glada ungkarlsrum, ett större och ett mindre med utsikt åt torget; varom kan överenskommas med Joh. Forsberg.

26 juli 1827

Uddewalla. Såväl från Västergötland, som från Elfsborgs län och Dalsland, ingå alltsomoftast anbud av brännvin till nedsatt pris, och även ankomma foror därav till försäljning på torget, som också mot kontant kunnat upphandlas (6-gradigt) till 1 riksdaler 1 skilling a. 1 riksdaler 2 skilling kannan. Man kan ej annat än beundra den industri, som råder i dessa län, då en så tillräcklig tillverkning av brännvin har kunnat åstadkommas, under det att brödfödan på dessa orter, i anledning av förra årets missväxt, snart sagt ej har kunnat eller kan fås för pengar.

Auktion.

Måndagen d. 20 nästlidne augusti, kl 11 f.m. försäljesd på stället genom fri och offentlig auktion, halva utsockne frälsehemmanet Fossum, beläget 1/8:dels mil öster om Uddevalla, med skog, vattenfall och kvarn om 2:ne par stenar samt rättighet till såg. På egendomen, som är enstaka och bebyggd för ståndspersoner, kan vanligen utfås 20 tunnor säd och vinterfödas 12 kreatur, 2 á 3 hästar och 12 får. Tillträdet sker den nästkommande MARS. På egendomen finnes ett stående lån av 1800 Riksdaler banco, och återstående betalningssumman erlägges 1/3 14 dagar efter auktionen och resten vid tillträdet. Egendomen har utmärkt vacker belägenhet och genom härtill hörande 3 stora vattenfall lämnas en köpare tillfälle att inrätta fabriker, ävensom nyuppodling med ringa kostnader kan ske på ägorna.
Torsdagen den 30 augusti 1827.

Död.
Handelsbokhållaren herr Ad. Jul. Schröder avled stilla i Uddewalla d. 17 augusti 1827, i en ålder av 34 år, 8 månader och 12 dagar.

Diverse.

Till de respektive resandes tjänst, som ämna bevista denna stad, rekommenderar sig undertecknad, då hyggeliga rum, spisning och uppassning samt alla bekvämligheter, som billigen kunna fordras, utlovas mot facila priser och rejäl behandling.

Fredrikshall d. 10 augusti 1827
Adolph Ferdinand Hellberg
Handlande

Torsdagen den 6 september 1827

Uddewalla. I går eftermiddag kl 3 hade vi på Gustafsberg ett intressant skådespel; det på därvarande varv byggda skepp gick av stapeln. Detta i förening med ett ganska vackert väder hade hitlockat ett ansenligt antal åskådare av denna vy så väl från staden, som från närmaste orter häromkring. Skeppet lopp av stapeln, under utropande av namnet Linné och under musik, utan att taga någon stöt. Ganska prydligt vaggade det på vattenytan, under det att livliga skålar för dess välgång dracks av var och en fritt; på aftonen var assamblé med dans i brunnssalongen arrangerad, och parken däromkring smakfullt illuminerad.
_______________

Igår afton kl. ½ till 11, utbröt härstädes en häftig eldsvåda hos karduansmakaren Bogren, elden utbredde sig hastigt och antände de närmaste husen, men, lyckligtvis, genom ihärdighet vid sprutorna hämmades de härjande lågorna. Fyra hus nedbrände.
_______________
För inbärgandet av skörden har häromkring varit ett ganska vackert väder; men den 28 förliden månad föll i Svarteborgs och Foss socknar, 2 mil norrut härifrån, ett så förfärligt hagel, att det totalt förstörde den i bägge socknarna så vackert stående säden.

Diverse. Sedan siktekvarnen vid Strömbergs-kvarnar nu blivit med ny duk och stenar försedd så är det genast lägenhet att bliva betjänt med nöjaktig siktning, både av vete och råg mot 2 Riksdaler tunnan, Spannmål för billigt pris är ock tillgång på därsammastädes.
___________

Den 1 september bortkom för undertecknad på källarerummet på rådhuset en violin med stråke; för dess tillrättaskaffande utlovas nöjaktig vedergällning.

Chalumeau.
____________

Om någon av respektive herrskapen på landet skulle vilja inackordera deras barn under nu instundande skoltermin för mat, rum, tvätt och uppassning, kan sådant fås, mot billigt pris hos ett stilla hushåll.

Adressen uppgives på boktryckeriet.

Torsdagen den 13 september 1827

Ystad. Den för sin sång ryktbara madame Catalani hitkom idag på morgonen med ångfartyget från Greifswald. Hön förer stor stat och behöver 14 hästar för sig och sitt sällskap, bestående av hennes man, (Chevalier Balabregue), hennes son, en handsekreterare och resetn domestiker.
_______________

En rik strandning har i dessa dagar skett å Skånska kusten vid Sandhammar. Fartyget är av 170 lästers dräktighet, hemma i Boston i Amerika, nu kommande från Riga; dess last utgöres av segelduk och prima lärfter, samt värderas till över en halv million R:dr Banco.

Uddewalla. Förliden lördag, den 8 dennes, efter kl 8 om aftonen, sågo vi här ett märkvärdigt meteor. På hela norra himmeln ända ifrån öster till väster syntes klara, än starkare än svagare, strålar, med vilka i anseende till det starka månskenet ej visade sig röda, utan nästan vita, även några gånger stötande i regnbågens färger. Då detta sken var som starkast närmare kl 9, rörde strålarna mitt på himmelen sig mycket hastigt i olika riktningar. Några personer säga sig även hava sett en ovanlig stor röd stjärna med många gnistror omkring sig, som flyttade sig (förmodligen en så kallad eldkula). Tills inemot kl 11 syntes ännu något av skenet, likväl endast lägre utmed norra horisonten. Många utlåtelser av oro hava sedan dess hörts, såsom fruktan för krig, sjukdomar, även någon ytterligare eldsvåda, emedan något dylikt starkt sken ej synts här sedan före branden 1806. Långt ifrån att låna sitt öra åt sådana ingivelser av en mindre undervisad eller ock svärmaktig inbillning, ville man gärna önska, att var och en både nu och framdeles ville vara aktsam om elden på jorden; ty himmelens lågor, blixten undantagen, antända varken stad eller enskilt hus, hava icke heller eljest någon förebådande kraft till olyckor, ehuru vi människor ännu icke hunnit med våra forskningar så långt, att kunna uppgiva orsakerna till alla de olika lufttecken. Vad man möjligen skulle kunna supponera som orsak till ovanämnda vita flammor, om man nämligen icke ville anse dem för ett ovanligt starkt och rörligt norrsken, är, att hettan (emedan vi under marknadsdagarna här förl. torsdag, fredag och lördag, hade ovanligt varmt) i luften kommit i något hastigt vidrörande eller ett slags strid med kölden, till vilken förmodan nedan anförda underrättelse från Norrige, under rubriken: Strödda underrättelser, torde kunna giva någon anledning.
____________________

STRÖDDA UNDERRÄTTELSER

Från Surendalen i Nordnider skrives: "Den 11 juli inträffade här den sorgliga händelse, att tvenne personer från gården Lofset, i Rimdals socken, (en 66 års änka, vars man begrovs söndagen förut, och en ogift karl, om 60 år, vilka länge varit i tjänst på nämnde gård) omkommo av köld, tillika med 16 kreatur och en mängd småboskap, på vägen till en fjälldal, kallad Foldalen. De passerade nämligen en 2 mil lång bergsrygg, Glupen benämnd, då en stark snöyra och hagel inträffade; 4 andra personer, som voro i sällskap med dem, blevo, jämte en del av boskapen, räddade, ehuru skadade av kölden. En sådan händelse vid denna årstid har ej tilldragit sig i mannaminne.
__________________

Huskur för de Fattiga i Städerna och på Landet, som ej hava råd att begagna Läkare.

Nedanstående medel, begagnat efter den förekomst, som här meddelas, har gjort en otrolig nytta i följande sjukdomar: Wattufot, Skjörbugg, tungt bröst, svag mage, Rosen, Revormar, skorpor i blodet, Hemorrhoider, Långsam och svår huvudvärk har även blivit botad med samma enkla medel, om vars verksamhet man genom en mångårig erfarenhet blivit förvissad.

Man tager om aftonen en handfull Tallstrunt och krossar den i en sten- eller järnmortel, eller, i brist därav, i en järnpanna, varest den lägges i en spillkum eller stenskål. Sedan uppkokar man ett halvt stop söt mjölk, och lägger däri, under det hon kokar, 2 fulla teskedar Cremor Tartari, varav mjölken yster sig. Vasslan silas genom hårsil på den krossade Tallstrunten och lämnas att stå och draga över natten. Spillkummen betäcks med en tallrik. Om morgonen frånsilas vasslan från Tallstrunten och drickes på fastande mage. Efter en och en halv á 2 timmar kan man taga frukost. – Med denna kur fortfares i 5, 6 a 7 veckor, och man gör väl om man begagnar den årligen. Att man under denna tid bör iakttaga ordentlighet i mat och dryck, förstås av sig självt.

De som är boende på landet, kunna om våren i slutet av Februari eller början av Mars taga Tallstrunten av träden. Den är vid denna tid tjänligast; tages den senare, är den för mycket utväxt och otjänlig. I städerna fås den på Apoteken. Tre a 4 skålpund pläga vanligtvis vara tillräcklige.
_____________________

Sistlidne marknad den 7 i denna månad, kl omkring 10 på aftonen inträffade, utom åtskilliga andra större och mindre oroligheter, hos styrmansänkanåkerström på Söder, ett ganska våldsamt slagsmål, därvid en person, vid namn Hindric Andersson från hemmanet Å, i Forshälla socken, blivit med knivstyng i ryggen bakom vänstra axeln så svårt sårad, att läkare ännu icke kunna bestämma, om all äventyrlighet för Hindic Andersson liv upphört. Genom fiskalen Brunos och den av militären beordrade marknadsvaktens verksamhet blev ordningen återställd, den sårade befordrad till nödigt läkarebiträde, samt Herrman och Johannes Johansson från Hessleröd gripna på angivande om våldet, samt härstädes i stadshäktet insatta för undergående av rannsakning, som redan är påbörjad.
TORSDAGEN DEN 20 SEPTEMBER

(Insänt)

Av vad gammalt folk förr berättat och nu levande äldre personer själva erfarit, flyr all slags fisk, och i synnerhet sillen, för buller av skjutande, ehuru många vilja neka detta. Under Karl XII:s krig flydde sillen från våra stränder, och återkom inte förrän på 1740-talet. Då förbjöds all slags skjutande vid högt vite, och fiskare, som ville bosätta sig i skärgården, erhöll flera friheter och uppmuntringar. Så återkom krig, buller och skjutande, så att sillen flydde från våra stränder i början av detta sekel. Gamla fiskare försäkrade genast, att nu går därför sillen bort, då skjutandet blev så allmänt. Hon gick, och gud vet när hon nu återkommer; ty utav skjutanden vid bröllop, och våra många slags distriktschefers saluteri i skärgården, fästningssaluter o.s.v., blir sillen icke synnerligen uppmuntrad att nalkas våra stränder. För dem, som tvivla på, att sillen flyr för skjutning, och tror, att ingen annan nation har denna tanken, vill jag hänvisa till Promenade d´un Francais dans l´Irlande 1796, pag. 122. "Man har märkt, att sillen upphörde att synas där (vid ön Whiddy) efter sjöslaget, som där gavs mellen fransmännen och engelsmännen under konung Wilhelm den 3:s regering". På Whiddy kokades fordom mycket silltran.
____________________

Hus- och tomtägare här i staden varda härigenom erinrade och ålagde, att från och med d. 10 nästlidne oktober hava sina gatulyktor väl rengjorda och täta, uppsatta å de ställen och i den ordning, magistratens reglering och kungörelse av den 29 september 1824 utmärker, samt att från nämnda tid och framgent intill d. 31 MARS 1828, under hela hösten och vintern hålla dem klart lysande varje afton från skymningen till kl 10, eller så länge icke klart och tillräckligt månsken gör deras begagnande överflödigt, samt alltid vid inträffande eldsvåda eller olyckshändelser, dem Gud nådeligen avvärje; kommande den, vilken underlåter en behörig lykttändning, att för varje lykta och kväll, som försumlighet visas, plikta 16 sk. Banco, åklagarens ensak, för vilka böter den lykthållningsskyldige alltid ansvarar, antingen han genom legokarl, eller på annat sätt håller sin lykta lysande; och åligger det stadsfiskalen isynnerhet och stadsbetjäningen i allmänhet, att hava noga tillsyn om efterlevnaden härav och att den försumlige utan dröjsmål tilltalas.

Uddevalla Rådhus d. 3 september 1827.

Borgmästare och Råd.
___________________

Anmälan.

Till allmänhetens underrättelse varder härmed tillkännagivet, att stora reparebanan vid Uddewalla nu är satt i fullkomligt stånd, så att rekvisitioner på alla sorter tågvirke hädanefter kunna göras hos dess ägare grosshandlaren därstädes M. Bagge, vilken för sådant ändamål fröskrivit utsökt god hampa från Riga.
___________________

Diverse.

Vid eldsvådan, natten emellen d. 5 och 6 dennes bortkom i herr A. Thudéns hus en oval snusdosa av sköldpadd, samt ett mindre schatull fodrat av skinn samt grön Flanell; om någon tillvaratagit dessa persedlar behagade avlämna dem hos J. A. Thudén

TORSDAGEN DEN 27 SEPTEMBER

Församlingarnes klockare, som nästa söndag, Mikaelidagen, upptager i håvar den andra, honom beviljade årliga kollekt, inneslutar sig vördsammast vid tillfället i dessa respektiva församlingars gunstbenägna och gynnande åtanke.

TORSDAGEN DEN 4 OKTOBER

Till salu.
Vid bränneriet på Groröd är nu drank till salu mot 12 sk. Riksgälds för 60 tunnor.

A. Wahlstedt
____________

På Hedegärde finns varje dag till salu, oskummad, skummad, och sur mjölk, även kan accord träffas om leverans på månad eller år.
_______________

En vattenpyts, av segelduk samt rödmålad och märkt med N:o 237, är på boktryckeriet inlämnad och kan, mot intimationskostnadens betalande, där bekommas, då ägaren anmäler sig.

TORSDAGEN DEN 11 OKTOBER 1827

Uddewalla. Tvenne bönder, hemma i Forshälla socken, hade för kort tid sedan fört en drift av slaktkreatur härifrån till Göteborg. Under hemresan hade de träffat på vägen en bonde, som även kom från Göteborg; de begärde att få åka med honom, vilket han även tillåtit. Under samtal dem emellan funno de 2:e förenämnde, att bonden på torget försålt åtskilliga varor; detta ingav dem det rysliga beslut, att mörda honom. På landsvägen, mitt på ljusa dagen, ryckte de honom utav kärran, och började slå honom. I Ivern vid denna grymma gärning observerade de ej, att en vagn kom farandes; kusken och den i vagnen sittande sprungo av på en gång och fasttogo bödlarna, som genast blevo avförda till Göteborg. Bondens kassa innehöll blott 5 R:dr Banco. Denne är illa hanterad och fråga lär vara om livet.
_______________

Privat brev från Skärgården meddelar följande händelse: En fiskarebåt från Rågårdsvik, Örnen kallad, som, för sitt fiskes idkande, seglat över Kattegatt, för att på Jutska grunden utlägga sina större krokar (storbackor kallade), och vid utläggandet med lilla båten (i senare tider hava dessa fiskare en smärre båt, som de vid utseglandet hava uppdragit uti den stora båten, och vid ankomsten till bestämt ställe utsätta de den uti sjön, för att desto verksammare kunna begagna sig av ett tjänligt väder) blev den (den 10 sept.) genom en stark strömsättning från sydväst skild från den stora båten, oaktat 4 man med var sin åra med yttersta ansträngning kämpade mot den våldsamma strömmen. Efter det att deras krafter medtagits, måste de i denna bräckliga farkost följa ström och vind, och tillsatte sitt lilla segel, för att söka närmaste land, Norrige (cirka 16 á 20 mils avstånd). Kl 10 om aftonen träffade de ett norskt fartyg, som tog dem ombord och lade starkt tåg på deras lilla båt och tog den i släp; vinden ökade sig. Om morgonen därpå blevo de satta iland på Sandö och väl undfägnade hos lotsåldermannen därstädes och därifrån fortskaffade till Öster-Risden, där de vidare erhållo mat och 2½ R:dr R. Specie av stadens fattigkassa till respengar, samt försågos med magistratens pass. D. 21 sept. hemkommo de 4 män i sin lilla båt, emottagna av makar, barn, släktingar och vänner, som ansett dem förlorade, med hjärtan uppfyllda av tacksamhet till Försynen, som så underbart räddat dem, och prisade norskarna för en så ädel handling.
_________________

Mademoiselle Augusta Cornelia Busck avled stilla i Uddewalla d. 4 oktober 1827, kl. 10 f.m., i en ålder av 22 år, 1 månad och 7 dagar.

TORSDAGEN DEN 25 OKTOBER 1827

Uddewalla. Torgpriserna äro: Vete 13-14 R:dr; Råg 9-10 R:dr; korn 7 R:dr; Havre 3 R:dr 16 sk. - 3 R:dr 32 sk; potatis 1 R:dr 32 sk - 2 R:dr, allt Riksgälds. Slaktkreatur betalas här tämligen högt, ävensom bjälkar och plankor är nu begärliga.

TORSDAGEN DEN 1 NOVEMBER 1827

Uddewalla. Förliden söndag började Musikaliska Sällskapet härstädes sina soiréer. Vi vilja ej inlåta oss i något bedömande av konserten varken av det hela eller detaljerat; ty man kan vara försäkrad, att var för sig gör sin slit, och kan således aldrig tadel äga rum. Däremot tro vi oss på åhörarnas vägnar böra betyga en skyldig tacksamhet för Sällskapets osparda möda, att mot en så lindrig avgift (årligen för herrar 1 R:dr och för damer 32 sk. Banco, varunder givas 6 konserter; de härav inflytande medel användas till bestridande av kostnaderna vid Sällskapets sammanträden samt till inköp av nya noter) under de långa vinteraftnarna då och då skänka oss ett behagligt aftontidsfördriv; och för vår del önska vi, att man allmänt ville omfatta de¨nna oegennyttiga avsikt med välvilja, genom anteckning på listan, som i början av året cirkulerar, så väl till uppmuntran för talangen som för Sällskapets framtida bestånd och förkovran.
___________

Till salu;

Hos timmerman Jonsson, uti huset N:o 71, finnes gäst till salu för bak, bryggd och bränning, mot 40 sk. kannan.

TORSDAGEN DEN 8 NOVEMBER 1827

Till salu;

Bo Natt och Dag öppnar med dagen försäljning i minut uti dess boende hus, av öl, dricka och porter, destillerat och ordinärt brännvin, god öl-dricka till 16 sk. B:co kannan, alla sorter mjöl och gryn, spannmål av vete, råg, korn och havre, viktualievaror med mera.
_______________

Större och mindre svinkreatur, av utmärkt gott slag, äro till salu på Köperöd, hos fru Strandberg.
________________

Diverse;

Undertecknad har flyttat sin handel, på Kålgårdsbergsgatan i huset N:o 163, nära postkontoret, som härmed ödmjukast tillkännagives.

M. Lindahl

TORSDAGEN DEN 15 NOVEMBER 1827

Diverse:

Natten till d. 5:te dennes bortstals norr utom staden en rävsax; den som kan nämnde sax tillrättaskaffa, undfår 3 R:dr 16 sk. Banko, då han anmäler sig på Boktryckeriet.

På Brattås, tillhörande Kasen, är nyligen bortstulit ett smedjestäd, vilket var avslagit på den vassa ändan; den som kan upptäcka tjuven eller det stulna smedjestädet tillrättaskaffa, undfår nöjaktig vedergällning av ägaren, som nämnes på Boktryckeriet.
TORSDAGEN DEN 22 NOVEMBER 1827

Så väl för gillande av uppgjord repartition av denna stads saltlager för året, som ock för att besluta i flera andra viktiga ärenden, rörande grundrensningsfonden, bristande saltimport, m.m., behagade Handelssocietetens herrar ledamöter och alla, som dessa ärender kunna ngå, sammanträda på vanligt ställe, lördagen d. 24:de dennes, kl. 11 f.m.; och varder erinrat, att de frånvarande få åtnöjas med de närvarandes beslut.

C.A. Kamp
________________

I dag giver Kuhnska sällskapet, bestående av springare, dansare och pantomimister, en representation å härvarande teater; vidare underrättelse lämnas genom affischer. Början sker kl. 7 e.m.
________________

Auktion.

Lördagen d. 24 dennes kl. 10 f.m. försäljes genom frivillig auktion, som hålles på stället, så väl kvarlåtenskapen efter avlidna mamsellerna Zachau, bestående av ett tvåvånings trädhus, guld, silver, koppar, malm, tenn, något glas och porcellaine samt åtskilliga fruntimmers klädespersedlar av hattar, rockar, kappor, klänningar och linne m.m., som ock ett parti kaffe, risgryn, peppar och råa hudar samt bombassiner, halvsidenvaror, gardintyger, engelska bomullsstrumpor, engelsk bomullstråd i askar m.m., vilka senare artiklar komma att försäljas i större eller mindre partier, efter köpares bekvämlighet, och lämnas därå 6 á 9 månaders betalningstid, som närmare bestämmes vid auktionstillfället.

Uddewalla d. 14 Nov. 1827
M. Bagge
_____________

Till salu:

Till vederbörlig underrättelse meddelas: att, emot överenskommande pris och lämpliga betalningsvillkor, finnes till salu: 14/18:delar i frälse skatte båtsmanshållshemmanet Amenäs uti Inlands Fräkne Härad, Forshälla socken, att tillträda genast eller instundande vårfrudag, med eller utan inventarier. Hemmanet äger vackert läge, 3/4:dels mil från Uddewalla, vid stora saltsjön, som hägnar för största delen av ägorna, har fördelaktigt fiske, större och mindre holmar varest mulbete finnes till får, äger den mest bördiga åker och äng, samt betesmarker och en skön trädgård; både mogen och växtlig skog, samt flera stycken torp, med flera fördelar. Hemmanet säljes antingen helt eller styckat, efter behag. I händelse av brist på löpare lämnas halva hemmanet, efter kontrakt, på arrende för vissa år, likaledes med eller utan inventariepersedlar, kreatur m.m. På hemmanet födes årligen 20 st. nötkreatur, 3 á 4 st. hästar och 25 st. får, samt där skördas vanligen i medelmåttiga år 150 tunnor diverse spannmål.
__________________

Diverse:

Om någon yngling kring 20 a 25 år, som längre tid varit i minuthandel och äger hedrande bevis om skicklighet och trohet, önskar med avseende på framtiden, god kondition, anmäle sig den i Uddewalla hos handelsman
A. Wahlstedt

TORSDAGEN DEN 10 JANUARI 1828

Enligt sjömanshusombudsmannens, Coopverdie-Kaptenen E. Lindqvists begäran, varda alla de sjömän, som under detta år icke idkat sjöfart, men vilja ett sådant näringsfång framdeles begagna, härigenom ålagda, att, inom d. 14 inst. JANUARI 1828, sig hos bemälte ombudsman anmäla för att antecknas och intagas uti den årsförteckning över sjömanskap, som honom åligger upprätta, så vida desse vilja de förmåner gagna, som sjömän, enligt författningarna, tillkomma.

Uddewalla Rådhus d. 31 december 1827
Borgmästare och Råd
____________________

Diverse. Intressenterna uti härvarande sockerbruk kallas att lördagen d. 12 dennes kl. 10 förmiddagen, själva eller genom ombud, mangrannt sammanträda härstädes, för att bestämma, huruvida sockerbruksåbyggnaderna skola antecknas till delaktighet uti den blivande brandstodsinrättningen; och påminnes om bolagsreglernas uti 6.§ de närvarande lämnade decisionsrätt.

Uddewalla sockerbrukskontor d. 8 jan. 1828
M. af Christiernin
_________________

Undertecknad, alltsedan år 1805 befullmäktigat ombud för det bekanta Phoenixcompagniet i London, fortfar uti sådan egenskap att meddela brandförsäkring å fast och lös egendom.

Götheborg d. 31 december
Niclas Malm
Commerseråd

TORSDAGEN DEN 17 JANUARI 1828

Uddewalla. Teckningen härstädes till deltagande i Allmänna Brandstodsbolaget för rikets städer med undantag av Stockholm, utgjorde till och med den 15 dennes, B:co R:dr 164,720; teckningen fortfar.
________________

Vi hava här sedan några dagar en stark vinter och ett gott slädföre. Redan så snart det efterlängtade slädföret inträffade, tolkade bjällremusiken, att vintern, när han framträder i högtidsdräkten, även har sina behag. Kölden var i förrgår 20 grader; igår tycktes dock vintern hava något givit sig.

Ännu har ej trävaror till någon betydlighet presenterat sig på vårt torg; men man har all anledning att tro, sedan en lättare kommunikation med skogstrakterna är öppnad genom insjöarnas tillfrysande, att tillförseln blir livligare.
________________

Till idag lärer ett slädparti härifrån staden vara arrangerat. Efter det sällskapet i eftermiddag druckit kaffe på rådhussalen fortsättes, under harmonimusik, resan till Grindhult, 1 mil härifrån staden; och efter det sällskapet där intagit refraichementer, återreser det till staden och slutar nöjet med en bal å Rådhussalen.

TORSDAGEN DEN 24 JANUARI 1828

Uddewalla. Den i början av förra veckan varande starka kölden har bortsmält till ett regnaktigt och smutsigt höstväder, och icke utan missnöje se vi det vackra föret gå med var dag ifrån oss. Kort före denna brytning i kölden observerade vi tvenne aftnar ett norrsken, som säkert var ett förebud till nuvarande lenväder. Igår var himlen klar dock utan frost.
________________

Vid Kongl. Nummerlotteriets 923:e dragning, d. 16 jan, utkommo numren: 81, 63, 88, 43 och 67. Lottförsäljningen härstädes till nästa dragning börjar och upphör nästa måndag.

TORSDAGEN DEN 13 MARS 1828

Uddewalla. Enligt 2:ne på engång ankomna brev från Capt. Paul Wikström, förande skeppet Pauline från denna stad, har detta fartyg, som, sedan ingen underrättelse om detsamma på över 6 månader till rederiet ingått, troddes vara fallet i sjörövares händer, den 8 november 1827 ankommit till grekiska ön Milo, varest Capt. Wikström avvaktade konvoj, för att avgå till Alexandria.
______________

Den 25 sistlidne FEBRUARI träffades i öppna sjön, något utanför Härmö-huvud (ett näs, beläget cirka 5 mil härutanför uti Bohuslänska skärgården) en mindre båt, och uti densamma 3 okända döda manspersoner, av vilka den ene syntes hava varit mellan 50 och 60 år gammal, den andre omkring 40 och den tredje nära 30. Båten fördes genast till fiskeläget Årholmen i Morlanda skärgård, och liken tillika med i båten befintliga saker uppburos till en där boende. Ännu hava ej några anhöriga till de omkomna infunnit sig.
______________

Diverse. Om någon i dessa dagar reser till Carlstad, önskas få medsänt ett litet paket; vidare underrättelse lämnas på Boktryckeriet.

TORSDAGEN DEN 20 MARS 1828

Till salu. Hos trumslagaren Sandsten, boende i hörnhuset N:o 171 vid Kilebäcksgatan, finnes god surkål till salu, för 6sk. R:ds kannan.

TORSDAGEN DEN 27 MARS 1828

Uddewalla. Förliden lördag, vid allmänna sammankomsten med stadens invånare, förenades alla tankar om en underdånig skrivelse till H. Kongl. Maj:t om nedsättning i årliga saltimporten, i likhet med andra städer av samma klass; skälen därtill är dessa: Sillen, som redan för 25 år sedan lämnat stränderna, och som medtog så stort saltförråd, giver ej något tecken att återkomma, varföre ett så stort saltförråd ansågs för överflödigt, mäte det, att det är alltför tryckande för handlande, att underhålla vida större förråd, än vad orten kan förbruka. Sillfångsten! denna näringsgren, som spridde handel och livlighet i staden, välmåga i skärgårdarna och på landet, omrördes i diskussionerna i ovannämnda ämne, detta lämnade oss djup saknad av flydda och mer sorgfria dagar. ( O Gud! när skola dessa tider återkomma? Skola vi nånsin se vår stad åter i den livliga handel och vid våra stränder den rörelse som förr? Den gråhårige fiskaren, med hågkomsten av dessa tider, men mattad av de tryckande bördor hans nu otacksamma yrke lagt på hans skuldror, stiger ned i graven med hoppet, att hans barn skola uppleva dem, och vinna för sig en lättare ålderdom än hans-). Den tiden räknade vår stad emellen 40 och 50 fartyg, då vi nu knappt räkna 10. Tolagens förhöjning, som även var i fråga, ansågs för ett band för handeln, och vi medgiva det, helst handlande härstädes måste hålla samma pris med deras grannstäder Wenersborg och Strömstad. Såsom ett skäl för handelns avtagande så väl här, som i Strömstad, kan det anföras, att i vårt grannrike Norrige är tulltaxan lindrigare än i Sverige. Norrskarna kunna således sälja sina varor billigare än vi, och följaktligen taga svenska bönder, som bo nära gränsen, sina varor från Fredrikshall; ty man kan ej anse det annorlunda än billigt, att de köpa där bästa pris finns; men senare tiders ändringar i så väl Sveriges som Norriges tulltaxor lämna oss hopp om deras jämlikhet.
_____________

Förliden söndag gav Musikaliska Sällskapet sin sita soiré för denna vinter. Vi äro dessa Musikens vänner förbundna, ty dessa aftontidsfördriv äro, med undantag av ett par assambléer omkring jultiden, de enda offentliga nöjen vi räkna i vinter. Vi tro oss dock ej märkt någon ledsnad inom oss; ty man har däremot sökt förströelser i smärre husliga societéer, kaffe- och thevisiter damerna emellan, herrarna i ett parti Boston, Rhams, Kille och dylika oskyldiga nöjen.
_____________

Sedan stadsbudet R Skog, genom sjuklighet, är hindrad från utövandet av sina här i staden innehavande Stadsbuds- , Hamnmästare- och Brandvaktsmästaretjänster, men nödvändigheten påkallar daglig verksamhet i dessa befattningar, därtill skicklig person erfordras; så kan den, som vill dessa tjänstebefattningar under tiden förestå och härtill äger full skicklighet, i sådant ändamål så skyndsamt som möjligt, anmäla sig hos Magistraten eller dess tillförordnade ordförande Hr vice Borgmästare Ljungqvist för erhållande besked.
________________

Auktion. Torsdagen den 3 nästlidne April kl. 10 förmiddagen bliver auktion på Börsen till bortarrenderande av Herr A F Gerles äng, Hedegärde kallad, om 6 mans slått.

Uddewalla Rådhus den 26 MARS 1828.
Borgmästare och Råd.
________________

Till salu. Italienska hasselnötter finnas till salu, hos Handlanden N.C. Lönner.

TORSDAGEN DEN 3 APRIL 1828

Uddewalla. Förliden måndag behagade Försynen hädankalla från detta vanskliga livet en korsdragerska, änkefru Grahn. Man uppgiver, men obestämt, henns ålder till 80 år. För 2 år sedan dog hennes man, urmakaren Grahn, sedan de levat tillsammans i äkta stånd över 50 år. Hon har varit blind i 27 år. Oaktat hon under denna långa tid varit berövad den tröst i alla livets skiften, som åskådandet av den härliga naturen ingiver, oaktat hon vid det sista saknade en tillbörlig skötsel och led till och med i mången gång brist på det nödvändiga, bibehöll hon alltid en sann tillförsikt och förtröstan till den Evige, och kände sig styrkt av hoppet om sällheten på andra sidan om graven. Man fann henne i de sista dagarna av dess levnad på knä bredvid sin säng i en brinnande andakt till Allfadern.
____________

Förliden måndag kl. 2 e.m., sköt sig med berått mod soldaten Stolt, på sitt soldattorp i Forshella socken.

TORSDAGEN DEN 10 APRIL 1828

Medel mot råttor.

Råttor hava en sådan motvilja för Hundtunga (Cynoglossum Officinale), att de senast inom en dag samteligen övergiva de byggnader, där denna ört utströs. Hundtungan växer på ängar och vid dikesbräddar. Den bör samlas vid början av sommarn, då den äger den starkaste kraften. Man sönderkrossar stängeln, och strör den på det ställe man vill rensa. Så länge det strödda kvarligger, återvänder ingen råtta till nejden. Om örten bringas ombord på fartyg, där råttor vistas, välja djuren hellre döden i vattnet, än de bliva i grannskapet. Då de vanligen tåga från en byggnad till en nästbelägen, så är det en plikt, att vid medlets användande också göra grannarna bekanta med hjälpen av detta medel.

TORSDAGEN DEN 17 APRIL 1828

Till salu. På Tjöstelsröd finns gödda kalvar till salu.
______________

Diverse. Genom nidingsverk uppbrann natten till den 11 dennes en Capt. J Windings ladugård, stående på ängen Hästhagen; och utlovas hederlig vedergällning för upptäckandet av dessa våldsverkare.

TORSDAGEN DEN 24 APRIL 1828

Uddewalla. H.M. Konungen anländer hit till staden nästa lördag d. 26 dennes.
_______________

Till salu:

Det i hörnet av Drottninggatan och Södra Hamngatan på tomten N:o 24 välbyggda 2:ne våningars Stenhus vid stadens stenbrygga, är till salu, eller att hyra, nu genast, emot ganska billiga villkor. Det innehåller på undra botten källare, 5 rum, kök och skafferi; i 2:a våningen: sal, förmak, sängkammare, gästkammare, pigkammare, kök med fyrugn och skafferi. Vinden stor och rymlig, innehåller 1 vindskammare med 3:ne inredda kontor och ända tillräckligt utrynmme. Uthusen på gården innehålla 3:ne bodar samt vedbod, vagnbod, stall för 4 hästar, fähus för 8 kor med sina höskullar. I fall av köp bliva betalningsvillkoren ganska förmånliga och i fråga om hyra kan den sträckas till flera år; vidare upplysning fås av ägaren, som bor i nämnda hus.

Uddewalla den 23 april 1828
Bo Natt och Dag

TORSDAGEN DEN 1 MAJ 1828

Uddewalla. Vår stad har i dessa dagar haft den lyckan emottaga de Nordiska Brödrafolkets Store Monark på dess resa till Stortinget i Norrige. Hans Maj:t Konungen anlände hit lördagen d. 26 sistlidne april, kl. omkring halv till 10 på aftonen, efter att hava passerat natten förut Lidköping. Vid gränsen för stadens område emottogs Hans Majestät och beledsagades till staden av åtskilliga bland dess invånare, som med facklor ridit Hans Maj:t till mötes, och hälsades vid tullen av stadens Magistrat och Äldste samt Prästerskap med korta tal, dem Hans Maj:t i de nådigaste täcktes basvara. Framkommen, under kanonskott och fackelsken, till handlanden Bildts hus, där Hans Maj:t vilade över natten, täcktes Hans Maj:t i egen hög person giva sig ut på torget och där, med nådig hälsning åt den kringstående menigheten och militaire-vakten, förklara sitt nådiga välbehag åt den med facklorna ridande escorten. Ett jublande Hurra, under utrop av: Leve Konungen! skallade från alla håll och bildade, i full och harmoniskt korus, ett sannt och livligt uttryck av den varmaste känsla för den Höga Gästen. Stadens hela torg och Kungsgatan uppåt till Östra tullen var upplyst av Masschaller, och på bergen utanför staden brunno tjärtunnor i rika och vackra grupper. Det hela gjorde en förträfflig effekt, sedan den tjockt mulna himmlen förtog det mesta av månskenet. Uppkommen i rummen emottog Hans Maj:t uppvaktning av stadens Auktoriteter och Borgerskap, många från andra städer och landsorter anlände Militaire- och Civile Ämbetsmän samrt en deputation från Götheborg av 11 bland nämnda stadsborgerskap, anförda av Politie-Borgmästaren därstädes, Herr Lagmannen och Ridd. Ekström, som uti ett kort tal tolkade Deputationens och Götheborgs invånares tacksamhet för Hans Maj:ts faderliga omvårdnad om staden samt, deras vördnadsfulla tillgivenhet för Hans Maj:ts Höga Person och ett älskat Konungahus, under yttrad förhoppning, att Hans Maj:t på återresan måtte i nåder hedra deras stad med sin närvaro, för att där övertyga sig om renheten av deras nu framförda tänkesätt. Hans Maj:t täcktes, till svar härå, förklara deputationen, huruledes Hans Ma:t i livlighet och av inga obehagliga intryck stört minne bevarade de utmärkta prov av tillgivenhet, Götheborg invånare år 1813 ådagalagt, då Hans Maj:t lämnade dem, för att med Armén begiva sig till Tyskland, och lovade, att på återresan besöka deras stad samt att där förnya uttrycken av Dess faderliga tänkesätt och Konungsliga ynnest och bevågenhet; varefter Hans Ma:jt intog middagsmåltid, därtill många av de närvarande voro befallda. Påföljande söndagen, sedan Hans Maj:t låtit förrätta gudstjänst inför sig samt lämnat företräde åt åtskilliga enskilda personer, och, vid avskedsaudiencen för Stadens Magistrat och Äldste, tagit noga kännedom om handelns och näringarnas tillstånd här, under förklarande av sin Kungliga bevågenhet och Råiga vilja, att, även i samråd med Rikets Ständer, vara betänkt på medel och utvägar till stadens uppkomst, samt slutligen skänkt till stadens fattiga 400 R:dr Banko, varav 50 R:dr skola genast utdelas, avreste Hans Maj:t härifrån under kanonskott och hurrade, följd av sina trogna undersåtars brinnande förböner och välsignelser.

Sällan har glädjen över Monarkens närvaro kunnat hjärtligare och livligare uttrycka sig, än vid detta tillfälle, och vi hoppas, att den allmänna andan, kärlekens och endräktens, icke undgått vår dyrkade Konungs uppmärksamhet, ty ingenting kan förliknas vid den härskande entusiasmen, utom den mildhet och nåd, som strålade från Majestätet.

Den 27:e april, kl. omkring 9 på afton, anlände deras Excellencer, Grevarna Rosenblad och Wetterstedt, Stats-Rådet Nordin, t.f. Statssekreteraren Netzel och Protokolls-sekreteraren Rökeritz, samt avreste fäljande morgonen, kl. omkring 8, för att följa Hans Maj:t KOnungen till Christiania.
_______________

Diverse:

Natten till nästlidne Andre Bönedagen, eller den 27 förl. april, bortstals utur en trädgård härstädes ett päronträd, omkring 2 alnar högt, med en liten krans och något krokig stam. Skulle ett dylikt utbjudas till salu, eller våldsverkaren på annat sätt upptäckas, utlovas nöjaktig vedergällning av ägaren, som nämnes på Boktryckeriet.

TORSDAGEN DEN 8 MAJ 1828

Uddewalla. Förl. 17 april, kl. 6 om morgonen tilldrog sig den händelsen, att Skepparen Anders Pehrsson på fiskeläget Fiskebäckskihl, beläget 3 mil väster härifrån, med berått mod skurit sig i halsen med en rakkniv, varav han avlidit. Anders Pehrsson var välmående, och således gissar man, att melankoli eller överilning hänfört honom till detta beslut. Denna händelse har där på orten ibland invånare väckt en otrolig sensation, sedan man där ej kan minnas eller omtala en dylik händelse.
_____________

Död:

F.d. Kammarskrivare Gabriel Johan Fehman på Ammenäs d. 5 maj 1828, i en ålder av 78 år och 6 dagar.

Diverse:
Natten mellan sistlidne söndag och måndag bortstals på Halla en blåmålad kärra, som blivit bortförd till ett berg på Baggebys ägor, där hon blivit sönderslagen och hjulskenorna och järnaxeln borttagna; kärran fanns sedermera följande dagen till det mesta sönderkrossad på Baggeby ägor samt hjulen utom beslag i en bäck ett stycke därifrån. Om det stulna återfås och tjuven upptäckes, undfås vedergällning.

ONSDAGEN DEN 14 MAJ 1828

Diverse:
Å tomten N:o 138, vid slutet av stora Kungsgatan, har Bo Natt och Dag låtit inrätta, en kägelbana som står öppen till begagnande för bättre folk.

TORSDAGEN DEN 22 MAJ 1828

Uddewalla. Förl. söndag gav fanjunkare Klein, lärare för musikcorpsen vid Bohus Läns Regemente, med biträde av härvarande Amateurer samt nämnda Musik-corps, en fullstämmig Instrumental-Concert, å Rådhussalen härstädes. Konserten utfördes oklanderligt; vi vilja endast fästa oss vid en jämförelse, nämligen, vad Regementsmusiken för några år tillbaka var och vad den nu är; man skall säkert finna frukterna av herr Kleins nit och arbetsamhet för konstens utveckling. Uti båda ouverturerna och sista stycket, Fantasi för fullstämmig Militärmusik, ådagalade den så mycken precision i harmonien, som man billigtvis kan fordra av dessa, till de flesta elever.

TORSDAGEN DEN 5 JUNI 1828

Uddewalla. Förl. 28 maj hölls på Rådhuset å nyo val till Direktör vid Gustafsbergs Barnhusinrättning, varvid Herr Handelsman A. Wahlstedt erhöll allmän kallelse till denna post.
______________

Smittkoppor hava inom staden yppat sig.

TORSDAGEN DEN 12 JUNI 1828

Till salu:
Mycket fin och god spansk ull, mot 1 R:dr Riksgälgds skålpundet, säljes hos W. Thorburn på Kasen.

TORSDAGEN DEN 19 JUNI 1828

Kungörelser:
Att 2:ne barnmorsketjänster här i staden äro lediga, varder härmed tillkännagivet för hugade sökande, vilka äga att anmäla sig hos Magistraten inom nästa FEBRUARI månads utgång. Ordinarie löner för de fattiges betjänande utan betalning är 50 R:dr B:ko för dem vardera och kan en i sänder vid vissa tillfällen få vistas på landet.

Uddewalla Rådhus den 10 JANUARI 1828

TORSDAGEN DEN 10 JULI 1828

Uddewalla. H.M. Konungen anländer hit till staden nästa söndags afton, d. 13 dennes. H.M. Konungens svit äro densamma, som på resan till Norrige voro H.M. följaktiga.
_______________

Till Gustafsberg hava från den 25 juni till den 8 juli följ. Brunns- och Badgäster anlänt:

Magister P. Afzelius från Upsala; Fru Wennergren, FRu Wahlberg, Mamsell Rehnström, Capit. GRums med son, från Götheborg; Herr General Adlercreutz; Herr Bruks. Patr. Tisell från Östergötland. Herr Kammarherre Cronoborg med familj, från Wermland. Herr Wisen från Gamalös; Herr Banse från Hamburg.
____________

Diverse:

Undertecknad, som ämnar, att här i staden börja en dansskola den 14:e dennes, önskar att de respektive Herrskaper i staden och på landet omkring, som för sina barn åstunda en sådan undervisning behagade med det första göra mig därom underrättad i mitt Logis, som är hos Hattmakare Florin.
Sophie Hjelm

TORSDAGEN DEN 17 JULI 1828

Uddewalla. Förl. söndag, d. 13 dennes, kl. 10 om aftonen, hade vår stad den ofattbara lyckan, att få emottaga H.M. Konungen på Dess återresa från Norrige. En fjärdedels mil utom Staden var H.M. till mötes en ridande eskort, av åtskilliga bland Stadens Invånare, vilka beledsagade H. Maj:t till Staden, där H.M vid Tullen emottogs av Stadens Magistrat och Äldste samt Prästerskap, och vilka i korthet tolkade sin och folkets livliga glädje vid återseendet av Brödrarikenas Fader; dess tacksamma gärd till den Gudomliga Försynen, som skyddat Honom under resan; varpå H.M. tänkts förklara Sitt Nådiga välbehag över den av Invånarne alltid visade tillgivenhet, samt försäkrade om Sin Kongl. Nåd och ynnest. Under kanonskott och folkets jublande hurra, framkom H.M. till Handl Bildts Hus, där H.M. vilade över natten. Uppkommen i rummen emottog H.M. uppvaktning av Stadens Auctoriteter och Borgerskap. Påföljande Måndag kl 12, efter att hava lämnat avskedsaudiens åt Magistraten och Stadens Äldste, anträdde H.M. resan till Götheborg under styckeskotts avlossande, under Folkets hurrande och brinnande Förböner till den Allsmäktige Försynen, om Dess beskydd för den höga resande. H. Maj:t skänkte till Stadens fattiga 200 R:dr Banko.
_____________

Den händelse som kort före H. Maj:ts avresa timade, och gav ett obehagligt och förtrytsamt intryck i allas av glädje och tillfredsställelse klappande hjärtan, är troligtvis i olika rykten mer och mindre sannfärdiga, kringspridd, vilket föranlåtit oss, att avgiva en sann berättelse därom:

Vid stadens stenbrygga var anbragt en nybyggd skonert, prydd med flaggor och vimplar, varpå 34 personer av stadens sjömän, klädda för tillfället, skulle, under det H.M. reste över bryggan, manna-rå med jublande hurrarop. Vår hamn är nu så uppgrundad, att skonerten, alldeles tom, utan minsta barlast, måste uppvarpas, men för att förekomma svajning eller kantring hade man från båda sidor av skonerten anbragt tåg iland. Sjömännen bestego båda rån av förmasten, och folkmängden på bryggan fröjdade sig över effekten; fartyget började svaja av en tilltagande blåst från Nordost, som kom på sidan av fartyget; vid tredje svajningen fick fartyget överbalans, trossarna iland sprungo och fartyget gick helt varsamt överända, så att masttopparna låg på kajen, lyckligtvis, utan minsta skada å någon person, ty de på undra rånockarna kastade sig i vattnet och de på övra klevo masten åt och kommo in på kajen. Påföljande morgonen var fartyget redan upprest och i sitt förra skick uthalat.

Diverse:
Hästar och vagnar, en för 3 a 4 personer och en mindre för 2 a 3, äro att tillgå, på vissa timmar, till Gustafsberg för Brunns- och Badgäster, då därom ackorderas med skjuts-entreprenören Fändrick Fågelberg.
____________

Ett mindre hus med 2:ne rum och kök, ävensom ladugård för 2:ne kor samt en liten hage; beläget vid Kåhlgårdsbergsgatan är, mot billiga villkor, ledigt att hyra till nästa Michaeli av

A.A. Brattberg

TORSDAGEN DEN 24 JULI 1828

Uddewalla. Fru Sevelin, Sweriges största sångerska och sujett vid Kongl. Operan i Stockholm, lärer oförtövat giva en konsert i Gustafsbergs Brunnssalong.
___________

Storfisket uti häromkring varande skärgårdar däremot har, olyckligt för de individer, som bero därav till familjers underhåll och skatters utgörande, varit ganska litet givande, i anseende till de nästan hela sommaren rådande västliga vindar; också har detta fiske avtagit årligen, alltsedan Sillen lämnade kusten; det synes numera, som allt, till och med hoppet om en knapp bärgning, skulle övergiva dessa beklagansvärda idkare av en näring, som fordom utgjorde källa till välmåga i vår ort.
_______________

Diverse:
Under förra veckan har jag någonstädes efterlämnat en blå paraply med pressad krycka; jag anhåller därföre om högst benägen uppgift, var den befinnes.
F. Marin

TORSDAGEN DEN 31 JULI 1828

Uddewalla. Sistlidne lördags eftermiddag gav Fru Sewelin från Stockholm en musikalisk soirée uti Brunns-salongen på Gustafsberg, som bevistades av omkring 200 personer. Ryktet om denna sångerskas ovanliga skicklighet hade efter vårt bedömande ej sagt mycket, och för dem, som ej förut haft tillfälle att höra henne, var utförandet av 2:ne bland Rossinis och 1 Mozarts svårare Sångpiecer, med styrka, säkerhet och god smak, en njutning av särdeles värde. Säkerligen skulle, om Fru Sewelin några dagar kvarstannat, och låtit i staden höra sig, hon icke saknat ett troligen större antal åhörare.
_______________

Directeur Berggren, med Sujetter, ankom igår hit till staden, för att på härvarande teater giva spektakler.
_______________

Ett nära fjorton dagars nästan ihärdigt regn synes vilja göra slut på våra glada förhoppningar om en givande skörd för detta år, och tvärtom motse vi, med sorgliga och nedslagna blickar, missväxt. Redan börjar höet att ruttna i såtorna och rågen att vilja gro, och om Försynen ej är med hjälpen nära, äro vi i vår ort att beklaga. Denna regnaktiga och smutsiga väderleken mitt i sommaren har även haft ett menligt inflytande i det livliga på Gustafsberg; de Brunns- och Badgäster, som valt den andra terminen, som vanligtvis alltid är den bästa, hava åtminstone den halva terminen, som nu är förfluten för i år, blivit bedragna; deras hopp om förströelser i det gröna, som är så förenligt med de hälsosamma verkningarna vid brunnsdrickning och badning; men de synas dock, under närvarande konjunktur, finna sig i sitt öde och söka sin ersättning i offentliga- och societetsassambléer, i oskyldigt tidsfördriv av några partier kortspel och dylikt, av vad som inomhus kan intressera och komma dem att glömma, vad den otjänliga väderleken hindrar dem att njuta genom utfarter.
____________

Idag på morgonstunden är luften uppklarnad, och det ser ut till torrväder.
____________

Diverse:
Till nästa flyttning är huset N:o 70 ledigt att få hyra, bestående av 3:ne rum med kök, vindskammare och uthus samt en övervåning, av 3:ne rum, och en liten trädgård utom Södertull; villkoren kan överenskommas med

Magnus Brattberg

TORSDAGEN DEN 7 AUGUSTI 1828

Uddewalla. Höbärgningen härå orten är fulländad, genom några dagars torka i slutet av förliden vecka, fast en del fått det mer och mindre välbärgat. Sedan förl. söndag hava vi årligen haft regn, skurvis, vilket torde hava, om det fortfar, en menlig följd av rågskörden.

TORSDAGEN DEN 14 AUGUSTI 1828

Uddewalla. Det torde väl häromkring vara bekant den religiösa sinnesstämning häri orten, i synnerhet norrut härifrån, ävensom de föreläsningar (aldrig, vad vi ha oss bekant, i annat än ett gott och gudaktigt ändamål) som förliden vår bland lantallmogen ägde rum, vilka dock blevo hämmade, att man nu ej hört av dylika. Om deras verkan kan man sluta följande: En bonde straxt utom staden har i dessa dagar (ej själv, förmodligen av blygsel hindrad, men genom skickbud) återlämnat en lie, den han, enligt egen bekännelse, för över ett år sedan stulit; den åtföljdes av behörig syndabekännelse och avbön för sitt brott. Detta är ett rätt vackert exempel, och det vore önskeligt, att flera, som råka att glömma sjunde budet, ville, i tanken på Guds allvetenhet, följa detsamma.
________________

TORSDAGEN DEN 28 AUGUSTI 1828

Uddewalla. Ryktet har redan över åtta dagar med visshet sagt, (ty man säger sig gärna vid det man önskar) att Herr Grosshandlaren M. Bagge är utnämnd till Borgmästare härstädes; också läste man i Post- och Inrikestidningarna, som ankommo hit förl. fredagsafton, denna nomination. Oförtövat lärer Herr Bagge intaga sin plats. Av Herr Bagges redan kändarättrådiga handlingssätt, både som Rikdsdags- och privat man, vore vi, med fullt förtroende, för framtiden dess fortfarande nit och verksamhet för det allmännas bästa.

TORSDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 1828

Uddewalla. Onsdagen den 27:de augusti gjorde en fattig gosse av 12 á 13 års ålder en synnerlig erfarenhet av Guds nådiga försyn. Han hade i flera veckor såsom hantlangare följt med en murare, och arbetet i några dagar med densamma på taket av handelsmannen Rudlings här vid Kungsgatan nära torget belägna tvåvånings- stenhus, då han kl. 5 e.m. vid utstigandet från vindsfönstret, förmodligen därigenom, att skoffan, på vilken han i brist av annat redskap måste bära murbruket, tog emot fönsterkarmen, nedstörtade från en tio a tolv alnars höjd på gården. Muraren, som saknade gossen, fann honom stående på sina fötter. Han bars av tillkallade personer till sjukhuset och undersöktes av läkare, men vilka ej funno någons skada på honom. Morgonen därefter följde han med sin moder hem ifrån sjukhuset. Han klagade likväl över en sveda genom bröstet och skuldrorna, men vilken, sedan han mest hållits vid sängen och frotterats med brännvin, varigenom en stark svettning blivit förorsakad, nu tycks avtaga, så att han redan den 2:e dennes åter kunnat gå ut i staden, och förmodligen snart kommer i stånd igen, att hjälpa sina föräldrar vid arbetsförtjänst.
______________

Diverse:
En mörkbrun ko, vit i pannan, är bortstulen på ängen Maden, natten mellan d. 30 och 31 sistlidne augusti; för vars tillrättaskaffande lovas vedergällning av ägaren P. Kjörning.

TORSDAGEN DEN 11 SEPTEMBER 1828

Uddewalla. Vid marknaden i förrgår var obetydlig tillförsel av spannmål; dock betaltes ej för råg mer än 6 R:dr 24 sk. a 7 R:dr och havre 3 R:dr a 3 R:dr 24 sk. tunnan, priset å kreaturen var olika, såsom för 1 par 12 kvarters oxar 90 till 130 R:dr o.s.v. Fisken var i tämligen högt pris, såsom för 1 fjärding kabeljåu betaltes 6 R:dr, 1 wåhla valda spillångor 8 a 10 R:dr, 1 wåhla sams dito 5, 6 a 7 R:dr, 1 wåhla rockor 2 a 3 R:dr, 1 kanna tran 1 R:dr 16 sk. allt Riksgälds. Marknadsvädret var tämligen tjänligt, men det oaktat var frekvensen ej såsom vanligt vid denna marknad, och den betsändigt idisslade klagan av penningeförlägenheten röjde sig även här.

TORSDAGEN DEN 18 SEPTEMBER 1828

Uddewalla. Natten mellan d. 30 och 31 sistlidne augusti bortstals för sockerbagare Kjörning här i staden en ko. Efter mycket spanande åt alla trakter härikring, ertappades tjuven, söndagen den 7 dennes, på ett torp i Herrestads socken. Han har sedan inför kämnärsrätten erkänt sitt brott. Enligt egen berättelse har han vid midnatten nämnda natt gått gatan bredvid ängen; då han fått i sikte kreaturen, trodde han det vara hästar, varvid han endast tänkt att taga sig en häst, för att rida till Herrestad, dit han ämnade sig, för att se till sin sjuka broder; men då han funnit sitt misstag, tagit i stället en ko, för att behålla, vilken han lett till trakten av Herrestad och bundit den vid ett träd i skogen; tvenne dagar därefter slaktade han den ensam och kastade huvudet i sjön, vilket, straxt därefter funnet, blev orsaken till hans gripande; köttet och huden gömdes i skogen; köttet emedan han ej fick någon som ville åtaga sig försäljandet därav och ej själv vågade utbjuda det, ruttnade, huden var, då han framtog den från gömstället, ännu oskadad. Tjuven är en ung karl, men redan gammal tjuv; ty det lärer vara tredje gången han för dylikt brott är tilltalad.

TORSDAGEN DEN 25 SEPTEMBER 1828

Uddewalla. Besättningarna å 7 stycken fiskebåtar hava uti Kattegatt, 18 mil från svenska kusten, påträffat en kantrad brigg, lastad med pipstav och segelduk, vilket de infört till fiskeläget Mållesund. Efter skeppsdokumentens föranledande skall fartyget tillhöra handelshuset Ender & Maurer i Stettin och varit fört av skepparen J.G. Graevitz. Huruvida någon av besättningen blivit bärgad genom förbiseglande fartyg, känner man icke, dock hade folk varit därvid, innan det anträffades av nämnda fiskare, emedan i fartygets botten var hugget ett större hål. Fartygets namn är Attalanta.

TORSDAGEN DEN 2 OKTOBER 1828

Strödda underrättelser:
Senap skall vara det verksammaste motgift i alla händelser, när man så fort som möjligt rör ihop en tesked vanlig matsenap i ett glas, och på en gång dricker ut det. Det verkar som lindrigt kräkmedel.

TORSDAGEN DEN 30 OKTOBER 1828

Diverse:
Undertecknad har flyttat från skräddareänkan Petterssons hus till tunnbindare Sillgrens, vid stora Kungsgatan, vilket härmed respektive kunder tillkännagives, och rekommenderar mig vördsamt hos en var och lovas av mig att visa ackuratess och skyndsamhet.

Uddewalla d. 22 okt 1828
A. Hellgren
Skräddaremästare

TORSDAGEN DEN 6 NOVEMBER 1828

Att sockerbagare Kjörning med sin familj mistat allt vid senaste eldsvådan den 2 denna månad, anmäles härmed ödmjukligen för människovännen; samt att Herr Rådman Wennergren emottager och redovisar för de gåvor som insändas till dessa ålderstigna, och nu för 3:dje gången av elden hemsökta likar.

Uddewalla. Natten till förl söndag, kl. omkring halv till 2, väcktes vi av trumslag och klämtning. Elden hade utbrutit hos karduansmakare Russberg och med en otrolig hastighet antände detta hus, färgare Bergs och en lada tillhörig sockerbagare Kjörning, och ur vilka knappt mer än liven kunde räddas. Medelst ett stilla väder, sprutornas tillkomst och allas ihärdiga bemödanden lyckades det, att sätta en gräns för det våldsamma elementet. Sockerbagare Kjörning,(som bodde hos Russberg), här i samhället en allmänt vördad och aktad medborgare, var genom drift och arbetsamhet, innan continuerliga olyckor drabbade honom, en välmående man; 73 år gammal och sjuklig, såg han nu det sista han ägde, varav en del från branden 1827 räddats, lågornas rov. Färgare Berg är även att beklaga. Hans hus räddades undan branden 1827, men han led ändå genom den betydligt, i anseende till hans knappa omständigheter; knappt äro dessa sår något läkta, då ny härjning bortsopar allt, och han, sjuklig, med hsutru, ur ståndsatt att förtjäna något till sin bärgning för en kommande vinter. Russbergs hus lärer vara assurerat i ett utländskt kompagni, och därför torde han vara minst att beklaga i och för eldskadan. De olyckliga hava redan av stadens invånare blivit ihågkomna. Assessor Holmer, vilken som vaccinator har sig beviljad en årlig kollekt, skänker alltid bort den till någon behövande inom samhället. Han begagnade tillfället, och genom budskickning i staden tillkännagav, att den beviljade kollekten upptages i högmässan och tillfaller de brandskadade. Sedan har ytterligare insamling av klädespersedlar och penningar ägt rum, för att till någon del underlätta behovet och mildra känslan av deras lidande. Igår börjades undersökning, till utrönande av, på vad sätt elden uppkommit.

TORSDAGEN DEN 13 NOVEMBER 1828

Uddewalla. Förl. fredagsafton befanns åboen Nils Torbjörnsson i Torp ihjälslagen på Samnerödsskogen. Rannsakningen i anseende till mordet lärer vid behörig domstol oförtövat bliva vidtagen.
____________

Mässlingsfarsoten härjar ännu inom staden; flera barn har på senaste åtta dagar dött därav.

TORSDAGEN DEN 20 NOVEMBER 1828

Diverse:
Sedan Uddewalla stad vill beställa 2:ne så kallade vattensugare, att till eldsläckningssprutor anbringa vatten; så anmodas den eller de , som dylika förfärdiga, att till Magistraten härstädes inkomma med anbud på en sådan leverans. Börande kostnaden för läderslangen särskilt beräknas efter alnmått. Ritning önskas måtte åtfölja anbudet.
______________

Christian Swante Aristides, son av Handl. Bo Natt och Dag, avled stilla i Uddewalla d. 20 november 1828, 1 år och 7 dagar gammal.

TORSDAGEN DEN 4 DECEMBER 1828

Diverse:
Undertecknad är flyttad till f.d. Högwallska huset, näst intill Gästgivaregården, och rekommenderar sig hos resp. Herrskapet till förfärdigande och till reparationer av alla sorter buntmakarearbeten.

J.A. Stucky

TORSDAGEN DEN 11 DECEMBER 1828

Uddewalla. D. 22 förl. november anlände till Kattholmesand briggen Pallas, förd av Kapten C.C. Berg, hemma härstädes, och kommen nu senast från Terra-Vecchia med salt för Herrarna Commercerådet F. Åbergs och Thorburns räkning. Detta är samma fartyg och kapten, som av grekerna 1827, i september månad, blev så illa behandlat. En närmare underrättelse skall följa i nästa nummer, då Kaptenen, som nu hit anlänt, hinner avlämna egen berättelse.
___________

Kaptem Kullman, hemma härstädes, och förande skeppet Kronprinsen härifrån staden, som avgick i medio av förra månaden, har, efter att hava legat i hamn i Norrige och vid utgåendet därifrån av stark västanstorm blivit driven mot svenska kusten, d. 3 dennes lidit skeppsbrott i Gåsöskären, 3 mil härutifrån. Dykeribetjäningen infann sig genast för att taga allt vad som kunde bärgas, i sin faderliga vård.
___________

Å nedanstående dagar förrättas Mantalsskrivning å Rådhuset härstädes för Uddewalla stad.

Dec. 17 med 1:sta Roten samt av andra Roten till N:o 138, Smeden Swanströms;
- 18 med resten av andra Roten samt alla utom Norrtull boende
- 19 med 3:dje Roten samt de utom Östertull boende till och med Kråkhagen; och
-20 med Wadbacken, alla utom Södertull och på stadens utmark
boende

_______________Följande gåvor hava till undertecknad influtit;

Igenom Hr Spaak, av Assessor Holmers kollekt m.m. 6:32

I brev från en gammal okänd vän 6:32

Igenom Herr Borgmästare Bagge, ifrån Götheborg 27:42

Igenom Herr Collektör Falk från en okänd 6:32

Av Herr Stucky 6:32

Igenom Herr Schröder, från en okänd 3:-

I brev från Borås, av guldarbetaren hr Lyberg 6:32

Igenom Hr Kontr.prost Wennerberg i Lidköping 120:-

Igenom Hr Spegelfabrikören Bylander i Götheborg 121:-

Summa R:dr 305:10


Dessutom. Av Översten von Mecklenburg, 1 tunna vete; av fältkamrer Möller, 1 t:a kött; av assessor Holmer, 1 fjärding kabeljåu; av Amiralinnan av Christiernin, 1 t:a råg; av Rådman Sandegren, 1 dito; av Magasinsförv. Landen, 1 t:a korn.

Sedan jag nu genom vänners deltagande och frikostigt lämnade hjälp åter kommit i lugn och ordning efter den sista, olyckliga eldsvådan, får jag härmed tacka alla, som ömmat för de gamles nöd och bidragit till att lätta den. Nog är det svårt, att på gamla dagar börja på nytt - för världens bestyr passar ej väl lutad gubbe, honom passar vilan bäst - men styrkande är medvetandet att vara älskad i ett samhälle, där en länge bott, att där i bekymrets stund hava vänner, som gärna trösta och hjälpa. Att jag har dem, säger högt det allmänna understöd, jag nyligen rönt; måtte Gud för deras goda gärning välsigna dem alla! Särskilt får jag tacka stadens och det närbelägna landets ädla fruar; de hava sökt att uppfylla våra nödvändigaste behov och förse oss med det, som fordras för att göra det husliga livet trevligt; Ädla välgörarinnor! I som gören gott emedan hjärtat bjuder Er det, utan att därföre begära fåfänglig pris, måtte Han, som i Ert bröst nedlagt de milda känslor, giva Er själva stilla, ostörd glädje bland makar och barn: Eder varmaste önskan, Eder högsta ära.

Uddewalla den 19 december 1828

Peter Kjörning

____________


Tillkännagives, att Demoiselle Susanna Fredrika Wallström stilla avled på hemmanet Lerbo, d. 3 december 1828 kl halv till 6 e.m., i en ålder av 3 månader och 25 dagar.

Tillkännagivas, att avlidne Coopvaerdi-Capitänen Daniel Sjöbergs dotter, Demoiselle Anna Britta Sjöberg, stilla avled i Uddewalla d. 6 dec. 1828, i en ålder av 31 år och 4 månader.

___________

Till salu:

Veritabel tinktur mot stenpassion, förfärdigad efter C.W. Walckes enda efterlämnade recept, är inlämnad i Commision till försäljning till R:dr 3 Banko buteljen hos

C.F. Ebbertz


TORSDAGEN DEN 18 DECEMBER 1828

Uddewalla. Utdrag av journalen, hållen om bord på briggen Pallas från Uddewalla, förd av C.C. Berg, under resan från Alexandria till Livorno, från den 28 sept. till den 10 november 1827. Den 28 sept. då jag befann mig uti Lat. 33 grader 49 minuter nord, och Long. 23 grader 9 minuter ost om Greenwich, fick jag vid solens uppgång kl. 4 om morgonen i sydväst ifrån mig tvenne seglare i sikte, vilka närmade sig till mig, så att de kl. 9 om f.m. voro mig helt nära. Den ena, en brigg, gav ett skarpt skott, då jag var nödsakad, att minska segel och lägga bi. Kl. 10 uppvisades från samma fartyg grekiska flaggan, då jag svarade med vår svenska. Kl. ½ till 11 kom grekiska briggens båt med 7 man ombord, vilka emotogos fredligt. Efter en stunds förlopp befallde båtens anförare mig på italienska språket, att uppvisa mina dokumenter, och sedan detta skett, begyntes med den strängaste visitation över hela fartyget; panelingar nedbrötos och efter en omänsklig behandling mot mig och hela besättningen under ofta upprepade hotelser tvungos vi, att framtaga en summa av 10 000 hårda piastrar i fem påsar, som jag skulle för mina befraktare överföra till Livorno. När dessa penningar voro framtagna, begynte man åter, att misshandla oss med hugg och slag, under hotelse att mörda oss. Då nu ej flera penningar befunnos vara ombord, rövades en stor del av fartygets inventarier, mina och folkets egna tillhörigheter. Efter detta roffande lämnade båten oss kl. ½ till 3 e.m. då vi genast satte segel och reste vidare. Så snart grekiska båten återkommit till sin brigg, upphissades på densammas förtopp en svart flagga med en därpå tecknad dödskalle, vilket, som vi sedermera märkte, var en signal åt den andra grekiska piraten, som befann sig på långt avstånd i sydost. Resan fortsattes med god vind till kl. ½ till 7 om aftonen, då vi fingo ett skarpt skott från sistnämnde Pirat, ävenledes en brigg, och lade bi, av fruktan att bli skjutna i sank. Kl. 7 hade vi 7 man av densamma ombord, men som ej visitation kunde förrättas om aftonen, medtogos alla möjliga papper och räkningar; man avklädde mig och fråntog mig det av Svenska Commerce-Collegium utgivna så kallade Turkpass. Kl. 8 om morgonen lämnade de oss med den stränga befallning, att jag skulle under natten hålla samma kosa, som de. Den 29 om morgonen kom åter den grekiska briggens båt om bord och ville taga mig ifrån mitt fartyg; men då gjorde jag de kraftigaste invändningar däremot och förklarade , att jag förr ville lida döden, än lämna mitt fartyg, avstodo de från sin begäran, men togo likväl, då de lämnade oss, 2 man av besättningen med sig. Kl. 12 återkommo de med de tvenne man av min besättning, togo det övriga av skeppsinventarierna, en del av lasten och all proviant, samt togo oss på släp, lämnade 2 man om bord, som övertogo befälet. Sedan fortsattes resan under variabla vindar till den 3 okt. om aftonen, då vi upphunno Golf-Coron på Morea, där vi fingo befallning att laga ankare och tåg färdiga, att gå till ankars. Under detta fingo vi i sikte ett skepp väster från oss, då vi befalldes, att åter gå till sjöss. Kl. 12 om natten, då nämnda skepp betydligt närmat sig, tillsatte den grekiska briggen alla segel, varemot jag minskade och med våld återtog befälet. Släptåget sprang utav, och den grekiska briggen avlägsnade sig. Kl. 2 om morgonen fick jag skott från skeppet, som nu var helt nära och sedermera befanns vara en österrikisk korvett. Straxt därefter ankom dess båt, och hämtade mig med de bägge greker, som genast fängslades, om bord, där jag avgav min berättelse och erhöll däröver certifikat. Därefter fördes jag tillbaka till min brigg, och korvetten konvojerade mig 6 tyska mil väster om Morea, ty densamma fick ej avlägsna sig längre. Även kunde den ej umbära någon proviant, så gärna än Capitänen hade hulpit oss även i den delen. Under varierande vindar anlände vi till Livorno den 10. november, på vilken tid vi ej hade annan föda, än bönor av lasten och vatten.

________________


Till salu:

Tryckta Mantalsskrivningsformulär försäljas i Boktryckeriboden till 4 sk. R:g paret.

En bättre wiolin; varom underrättelse lämnas i boktryckeriet.ONSDAGEN DEN 24 DECEMBER 1828

Tillkännagivande:

Nästa lördag, d. 27 dennes, bliver musikaliskt soirée på vanligt ställe; musiken börjas kl. halv till 7 e.m.
_______________


Annandag Jul, som är d. 26 December bliver assamblée å Uddewalla Rådhussal.

A. Ahlbom

_______________

Med erinran om den till d. 29:de dennes kl. halv till 10 f.m. pålysta Allmänna Rådstuva varder härmed kungjort, att fråga där även förekommer om löneförhöjning för Brandvakten.

Uddewalla Rådhus d. 22 december 1828.

Borgmästare och Råd.

Diverse:

Rättelse i föreg. N:r, sista sidan, raden 5:te, står will, läs: wilja.

TORSDAGEN DEN 1 JANUARI 1829

Uddewalla. Efter det att hela hösten tillryggalagts under regn, storm och mulna dagar, hava vi nu i senaste veckan haft en tämligen allvarsam vinterknäpp med snö. Veden är här för närvarande dyr och liten tillförsel.

Diverse:

En nykter och pålitlig ogift mansperson, som kan sköta hästar, köra på resor samt borsta kläder och skor; kan nu genast eller till nästa flyttningstid erhålla tjänst, om han sig i Boktryckeriboden anmäler sig.

TORSDAGEN DEN 15 JANUARI 1829

Diverse:
För en var bättre resande måste den underrättelsen bliva välkommen, att numera i Wenersborg på Officers Hôtellet vid Edstullen, serveras table d`hòte, där gott och propert bord, hövlig, ferm uppassning och billig betalning rivalisera.

Probatum est.
Resande.

TORSDAGEN DEN 22 JANUARI 1829

Uddewalla. Medelst privat underrättelse från säteriet Saltkällan, beläget 2 mil norrut härifrån, meddelas: Natten till den 13:e sistlidne December, kl. mellan 2 och 3 timade på säteriet Saltkällan en högst sällsynt händelse, nämligen ett jordfall eller rättare jordras, likt ett vulkaniskt utbrott, 154 alnar långt och 62 alnar brett och dess omkrets äro 400 alnar, förorsakat troligen av underjordisk eld. Detta är så mycket sannolikare, som lukt av svavelångor, kändes ur de i jorden genom raset uppkomna stora sprickor. Raset skedde med en sådan häftighet, att ej allenast den vid bränneriet varande dälden, genom vilket vattnet från dammen hade sitt lopp, uppfylldes med en lermassa, och en del störtade på bränneriet såsom beläget mitt emot stället, från vilket jorden rasade, som betäckte hela ena sidan av huset till hälften uppå andra våningen, så att alla fönstren i nedra våningen instörtade och bränneriets murar till en betydlig del skadades, utan lermassan trängde sig tillika fram långt ner genom bäcken, som från bränneriet går ända till saltsjön. En stor förskräckelse intog naturligtvis de i bränneriet om natten vakande 2 karlarna, som anropade de 2 andra i en kammare sovande om hjälp och injagade därigenom hos dessa, så plötsligt ur sim sömn uppskrämda, en ännu större förskräckelse. Efter någon sansning återstod för dem ej annat, än att tänka på sin egen räddning, som ej kunde ske på annat sätt, än att de störtade sig ut genom fönstren, ty vattnet, som genom bäckens uppfyllande med lera hindrades i sitt vanliga lopp, inströmmade i bränneriet och uppfyllde nästan hela undra våningen innan det dagades och några åtgärder kunde vidtagas till vattnets hämmande, och bränneriet var nära att förstöras, därest ej kraftiga åtgärder vidtagits och genast vid dagens inbrytande emellan 20 till 30 man blivit samlade, som genom ett djupt dikes grävande avledde vattnet ut ur bränneriet. Jordraset var så mycket mera sällsynt och oförmodat, som sluttningen av backen, varifrån det kom, var ganska obetydlig; men härvid stannade det dock icke, ty sedan man samma förmiddag eller den 13 sistlidne december, för att hämma vattnets inströmmande i bränneriet, genom den nedstörtade lermassan grävt en djup och bred ränna, att därigenom leda vattnet sin vanliga väg, rasade åter hela massan, som bestod av ganska fin och smidig lera, så att ej allenast den på bränneriet och i bränneridalen nedstörtade massan flyttade sig 4:ra alnar längre ned, utan även den nedanför jordfallet ännu kvarliggande störtade till en större mängd än förut på bränneriet, och med den fart, att leran sköt upp liksom i höga ryggar, och sedan, efter ett ganska långvarigt och besvärligt arbete, leran från bränneriet till största delen åter blivit bortskaffad, rasade för 3:dje gången en lika mängd åter på, vilken nu äntligen blivit bortförd. Man förmodar nu, att det skall stanna härmed åtminstone så länge den starka vintern varar, men skulle töväder eller flod inträffa, har man allt att frukta. Den förlust och kostnad, som arrendatorn av Saltkällan härigenom lidit, uppgår säkert till 4 á 500 R:dr Banko.

Diverse:

Undertecknad, boende på Kåhlgårdsgatan, huset N:o 180, som här i staden vunnit burskap, rekommenderar sig till förfärdigande av skoarbeten, med försäkran om rejäl behandling.

Uddewalla d. 21 JANUARI 1829

Joh. L. Berg, skomakare.

Ett par klockor, som under åkandet mellan hattmakare Sundbergs hus och undertecknads hus förlorades i förrgårsafton, varda härmed efterlysta, med vänlig anmodan, att den, som dessa hittat, ville vara god återlämna dem till ägaren.

P. Kjörning


TORSDAGEN DEN 5 FEBRUARI 1829

Uddewalla. Från Götheborg skrives av d. 27 jan. "Med skäl kan man nu säga, att pappersåldern tager allt mera överhanden. En fabrikant i Lyon har redan fått patent på tillverkningen av varjehanda linnepersedlar av papper, såsom kragar, fraiser,ja även div. duktyger, och i dessa dagar är en fransk handelsexpedit med dylika saker hitkommen, dem han ock till salu utbjuder. Naturligtvis kan en sådan papperspies ej nyttjas mer än en gång; men priset därpå är ock ganska lindrigt". Man må beundra de andra länders industri under det vårt eget lands avdomnat! Även för sådant lappri söker utlänningen tillskansa sig vårt mynt, i förlitande på nationens benägenhet för utländskt gods, om ock till sitt halt än så oäkta.
_____________

Vi hava här några dagar än vidare haft en så stark vinter, att man på flera år ej kan minnas en dylik. Den har varierat mellan 20 och 25 grader. Dock frös den i går halsen av sig, och en mildare inträffade.
_____________

Såsom något anmärkningsvärt, torde så anföras, att 2:ne vargar, natten till i går, tätt invid staden fasttagit och uppätit en räv. Denne hade förmodligen haft lukt av gillert från två rävsaxar, som lågo nära stället, där måltiden skett.
_______________

Blekning.

J.B. Emmet i England har uppgivit sitt sätt att bleka lin. Linet kokas i en svag lut av pottaska, för att till en del befrias från färgande ämnen, varefter luten fullkomligt uttvättas. Sedan företages blekningen, som beror på kolets bekanta egenskap att borttaga färg. Man sönderstöter ganska fint nyss brända kol av något lätt trädslag, såsom av vide eller gran, och lägger det finstötta kolet i en påse av tätt lärft. Påsen tillbindes väl och lägges i kallt rent vatten, där man kramar honom med händerna till dess att vattnet innehåller så mycket uppslammat kol, att, då man i några minuter drager litet lin därigenom, detta lindrigt svärtas darav. I detta kolblandade vatten lägges linet, som skall blekas, varvid man tillser, att kolet likformigt insuges i linet, och ej blott stannar utanpå. Då allt linet är ilagt, bör vattnet, då det väl omröres, synas grumligt av kolet. Ett lod kol är tillräckligt för 6 á 7 skålpund lin. Vattnet omröres väl, och linet nedtryckes däri några gånger om dagen, för att så mycket som möjligt är bringas i beröring med kolet. Efter 20 eller 24 timmar upptages linet, utvrides väl och lägges i nytt kolblandat vatten, som kan innehålla mindre kol än första gången; man omrörer vattnet som förut, och efter 24 timmar upptager man litet lin och tvättar det med såpa och hett vatten, för att se, om linet är blekt, i vilket fall det upptages. Skulle linet däremot befinnas vara ofullkomligt blekt, låter man det ligga i vattnet en dag längre eller till dess att det blir vitt; 2 eller 3 dagar äro mer än tillräckliga för blekningen, om operationen ledes med omsorg. DEt är fördelaktigt, att utbreda linet på en gräsvall medan det ännu är vått och innehåller kolet; linet bör då i några dagar ganska ofta vändas på gräset, då kolet till en stor del bortfaller och linets yta får ett pärlglänsande utseende. LInet uppsköljes sedan mycket väl i kallt vatten, vari litet såpa är upplöst, till dess att det är fullkomligt rent. Såpan ursköljes sedan ut ur linet med kallt vatten och linet torkas, helst på gräset, i fria luften och solljuset. Kolet låter lätt och fullkomligt uttvätta sig med såpa. Linfibrerna skilja sig fullkomligt och bliva mycket finare än silke samt behålla sin styrka oförminskad. LInet låter väl färga sig, och kan spinnas till de finaste trådar.

Se: "Årsberättelser om vetenskapernas framsteg avgivna av Vetenskapsakademiens ämbetsmän den 31 MARS 1828.
____________

Tillkännagives, att handelsmannen Herr Johannes Winding saligen avled på landeriet Walckesborg, den 1 febr. 1829 kl. halv 11 f.m., i en ålder av 63 år, 3 månader och 24 dagar; och anhålles om benägen ursäkt, om någon vid vanliga notificationen blivi förgäten. Sorgens beklagande undanbedes.
_______________

Till salu:

Hos undertecknad, som nyligen blivit mästare och borgare härstädes, finnes färdigt skoarbete av flera slag, till billigt pris.

Uddewalla d. 4 febr. 1829

Christian B. Berg,
boende på Lilla Norrgatan, huset N:o 200.
________________


Åstundas köpa:

Gott linfrö uppköpes av W. Thorburn på Kasen.

Diverse:
Undertecknad, boende hos hattmakaren P. Sundberg, försäljer färdiggjorda hårlockar och flätor; ävensom jag emottager beställningar av thurer och peruker samt upplägger gamla lockar. Mitt vistande bliver här högst åtta dagar.

Uddewalla d. 3 febr. 1829.

J. Thiller

TORSDAGEN DEN 12 FEBRUARI 1829

Vördsamt memorial!

I Bohuslänska skärgården finnas en klass av medborgare, som, huru undangömda från den allmänna uppmärksamheten och i alla samhällsförhållande obemärkta och eftersatta, likväl för det allmänna äro högst nyttiga. Jag menar de egentliga fiskare, som bo i fiskelägena och på yttersta skären ut mot havsbandet samt, med detta såsom uteslutande levnadsyrke, bedriva det så kallade havs- och storfisket. De tillbringa i jämförelse med andra ett högst bedrövligt liv

här fortsätter sedan en lång berättelse med ytterligare fortsättning i kommande nummer:::::::::::::::

Tillkännagives, att salteriidkaren Herr Elis N. J. Hamnerin stilla avled på fiskeläget Gravarne d. 29 JANUARI 1829, kl. 10 e.m., i en ålder av 37 år och 29 dagar. Sorgens beklagande undanbedes.

Auktion:

Torsdagen d. 19:de dennes, kl. 10 f.m., försäljes genom offentlig auktion, som förrättas på börsen, bleckslagaren Sv. Lundbergs och dess barns ägande hus, gård och tomt N:o 148 med tillhörande utmark.

Uddewalla rådhus d. 6 febr. 1829.

Borgmästare och råd.

TORSDAGEN DEN 26 FEBRUARI 1829

Diverse:

Den 2:dre MARS öppnas skolan hos mamsell Håhl. Hon vill då på en gång emottaga ett bestämt antal disciplar, vilket hon icke ämnar öka sommarmånaderna, och önskar därför, att de föräldrar, som vilaj hedra henne med förtroende av sina barns undervisning, låta dem alla på en gång på ovannämnde datum och månad börja.

TORSDAGEN DEN 5 MARS 1829

Uddewalla. Natten till den 18:de sistl febr. fångade hemmansägaren Forsström på Sörbo, cirka 4 mil härifrån, tillfälligtvis en varg på följande egna sätt: Forsström hade märkt någon natt förut, att vargar vågade sig ända fram till manhusen, varför han instängt sin vallhund i förstugan; om natten hörde han liksom skrapa på den stängda dörren, och vid efterseende såg han flera vargar lurande på gården. På morgonstunden, då ladugårdspigan gick ut, följde den i förstugan instängda hunden med henne. Straxt därefter får Forsström höra ett ilskt skällande av hunden; rädd om denne, skyndar han ur sängen, utan att vara påklädd; när han utkommer i förstugan, möter han först hunden och sedan vargen. Han tillbommar förstugudörren. En piga, som hört bullret, öppnar i samma ögonblick köksdörren, dit tager hunden förskräckt sin tillflykt; men vargen rusar in genom den, av Forsström ostängda dörren, över detta rum och in i sängkammaren, varest hustrun med flera barn befann sig, och varest var eld i kakelugnen. Det senare torde förmodligen ha förskräckt vargen synnerligast; han kröp ganska försagd under en skänk, som stod i ett hörn av rummet; när Forsström hann efter in, förfogade vargen sig undan skänken och lade sig under en stol; men straxt därefter rusade odjuret mot fönstret. Forsström märker detta, fattar i båda vargens öron, ropar åt sin syster, att giva sig ett snöre, som händelsevis låg på kakelugnen; med detta tillbinder han starkt trynet och halsen, och vargen satt huke, alldeles orörlig, mitt på golvet. Vargen förekom Forsström så spak och intressant, att han föreslog att låta honom leva; men hustrun förkunnade dödsdomen; han hade skrämt henne och barn, jämte det han haft den djärvheten att inträda i själva sovgemaket, att hon ansåg honom värd döden, vilken ock därpå verkställdes, medelst slag av yxor, utan att vargen sökte försvara sitt liv.
______________

Änkefru Elisabeth Natt och Dag, född Ahlfelt, död på hemmanet Bodelseröd d. 28 febr. 1829, i en ålder av nära 90 år.

TORSDAGEN DEN 12 MARS 1829

Sedan notificationen efter avlidne skärgårdsidkaren Hamnerin influtit 3:ne gånger i detta blad, hava vi, till vederläggande av åtskilliga omdömen, funnit oss föranlåtna förklara, att annonsen var begärd och betald för 3 gpnger, vilken multiplicerad publicitet vi ej kunnat neka, ehuru löjlig den än synts oss. Insändaren har förmodligen haft annan bevekelsegrund därtill, än blott vanlig notificering.

Red. av Uddew. Weckoblad.

Diverse:
Till jämnhuggning och ögning av 2 eller 3 par, här vid staden upplagda kvarnstensämne, behöves ofördröjligen minst 2:ne i yrket kunnigastenhuggare, vilka äga, att för arbetet överenskomma med

And. Landén.

Att jag nyligen hemkommit och reser åter bort nästa tisdag, har jag velat vördsamt tillkännagiva, i händelse någon eller några under denna tid vilja träffa mig.
Uddewalla d. 11 MARS 1829.
J.P. Ljungström.

TORSDAGEN DEN 26 MARS 1829

Till salu:
Ett ställ segel till en slup, i gott stånd, bestående av storsegel, fock och klyvare, är till salu hos undertecknad, boende på Södergatan, och med vilken priset kan accorderas.

Börje Andersson
Coopv. skeppare.

TORSDAGEN DEN 9 APRIL 1829

Från Gustafsbergs Barnhus vid Uddevalla utgå 3:ne gossar under innevarande år, 16 år gamla; vilka hava lust och anlag för bruksrörelse, gross- och minuthandel; och som vanligen utgående ynglingar från denna inrättning med nöje och nytta emottagas, så rekommenderas de ifrågavarande, om vilka närmare besked lämnas av undertecknad Barnhusdirektör.

Uddewalla d. 8 april 1829.
A. Wahlstedt

TORSDAGEN DEN 23 APRIL 1829

Uddewalla. En här så långvarig med mycken snö och köld, sedan några dagar före jul till medio av april, fortfarande vinter, lärer knappt vara i mannaminne. Av en över åtta dagar och ännu fortfarande lenare väderlek, ömsom med fint regn, har betydelig is och snö smält, att vägarna nästan äro ofarbara, men ännu är marken i det närmaste därav betäckt. Foderbristen här i orten är nästan allmän. Isen ligger ännu ända ut mot yttre skären.
_____________

Diverse:
Undertecknad får härmed äran tillkännagiva resp. allmänheten, att min urmakareverkstad är flyttad uti kopparslagaren Brelins hus i hörnet vid Kungs- och Kåhlgårdsbergsgatorna, samt förestås numera av A.N. Schelin.

C.M. Schelin, urm.änka.

TORSDAGEN DEN 21 MAJ 1829

Uddewalla. Ängar och buskar ha i de senaste dagarna begynnt synbarligen grönskas; men ännu möter blicken här och dä en snödriva i bergen. Man har dock ej här i orten hört någon men av den myckna snöns smältande; varför vi ha att tacka det inträffade modererade tövädret, som smälte den småningom. - Denna vinter ha varit tryckande, i synnerhet för den fattigare folkklassen, som sdaknat mången gång både föda och bränsle. Större delen av de uti häromkring belägna skärgårdar boende fiskare torde ha varit mest att beklaga; ty vinsten av det med livsfara under sommaren fortsatta yrket, sedan contributioner och avlöningar till samtliga auktoriteter utgått, lämnar sällan något övrigt att mottaga vintern, då is och oväder merendels hindrar deras verksamhet. Men efter oväder låter Gud solen skina, var strålar gjuta hopp i det nedslagna hjärtat. Så även hos dessa: isbandet är borta och den blåa oceanen visar sig för deras hoppfulla blickar, och de glömma nu sitt utståndna lidande, och frukta ej de faror och öden dem kunna möta. Om någon motion till lindring i beskattningen för någon eller några särskilda korprationer av Rikets Representanter vid innevarande Riksdag behjärtas, så vore det högst påkallande, att även denna kom i åtnjutande därav, sedan folknummern ökas och utsikten till en knapp bärgning årligen försvagas.

Diverse:
Varje dag under sommaren, då ej storm hindrar, kommer en roddbåt från nedgången vid nedra bron, mitt emot herr Bo Natt och Dags hus, att avgå till Gustafsberg och åter med passagerare: på förmiddagen härifrån kl. 9 och från Gustafsberg kl. 11, samt på eftermiddagen, härifrån kl. 4 och åter kl. 8, mot ett modererat pris för varje person, som skulle vilja begagna denna lägenhet, vilket vördsamt tillkännagives.

H.F. Högwall


TORSDAGEN DEN 4 JUNI 1829

Diverse:
Att undertecknad öppnat rörelse som hökerihandlande i tunnbindare Sillgrens hus vid Kungsgatan belägna hus, och försäljer i öppen bod diverse varor i denna väg, varder vördsamt tillkännagivet.

Uddewalla d. 20 maj 1829.

J.H. Berndtsson
____________

Genom inbrott i köket hos undertecknad natten till d. 28 förl. månad bortstals 21 st. fina eng. tenntallrikar och 3 st. fat; utom denna stöld befanns om morgonen därefter i min lilla trädgård, belägen invid köket, mycket nedtrampat och 3:ne unga fruktträd avbrutna. För upptäckandet av tjuvarna och nidingsverkarna utlovas 10 R:dr R:gs.

A. Risberg

TORSDAGEN DEN 2 JULI 1829

Genom entreprenadauktion, som hålles hos Fattigförsörjningsdirektionen, måndagen d. 6 nästl juli kl. 4 e.m., upplåtes till minstbjudande utvändiga målningen av Lancasterska skolhuset: östra långsidan och bägge gavlarna med gul oljefärg och den övriga sidan med gul vitriolfärg; kommandes villkoren härvid att i auktionstillfället närmare uppgivas.

Uddewalla d. 23 juni 1829.


TORSDAGEN DEN 9 JULI 1829

Till salu:
Ograverade tomten 2/3:djedelar N:o 282 uti 3:dje roten å Qwarnbergsgatan å Haltelenas Allmänning är till salu, bestående av en mycket stor välvd källare och därtill hörig utmark. Ägaren bor hos änkefru Pettersson på Stora Nygatan. Även emottages till färgning vallmar och garn.

O. Berg färgare.

TORSDAGEN DEN 23 JULI 1829

Till Gustafsberg anlände badgäster från d. 14 till d. 22 juli.

Mamsell Askengren och mamsell Olsson från Götheborg. Mamsell Hiorth från Stockholm. Grevinnan Rosen med familj från Götheborg. Prostinnan Örtenblad från Öhr. Grevinnan Lagerberg med familj från Lidköping. Landssekreteraren Engström från Götheborg. Lagmanskan Trädgård med dotter och ryttmästare Nordenankar från Wimmerby. Fänrik Oldenschöld från Wenersborg. Mamsell Wijkström från Götheborg. Brukspatron Nordström från Önafors. Löjtnant Engelhart från Stockholm. Grevinnan Stackelberg med döttrar, greve Piper och fröken Ulfsparre från Westergöthland. Fröken Benette från Ström. Mamsell Åberg från Götheborg. Översten kammarherre greve Carl von Rosen med grevinna från Stockholm. Fru Appelberg från Wenersborg.


TORSDAGEN DEN 6 AUGUSTI 1829

Uddewalla. Förl. söndags eftermiddag inträffade här den ryktbara sångerskan Johanna von Schoultz. Hon bevistade samma afton balen å Gustafsberg, vilken då intogs av en betydlig samling. Det förhastade ryktet, att hon skulle giva konsert i stadens kyrka, motsades lika hastigt, emedan hon i går kl. 9 f.m. avreste till Christiania, utan att här låta höra sig offentligt.

TORSDAGEN DEN 20 AUGUSTI 1829

Uddewalla. Under stormen d. 11 dennes syntes närmare 50 seglare vid kusten av härutomkring belägna skärgårdar; dock har endast försports, att ett norskt fartyg stött på, men kom åter av; ett skall förlorat med besättning och allt vid Walerösund, och ett danskt lastat med proviant för kejserliga ryska regeringen, destinerat till Medelhavet, är inkommet till Kornö, och lärer under stormen tagit mycken skada, att det ej kan fortsätta resan, utan inväntas hit, att lossa och reparera, om det låter sig göra.

Diverse:
Undertecknad, boende uti avl. sämskmakare Gefwers hus vid Haltelenas allmänning, uppköper alla sorte råa hudar och skinn, samt försäljer diverse gulläder.

A.L. Russberg
Karduansmakare


TORSDAGEN DEN 3 SEPTEMBER 1829

Uddewalla. Förliden lördagsmorgon timade straxt utom staden denna vådliga händelsen: Snickaren Adler, boende här, var utgången på jakt och avlossade ett skott efter en av hundarna uppdriven hare, men detta träffade olyckligtvis en torpare å Majorebergs ägor, som var stadd på en gångstig mellan därvarande torp. Skottet ingick i magen, och den olycklige, som efterlämnade hustru och barn, dog några minuter därefter. - Efter flera veckors nästan oupphörligt regnande har nu ett vackert väder sedan några dagar inträffat, och man hoppas här i orten vårsädens (vilken tyckes vara särdeles lovande) snara mognande och bärgning. Efter vad man försport från åtskilliga ställen, ha rågen lidit av den myckna vätan; dels skuren och dels på åkern skall den hava grott betydligt. Dock ha redan ny råg utbjudits på torget här, som hölls i pris till 9 á 10 R;dr R:g per tunna.

______________

Prosten och kyrkoherden uti Bro pastorat herr Olof Ad. Kamp avled stilla på Bro prästgård den 28 aug. 1829, uti en ålder av 70 år, 6 mån. och 11 dagar.

_______________

Stadens högtärade borgerskap och ängägare kallas till allmän rådstuga å Rådhuset onsdagen den 23 dennes kl. 10 f.m., för att:

1:o Enligt åtskilliga ängsägares yttrande önskan höras, huruvida de åstunda att, vid nu skeende mätning, stadens ängar graderas samt, i så fall med herr förste lantmätare Schalin träffa accord om arvode.

2:o Meddela yttrande över herr Borgmästare Bagges anhållan att få inköpa åtta alnar i facen av packhustomten N:o 36.

3:o Avgiva utlåtande, huruvida icke herr lagmannen, häradshövdingen och riddaren Westerdahls ägande andel av tomten N:o 211 med därvarande magasinsbyggnad åt Norra Långgatan borde inköpas till förvarande av brandsegel, eldsläckningsämnen och pantsaker, samt inrättande av arrester och brandvakts Corp de Garde.

Uddewalla Rådhus den 5:te sept. 1829.
Borgmästare och Råd.

TORSDAGEN DEN 17 SEPTEMBER 1829

Uddewalla. Ett nära 14 dagar fortfarande regn har ingivit det mest oroande bekymmer äver vårsädens inbärgande: ännu står den på sina ställen grön och på andra åter skuren och nära förlorad; och ett lika underverk av torka behöves nu, som kort efter midsommar ett välgörande regn livade och undersamt beredde vegetationen och skingrade våra farhågor för missväxt, om den ej här i vår ort skall vara given.


TORSDAGEN DEN 8 OKTOBER 1829

Sjökaptenen välborne herr George Bildt avled stilla i Uddewalla d. 2 okt. 1829, i en ålder av 50 år, 4 månader och 25 dagar.


TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 1829

Enligt senare underrättelser från London, skall till följe av en inträffad olyckshändelse med Löjtnants Erikssons ångvagn, Herr Eriksson et Comp. icke vinna det utsatta priset för densamma. Vid tredje provturen med denna vagn sprängdes näml. ångkitteln och Herr Eriksson samt dess kompanjon Herr Braithwaite skola därefter tagit deras vagn ur banan, under förklarande att de avstodo från tävlan om priset, vilket man tror bliva tilldömt en Herr Stephenson för en av honom inventerad ångvagn, som drog efter sig 3 gånger dess egen tyngd, med en hastighet av 10 Engelska (1 och 2/3:ls svenska) mil i timmen.

Diverse:

De av stadens resp invånare, som täckes låta mala sin spannmål hos min mjölnare Börje Olsson vid S:t Anne-ängs kvarnar och åstunda köring till och från densamma, behagade i anseende till mitt boende utom staden, därom tillsäga Herr Johannes Forsbergs salubod vid torget i Uddevalla, där jag får uppgift och låter skyndsamt besörja transporten. För välmalning och redlig behandling i övrigt, är jag ansvarig.

Christineberg d. 18 november 1829.
A. Landén


TORSDAGEN DEN 10 DECEMBER 1829

Till salu:
En tredjedels och en åttondels hemman i Kuröd, 1/4:dels mil öster om Uddewalla, vid landsvägen belägne, innehava 36 och ett halvt tunnland åker och äng bestående av mer och mindre lerblandad svartmylla. Vanliga utsädet: 1 och en halv tunnor höst-, 18 á 20 t:r vårsäde samt 10 t:r potates. Vinrterföder 3 st. hästar 1 par oxar och 10 kor. En fruktgivande trädgård. Skog och betesmark 126 tunnland. 3 torp utgöra årligen 90 dagsverke och 1 dito 16 R:dr 32 sk. R:gs; tillydande kvar med 2 par stenar renderar, enligt arrendekontraktet, årligen 104 lispund rågmjöl samt tullfri husbehovsförmalning. Omkring egendomen stenhägnadsgård. Manbyggningen innehåller 3 rum i övra och 2 rum och kök i undra våningen; ladugård, av stall, fähus med höskulle, loge och 2:ne lador; en jordkällare. Hemmansdelarna tillsammans uti närmaste enskiftesläge, väl skötta, av bördigaste beskaffenhet, vackert läge och jämnliggande jord. Tillträdet kan ske den 25 MARS 1830. Närmare uppgift samt pris och betalningsvillkor meddelas på stället av

C.F. Bagge.

TORSDAGEN DEN 17 DECEMBER 1829

Stadens högtärade borgerskap, handelssocietet, invånare och husägare kallas till allmän sammankomst inför Magistraten å Rådhuset måndagen d. 21 dennes, kl. 10 f.m., för att

1:o Förrätta val av taxeringsmän.
2:o Dito, dito av ordförande och ledamöter till stadens äldste.
3:o Dito, dito av revisorer för 1828 års stadsräkenskapers granskning.
4:o Dito, dito av deputerade i handelssocieteten.
5:o Dito, dito av ledamöter i brandstodskommittén.
6:o Yttrande meddela, angående gjorda anbuds antagande för skjuts- och väghållningen jämte tjäruhovets flyttning.
7:o Anslå medel till Norra Hamn- och Westra Långgatans stensättning.
8:o Bestämma lön för en ny skorstensfejare.

Uddewalla Rådhus d. 7 december 1829.
Borgmästare och Råd.

_____________

Den 5:te av de slutna Thesocieteterna, som skulle infalla på julaftonen, har Sällskapet beslutat att uppskjuta till d. 2:dre instundande JANUARI, då istället bliver masquerad med dans. Avgiften för denna afton förhöjes med 50 procent, i anseende till den längre tid Sällskapet då bliver tillsammans, och kommo särskilde biljetter till var och en subscriberande, att dessförinnan kringskickas, för att vid inträdet avlämnas, där således ingen demasquering kommer ifråga. Även till denna masquerad, likasom vid de vanliga Societeterne, äga vederbörligen anmälde resande tillträde emot en avgift av 24 skillingar Banko person; dock, och som Sällskapet förmodar, att, till nöjets fullkomligare ernående, de flesta av de subscriberande yngre eller dansande personer infinna sig masquerade, önskar även Sällskapet, att ett lika förhållande måtte äga rum bland de resande, som för dagen sig anmäla.

Uddewalla d. 16 december 1829.
Anställarne för de slutna Thesocieteterne.

TORSDAGEN DEN 24 DECEMBER 1829

Orgelnistänkan Christina Stenman avled i Uddewalla d. 19 december, uti en ålder av 82 år, 11 månader och 11 dagar, vilket endast på detta sättet släkt och vänner tillkännagives.

Diverse:

En liten hund, som, utom vit kring halsen och i pannan, var svart till färgen, är bortgången; för dess tillrättaskaffande lovas vedergällning. Adress i Boktryckeriboden.

TORSDAGEN DEN 25 FEBRUARI 1830

Uddewalla. Den consert, som i förrgårs gavs för den 17-åriga Demoiselle Bochardt från Kiel, och uti vilken hon låt höra sig på fortepiano, var för musikälskare härstädes ett tillfälle av verkelig njutning. Den precision, färdighet och styrka, varmed denna unga Wirtuose trakterade sitt instrument, uti kompositioner av de berömda författarna Ries, Kaltbrenner och Cherny, gjorde henne berättigad till det bifall hon skördade, och sätter utom allt tvivel, att vid fortsatt utveckling av sitt ovanliga anlag i denna konst hon däruti skall uppnå en sällsynt höjd.

TORSDAGEN DEN 4 MARS 1830

Sedan större delen av stadens tomtägare anmält det de själve vilja föranstalta om sine vägstyckens underhållning samt entrepreneurerna i anledning därav förklarat sig icke finna någon fördel uti att underhålla de övrigas; så får Magistraten härmed kungöra, att landsvägshållningen å alla stadens vägar hädanefter kommer att verkställas av var och en tomtägare efter gällande indelning; blivande därför tomtägare uppmanade att under de nu varande vinterföre framköra grus eller grov sand samt till våren ombesörja att landsvägsdikena uppgrävas och rensas.

Uddewalla Rådhus den 6 FEBRUARI 1830.
Borgmästare och Råd

Till salu:
Östra hälften av tomten N:o 23 med därå befintliga brandförsäkrade boningshus av sten och uthus av träd samt hälften i ängen Strömhagen med åbyggnader; som pris och betalningsvillkor kan överenskommas med ägaren, som uppgives på Boktryckeriet.

Tvenne obebodda tomter under N:o 79 äro till salu; om priset kan överenskommas med änkan Högvall på Södergatan.

TORSDAGEN DEN 25 MARS 1830

Uddewalla. För över åtta dagar sedan hände den olyckan, att vid Herr Natt och Dags strax utanför staden belägna väderkvarn en arbetare, som lagat den, blev söndermalen mellan hjulen. Elden har, som det tycks, hämnat detta mord; ty natten till förl. fredag uppgick samma kvarn i lågor.
______________

Auktion:
Genom entreprenadauktion, som i följd av Kongl Krigs-Collegii den 1 dennes till Konungens Befallningshavande avlåtne skrivelse, kommer att härstädes förrättas tisdagen den 13 nästl. april kl. 11 f.m., bliver till den minstbjudande upplåtit levereringen av följande, för innevarande års bevärings-, regements- och rekrytmöten vid Kongl Bohus Läns regemente, erfoderlige proviant-persedlar, utgörande ungefär 955 lispund mjukt bröd, 1169 kannor ärter, 851 kannor korngryn, 215 lisp. rågmjöl, 118 lisp. färskt, 170 lisp. salt- och 78 lisp. torrt kött, 33 lisp. salt- och 25 lisp. torrt fläsk, 147 lisp. sill, 26 lisp. smör och 30 lisp. koksalt, jämte nödig kolved och lägerhalm, vilket allt å Backamo mötesplats vid Uddewalla bör levereras å de tider, som därföre framdeles komma att bestämmas; Och varda villkoren härföre vid auktionstillfället närmare bestämde.

Götheborgs Lands-Contoir d. 22 MARS 1830.

På Landshövdingeämbetets vägnar:
O.H. Holmgren. Carl Engelblom

Till salu:
Till salu finnes den av nu mera avlidne grosshandlaren P. Wikström i livstiden hos Rikets Höglofl. Ständers Bank pantsatte fasta egendomen under N:o 92 och en del av N:o 94 i staden Uddewalla vid hörnet av Drottning- och Norra Hamngatorne med därtill hörande utmarksandelar. Denna egendom består av:

1:o Ett grundmurat stenhus av 2:ne våningar, med därunder varande 7 bjelkekällare eller magasiner, undre våningen innehåller förstuga, sal, 4 rum och kök med enkel spis och bakugn jämte skafferi och kontor, samt övre våningen sal, 4 rum och kök med dubbels spis och bakugn tillika med skafferi och kontor. Alla rummen äro målade, försedde med gipstak, fönsterlufter med stora rutor och porslinskakelugnar med mässingsdörrar, samt en del av rummen med deur battants och en del med helfranska dörrar de förra med instuckna lås, mässingsknappar och stora förgyllda skyltar.

2:o En stenhusbyggning, innehållande 2:ne rum, bestående av brygghus med dubbel spis, bakugn och inmurad kopparpanna samt drängkammare.

3:o En byggning av stolpvirke och bräder, täckt med bräder och tegel, indelt till fähus med 3 båsrum, 2:ne vedbodar och 2 avträdesrum med gödselkista.

4:o En byggning av stolpvirke och bräder, täckt med bräder och tegel, innehållande en saltbod och ett stall med 2 spiltrum samt golvlagd vind, samt;

5:o En vagnbod av stolpvirke och bräder täckt med bräder och tegel.

Och varder till hugade spekulanters underrättelse tillkännagivet, att berörde egendom vid dess pantsättning i banken, år 1820, var av Magistraten i Uddewalla uppfattad efter revenuen till 9400 R:dr och efter saluvärde till 9000 R:dr samt brandförsäkrad i Allmänna Brandförsäkringsverkets då varande stadsfond till 10 358 R:dr 3 sk. allt Banco, men sedermera, vid den på Bancostyrelsens begäran år 1827 därå anställde saluvärdering i anseende till den inskränkning handeln här i orten undergått och därav föranledde penningbrist, upptagen till endast 5000 R:dr Banko, för vilken summa den också blivit försäkrad i Städernas allmänna Brandstodsbolag: att köparen, vilken bör avlämna behörigen verifierad borgen för köpevillkorens uppfyllande, får såsom lån behålla den köpeskilling, han erbjuder, såvida den samma varder av Bancostyrelsen godkänd och antagen, med förbindelse, att årligen erlägga sin procent därå, varav fyra procent efter Banco-metod beräknas, som ränta å lånets återstod, efter senast skedd inbetalning och resten avföres på kapitalet, varigenom hela skulden så till kapitalet som ränta bliver likviderad på 28 år; och slutligen, att skrifteliga förseglade anbud å förenämnde egendom, böra senast innan instundande april månads utgång till Herrar Bancofullmäktige ingivas.

Stockholm av Bankens Cansellie den 27 febr. 1830.

________________

Diverse:
Undertecknad har stannat som entreprenör för skyldigheten att utgöra gästgivareskjutsen för detta samhälle, tager sig friheten insinuera hos de resande en beskedlig hantering och köring av dess hästar, samt hos de av samhället, som emottaga och logera resande, att icke rekvirera skjuts på annat ställe än hos mig, varest fås goda och säkra hästar, samt bekväm åkedon av vagnar och kärror efter önskan.

Bo Natt och Dag.


TORSDAGEN DEN 8 APRIL 1830

(Auktion: Frälsehemmanet Ödsmål auktioneras ut. Beskrivning av egendomen)


TORSDAGEN DEN 15 APRIL

Uddewalla. Förleden vecka hava några fiskareskutor till Mollesund infört ett förolyckat fartyg. Som det säges, har det funnits kantrat i öppna sjön, lastat med trävaror; skeppet skall vara norskt, och vid namn Ambrosia.


TORSDAGEN DEN 22 APRIL 1830


Uddewalla. Straxt sedan isen allmänt var i här utom kring belägna skärgård uppbruten, inkommo på en dag 2:ne smärre båtar med småsill, varav den ena innehade så kallad skarpsill, mycket fet.
_______________

Som Magistraten haft tillfälle erfara, att några av stadens handlande med packning och vrakning av till staden ankommande sill, fisk och annat lakegods (?) icke iakttaga vad vrakareinstruktion d. 28 september 1754 föreskriver, alltså att enär jämväl med stadens nya reglering Packaretorget försvunnit, har Magistraten på det å ena sidan stadskassan icke må förlora sin tillståndiga rätt och å den andra köpare och säljare av sådan vara äga den säkerhet i handel, som vederbör, funnit nödigt göra följande tillägg och förändring uti ovanberörde instruktion, nämligen:

1:o Åligger det var och en, då sådant gods, som bör vrakas och packas, till staden ankommer, att genast vid tre R:dr 16 sk. Banko vite anmäla sig hos stadens edsvurne vrakare, Handlanden Herr H. Walcke, till den åtgärd med godset, som på Magistraten ankommer.

2:o Vrakning och packning av omberörde gods skall hädanefter ske nedanom såkallade Sjöbommen, där sådant gods skall uppläggas och förbliva tills därmed föregått vad 6§ uti ovanberörde vrakareinstruktion i övrigt föreskriver. För åsidosättandet härav, bestämmes ett vite av tre R:dr 16 sk. Banko.

Detta jämte vad förenämnda instruktion och förklaringar däröver innehåller, som genom denna kungörelse ej finnes ändrat, länder vederbörande till obrottslig efterlevnad intill dess annorlunda kan bliva förordnat.

Uddewalla Rådhus d. 24 MARS 1830.

Borgmästare och Råd
____________

Till nu instundande terminer vid Gustafsbergs Hälsobrunns- och Havsbadsinrättning, som tager sin början den 1:ste nästinstundande juni, bliva på landeriet Emaus, 1/8:dels mil från staden, och lika distans från Gustafsberg beläget, flera ordentligen möblerade rum, passande för familjer, såväl som enskilda personer, att få hyra; stallrum såväl som vagnslider finnes tillräckligt. Hästar kunna även bekommas, om så åstundas. - Spisning gives uti en appart byggnad, och serveras så väl vid slutet bord, som portionsvis; viner m.m. allt lämnas till facilaste priser.

Uddewalla d. 21 april 1830.
Martin Busck

____________

De kvarnägare, som försummat att låta justera sina mått, mål och vikter inom året, eller den tid Kongl Författningarna föreskriva, påminnes, att låta verkställa den inom den 5:te nästkommande maj, såvida policen undvikas vill.

Uddewalla d. 19 april 1830.

J.E. Koch, justerare


TORSDAGEN DEN 29 APRIL 1830

Till salu:

Huset n:o 83 vid Norra Hamngatan är till salu för billigt pris och på förmånliga betalningsvillkor, varom underrättelse kan träffas med

M. af Christiernin


TORSDAGEN DEN 6 MAJ 1830

Diverse:
En Fru, som med eget åkdon nästa lördag, d. 8:de dennes, avreser till Göteborg, önskar ressällskap av något bättre fruntimmer, mot deltagande i halva skjutsen.

Anmälan torde ske hos urmakaren Sandblom.

_____________

Vid Kongl. Nummerlotteriets 962:dra dragning d. 28 april, utkommo numren: 16, 24, 89, 38 och 39.


TORSDAGEN DEN 13 MAJ 1830

Återigen har en rik godsägare, Christian Krok, av svensk härkomst, avlidit i Amerika, utan bröstarvingar, och testamenterat sin förmögenhet till i Sverige boende släktingar, bland vilka den avlidne i sitt testamente nämnt en bror Joh. Peter, som vid hans avresa till Holland 1815 var bokhållare eller kassör på något större handelskontor i Stockholm.

TORSDAGEN DEN 17 JUNI 1830

Uddewalla. Under den nordostliga stormen i förra veckan ha åtskilliga olyckor timat bland fiskare uti häromkring belägna skärgård. Efter någon dags klart väder, och sedan stormen lagt sig, lämnade några av detta alltid strävsamma folk med sina fiskbåtar Sverige under en gynnsam landvind. När de knappt hunnit Jutska grunden, uppväxte den till storm, i den riktning, att de hade motvind så väl till Sverige, som Norige. (Upplysningsvis nämnes, att på denna sida av Jutland ej finnes någon hamn, utan lång utgrund; farlig under stormar för grundbrytningen, ifall något fartyg kastas för nära densamma.) Här var för dessa ej annat att göra, än vad de kalla, rida över, d.v.s. med ankaret i botten och fällda master på liv och död förbida stormens stillande. En sådan båt från södra Grundsund hade förlorat 3 man, och andra båtar där och på Fiskebäckskihl lillbåten och något av sitt redskap. Vid dessa underrättelsers ingång voro några av de utgångna fiskbåtarna ännu ej hemkomna.

TORSDAGEN DEN 1 JULI 1830

Stadens tomtägare bliva härigenom ålagde, att inom d. 6 nästkommande juli, hava sine tilldelade vägstycken satte i lagligt stånd; kommande syn att förrättas å Södra vägen onsdagen den 7:de i nämnde månad, kl. 2 e.m., å Norra vägen dagen därpå vid lika tid, och å den Östra vägen samma dag, kl. 4 e.m. Skulle någons vägstycke icke bliva godkänt vid synen bestämmes därvid det antal lass av sand eller grus, som ytterligare böra påföras, och vilka icke få utspridas förr, än vid förnyad syn blivit utrönt, att väghållaren fullgjort åläggandet. I landsvägen befintlige stenar böra borttagas samt landsvägsdikena upprensas. De tomt- och ängägare; som tillhöra att underhålla vägarne till Ramnered och Norra utmarkerne, böra jämväl gå i befattning med deras ståndsättande inom d. 10:de i nästa månad, då syn å dem kl. 8 f.m. kommer att hållas.

Till salu:
En ladugårdsbyggnad av timmer till största delen brädklädd, rödmålad med tegeltak, brandförsäkrad för 400 R:dr Banko och 3:dje årets avgift betald; varandes byggnaden att bese på tomten N:o 260 i staden. Ävenledes en lada och loge av stolpvirke och bräder, med tegeltak, på doktor Rabes äng utom Södertull. En täckt vagn med gaffel och stång.

Adress i Boktryckeriet.

Diverse:
De änkor, som äro berättigade att uppbära årliga arrendet för Brattska ängen, äga att anmäla sig hos undertecknad, därvid pensionsbreven böra företes.

Uddewalla d. 29 juni 1830.

M. Bagge

För dem vilka nattetid behöva anlita mitt apotek, finnes en klocksträng till höger om trappan, vid pass ett kvarter från dörrposten.

F.G. Björklund

För någon tid sedan bortstals på en båt, liggande vid Watterland en järnlänk med små ovala öglor. Den som samma tillrättaskaffar eller upptäcker tjuven, undfår hederlig vedergällning av

C.F. Jonsson

boende i J.P. Ljungströms hus


TORSDAGEN DEN 8 JULI 1830

Uddewalla. Herrar Pettoletti lära i början av nästa vecka anlända hit för att giva concert. Enligt de underrättelser man har från Götheborg, där de sist låtit offentligt höra sig, skall deras färdighet på guitarre (ehuru detta instrument, för concerten är föga passande och i allmänhet mindre gynnat) vara förträfflig. De hade och där den den 9 juli ett auditorium av 200 personer.
____________

Ända tills i förliden vecka fortfor den regniga och kyliga väderleken; men nu tyckes sommaren ha intagit sin plats, vadan och bekymret här över en total missväxt för närvarande är hävt.
_____________

Auktion:

Torsdagen d. 15 dennes, klockan 10 f.m., försäljes genom auktion, som hålles på börsen, pistolsmeden Fogelins förut ägda hus och tomt N:o 73 vid Aspelundsgatan; vilken fastighet, i fall antagelig köpesumma ej bjudes, vid samma tillfälle kommer, på ett års tid från nästkommande Michaeli, att borthyras.

Diverse:

Natten mellan den 3 och 4 dennes, hava tjuvar, genom inbrott i stall och stallkammare på landeriet Christineberg bortstulit följande persedlar, nämligen: En stor järnstör; en såkallad kofot av järn; 2:ne hamrar; 12 st. gamla hjulskenor, en mindre såg, ett par av fyra parter sammansnodde schais-tömmar med slitremmar av läder, två par arbetstömmar, 2:ne betsel, bukjordar, bärremmar och ryggstycken till 5 par selar; 2:ne tömsståndare av mässing, ett borstskaft av järn, en stallsax, en hästskrapa, en borste och en stallkam, m.m. Vilka persedlar härmed efterlyses, och utfästes till den rättsinnige, som kan upptäcka tjuven samt allt eller något av stölden återskaffa, en belöning av 3 R:dr Banko. Skulle persedlarna vara sålda eller pantsatta inlösas de av mig.

Christineberg den 5 juli 1830.

A. Landén
____________


En tysk fru, som för kort tid sedan är flyttad hit till staden, och giver grundlig och fullständig undervisning på klaver och fortepiano, även uti ritning, önkar sig timmevis några flickor till undervisning uti dessa ämnen. Vidare underrättelse i Boktryckeriboden.
_____________

På Jacobsberg, att få hyra till nästa Michaeli, 2:ne överrum med kök.


TORSDAGEN DEN 15 JULI 1830

Vägsyner äro utsatta att hållas nästa torsdag d. 15 dennes, nämligen: på Södra vägen kl. 8 f.m., på den Östra kl. 3 och på den Norra kl. 4 e.m.; varvid bör vara fullgjort vad som vid förra synerna blivit föreskrivit. De vägstycken, som då icke äro i laga stånd, komma vid tillfället för iståndsättandet att upplåtas till den minstbjudande genom entreprenadauktion, varefter kostnaden utmätes hos tomtägare. Efter det synen blivit slutad å Norra vägen, anställes syn å den indelta utmarksvägen från tegelbruket intill Dalarne; och som vid i dag därå anställd syn, högst få påbörjat väglagning, så stadgas ett vite av 2:ne R;dr Banko, vartill den tomtägare gör sig förfallen, som icke inom den 15:de dennes har gått i befattning med sitt vägstyckes iståndsättande.

Uddewalla Rådhus d. 10 juli 1830.
Borgmästare och Råd.

TORSDAGEN DEN 22 JULI 1830

Uddewalla. Vid meddelandet, att en rik godsägare vid namn Christian Krok avlidit i Amerika (se Uddewalla Weckoblad N:o 19) yppade sig här i orten straxt en arvspretendent; men man ansåg underrättelsen här då mera tvivelaktig än sann. Nu sedan den vunnit mera stdga, vill man upplysningsvis närmare nämna arvspretendenten: Olaus Krok, f.d. salteribokhållare, boende på Tjörn, har varit gift tvenne gånger, och med första giftet hade han sönerna Johan Petter, Olof och Christian. Den senare, någon tid engagerad i Stockholm, reste därifrån, utan att hans bror J.P. Krok, som även då vistades där, eller hans far här visste därav, år 1814 som matros till Holland, varifrån han, omkring 5 år därefter, skrev till sin far och berättade sin resa och sin föresats, att resa ännu längre bort, och att han ämnade återkomma om några år till sitt fädernesland, som han hoppades, enligt ordalydelsen i brevet: "bättre karl än han for därifrån". Efter denna tid har Krok ej haft någon underrättelse från sin son, utan ansåg honom som död: vilket och en del svenska tidningar nu annonserat, men.....som rik plantageägare. Olaus Krok, nu över 60 år gammal, har medelst sin arbetsamhet förut varit välmående, men genom en eldsvåda, som förorsakade honom betydlig förlust, en ofördelaktig konjunktur (sedan sillen lämnat våra stränder), därjämte flera barn med sin senare ännu levande hustru, är han nu i mindre fördelaktiga villkor. Efter all sannolikhet lärer han vara den äkta svenska Kroken, som rättvist borde fånga, om ej det hela, åtminstone en del av det Boliviska Furstendömet.

_____________

(Inlämnat)

Efter uppmaning utav stadens Herr Borgmästare påförde hus- och tomtägare i vinte betydligt mycket gott fylle av grov sand på sina vägar - ytterligare innan syner skulle ske; allt detta oaktat, blevo alla utan undantag ålagda förbättra sina vägar; den Norra och Östra som utgör 3906 alnar med 3496 lass, Södra som utgör 5844 aln. med 34589. Således skulle 6954 lass framvisas på vågen inom några dagar, då ny syn var beramad. Av stadens invånare var en som för sina hus och tomter har på Södra vägen 534 aln., som skulle upphjälpas med 470 lass. Månne denne fullgjort befallningen?


TORSDAGEN DEN 29 JULI 1830

Uddewalla. Nu hava vi haft några dagars vackert väder, (själva sjusovaredagen höll sig torr; om det regnar på den dagen, spås vanligen sju veckors regn), och höbärgningen fortgår nu med all drift. Säden säges stå i allmänhet vacker. Emellertid har lantallmogen här i orten denna sommar, så allmänt här i staden behövt köpa säd, att konsumtionen därav gränsar, om ej till otrolighet, åtminstone till det ovanliga. Mycken skåns säd är här försåld jämte den kvantitet av spannmål, som fanns inom staden. Och man gissar här, sedan förra året väl ej gav ymnig skörd, men räknade ej heller någon total missväxt, att bonden förleden höst måste sälja för penningbehov, till betäckande av skatter, riksdagsmannaarvoden m.m., så att han nu måste köpa. Detta lämnar visst ej något tillfredsställande bidrag till historien om "landets välmåga och tilltagande flor".

Diverse:
Den som av mig till låns bekommit 3:dje delen av "Krusensterns resa omkring jorden", behagade samma skyndsammeligen återlämna.

A.R. Kullman


TORSDAGEN DEN 2 SEPTEMBER 1830

Uddewalla. Från Lilla Edet berättas den sorgliga händelse, att eld utbrutit söndagen den 29 sistl. augusti, omkring kl. 5 om morgonen, som i anseende till den starka stormen, härjade, oaktat all möjlig använd ansträngning till hämmande därav, till middagen. Cirka 40 hus hava blivit lågornas rov. Efter slutad släckning skall den olyckshändelse ha inträffat, att då omkring 50 personer, de flesta av Westgötha-Dahls Regemente, som lågo där på arbetskommando, foro över strömmen på färjan, denna sjönk av den svåra lastning och av strömmen fördes utföre fallet; alla omkommo, utom 3 personer som räddade sig - två, som man berättar, i det de liksom vadade utför fallet, och den tredje simmade till land.


TORSDAGEN DEN 9 SEPTEMBER 1830

Torsdagen den 23 september, kl. 10 f.m., kommer inför kurhus-direktionen, uti dess på härvarande sjukhus befintliga sessionsrum, att förrättas entreprenadauktion på bristfälligheter å lasaretts- och kurhusbyggnaderna, samt på mathållningen för nästkommande år, som börjar med den 1 november detta år, villkoren meddela undertecknad.

Uddewalla den 1 sept. 1830.

L.J. Holmer
Kurhus-syssloman


TORSDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 1830

Uddewalla. Då våra läsare utan tvivel hört omtalas den rättegång, som varit anhängig, såväl vid Sjötullsrätten härstädes, som vid extra tingsrätten på Qwiström, där den ännu fortfar, emot skepparna Pehr Öhnberg på Lysekihl och Benjamin Huss härstädes, för olaga seglation samt plundring av slupen Agnetha Catharinas last m.m., torde dock en närmare relation därom icke sakna intresse.

Skepparen Pehr Öhnberg på Lysekihl, borgare i Kongelf under detta namn, betingade i Mars månad innevarande år skepparen Benjamin Huss att vara sig följaktig till Dannemark, för att där, såsom styrman, gå ombord uti ett, i Stege liggande, av Öhnberg infört fartyg, slupen Agnetha Catharina om 34 ½ danska kommersläster, med vilken slup en resa skulle företagas från Stege på Möen till Bergen i Norrige. Avresan från Sverige skedde i slutet av sagde månad uti en mindre båt, utan att besättningen, som bestod av Pehr Öhnberg, Benjamin Huss, Peter Petersson, Mathias Petersson och And. Jonsson, varken var mönstrad eller med pass försedd. Vid ankomsten till Stege den 10 sistl. april eller påskafton, anmälde Öhnberg för Huss, att sedan Öhnberg stod som skeppare på slupen Vänskapen, vilken även låg vid Möen, kunde han icke i samma egenskap vara synlig å Agneta Catharina; varför, sedan Hans And:son Lycke, som även var följaktig till Stege, emottagit slupen Vänskapen såsom skeppare, det ombyte skedde, att Huss lät anteckna sig såsom styrman på samma fartyg, under namn av Peter Nilsson.

Sedan nödige skott blivit i Agneta Catharina i ordning satte, börjades lastningen i Stege 6 á 8 dagar efter ankomsten dit. Lasten, som intogs dels i Stege och dels en halv mil därifrån på Möen, skulle bestå av 400 tunnor vete, 200 tunnor korn, 100 tunnor ärter, 10 tunnor vicker, 370 Lu Hwetemjöl, 30 Skepp. 4 Lu Tågwirke, 37 Skepp. 18 Lu rökadt fläsk, 120 stycken dräll, 2 st. Rawenduk, 10 st. Holl. Lärft, 48 st. bästa Petersb. Segelduk, 9 Lu Sålläder, 100 st Kalfskinn, samt 900 st. saltade Kohudar.

I svit härmed bör anmärkas, att det ena Connoissementet, tecknat av Benjamin Huss till F. Frellsen i Stege är daterat den 13 April, eller 3:dje dagen efter ankomsten, och att enligt detsamma, utom 100 t:r Hwete, 17 S:U 18 L:U 1 U Hampa, allt det öfriga skulle på denna korta tid wara i Agneta Catharina intaget, änskönt lastning först bölrjade den 16 eller 18 April; äfwensom, att utklareringen i Stege skedde först den 28 April; att i mätbrefwet af samma dato Huss står såsom Skeppare, och Pehr Öhnberg såsom Redare; att detta fartyg icke hade Swenska documenter, likaledes, att i Danska folkpasset, dateradt den 28 April, Öhnberg stod såsom Styrman under namn af Pehr Nilsson. Afseglingen från Möen skedde den 1 Maj, och den 5 klarerades i Helsingör. Den 8 Maj, efter det Öhnberg manat Lots med Dansk flagga, inkryssades i Lysekihls hamn under Swensk, ehuru winden war god till Bergen; - och har Huss uti anmäld protest uppgifwit ändamålet dermed wara att anskaffa Swenska documenter till Slupen Agneta Catharina.

Sedan fartyget legat der i 13 dagar, under hwilken tid Öhnberg dels skiljt ifrån sig Jungmannen Mathias Pettersson och Kocken Anders Jansson, samt i deras ställe endast antagit en man Mathias Andersson, och dels utlossat Spannemål, Tågwirke, Hampa, 2:ne Segel, några block och gammalt jern, skedde afseglingen den 21 Maj; resan fortsattes tills den 23, då Öhnberg anlöpte Fläckerö i Norrige, hwarest han, efter att hafwa jemte Huss warit i Christiansand och der af Reinhardt et T. uppburit 25 Sp:dr och sedan Lotspenningarne blifwit betalte med 12 famnar 8 tums nära nytt ankartåg, som afkapades, utseglades derifrån samma dags eftermiddag, lemnande till Lotsarne att i land föra och förwara resten af det kapade ankartåget. (Forts.)

Inlemnadt:

Då bemödandet att hjelpa och i möjeligaste måtto bistå de nödlidande både när och fjerran, så förmånligt synes utmärka närwarande tid, torde det ej wara olämpligt, att till behjertande anmäla de olyckliga, som wid olyckan på Eldswådan på Lilla Edet den 29:de i förl. månad förlorade Hus och Egendom. Hwad i detta goda ändamål kan insamlas har Redaktionen av detta Blad benäget åtagit sig att emottaga, till på stället organiserade Brandhjelps-Committée öfwersända, samt i Weckoblad redowisa.

I anledning af ofwanstående will Redaktionen tillika hafwa anmält till behiertande de wid Eldswådan på Lilla Edet drunknade Soldaternes (48 man af Westgötha-Dahls Regemente) efterlemnade hustrur och barn, hwilka i olyckstillfället beröfwades Makar och Fäder, och äfwen nästa år äro huswilla. Resp. Gifware täcktes derföre bestämma, till hwilka deras gåfwor skola aflemnas, antingen till de brandskadade eller de drunknades enkor och barn. - Något widare förespråk wid denna uppmaning anser man öfwerflödigt; olyckshändelsen är bekant, och wittnar tillräckligt om de olyckliges behof af allmän wälgörenhet.

Auktion:
Lördagen d. 25:te dennes, kl. 11 f.m., upplåtes genom Entreprenad-Auktion, som hålles inför Magistraten, lefwerering af Wed och Ljus, för Brandwaktens behof jemte upplysningen af Stadens allmänna Lycktor under instundande mörka årstid.

Uddewalla Rådhus den 13 September 1830.


Genom Entreprenad-Auction, som hålles hos Fattig-Försörjnings-Directionen å Rådhuset Onsdagen den 22 dennes kl. 10 f.m., upplåtes till den minstbjudande lefwerencen för Inrättningens behof under 1 års tid från den 1 nästkommande October räknadt, af: Rågmjöl, Kornmjöl, Hafregryn, saltadt Fläsk, Ärter, Mjölk, Dricka, Sill, Salt, Wed och Ljus; allt med de willkor som wid Auctionstillfället uppgifwas; Och kunna förseglade Anbud, å en eller flera af förenämnda Articlar, intill Auctionens slut inlemnas.

Uddewalla den 6 Sept.1830.

Å Fattig-Försörjnings-Directiones wägnar

M. Bagge

Torsdagen den 23 September, kl. 10 f.m., kommer inför Curhus-Directionen, uti dess på härwarande Sjukhus befintliga Sessions-Rum, att förrättas Entreprenad-Auction på bristfälligheter å Lazaretts- och Kurhus-Byggnaderne, samt på Mathållningen för nästkommande år, som börjar med den 1 November detta år, wilkoren meddelar undertecknad. Uddewalla den 1 Sept. 1830.

L.J. Holmer
Curhus-Syssloman


Till salu:

På Majore-Berg, ett par fuxiga Wagnshästar, deraf den ena wäl inriden, samt en Jagtwagn med Souflette, som är att bese, och om priset erhålla upplysning på stället.

Diverse:
För någon kort tid sedan upphittades straxt norr om Gästgifwaregården Herrestad, ett par Fruntimmers Silkeshårlockar, hwilka ägarinnan, mot hittelön och intimationskostnadens erläggande, kan återfå i Boktryckeriboden.

TORSDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1830


Uddewalla. (Forts. fr. föreg. N:r). Natten till den 24 Maj, emellan kl. 11 a 12, då Huss tagit rodret från Mathias Andersson, såsom båda hafwande sin wakt på däck (Öhnberg och Peter Petersson woro under), skulle Mathias Andersson känna på pumpen och fann deri 1½ fots watten. Då han fann detta högst owanligt, emedan fartyget, den tid han warit ombord, icke nehöft mer än wanlig pumpning, purrades Peter Petersson, som genast uppkom och war Mathias Andersson behjelplig att pumpa. Öhnberg uppkommer en liten stund derefter. Pumpningen fortsattes nära 4 timmar, under hwilken tid wattnet icke kunde förmärkas synnerligen tilltaga; men emot slutet af denna tid, hwarunder Öhnberg flera gånger warit nere i aktern af fartyget och åter uppkommit, tilltog wattnet med mera häftighet; och sedan Öhnberg någon tid derefter äfwen gått ned i förn af Agneta Catharina, hwarunder pumpningen mede all kraft fortsattes, och derifrån uppkommit, befallde han, då all pumpning syntes förgäfwes, att båten skulle utsättas. Detta werkställdes genast och knappt war besättningen i båten innan Agneta Catharina sjönk så hastigt den 24 Maj kl. 11 a 12 f.m., att Petter Pettersson, såsom den siste ombord war nära att derwid omkomma. Något kläder skall wara det enda, besättningen kunnat berga, alla Documenter samt Journalen lära förkommit.

Uti Skeppsbåten bärjade sig besättningen och hann sluteligen nya Hellesund, derifrån den till Lysekihl återkom med Engelske Hummer-Huckerten Liberty, tillhörig James Huward, förd af Skepparen Steffen Russel.

Från Lysekihl begaf sig Öhnberg, jemte Huss, Petter Pettersson och Mathias Andersson till Strömstad, hwarest Huss den 1 sistl Juni afgaf sin Sjöförklaring, bewittnad af Styrman Pehr Nilsson, Jungman Mathias Andersson och Matrosen Petter Pettersson, som ock kallar sig Slut, och war i denna sjöförklaring icke uppgifwet, att Fartyget warit inne uti Lysekihl och Fläckerö.

Sedan, i anledning af inkommen rapport, Skepp. Huss och Öhnberg blifwit till Sjötulls-Rätten härstädes instämde till answars ståndande för olaga seglation och lossning, och Reinhardt et. Comp. i Christiansand, på de misstänkta uppgifter som Öhnberg och Huss der lämnadt rörande Agneta Catharinas last, - samt, med anledning af derefter, till dem derefter, till dem ingångna underrättelse, att detta fartyg, dagen efter utgåendet från Fläckerö, sjunkit o godt wäder, - funnit sig föranlåtne derom underrätta Assuradeurernas Ombud i Götheborg, låta desse, genom wederbörande actor, till extra Tings-Rätt inkalla Huss och Öhnberg under påstående: att de skulle answara, dels för det de, utan bewisligt nödtvång, afwikit från sin i Assuransbrefwet utsatte resa; dels för plundring af Agneta Catharinas Last; dels för att de afgifwit och beswurit, under oriktiga namn, en uppenbart falsk sjöförklaring, äfwensom, då alla omständigheter tillkännagifwa, att skadad och mindre Last blifwit i Agneta Catharina intagen än som är försäkrad, samt att Fartyget, om icke genom bewisligt fullt uppsåt af menniskors åwerkan, dock genom den gröfsta wårdslöshet och försummelse, blifwit försatt, de tillika måte göra reda i desse hänseenden eller stå till answar.

Under desse måhls behandling har Öhnberg föregifwit, att han köpt Agneta Catharina af H. D. Hauman; att han är ensam ägare deraf; att han anmodat F. Frellsen försäkra detta Fartyg endast till 500 R:dr R:gs, en summa som han derå war skyldig, och att, enligt dess föregifwande wid Tingsrätten, Assuradeuererne äro honom helt okände; likwäl har Öhnberg sedan erkännt, att han anmodat Åhman och Glörfelt i Helsingör, försäkra nämnde fartyg till 3,500 Mark Hamb. Banco, som och blifwit werkstäldt.

Såsom skäl, hwarföre Öhnberg i Danska folkpasset kallat sig Pehr Nilson och beswurit Sjöförklaringen under detta namn, föregifwer han, - dels att han blygdes att under sitt rätta namn fara som Styrman å ett Fartyg, hwartill han sielf war Redare; dels att hans far heter Nils, och dels att det å Lysekihl fanns en annan med namnet Öhnberg, hwaraf, genom misstag på namn, obehagligheter för Pehr Öhnberg, uppstått; - likwäl erkände Pehr Öhnberg att den andre Öhnberg redan förlidet år aflifit, likasom om något olagligt derihenom wara begånget, medelst sjöförklaringens beswärjande under namn af Pehr Nilson, det han icke förstod, wore han willig derföre underkasta sig det answar Lagen i så fall bestämmer.

(Fortsättes.)

Handl. Anders Daniel Zachau, död i Uddewalla d. 20 Sept., i en ålder af 43 år, 7 månader 23 dagar.

Auktion:
Lördagen d. 25:te dennes, kl. 11 f.m., upplåtes genom Entreprenad-Auktion, som hålles inför Magistraten, lefwerering af Wed och Ljus för Brandwaktens behof jemte upplysningen af Stadens allmänna Lycktor under instundande mörka årstid.

Uddewalla Rådhus den 13 September.
Borgmästare och Råd


TORSDAGEN DEN 7 OKTOBER 1830

Waxkabinett,
bestående av H.M. Konungen av Swerige, samt Kongl. Familjen, en historisk grouppe av Konung Karl 12:te jämte flera märkvärdiga män, i kroppsstorlek, ävensom en intressant grouppe föreställande Kejsar Napoleon på sin sjuksäng på ön S:t Helena, med sin omgivning - utförligare lämnar affischen - visas nästa söndag den 10 dennes, från kl. 10 f.m. till 9 e.m., för första gången, och slutas dess förevisande om åtta dagar.

TORSDAGEN DEN 14 OKTOBER 1830

Uddewalla. Man har i de senare åren ryktesvis hört omtalas röverier, som skola ägt rum på gatorna härstädes de mörka aftnarna, även med en och annan våldsammare behandling; men sällan har något offentligt åtal därå kunnat göras, dels emedan färdigheten hos dessa ficktjuvar lärer vara tämligen nära i likhet med deras mönster: Cartouche, Lasse-Maja och dylika, och dels emedan de rövade, kanske en och annan med en inre förebråelse över, att hava tagit sig några snapsar för mycket i staden, rest hem, döljande sin förlust och svedan av den undfångna sparken eller kullbyteringen. I förrgårsafton, straxt efter solens nedgång ägde ett dylikt röveri rum. Vi vilja låta den rövade, en gammal munter lantman, själv berätta. Han tycktes mindre vara ledsen över det han förlorat, än av den obehagliga känslan, att det skett, som han uttryckte sig, "inom en hederlig stad". Hans muntliga berättelse lydde så: "Jag var gången upp till torget till min son, som hade någon säd att sälja; därifrån gick jag tvärgatan ned förbi Lagman Westerdahls hus och tog av på långgatan, för att gå åt norra delen av staden; mittför Rådstugubakbyggnaderna (denna del av samma gata är på båda sidor endast bebyggd med uthus) mötte jag, som jag tyckte, en herre; i det han kom nära mig, fattades jag bakifrån av en annan; i samma ögonblick ryckte den framför mig varande upp rocken, som var tillknäppt endast med ett par knappar, under det han tillfrågade mig, "skall du gå till handlanden Thudén; "härpå svarade jag, "vad har I med det att göra:" och härunder, med ljungeldens fart, tog han plånboken i bröstfickan. Båda sprungo nu in på Rådstugugården; jag sprang efter ropande: "tjuvar! de har stulit min plånbok!" Vid mina upprepade rop tillkom Källarmästare Ahlbom; men oaktat all gemensam eftersökan förblevo de oigenfunna. Plånboken innehöll cirka 6 R:dr R:gs och några dokumenter. - - Vi hava givit offentlighet åt ovan anförda i den dubbla avsikt: önskan att det måtte lyckas vederbörande att kunna upptäcka dessa bovar, och: åtvarning åt en var, att sorgfälligt bevara sina plånböcker.


TORSDAGEN DEN 4 NOVEMBER 1830

Uddewalla. Vid valet till Directeur vid Gustafsbergs Barnhus-Inrättning den 30 sistl. oktober, valdes Herr Grosshandlare Engelke.


TORSDAGEN DEN 11 NOVEMBER 1830

Emellan Elseberg och Boktryckeriet förlorades den 10 dennes om morgonen en infanteriofficers epaulette; då den på förstnämnde ställe återställes, ersättes hittelön.

______________

Ett bättre fruntimmer, som nästa lördag avreser till Götheborg och har eget åkdon och häst, önskar ressällskap dit; adress på Boktryckeriet.


TORSDAGEN DEN 18 NOVEMBER 1830

Uddewalla. I anledning av berättelserna om de inbrottsstälder som timat här i staden och trakten häromkring, synes det som om ett tjuvband här i orten organiserat sig, för att på vad sätt och villkor som helst skaffa sig vinterföda. Således berättas från Foss Prästgård, att, under det tjuvarna där fortsatte sin industri under uppbrytande av flera skåp- och byrålådor, de noga åtskilt vad de ej ansågo värt att medtaga; att de varit beredda på allt, kan man döma av de i förstugan och trapporna av förposterna efterlämnade duktiga knölpåkar; de i rummen nästintill sovande, endast fruntimmer, skatta sig lyckliga i olyckan, att de ej blivit väckta, och därigenom möjligtvis sökt hindra stölden; då det säkert kommit att taga ett tragiskt slut.

_______________

Enligt rykten här i staden, skall, man nattetid ha sett utklädda personer vandra ikring på gatorna; ännu har det dock ej lyckats vår polis, att fasttaga någon av dem, som driva detta ofog eller självsvåld: - om det ej skulle hava något annat ändamål! - för att befordra dem till bekännelse och näpst.

TORSDAGEN DEN 25 NOVEMBER

Uddewalla. Vid sammanträdet på Rådhuset igår av stadens husägare och hyresmän beslöts, att nattpatrull av 6 personer varje natt, härifrån till MARS månads utgång, skulle turvis utgöras. Frågan väcktes ock i tillfället om en bestämdare polisförfattning, vilken ock synes vara av nöden, till befrämjande av ordning och säkerhet.

_____________

Tillkännagives att handelsbokhållaren Johan Otto Colling avled i Uddewalla den 22 november 1830, uti en ålder av 36 år och 9 månader.


TORSDAGEN DEN 9 DECEMBER 1830

Uddewalla. Enligt rykte, skall man på landet, söderut härifrån, ha kommit på ett tjuvbo: 4 man- och en kvinnsperson skola vara gripna och rannsakning med dem lärer vara anhängig, som det uppgives, vid tingstället Swansund, berättelserna därom är olika; men vi hoppas i nästa nummer kunna avgiva tillförlitliga meddelanden.


TORSDAGEN DEN 16 DECEMBER 1830

Uddewalla. Angående rannsakningen vid tingstället Swanesund med de häktade, för stöld misstänkta, personer, som vi i föregående nummer omnämnde, uppgiver protokollen över rannsakningen, som vi haft tillfälle att genomläsa, huvudsakligen följande: Målet är en fortsatt rannsakning, i anledning av stölden den 29 sistlidne JANUARI hos änkan Petrés på Gård (se efterlysningsannonsen i N:ris 6, 7 och 8 av detta blad) ....................
_______________


Änkefru Maria Holst död i Uddewalla d. 6 December 1830, i en ålder av 74 år, 10 mån. och 5 dagar.


TORSDAGEN DEN 30 DECEMBER 1830

Uddewalla. Ehuru kort före Jul väderleken var varierande, ömsom töväder och ömsom snö med frost, segrade dock det senare, och vi hava ett tämligen gott slädföre; men ännu äro ej Dahlsjöarna tillräckligt frusna, att kommunikationen med de större skogstrakterna därifrån är börjad. Ved är för närvarande den huvudsakliga tillförseln. Luften är för det mesta mulen.

FREDAGEN DEN 7 JANUARI 1831

Uddewalla. Under förflutna året 1830 hava inom Uddewalla stads församling blivit födda: Mankön 41, Qwinkön 52, summa 93; oäkta Mk 2, Qk 7, summa 9; dödfödda Mk 1, inalles födda 103. Döda ..............forts


FREDAGEN DEN 14 JANUARI 1831

Tillkännagives, att Jungmannen Lars Storck, vådligen omkom på de Engelska bankarna den 24 december 1830, i en ålder av 20 år, 5 månader och 24 dagar. Vilket på detta sätt vänner och bekanta tillkännagives.

Kungörelser:
Att 2:ne barnmorsketjänster här i staden äro lediga, varder härmed tillkännagivet för hugade sökande, vilka äga att anmäla sig hos Magistraten inom nästa FEBRUARI månads utgång. Ordinarie löner för de fattiges betjänande utan betalning är 50 R:dr B:ko för dem vardera och kan en i sänder vid vissa tillfällen få vistas på landet. Uddewalla Rådhus den 10 JANUARI 1831.

Borgmästare och Råd.

Diverse:

Fredagen den 7 JANUARI 1831 förlorades mellan Kapellebacken och Bodelebro, ett knyte, innehållande en silkesduk, en bomullsschalett (?), en ny florshuva, ett par handskar och en näsduk. För tillrättaskaffandet lovas vedergällning, då sådan anmäles boktryckeriet.


FREDAGEN DEN 21 JANUARI 1831

Uddewalla. I förrgårs vid Allmän sockenstämma härstädes gillades allmänt fattigförsörjningsdirektionens projekt, att på landet bortlega fattighjonen; entreprenadauktion i detta avseende hade redan försiggått, och det beräknas, att genom denna åtgärd omkring 6 á 700 R:dr Banko komma årligen att besparas. Det av fattigförsörjningsdirektionens upprättade formulär till kontrakt vid övertagandet av fattighjons underhåll med nödige kläder, innehåller att desse kristligen och med omsorg skola vårdas: att den därför överenskomna summan utbetalas af fattig


FREDAGEN DEN 28 JANUARI 1831

Uddewalla. (forts. och slut från föregående nummer). Detta samhälle ägnar sig nästan uteslutande åt minuthandeln, oaktat stället har många fördelar för anläggningen av manufakturverk. Den älv, som här slutar sitt lopp, har nära intill staden och dessutom på sträckan av en halv mil ovanom densamma många vattenfall; flera av dessa, så användbara de än äro, begagnas icke, och de övriga driva endast några mjölkvarnar, sågar och klädesstampar. Kommunikationen härifrån är förmånlig från sjösidan. Efter tre mils landväga transport har man Wenern och därifrån Götha Canal. Vem inser ej att, om dessa av naturen erbjudna fördelar begagnades av industrin, skulle en stor del av den arbetande klassen kunna få sin bärgning tryggad genom en varaktig källa till lönande arbetsförtjänst. Flera omständigheter hava utövat den högst menliga verkan på den forna livliga rörelsen och det enskilda välståndet inom Uddewalla samhälle: Branden 1806, järntransportens ledande genom Trollhättekanal till Götheborg, sillfiskets upphörande, därjämte de årlige avtynande finans- och näringsförhållandena, och man kan förundra sig, att detsamma existerar i det skick varuti det är; och detta torde vara ett ovedersägeligt bevis, att såväl flit i yrken som sparsamhet i hushållning där användes. Men som följd av de nämnda fördärvliga inflytanden saknas inom samhället penningar till utförande av några för orten gagneliga företag i manufakturväg; och var skall man väl uppnegociera dessa talismaner? Nationen har gjort och gör stora uppoffringar (skattebidrags både direkta och indirekta); men dessa åtgå till den alltjämts behövande statsmaskinen; av dem har ej hunnits bilda en allmänare fond, till belåning på villiga villkor och till uppgiven plan till industriella företag, eller uppmuntran till dylika. (De låneanstalter, som i detta avseende nu finnas, torde ej, efter vår tanke, motsvara detta ändamål; till dessa fordras säkra hypotekers, höga räntors, provisioners och forcerande inbetalningars utgörande.) Å en annan sida betraktat, våga vi, tyvärr! ej gärna enskilda låna sina penningar till manufakturföretag, så länge nationen så allmännt favoriserar allt utländskt och regeringsåtgärderna så ofta tyckas uttrycka samma favoritsystem (genom ombytliga ekonomiska författningar och hyllande av utländska intressen). Vid något högst offentligt tillfälle har blivit upptaget bland nationalrikedomarna det förökade siffertal i folkökningen, tabellcommissionen lämnar; - den däremot som uppmärksamt detaljerar och nedlåter sig att betrakta individuella förhållandena, erfar, som fäderneslandets vän, ej utan inre lidande, att en dylik folkökning ej lämnar något annat resultat, än en ökad hop av tiggare, lättingar och brännvinssupare, så länge individerna ej kunna fördelas på och anställas vid en flerfaldig och jämnare sysselsättning; och detta lär ej ske så länge industrin, med få undantag, ligger i dvala; - i denna sömn bliver den förmodligen nedsänkt så länge andan hos nationen är sådan den nu är; - och så länge bliver den som undgår ruin, eller ej helt och hållet är ett fattigdomens offer, alltjämt överhopad av även arbetsföra fattiga inom staten. -- Föreleden söndagsmiddag hade vi tillfälle att åskåda ett här ovanligt nöje, liknande de forna tornerspelen, likväl med den skillnad, att i stället för riddarnas, prövades här hästarnas styrka, nämligen en kapplöpning på isen straxt utanför staden. Tvenne priser av mindre värde utdelades av 2:ne av det täcka könet från staden, därvid ej heller springarna glömdes med i tillfället förtjänt prydnad, bestående av band i åtskilliga färger, nedhängande från huvudet. - Sedan vårt sista nummer utgavs har vintern här antagit ett allvarsammare lynne, att iskastning redan skett långs ut åt Kattegat.

Strödda Underrättelser:
Att herr O. S:son Bagges kära maka fru Christina Beata Bagge, född Busch, avled i Uddewalla den 26 JANUARI 1831, efter en långvarig sjukdom uti dess 67 års ålder, varder endast härigenom släktingar och vänner tillkännagivit.

Kungörelser:

Stadens tomtägare, särdeles dem, som hava vägstycken å Östra vägen, uppmanas härmed, att under vintertiden hämta och framföra sand från Skeppsviken. Som Östra vägen befinner sig i ett vida sämre skick än den Södra och den Norra, så är det i synnerhet angeläget att den förres underhållare äro beredde att sätta vägstycken i laggilt stånd. Uddewalla rådhus den 20 JANUARI 1831.

Borgmästare och Stånd.

Som ändamålet med den på Sockerbruket företagna soppkokningen för fattiga icke mera minnes, helst inga fattiga anlita inrättningen, vilken så avstannat att på senare veckor blott 1 á 2, och stundom ingen portion hämtats om dagen; så kommer nämnda inrättning att med denna månads slut upphöra och inlöses de dessförinnan möjligen inköpta poletter. Då fattigsoppans begagnande och brödets godhet av så många prövats och erkänts, synes av det ringa anlitandet ett talande bevis för handen, på osannfärdigheten av den inom detta samhälle av kringstrykande fattiga uppgivna nöd, vilken med skäl kan kallas låtsad, men icke verklig; och vilket man trott sig böra för allmänheten tillkännagiva, på det att välgörenheten ej må för närvarande missledas.

FREDAGEN DEN 4 FEBRUARI 1831

Till salu:
Provisionella tvåvånings trähuset beläget på tomten N:o 234 vid torget, innehållande ?? rum och 2:ne kök, äro till salu för billigt pris med skyldighet för köparen att samma riva och bortflytta. Om priset kan överenskommas med ägaren, som uppgivas på boktryckeriet.


FREDAGEN DEN 11 FEBRUARI 1831

Uddewalla. Red. har fått sig en, som Red. förmodar, upplysningsvis tillsänd skrivelse, undertecknad Lantbo, varav meddelas följande utdrag:

"Den förträffeliga utväg med fattigförsörjning, som i Uddewalla blivit vidtagen, hedrar styrelsen och förtjänar efterföljas.

"På landet sammanskjutes spannemål till fattige; men varjestädes går självsvåldet i bredd med givares goda avsikt, i det, mången fattig delar förrådet med hemmavistande tjänstbara barn, vilka i val av maklighet framför årstjänst, använda arbetsförtjänster till grannlåt, och stundom vad ynglingar beträffar, till brännvin, och när understödet är slut, fylles bristen till hushållet genom de gamlas utvandring med tiggarstaven.

- Förra årets missväxt var svår, även i de fruktbaraste orter i Bohuslän. - Tiggareflockar vimla, så att 20 till 30 besöka varje hus på dagen, och ibland dessa finnas unga arbetsföra personer, mest av kvinnkön, vilka föra klagan över brist på arbete. Det gränslösa tiggeriet verkar menligt, ty de fattigare av allmogen hava intet att avse, och de bättre lottade tröttna, även av den erfarenhet, att behovet icke alltid är förenat med de klädesslarvor som hos okända väcka medlidandets känslor, emedan flera låna sig tiggarekläder till ett bevekande utstyr. Mycket av det onda hjälptes, omm fattiga arbetsföra snart sysselsattes med ull, lin, blånor och hampa till spånad, vävnad, strumpstickning och garnbindning till sillvader, varav bristen efter fleras förmodan vållat att större sillstimmar icke blivit påpassade, utan obehindrade återgått från kustinloppen till havet, innan isläggningen.

- Detta kunde ske med utsättande regler under inseende av sockenkommittéer och ordningsmän.

Härefter uppgives projekt till allmänna nödens avhjälpande och det överhandtagande tiggeriets hämmande, nämligen, genom individernas hållande till arbete: då dessa sakna rudimaterier, skulle statsbidrag härtill, i tider använt, avböja de större understöd, som i sista förlägenheten ensamt återstå: om av sådana arbeten K:gl Maj:t och kronans infanteritrupper monderades med skjortor, linnebyxor, linnesockar och strumpor, skulle det antingen fullkomligt eller i det närmaste förskotten och ändamålet vinnas. Den tryckande oordningen, att arbetsföre ogifta personer flytta för sig själv, som det kallas, utan att taga årstjänst, skulle efter hand upphöra, om efter tidige överläggningar i Socknestämmor, Socknemännen ägde makt tillhålla dessa taga tjänst, vid ansvar för motsatsen; en stor del av sådene, ehuru mantalsskrivne, betala sällan utlagorna till staten, enär egendom ej finnes och jordägare ansvara endast för sine dagsverkstorpare. Sjuka och ålderstegna, som verkligen behöva underhåll av fattigförsörjning, åtnjuta den uti anslag av spannmål.

"Därigenom med noggrann verkställighet, och utrotande av oseden, att behövande intränga uti andra socknar än dem de tillhöra, skulle det fördärvliga kringstrykningstiggeriet och därmed även till god del, stölder, vilka merendels hava sitt upphov från lättja med utseende under vandringen av de ställen, tygellösheten ämnar angripa. Efter ordspråket gör tillfället tjuv; och huru många gånger skulle ej tjuvar, mer än som fler, misslyckas, om icke lokalkännedom varit förvärvad".

FREDAGEN DEN 18 FEBRUARI 1831

Sistlidne Lördagsafton nedkörde på isen, strax utanför staden, 2ne personer. Man fann hästen söndagsmorgonen stående på isen helt nära land och på samma ställe upptogos de drunknade. Det förmodas att de förolyckade, förvillade av mörkret, kört för nära land, där isen, i följd av tövädret, lossnat från stranden.
_______________

Auktion:
Nästa torsdag, som är den 24 dennes, försäljes genom auktion som hålles på Beursen: Landeriet Walkesborg, som innehåller manbyggnaden bestående av 6 rum, 1 kök med därtill tjänliga handkamrar och skrank, ladugård och stall med flera åbyggnader, en trädgård och ängar bestående av 4 och en halv mans slått.

F Sandström


FREDAGEN DEN 11 MARS 1831

Fru Ewa Klingstedt, född Wikström, avled stilla på Cap.bostället Tånga, i Högås Socken, Lane härad och Bohus län, d. 24 febr. 1831. Uti en ålder av 46 år, 10 månader och 18 dagar. Anhålles benäget om ursäkt, i fall någon vid Notificationen blivit bortglömd.


BIHANG TILL TIDNINGEN

För att giva ett begrepp om folkmängden i Bohuslänska skärgården, vilja vi uppgöra, likväl suppositionsvis, en kalkyl: Inom en sträcka av en och halv sjömil längs kusten ligga Fiskelägena Lysekihl, med ett antal av 500 åboer, Fiskebäckskil med 800, Gåsö 50, Södra Grundsund 600, Rågårdswik 150, Gullholmen 200, Stocken och Råön 200, tillsammans 2500 invånare. Med undantag av Lysekihl, som helt och hållet, Fiskebäckskil och Gåsö, som till en del idkar sjöfart, skola de övriga hava sin näring av fiske. Man kan tryggt antaga, sedan de sista åren spannmålen varit dyr och stormiga väderlekar däremot varit menliga för deras yrke, som följd varav de årligen alltmer kommit på obestånd, att hälften av denna folkmängd dagligen behöver förtjäna sitt uppehälle och köpa det likaledes dagligen. Sedan jul och ännu beträder is havets yta. Man kan väl då föreställa sig den bland dem härskande nöden. - Bohuslänska skärgården har en sträcka av cirka 20 mil, väl ej över allt så stark befolkning, men där och var likväl fiskelägen.


FREDAGEN DEN 25 MARS 1831

Uddewalla.

På Klädesholmen, ett fiskläge i södra skärgården härifrån, har församlingen därstädes, på allmän sockenstämma, överenskommit att, sedan det överhandtagande brännvinssupandet huvudsakligen varit vållande till deras nu iråkade allmänna nöd, ingen må på öppen krog förtära något brännvin, utan endast äga att hämta därifrån sitt behov, samt stadgat ett vite av & R:dr 32 Sk Banko för den, som häremot bryter; och till vilket stadgande församlingen begärt och erhållit Herr Grevens och Landshövdingens sanktion. - Ehuru ej detta kan komma under rubriken: Nykterhetsföreningar, vore det önskeligt att detta exempel av inskränkning i brännvinsnjutningen måtte efterföljas av övrige församlingar; det så kallade "krogsittandet" med ty åtföljande tidsspillan, supskulder, slagsmål, oredor m.m. blevo därigenom hämmade, till oberäkneligt gagn för det allmänna. Sedan betydlig inskränkning ägt rum, kan sedan möjligtvis övergås till absoluta nykterhetsföreningar; sådana räkna vi redan flera inom Swerige. Huru många familjer skola ej välsigna denna reform i ett Nationellt ont! - Man känner ju alltförväl, vad njutningen av brännvin har för verksam del i självmord, brott, slagsmål o.d., vilket ock bevisas av följande artikel från Stockholm: "Av de till sundhetscollegium inkomne rapporter för år 1830 kunna hämtas följande bedrövliga uppgifter: Självmördarna hava varit 89 (Ibland dessa har 10 tagit gift, 26 dränkt sig, 33 hängt sig, 5 skjutit sig och 15 avskurit luftstrupen). - Döda av gift, med uppsåt givet av andra 10. (Förmodligen det högsta antal som hittills inom ett år blivit förgivne i Swerige!) - Döda av gift, av misstag och våda 5. - Barn, mördade med uppsåt 17; döda i fäljd av okunnighet och vårdslöshet 15. - Döda av slag, ådraget genom omåttligt förtärande av brännvin 51; dito genom köldens inflytande tillika 10. - Uti mer än en fjärdedel av de dödsfall, som varit föremål för medico-legala besiktningar, har missbruket av brännvin antingen direkt orsakat döden, eller mer och mindre bidragit till och föranlett invärtes sjukdomar, självmord, slagsmål och andra ogärningar. Huru obetydlig del av sådana händelser komma dock till handläggning av domaren!

Götheborg d. 21 MARS. Issågningen fortsättes med sådan drift, att segelleden inom ett par dagar tros bli öppen. Ett par fartyg har man redan sett utanföre.

Auktion:
Torsdagen den 31 MARS 1831, kl. 10 f.m., försäljes genom auktion på härvarande börs, avl. sjökaptenen G. Bildts konkursmassas tvåvånings stenhus med tomt N:o 106 (nuvarande Hallmans hörn) och utmarkslott.


FREDAGEN DEN 1 APRIL 1831

Uddewalla. Huru inskränkt och i sin utvecklingsfrihet hindrad yttrande rätten än är i Swerige, äro dock de barbariska tiderna flydda, då man straffades, för det man vågat framställa allmänna nöden. Huru obehagligt det än måtte träffa en del öron, lyssnande till maktbegäret och vissa intressen - ser man dock att sanningens offentliggörande framskrider med tiden, huru många hinder däremot än må ställas - och den falska blygsel småningom avklädas: att tiga och lida, låta nöja sig med allt vad som tillgöres, utan att med invändningar och klagan kalla besvärlig. I den skrivelse från Landshövdingen Herr Greve Rosen till Hans Exc. Statsministern för inrikes ärendena, som finnes avtryckt i Post och Inr. Tidn. N:o 66, har likväl en lindrig näpst träffat, för det man i tidningsblad (förmodligen Provinsens) utspritt oroande rykten, därigenom, att de med någorlunda anledning förmodas vara ogrundade. I den mån vi härutinnan kunnat vara osanningens tolkare, vilja vi avvakta läsningen av av HErr Landshövdingens underdåniga och fullständiga berättelse i ämnet, för att se vederläggningen. VIdare uppgives officiellt som skäl för allmänna nöden i skärgården här i länet; den i år inträffade "stränga vinter". Lycka i olyckan, att den ej varit så sträng som för ett par år sedan, eller år 1828, då isläggningen ägde rum i första dagarna av November och isen hela tiden låg bergfast tills i April 1829; förlidna året 1830 hade det arma folket klart vatten ända in i julhelgen, till icke ringa båtnad för deras existens; och deras verksamhet röjdes och genom den ymniga tillförseln av färsk fisk både här i orterna och längre upp i landet.

_________________________

Påskdagen, under högmässogudstjänsten, upptages i håvar, kollekt till klockaren. I denna svåra tid vågar han tillförse sig ett emot dess knappa lönevillkor svarande välvilligt understöd, som han har behov få röna av denna vördnadsvärda församling, i vars ynnestfulla godhet han rekommenderar sig.

Auktion:
Onsdagen den 6 nästlidne april kl 10 f.m. upplåtes genom auktion till den minstbjudande, som hålles inför magistraten, renhållningen av stadens torg jämte halva ndelarna i Hamn-, Bartels-, Söder Tulls- och Östertullsgatorna på ett års tid.

Uddewalla Rådhus den 26 MARS 1831.
Borgmästare och Råd.


FREDAGEN DEN 22 APRIL 1831

Uddewalla. Herr Kammarrådet Nejber, som, enligt vad man inhämtat av åtskilliga tidningar, skall med sin resa hava för ändamål, att undersöka verkliga förhållandet i de provinser som lida av hungersnöd, ankom hit till staden förl. fredagsafton från Götheborg och avreste nästl tisdagsmorgon härifrån till Wenersborg. Enligt de notiser vi hava inhämtat, skall herr kammarrådet hava mycket arbetat inom sitt logis; och förespår man sig här genom hans mission ett ärligt framläggande inför regeringen av sanna förhållandet sådant som det befinnes häromkring. Men detta oaktat vilja vi dock meddela följande protokollsutdrag vid gällstämman den 26 nästl. MARS med Foss pastorat, det lyder som följer: " En längre tid hava inom Foss pastorat hörts klagande röster över den ganska tryckande nöd, som är för handen, förorsakad av brist på det allra nödvändigaste för livets behov, och ganska många hava begärt att gällstämma måtte bliva hållen för att utröna huru vitt nöden sträcker sig; och hade den därföre i alla kyrkorna blivit utlyst att denna dag hållas i Foss moderkyrka. En stor del av pastoratets menighet infann sig och anförde: att i anseende till det, sistlidna höst inträffade, långvariga regnet, har icke allenast säden givit en svagare skörd på de flesta ställen, än man på många år kan minnas, utan ock potates, som utgör en så betydlig del av lantmannaprodukter, har till den grad misslyckats, att många ej en gång skördat utsädet. Härav har icke allenast i pastoratet i allmänhet, utan i Swarteborgs församling i synnerhet, nöden snart stigit till sin höjd. Mången hemmansägare, som till förene kunnat avyttra säd, har redan förtärt sitt förråd och med fasa skådar den framtid, som icke allenast hotar med säker hungersnöd utan och med fullkomlig undergång, om hans jord skall, av brist på utsäde, ligga öde. Och ibland torpare och backsittare, som utgöra en stor mängd inom detta pastorat, är ställningen obeskrivligen svår. Stora skaror vandra dageligen omkring bedjande om bröd, så att även avlägsnare hemman varje dag besökas av 20 till 30 personer, alla i yttersta behov. I orten ......

FREDAGEN DEN 23 DECEMBER 1831

Borgmästare och Råd
Alla inom Staden och på dess område, som icke infunnit sig vid den utsatte Mantalsskrivningen för instunde år 1832, eller d, 19, 20 21 och 22:dre dennes, tillåtas härigenom att med sine uppgifter Hyres- och ArrendeContracter infinna sig å Rådhuset Tisdagen den 27 uti innew. månad kl 10 f.m, wid påföljd som Författningarne stadga. Uddewalla d. 23 Dec. 1831.

Annandag Jul eller de. 26 dec. blive den 5:te Soirén å Rådhussalen. Uddewalla den 22 Dec. A. Ahlbom

Handlanden Herr C. E. Westberg, avled stilla i Uddewalla d. 21 Dec. 1832, kl halv 7 . f.m., 53 år 8 månader, 19 dagar gammal.

Auktion:
Måndagen den 16 JANUARI 1832, kl 10 f.m., försäljes genom Auktion som hålles på Börsen härstädes, Tomten N:o 212 med åbyggnader och tillhörande Utmark, I Spaaks Maka tillhörig. Kan försäljning ej ske, bortarrenderas den på halvt år, räknat från den 25 MARS till 25 Sept. år 1832. Uddewalla d. 9 Dec. 1831.

Sysslomän

Till salu:
Nyligen från Boktryckeriet härstädes, utkomna: Nya Conversations-Kort, 154 stycken, varav man bestämmer en persons caraktär och låter sällskapet gissa densamma. 24, sk. Anglosachsiskt Alphabet, till tjenst för dem, som brodera eller rita namnteckningar, 8 sk. allt Banko, och säljas i Boktryckeriboden.

FREDAGEN DEN 30 DECEMBER 1831

Hvarjemte Magistraten i anledning därav anser sig böra fästa Utmarksinnehavares uppmärksamhet på nödvändigheten, att icke låta löst och fattigt folk bo på deras ägor, emedan de icke kunna undgå att ansvara för de utskylder, som en var bliver påförd så väl till Kong. Maj:t och Kronan som Staden. Och som tillfälle till förtjänst för den arbetande klassen så avtagit, att en stor del därav är nödsakad att anlita Fattigvården samt genom deras barn besvära allmänheten med tiggande; så får Magistraten dessutom uppmana den del av berörde klass, som äger arbetsförmåga, att söka förskaffa sig Torplägenheter och tjänster på Landet. Uddewalla Rådhus d. 23 December 1831.

Borgmästare och Råd.

Till salu:
Välbärgat Hö samt Havrehalm, den senare mot utsatt pris 1 R:dr 32 sk Banko Såtan, finnes hos G. Adler.

Finare och grövre Kläden samt prima sort Bomullsvadd säljes till facile priser av J. A. Thuden

God Lutfisk hos Jean Adler.

Åstundas köpa:
Undertecknad har i commission att efterhöra en Lantegendom till salu, som är i ordning med vacker belägenhet tillvärde av mionst 5000 högst 30 000 R:dr R:gssedlar. Köparen önskar helst en egendom åtföljd med fulla Inventarier och Meubler. Den eller de som härå reflectera, behagade med en säker, redlig och fullständig uppgift vända sig till Bo Natt och Dag i Uddevalla.

God vete för Länssjukhusets behov köpes av A Landén.

Diverse:
Flera Bodar å Tomten N:o 211, ett brandfritt stort valv och 2:ne rum åt Torget på Tomten N:o 210 här i Staden äro att få hyra genast, vidare utrymme kan nästa Michaeli vinnas.

En ynglig med hog för skrivning och goda anlag därtill kan, om han är av god conduit, få emploj hos en av Ortens Domare.

Adress härstädes

Vid Kongl. Nummerlotteriets 990:de dragning d. 21 Dec. utkommo numrerne 17, 15, 74, 9 och 7.


Uddevalla Weckoblad
kommer nästa år att tryckas uti format och på Tryckpapper i likhet med detta 17:r. – Redaktionen vågar smickra sig med den förhoppning, att dess, medelst det utvidgade utrymmet, visade bemödande att närmare hinna målet vid dess redigerande av Tidningen, det att roa Läsarne med intressanta Inrikes underrättelser och Utrikes nyheter, samt smärre Litterära Avhandlingar mm. skall av desamma med välbehag anses och företaget mötas med uppmuntran. Prenumeration derå emottages av i Staden boende på Boktryckeriet med 2 R:dr 16 sk, då resp. Prenumeranter få sig Weckobladet tillsänt, ävensom utom Staden boende, som avhämta bladet på Boktryckeriet , med 2 R:dr Banko.


1832


FREDAGEN DEN 6 JANAUARI 1832

Vi hava under Jul- och Nyårshelgen haft en otrevlig väderlek genom fortfarandet av den under hela Adventstiden rådande kalla dimman. – Höstsädet tros dock ännu ej hava lidit, emedan jorden då och då tillfrusit, och vi ej hava haft något just nämnbart regn. – Till bekymmersamma reflexioner har något var tänkande inom Samhället kommit vid åskådandet av den skara Tiggare, så barn som äldre arbetsföra personer, vilka Jul-, Nyårs- och Trettondedagsaftnarne vimlat på gatorna i alla riktningar och i husen anropat enskilda välgörenheten. Då Grosshandlare Knape i livstiden stiftade Välgörenhets-Inrättningen Gustafsbergs Barnhus, kunde han inom Uddewalla Stad ej få det för inrättningen bestämda antalet Gossar, emedan välmågan var allmän; nu däremot ibland en folkmängd av något över 3000, torde det ej vara överdrivet upptaget, att därav 1000 direkt och indirekt behöva Samhällets understöd och confideration vid Stadsskatternas fördelande. Sedan den tiden då Gustafsbergs Barnhus inrättades äro cirka 50 år förlutna, och Gustafsbergs Barnhus-Direktion, ehuru den numera förhöjt det av Stiftaren till intagning bestämda antalet barn med 50 procent, är alltjämt överhopad av sökande. Man torde kunna säga, att ingen Stad inom Sverige, proportionsvis betraktat, har nu så många fattiga inom sig, som Staden Uddewalla. Att fattigpersonalen tilltager över allt i Riket, finner man väl av så väl offentliga som privata underrättelser; men mest torde den dock hava tilltagit här; denna tillväxt hava otvivelaktigt tillkommit dels genom den tolerans, man visat vid fattigt folks täta inflyttningar till staden, och tillåtelsen för dem att där bliva mantalsskrivna, och dels genom dylikas intagande på Stadens Utmarkslotter; varjämte man tage i betraktande Stadens årligen avtynande handel och övriga näringar. Vad skall man göra med denna väldiga skara av tiggare, då ej Samhällets Medlemmar medelst allmosor mäkta underhålla den? - Lättjan och fyllerilasten äro väl tämligen inrotade inom denna klass, men ibland dem äro dock flera, som vilja arbeta, men klaga, att arbetsförtjänst saknas för dem. Det synes således ej annat återstå, för hämmandet av det tilltagande tiggeriet, än Arbetsinrättningar, eller någon anstalt att på ett eller annat sätt anskaffa arbete åt dessa individer; och de som då kunna arbeta, men ej begagna en dylik inrättning, må då fritt svälta, och det efter Skriftens Ord; Sjuklingarne böra vårdas av Fattigförsörjningsinrättningen; därefter skulle allt tiggande upphöra. Vi hava väl hört berättas, att här varit en organiserad Arbetsinrättning, och att den ej burit sig; men vi hava dock ej velat underlåta att framställa behovet av en dylik inrättning. Med den industri Sverige nu har, skola Arbetsinrättningar hava svårt att bära sig; men arbetar man ej på att förbättra den, att förbättra nationalandan, skall den förra alltmer avtaga, och hos den senare alltmer införlivas courtisen för utländska artiklar. Man har läst i Tidningar, att inom de större fruntimmerscirklarne i Paris, flera fruntimmersarbeten sålts till den mestbjudande, till förmån för fattiga familjer; ibland dessa saker voro flera egenhändigt tillverkade av Drottningen (Konung Philips gemål) och Prinsessorna. Vi meddelade i föregående N:r en uppsats om Sällskapet för öm och sedlig modersvård, för vilket vår älskade Kronprinsessa står i spetsen. Huru vackert att se sådana efterdömen av det täcka Könet bland den annars så allmänt rådande yppigheten och flärden! Människan har olika krafter, olika förmåga; men hon kan även med det lilla verka gott, om välgörenhetens bemödanden ske samfällt och bedrivas med urskiljning och plan. Nu till saken. Om samhället dock måste vidkännas någon uppoffring vid tillvägabringandet av någon Arbetsinrättning, så besinnom vilka summar tiggeriet årligen utpressar. Om man nu antager, att den som har vilja och förmåga att kunna utdela allmosor, torde kunna uppskatta dessa till ej mindre än 1 R:dr R:gs i veckan, så gör det en summa av 52 R:dr om året; om vi supponera nu detta belopp på 50 hushåll, så gör det en summa av 2,600 R:dr: på 50 hushåll med inskränktare förmåga efter 20 R;dr årligen, 1000, och på ytterligare 50 hushåll a 10 R:dr, 500, så uppgår detta årligen till den betydeliga summan av 4,100 R:dr R:gs. Staden Malmö har nyligen organiserat en Arbetsinrättning: enskilda frivilliga tillskotter hava därvid gjorts; och genom tvenne amatörspektakel (därvid de unga talangerna trotsat fördomarne, vid frågan om ett allmänt gott ändamål) har samma Inrättning fått en inkomst av omkring 800 R:dr Banko; och Tidningarne från Malmö förmäla, att Inrättningen lovar en tillfredsställande utsikt för framtiden, och ändamålet, tiggeriets hämmande, är vunnet.

Nästförlidna årets vinter uppköpte en Medborgare här inom Samhället, oaktat han visst icke kan hava tillfälle till stora uppoffringar, 11 Lispund Lin, lät spinna det, och lämnade medlen till arbetsförtjänstens betäckande, och en Fru härstädes (vi utsätta icke namnen, utan fästa oss blott vid den vackra handlingen) åtog sig uppsikten vid häcklingen och biträdde vid sorteringen av såväl Linet som garnet, samt höll räkning däröver, och bestridde likviden för spinningen; harav tillskyndades, i denna tryckande tidpunkt, en arbetsförtjänst av 62 R:dr 20 sk. R:gds.

Med en tacksam glädje mottogs och avlevererades detta arbete; men vida flera anmälde sig i tillfället hos nämnda Frun till erhållande av spånad, än vad detta parti Lin medgav. Garnet, till en del ännu ej försålt, är inlämnat uti Mamsellerna Barcks Nipperhandel, och hålles där till salu, enligt stipulerat pris, i mån av garnets finhet och godhet. Vi taga oss friheten att recommendera försäljningen, för det goda ändamålets skull.

Uddewalla.
Under förlutna året 1831 hava inom Uddevalla Stads församling blivit födda: Mankön 40, Qvinnkön 45, summa 85; oäkta, M:k. 6, Q:k. 5, s:a 11; inalles födda 96. Döda: M.k. 48, Q.k. 57, summa 105; vådeligen omkomna: M:k. 3, Q:k. 1, s:a 4; inalles döda, 109. Ingångna äktenskap, 12; upplösta äktenskap, genom mannens död: 18, genom Hustruns: 9.

I Bäve socken, födda: M:k. 24, Q:k. 20, s:a 44; oäkta: M.K. 1, Q:k. 1, s:a 2; - dödfödda: Q:k. 1; inalles födda, 47. Döda: M:k. 23, Q:k. 18, s:a 41; vådeligen omkommit: M:k. 1; inalles döda: 42. Ingångna Äktenskap 6, upplösta äktenskap, genom Mannens död: 4, genom Hustruns 2.

Diverse:

Torsdagen den 12 Januari bliver den 6:te Soiréen iå Rådhus-Salen. Uddewalla den 5 januari 1832.
A. Ahlbom

Anna Martina Elisabeth, dotter till Coopverdie-Capitainen A.R. Kullman och dess kära Hustru Sophia Magdalena, född Sanne, avled stilla i Uddewalla d. 4 Januari 1832, kl 1. e.m., i en ålder av 3 år, 9 månader.

Åstundas köpa:
God Hvete, för Läns-Sjukhusets behov, köpes av A: Landén.

Diverse:

Flera bodar å Tomten N:o 211, ett brandfritt stort valv och 2:ne Rum åt Torget på Tomten N:o 210 här i Staden äro att få hyra genast, vidare utrymme kan nästa Mikaeli vinnas.

En yngling med hog för skrivning och goda anlag därtill kan, om han är av god conduit, få emploj hos en av Ortens Domare. Adress härstädes.

FREDAGEN DEN 13 JANUARI 1832

Uti Uddewalla Stads Kyrka upplästes förliden Söndag, bland annat följande i sammandrag meddelat:

Kongl. Maj:ts Nådiga svar, på underdånig hemställan av Konungens Befallningshavandes i Götheborgs och Bohus län, om förlängda betalningsterminer för undsättningsspannmålens gäldande inom Länet, och lyder huvudsakligen, att väl ej anstånd i allmänhet medgives, men Konungens Befallningshavande dock nådigt tillåtes, att där verklig nöd påkallar, förlängda terminer få medgivas till nästa November och December månader.

Kongl. Maj:ts och Rikets Högl. Commerce-Collegii Kungörelse, att, som Direktören för anstaltarne här i Riket till Fåravelns befrämjande, Hoffman, kommer att detta år besöka flera delar av Riket, de inom Länet, som äro finnande att anlägga Schäferier eller äga ett större antal Får, kostnadsfritt av honom få inhämta råd och upplysningar i detta ämne, då anmälan, med uppgift därjämte av bostad, och vilken Gästgivaregård, som äro närmast därintill belägen, göres hos LandshövdibgeEmbetet i Götheborg, inom Januari månads utgång.

Kongl. Karantäns-Commissionens i Götheborg Kungörelse om Kongl. Maj:ts Nådiga stadgande, att Båtar om 10 Läster och därunder, gående Inrikes orter emellan, icke behöva med Sundhetsbevis vara försedde.

Uddewalla.
Sillfisket i Norra Skärgården har, de senare dagarna, som man berättar, varit lönande. Fem båtar färsk Sill sågos vid vår fiskflotte igår; även dagarna förut har sill varit här till salu.


VINTERTINGEN 1832, MED GÖTHEBORGS OCH BOHUS LÄN

HÄRAD TINGSSTÄLLE DAG

Inlands Södre Kongelf 22 Mars

Westra och Östra

Hisings Bärby 21 Febr.

Askums Kärra 25 Jan.

Inlands Torpe Holmen 13 Mars

Inlands Nordre Smedseröd 28 Febr.

Orousts och Tjörns Swanesund 23 Jan.

Inlands Fräkne Grohed 22 Mars

Qwille Rabbalshede 8 Febr.

Tanums och Bullarens Hede 21 dito

Wätte Strömstad 13 Mars

Lane Uddewalla 6 dito

Tunge, Stångenäs, Sör-

bygdens och Sotenäs Qwiström 31 Jan.

Annons:
Undertecknad upptager nästa Söndag det årliga Comministersoffret och anförtror sig vid detta tillfälle i de respekt. Församlingarnas vanliga välvilja. Uddewalla den 12 Jan. 1832.

C.E. Lignell

Till salu:

“Försök till Ekonomisk Cateches för blivande Husmödrar, eller Handbok vid en ung Qvinnas Självprövning innan hon träder i Äktenskap”, säljes i Boktryckeriboden

FREDAGEN DEN 20 JANUARI 1832

Uddewalla. Såsom fortsättning av en i N:o 51 av detta Blad, nästlidna året, meddelad insänd artikel, har Redaktionen mottagit en ytterligare från samma hand, med begäran om dess offentliggörande:

I Södra delen av Bohus Län hade 3:ne särskilda tjuvband vunnit tillvaro: det ena som anfördes av avskedade Soldaten Bernt Swan, vilken ihjälslogs som ett skadedjur på Tingsstället Swanesund och i brist av bevis blev liggande ogild, är blottat genom rannsakning och Dom över stölden med rån på Gård i Möckleby socken, vilket så slutats, att Christian Swensson under Nösnäs, enkan Helena Wickelgren på Nösnäsholme samt hustrun Anna Olsdotter och pigan Olena i Kyrkenorum stått tjuvsrätt; att enkan Agneta Larsdotter vid Nösnäs avlidit i arresten och hennes son Johannes Swensson även kallad Hjelm, ehuru fridömd från delaktighet i rånet, är för våldsamt och vanvördigt uppförande inför Härads-Rätten dömd till högsta kroppsligt. Det andra som angått Bonden Anders Nilsson i Känstorp med flera är redovisat i denna tidning under Nummer 51 av förra året; och av det tredje som nu är under rannsakning rörande stöld med rån hos Bokhållaren Petter Andersson i Kycklingedalen, Ödsmåls socken, äro Mattias Carlsson i Rommelanda Socken, drängen Elias Olsson Sjö i Backa och Bonden Erik Rasmusson i Buxeröd, Ucklums socken, den senare länge misstänkt för mascopie med tjuvar, redan häktade, och man väntar fleras inveckling, samt önskad utgång genom en vördad Domares nitfulla och ovanligt lyckade sätt, att behandla brottmålsrannsakningar. Därmed torde det onda, som så strängt hotat med fortfarande olyckshändelse det av ålder väl frejdade landet, nå ett önskansvärt slut. Isen är bruten, banditerna upptäckta till en del redan brännmärkta och torde vidare brännmärkas. Skada att ingen deportationsort gives, dit sådana fridsförstörare kunna sändas; slavhandel är rättvist förbjuden; men månne det ej vore välgörande om livstidsfångar finge i Westindien övertaga slavarnas arbete. De skulle då under god ledning kunna danas till förändrade människor, Kronan tillfogas ansenlig vinst genom besparing för sådanas årliga underhåll, och åtanken av, att mången som brottslingar förlorat far, farbror, broder, fjärmare släktingar och bekanta, skulle hejda de uppväxande från brottsliga företag.

Under senaste veckan har handeln med färsk Småsill här varit ganska livlig; den har sålts till 3 R:dr 16 sk. a 4 R:dr R:gs Måltunnan, (vilken innehåller 1 ¼ vanliga eller Stråbandstunnor). Det utblottade tillstånd varuti Skärgårdsåboarna, sedan egentliga Sillfiskets upphörande, årligen nedsjunkit, har förorsakat, att i hela Skärgården nu ej lärer finnas mer än 4 eller 5 större Sillvader (not); en sådan lärer också kosta i utredning omkring 5 a 600 R:dr R:gs, vilken summa, ehuru delad på 15 lotter, det erforderliga antalet av manspersoner för dess hanterande, är dock, ibland denna klass, ansträngningsfull, och för de flesta omöjlig, att utgöra.

Vår ej fulla 14 dagars gamla vinterknäpp tog avträde förl. Måndag; i en hast uppsmältes den lilla obetydliga snön som fallit, och väderleken ter sig vårlik. Man spår nu ingen eller högst lindrig vinter. Men vi få dock se huruvida ordspråket sannas eller icke, nämligen: “Julens sommar och Påskas vinter”.

Kungörelse:
Stadens Högtärade Borgerskap och övriga Innevånare kallas till Allmän Rådstuga d. 28 dennes kl. 10. f.m; för att höras och besluta uti följande ärenden:

1:o Val av Taxeringsmän för detta års Krono- och Stads Taxeringar, i de avgångnas ställe.
2:o Revisorers utseende till granskning av sistlidne års Räkenskap för Stadens Inkomster och tgifter.
3:o Om Borgerskapets övertagande såsom Lån av Fattig-Försörjnings-Inrättningen, utav de Lånemedel, som till densamma kunna ingå, och att därmed avbetala å Lånet på Skolhuset, i Gustafsbergs Barnhus-Cassa.
4:o Val av Ledamöter i Brandstods-Committeen.
5:o Upplåtande av Stadens Brännvinsbrännings rättighet för detta och vissa följande år.
6:o Val av deputerade att utfärda förbindelse för den av Staden såsom Lån övertagande Brattska donationen.

Uddewalla Rådhus den 11 Jan. 1832
Borgmästare och Råd

Till salu:
Säteriet Ryr, 1 mantal, i sambruk med 1/8:del Kronoskatte, har 1 mantal underliggande Rå och Rör, samt 5 st. Torp, beläget i Ryrs socken av Torps Pastorat och Wahlbo Härad, på Dahls Land.

Manbyggningen har ett ganska vackert läge på en höjd nära sjön Wiken, täckt med bräder och skiffer, innehåller 3:ne inredda rum samt handkammare och skafferi, kök och förstuga på undra botten, och 5 inredda rum med förstuga på den övra. Bjelkehållare under en del av byggningen.

Tvenne rödmålade och tegeltäckta Flygelbyggningar, den ene innehållande Drängkammare, Trädgårdskammare, Brygghus med inmurad panna, samt rökfri kölna, och i den andra Spannmålsbod, Skafferi, samt 2 rum med Spisar.

Stallbyggning av korsvirke och bräder, rödmålad och tegeltäckt; har 10 spiltrum, stallkammare och höskulle.

Redskapsbyggning även av stolpvirke och bräder, rödmålad och tegeltäckt.

Vedskjul sam Svinhus, rödmålade och tegeltäckta.

Ladugården, byggd med flyglar, rödmålad och tegeltäckt. Fähuset, som innehåller 30 båsrum, af timmer, och ladorna av korsvirke.

Såväl Manbyggningen som Uthusen äro brandförsäkrade för ett värde av R:dr 3000 Specie, varföre alla års premier äro betalte.

Inägorne avdelade i 5 gärden, varav ett varje år trädes, besås vanligen med 40 tunnor vårsäd och 5 tunnor vintersäd; åkerjorden består i 3 gärden av lera, de övrige av svart- och annan mylla; Ängen giver i medelmåttige år 250 kärrlass Hö, varmed, jämte halmfodret, vinterfödas 4 a 6 hästar, 23 klavbundna nötkreatur jämte ungboskap och 20 a 30 st. Får.

Ett nytt upptag är förlidet år gjorde på en mosslupen Äng, varest en tunna Råg är sådd, och kan den genom succesiv odling av denna äng, och dess igenläggning, hötillgången nära fördubblas.

Trädgården innehåller åtskilliga goda Bärsorter samt 100 st. fruktbärande träd av åtskilliga slag.

Tegelbruket har drivits med egendomens folk, och därför ej kunnat brännas mer än två ugnar om året, vardera av 24 000 Takpannor och Mursten; på god lera är tillräcklig tillgång.

Manbyggningen behöver omses och till en del förses med ny brädfordring; men södra sidan är för några år sedan reparerad, och i del av övra våningen, nya fönsterlufter insatte. Ladugården och Uthusen äro i gott stånd.

De egendomen tillhörande Wattenverk, bestående av en enbladig Såg, en Mjölkvarn med ett par stenar och en Wadmalstamp, äro för närvarande bortarrenderade för årligt arrende av Tolv tunnor Spannmål, därav 8 tunnor havre, och 33 R:dr 16 sk. R:gs. i penningar, samt fri malning, sågning och stampning för Herregården. Det därvid belägna torpet gagnas av arrendator, mot skyldighet att smida för Gården.

Ett fjärdedels hemman är bortarrenderat för 83 R:dr 16 sk. R:gs för året. De övriga hemman göra dagsverken som, jämte Torpare, utgöra 29 dagsverken i ena och 30 i andra veckan om vintern och 29 om sommaren, all på deras egen kost.

Alla Bönder, Arrendatorer och Torpare äro uppsagde före Thome-dag.

Torpet Krabbsäter är som lön anslagit Rättaren, och torpet Måsen innehaves av Skomakarn, som därför är skyldig göra allt Herregårdens skoarbete samt dagsverken i anstiderna, mot kost på stället.

En Smidja och en Rök-kölna finnes på ägorne.

Landsvägen går nära förbi och Kyrkan ligger i ungefär 100 alnars avstånd. Till Saltkällan eller Sanden vid saltsjön är en mil, varest är lastageplats även för större fartyg. Skogen är växtelig och tillräcklig för egendomens behov, men ej till avsalu för närvarande, kan dock med tiden giva god avkastning om den vårdas.

Kronoskatterna uppgå till ungefär 50 R:dr Banko om året.

Denna egendom, som är ograverad, utom ett gammalt Bankolån på 150 R:dr Banko, kan få tillträdas ned växande gröda. Betalningsvillkoren skola såvitt möjligt är lämnas efter köparens bekvämlighet; och kan åtminstone halva köpesumman få innestå i flera år.

Närmare underrättelser kunna fås genom brevväxling med undertecknad, under adress Uddewalla och Ryr.

Dan. B. Bagge

Annonseras
att Briggen Wictoria, liggande vid Gustafsberg, hålles till salu, till och med den 29 nästkommande Februari, då den på frivillig Auktion i Uddewalla bestämt försäljes, såvida den dessförinnan ej skulle vara såld, för avlidne Coopv.Capit. Herhh Chr. Arfw:son Bergs Sterbhus. Briggen är bygd i Calmar år 1806, av Ek och Furu på Cravel; år 1828 blev den totalt förbyggd, från vattnet ända uppåt, med torrt gott Ekevirke; Botten omspikad samt ny förhudning underlagd; även då blev det mesta av Däcket nytt inlagt. Briggen har Roff på Däcket med kojrum för 7 man. Detta fartyg har lastat i Uddewalla något över 8000 kubikfot, Engelskt mått, Trädvirke, utom däcket; samt 90 Läster Salt i Cadiz; och är det så construerat, att med Trädlast fordras nästan ingen barlast.

Inventarium på detta Fartyg är att tillgå, i Götheborg hos Herrar Leffler et Son samt i Uddewalla hos herr A.V. Berg; och kan anbud hos denne senare under hand göras före den utsatta Auktionsdagen.

God Havrehalm a 2 R:dr 24 sk. såtan och Långhalm per tjog, till enahanda pris på Walkesborg.

God Surkål, till billigt pris hos A. Thuden.

Diverse:
Hantverks- Död- och Begravnings-Cassas Herrar Ledamöter kallas härigenom till kvartal hos undertecknad Måndagen d. 23:dje dennes, kl. 3 på e.m.

Uddewalla den 18 Jan.1832.
Olof Fred. Enqwist


FREDAGEN DEN 27 JANUARI 1832

Kungörelse:
I följd av Fattigförsörjnings-Directionens rekvisition utlyses allmän Socknestämma med Uddewalla Stads Församling efter slutad Högmässogudstjänst den 29 i denna månad eller 4:de Söndagen efter Trettondedag, att avgöra:

1:o Om Decharge för Directionens förvaltning år 1830.
2:o Val av Revisorer över 1831 års Redogörelse.
3:o Bekännande av Tillskott för Inrättningens underhållande innevarande år.
Ävenledes på Klockare Schreils begäran om ändring av hans Lönevillkor av Staden.

Uddewalla d. 15 Jan. 1832
Rabe

Auktion:
Genom Auktion, som förrättas i Herr Mart. Buscks hus N:o 56 vid södra Långgatan Måndagen den 30 Januari kl. 10 f.m., komma Lösegendom och varor, tillhöriga avl. Mademoiselle M. E. Gadelii Concours-Massa, att försäljas; betalningsvillkoren uppgivas med Auktionens början.

Till salu:
Vademecum Viaticum. Läsning till Tidsfördriv på Resor, har nyligen från trycket utkommit, och säljes i Boktryckeriboden mot 32 sk. Banko.

“Bönebok, innehållande: Morgon- och Aftonböner, samt Gudeliga tankar och utvalda Tänkespråk m.m.” tryckt på fint Tryckpapper i Fickformat, och inbunden Pappband, säljes i Boktryckeriboden mot 12 sk. samt i sämre band för 8 sk. Banko.

Till salu hos Skepparen Anders Kihl på Fiskebäckskil. 3 segel. näml. Storsegel, Fock samt Klyvare efter en Slupp på 23 alnar. Seglen äro 4 år gamla och färdiga att begagna; Hugade köpare kan om priset överenskomma på stället.

En kanna Mjölk, att dageligen få hämta. Adress i Boktryckeriboden.

Diverse:
En skicklig Piga som vill åtaga sig köksgöromål, och är försedd med goda bevis, kan nästa Vårfrudag få tjänst här i Staden, då den anmäler sig på Boktryckeriet innan nästa Måndags utgång.

En liten brun Hund med vit bringa och fötterna vita, bortkom förliden Tisdag: för vars tillrättaskaffande tovas vedergällning, vid anmälan till Boktryckeriet.

En övervåning bestående av 5 Rum och Kök, 2:ne Bodar, Fähus med Höskulle, vid Norra Hamngatan äro att hyra den 25 nästl. Mars. Adress Fru Carin Almgren.

Vid Kongl. Nummerlotteriets 991:sta dragning d. 19 Jan. utkommo numrorne, 74, 79, 31, 30 och 8.

COSMORAMA
eller Perspektiviska, Rundmålningar i naturlig storlek, bestående av Swenska, Norrska och Utländska Prospecter; är att ses uti Källarmästare Ernsts hus här i Staden, varje afton från kl. 5 till 8. e.m. Entreen betalas med 16 sk. Banko för varje person, och hälften så mycket för barn.

F. Gjös. Landskapsmålare.

FREDAGEN DEN 3 FEBRUARI 1832

Uddewalla. En nära 3:ne veckors ganska otrevlig, regnaktig, med syd- och västliga stormande vindar fortgående väderlek, har tillintetgjort den trafik, som denna tiden om året vanligen äger rum, då slädföre gör transporten av skogseffekter möjlig. Beklagligare är detta förhållande så mycket kännbarare fär lantallmogen i skogsbygden, som den, för den nästlidet år tagna undsättningsspannmålen, har nu betydliga skulder att avbörda sig, och vilken likvid den otvivelaktigt beräknat på Trädvarors avsättning. Några skeppsbrott, uti här utomkring varande skärgård, unde de häftiga stormarna under samma tid, ha ej ännu hörts av.

Vid besättandet av den nästa Maj lediga Lancaster-Lärare-beställningen här i Staden utnämndes igår S.M. Adjunkten C.F. Carlgren.

Strödda underrättelser:
Sätt att tillverka Tjära. (Uppgivet från Finland.)

Härvid användes även den skog, som ej kan nyttjas till buggnadsvirke, till plantor och bräder.
Man tager först en bandkniv och avskaver barken, så långt upp som man kan nå: men lämnar kvar på södra sidan en rand av barken, ungefär ett qwarter bred, på det trädet ej må torka.

Följande året med tillhjälp av en liten stege, för att hinna högre upp, avskaver man barken ovanför på samma sätt.

Och 3:dje året med en högre stege förnyas samma operation, alltid lämnande emellan avskavningarna ett band av bark runtomkring. Häruppå är hela Trädet fullt av tjärved och kan fällas samt är tjänsligt, ävensom de uppgrävna rötterna, att till tjärubränning på vanligt vis begagnas. Denna metod och möda har blivit belönt med tillverkning av den bästa och finaste tjära.

I Gyldendalska bokhandeln i Köpenhamn anmäles en Cholera-sång, vartill en läkare satt orden och en patient musiken.

FREDAGEN DEN 10 FEBRUARI 1832

Uddewalla. Det system Fattigförsörjnings-Directionen vidtog förl. år, att bortlega Fattighjonen på landet, har fullkomligen lämnat de beräknade resultaten. Som vanligen varje övergång ifrån gamla, hävdvunna stadgar och ordningar till något nytt och ändamålsenligare alltid medför missnöje och är motbjudande för vissa intressen; så var det även, i individuellt hänseende betraktat, med denna av Directionen vidtagna förändring. Fattighjonen, som för kringgått tiggande inom Staden; för det av dem ihopsamlade belopp köpt kaffe och brännvin, och i följd av sysslolösheten och ruset alltjämt underhållit ett grälaktigt och tvistigt liv inom Fattighuset, vilket esomoftast väckte obehagliga känslor hos Ledamöterna inom Directionen, vid betraktande av den betydeliga uppoffring Samhället gjorde, gräto högljutt, vid nämnde förändring, snyftade, och de mest motsträvige grälade till och med på Directionens Ledamöter, som, enligt deras uttryck, ville borsälja dem, och åberopade sig på friheten som människa, m.m.; det halp intet; Directionen var fast i sitt beslut. Snart funno dock de flesta Fattighjonen sitt förbättrade läge och hava så väl offentligt som esnkilt hemburit Directionens Ledamöter sin tacksamhet; de mest motsträviga bland dem ha redan erkänt detta *)

(* Något som förut aldrig ägde rum. Esomoftast däremot förspordes otacksamhet och obelåtenhet med utspisningen på Fattighuset, oaktat en var kunde övertyga sig om det oklandervärda; och betyga, att mången som måste erlägga mer och mindre betydlig fattigskatt, inom sina hushåll, ej kunde alltjämt underhålla en dylik spisordning. Det hände ock, att när man tilltalte inom Staden tiggande fattighjon, och förehöll dem, att de hade sin spis på Fattighuset, man fick det näsvisa svar: “Herrn (Frun) skulle åtnjuta fattigspisningen, bleve han (hon) lagom fet.”)

Fattighjonen ha nu efter deras förmåga och krafter passande sysselsättning och ett mera stilla och husligt umgänge, vilket småningom kommit dem att glömma sin forna självsvåldiga frihet och lättja. Åtskilliga kontrakter, angående vårdandet av ett och annat fattighjon, ha under förflutna året väl blivit uppsagda men vid därefter utlysta auktioner ha alltid tillräckliga speculanter infunnit sig, att priset därvid snarare nedsänkts än förhöjts. Samhället står i icke liten förbindelse hos Directionens Ledamöter för dess nit och verksamhet vid bearbetandet av Nya Fattigförsörjningssättet. Vi skola en annan gång återkomma till ämnet, då vi mera speciellt ämna anföra förhållandena.


Natten emellan den 30 och 31 förliden månad strandade en Brigg, vid namn Margareta, i trakten av Kyrkesund, på Tjörn beläget. Fartyget ankom från London, destinerat till hemorten Lübeck; lastat med Romm, Win, Arrack m.m. Vederbörlig bevakning av vraket lämnades genast av i orten varande Tulluppsyningsman.

Marknaden här i går inträdde med ganska mörka auspicer för frequencen och omsättningen av varor; likväl föreföll detta oss ej oväntat, i anseende till de nu högst ofarbara vägarna hit. Här var ganska liten tillförsel av vanliga lantmannaprodukter.

Strödda underrättelser.

En Tidning i Staden Alabama i Amerika beklagar sig över bristen på qwinnor i denna nyligen befolkade stat. Hundra karlar räknas där vanligen emot en medlem av det vackra könet. Också hinner ett fruntimmer knappt sätta foten på detta landet jord, förr än hon är omgiven av en svärm friare och gift inom några dagar. – Vi ha ansett oss (säger Aftonbladet i Stockholm) böra till vederbörandes tjänst skyndsamt kungöra detta, och skola icke underlåta att närmare redogöra om någon lägenhet till Alabama yppar sig.

Diverse:

Undertecknads Boktryckeri, väl assorterat med nära 6000 skålp. Fraktur- och Antiqua-Stilar, Press och övrigt tillbehör, utbjudes till Arrende för bestämd tid, emot billig avgift, varav en betydlig del kan, åtminstone för det första året, genomtryckningsarbete liquideras. För arrendets ovvillkorliga uppfyllande önskas nöjaktig säkerhet. Hugade Spekulanter behagade adressera sig direkte till ägaren.

Götheborg d. 1 febr. 1832
C. Löwegren


FREDAGEN DEN 17 FEBRUARI 1832

Auktion:
Lördagen d. 18 i denna Månad kl. 11 f.m., anställes på Läns-Lasarettet och Curhuset här i Staden, Entreprenad-Auktion till uppförande av en Drängstuga därstädes, varom hugade Speculanter härigenom underrättas med tillkännagivande, att ritning och kostnadsförslag finnes att tillgå så väl vid själva Auktionstillfället, som dessförinnan hos undertecknad Syssloman.

Uddewalla den 3 Febr. 1832.
Christ. Öhbom.

Den 29 dennes, kl. 10 f.m., försäljes genom offentlig Auktion som hålles på härvarande Tullkammare, ett mindre parti Talg, som blivit bärgat i öppna sjön, uti detta Tullkammare-District.

Till salu:
En god och behållen Däcksbåt, Enigheten kallad, är 21 alnar i Kjölen med goda Segel och inventarier, 3 Ankar och Tåger allt i gott stånd, är till salu hos Skepparen Hindrick Nilsson på Fiskebäckskihl.

FREDAGEN DEN 24 FEBRUARI

Uddewalla. I en fjorton dagars tid ha vi nu haft frost, dock utan att snö ännu fallit.

Till salu:
Bo Natt och Dag, som i denna och nästa månad kommer att brygga minst 2:ne brygg i veckan för att inläggas för Sommarbehov i dess Iskällare, har under samma tid tillräcklig tillgång på god Jäst att avlämna, och om under nämnde eller annan tid, någon skulle vilja låta brygga hos mig av eget Malt och Humle, så står mitt Bryggeri och folk till tjänst emot en högst billig betalning, likasom Dricka och Öhl, så fort det ankommer på parti, till högst facila priser kunna betingas. Även emottages Säd till maltning.

Diverse:
Till nästa Vårfrudag blir ledig, att på 1 år från den 24 nästinstundande Marti få arrendera Qwarn och Såg vid Björbäck, jämte en utjord, Porsen kallad. Om Arrendevillkoren kan , inom denna månads utgång, avslutas med ägarinnan M.R. von Hauswollf, boende i Herr Lagman och Riddaren A. Westerdahls hus vid Torget.

En 16 a 17 års Yngling uti Staden eller från Landet, med goda betyg om sitt uppförande och som framförallt ej super, men tror sig kunna lära passa upp, servera bord och köra på resor, kan till den 10 nästlidne April erhålla tjänst som Betjänt, om han anmäler sig hos Capitaine Reuterswärd.

Undertecknad ämnar öppna en Dans-Skola härstädes, för de av Stadens och Ortens ungdom som önska information i dans. Priset är 8 R:dr Banko i Termin för varje Elev. Undervisning lämnas både i Fackeldansen, Gavotten och nya Franska steg och Tourer. De respect. Herrskaper som hedra mig med förtroendet av sine barns information i dans, torde hava godheten anmäla det hos Styrman Wessman.

Götheborg d. 15 Febr. 1832.
Gustaf W. Åckerström


FREDAGEN DEN 2 MARS 1832


Uddewalla. Inom vårt lilla Samhälle blir med varje år allt tystare och – fattigare. Ringa förtjänster; men däremot märker man ökade utgifter, även till fattigförsörjningen, däribland räknad den mängd tiggare, som dagligen och särdeles om Lördagarne anropa enskilda välgörenheten. Det är smärtsamt att bland dessa se arbetsföra personer även kringstryka; att förspörja flera av dessa vara ifrån närmare och fjärmare Socknar utom Staden, då vi ha så tillräckligt därav inom eget område. Den ordinarie Fattigförsörjningen är eljest satt på den mest förståndiga fot. Troligen är ingen Stad i Riket i proportion så överdrivet betungad. Visserligen är här tämligen goda priser, men utom det att den armee, snart sagt rättnu utpantade lant- och skärgårdsbon häromkring, blir härigenom mera utblottad, är det föga tröstande för oss, som gärna skulle vilja betala dubbelt, om inkomsterna det tilläto; ty ju lägre priser å jordens alster och fiskvaror, desto större bevis: att den närbelägna staden sjunger på sista versen, såsom sådan betraktad. De vackraste hus har blivit försålde för kanske femtedelen av vad de kostat i uppsättning. Icke heller ha vi minsta utsikt till ringaste förbättring, utom snarare motsatsen. Väl vore det därföre, om åtminstone våra goda priser på hyror, fisk och viktualier kunna hitlocka sådane, som tillika med vilja även hade förmåga att depensera. Visserligen avlade vår landsman S. T. Herr J.P. Krok ej längesedan, under sin resa till åtskillige inrikes orter, här några dagars besök hos sina gamla vänner och släktingar, men utan oss veterligt annat resultat, än nöjen för sig, och möjligen något hopp för Herr Engelke, att få sälja sitt ovanligt präktiga skepp Linné, i händelse Herr Krok nödgas göra sin utfart, för att hinna till Bolivia inom av domstolen bestämd dag, den 25 Januari 1833, innan han får tillfälle resa på eget fartyg.

Man vill härjämte meddela de underrättelser här inhämtats, att Herr Krok som vunnit sin sak vid Underrätten, och genom kontrapartens fatalieförlust *) (* Såsom ett märkligt bevis på den Spanska och Portugisiska stoltheten och hämndlystnaden berättas: att sedan huvudmannen för pretendenterna till Oiho, Bankiren v Mesa från Portugal, vid Underdomstolen blivit fråndömd rättigheterna till arvet, har han, som förutsåg sig omöjligheten kunna bliva den vinnande, anbefallt sin Advokat att förlora fatalierna vid den övre, för att därigenom använda torten från sig själv; men därjämte, för att hämnas, ålagt honom utverka vad ovan benämnes med Resning, och att på allt möjligt sätt krånga med segraren) vid Överdomstolen ägde hopp, att se 1830 års avkastning i England i November, haft den oväntade motgången, att finna detsamma vis avseglingstillfället i början av Juni, hindrat genom kvarstad, som hans rika motparter lyckats vinna mot borgen, tills Resningen blivit avslagen eller bifallen. Vid sin avresa härifrån hade han dock tillfredsställelsen emottaga brev direkt från Oiho med den tröstande underrättelsen, att samma kvarstad redan den 25 Juni i ena instancen blivit hävd, samt hopp, att inom sex vekor därefter se honom dela samma öde i den andra jämte stadfästelse på den icke obetydliga summan, som kontraparten blivit ålagd betala för varje dag fartyget blivit uppehållet. Vad som i anseende till detta originalbrev, vilket vi haft tillfälle som hastigast ögna till, mest fäste uppmärksamheten var, utom dess skrivning med indigosubstans och de blåa stämplarna därå, isynnerhet utanskriften, emedan den tyckas giva ett slags upplysning om vad den, plantagen åtföljande och disponerande arvingen enskilt tillfallande “fjärde taburetten” vill på stället betyda; - hon lydde så här:

Propretietaire et Marchand en Gros,

M.E. Senateur Monseigneur J. P. Krok,

Primas: Rio de Janeiro.

Secondement: Stockholm


Auktion:
Den Tolfte (12) i nästkommande Marti månad kommer genom frivillig pffentlig auktion att på stället försäljas:

1:o Säteriet Ryr, I Wahlbo härad; Torps Pastorat och Ryrs Socken, en mil från Saltkällan, bestående av Två och En åttondedels Hemman, varöver fullständig beskrivning i N:o 4 av detta års Uddewalla Weckoblad är att inhämta.

2:o Om antagligt anbud på Säteriet icke göres, kommer det att bortarrenderas på 1 år från den 25 nästkommande Marti, varå villkoren i tillfället uppgivas.

3:o All Lösegendom bestående av: Silver, Then, Koppar och Jern, Meubler och Husgerådsaker, Sängkläder, Linne, Åke- och Körredskap m.m., samt Spannemål och kreatur av Hästar, Oxar, Kor och Ungboskap, Får och Swin.

Betalningsvillkoren tillkännagives vid Auktionens början, som är kl. 10 varje dag.

För ståndspersoner är anstalt fogad om mat på stället emot betalning, även nattqvarter så långt rummet medgiver. Hö för medhavande Hästar, kan även fås.

Ryr den 26 Febr. 1832.
D.B. Bagge


Torsdagen den 8 nästl. Mars upplåtes på Arrende under obestämd tid, 3:4:delar av Stadens Packhus-Tomt N:o 36.
Uddewalla Rådhus den 27 Febr. 1832.
Borgmästare och Råd

Till salu:
Ett nybyggt Trädhus under N:o 3 och 79 i första Roten vid Aspelundsgatan i Uddewalla, som är väl byggt jämte nybygde och målade uthus, är genast till salu, närmare besked erhålles av Skepparen Hellberg vid Södergatan.

Åstundas köpa:
Sedan Kongl Maj:ts Nådigt tillåtit, att Utmarkerna till Stadens Tomter få därifrån skiljas, och försäljas, så får jag härmed tillkännagiva, att jag har anledning kunna anskaffa köpare till alla de Utmarkslotter som äro belägne Söder om Staden och sträcka sig i Öster om stora landsvägen till Landeriet Emaus, Bratteröds och Esperöds, samt Hagane och Wabackens gränser, den eller de, som härå göra avseende, behagade till mig i denna eller nästa månad inlämna skriftel. offerter med nogaste pris, jordbrukets läge och areala innehåll.

Bo Natt och Dag


FREDAGEN DEN 16 MARS 1832

Uddewalla. Ännu fångas Småsill uti härvarande Skärgård, men de så kallade Sillvaderna (noten) lära vara så medfarna, att de nu knappt hänga tillsamman. Emmelrtid har denna i år tillskyndade näring berett kuståboerne icke liten fördel, nämligen ett väsentligt bidrag till betäckandet av den skuld de hade för sistlidna årets undsättningsspannmål, och vid det man väcker samtal med dem, utbrista de, under en tacksam blick mot höjden, lik Araben: Gud är stor. Flera hushåll hava därigenom undgått, att bliva husvilla, och ännu flera, den svåra hungersnöden; därjämte, om Sill ej i år blivit att fånga, hade den därtill för handen varande redskapen helt och hållet blivit förstörd, emedan någon nämbar fångst på senare åren ej varit, vilket berett dels ovilja för denna näringsgren och dels satt delägare ur tillfälle att iståndsätta den; då däremot förtjänsten i år livar Skärgårdsfolket för de följande åren.

Uti medio av Februari hade vi här några rätt vackra dagar, att vi liksom förflyttades in uti Maj; fåglarna uppstämde preludierna till vårens Ouverture, och syntes mana vinternöjena från scenen för att lämna rum åt ett mera livande, högre och betydelsefullare skådespel; den åter uppvaknande naturen. Men däremot ha vi sedan haft mest mulna, kalla och dimmiga dagar; dock har nu luften åter börjat uppklarna.

Auktion:
Torsdagen den 22 dennes, kl. 10 f.m., försäljes genom frivillig Auktion som hålles på Börsen:
Ängen N:o 5 Kamperhof kallad om 4 tunneland, 16 och ¼:dels kappeland.
Ängen N:o 15 Skanshagen kallad om 2 tunneland, 26 och ett halvt kappel.
Tomten N:o 291 vid stora Nygatan belägen.
Skulle nämnde Ängar icke bliva försålde komma de att på ett år bortarrenderas, ävensom vid samma tillfälle upplåtes på 10 års arrende, Ängen N:o 90 Stads-Maden kallad om 1 tunneland.

Uddewalla Rådhus d. 12 Mars 1832

Diverse:
Amerikanska Skeppet Tartar avseglar till Boston uti Förenta Staterna d. 6 nästl. April, och kan medtaga Tjugo Passagerare uti mellandäcket. Om passage-avgiften kan överenskommas med Herr C.J. Engelke uti Uddewalla eller Capit. Hale på Gustafsberg, varest skeppet nu ligger.

Undra våningen i Hattmakare C.F. Florins hus med nödiga uthus; uthyres till nästa flyttningstid.
Mörkblå god Lin-Tråd är till salu inlämnad hos Mamsellerna Barck, mot 8 sk. R:gs lodet.

FREDAGEN DEN 23 MARS 1832

Uddewalla. Då man icke sällan erfar att rymningar ske från Häradsrätten, så torde de tjuvnader och våldsgärningar som därefter av en del, från dylika häckten rymda, fräcka bovar ofta förövas, vara ett skäl, för en var att åt dessa önska säkrare Arrestrum. På denna grund vill Redaktionen lämna offentlighet åt nedanstående, för någon tid sedan till Redaktionen insända artikel:

Allmänna säkerheten beror onekligt till stor del av säkra arrester, varuti sådane brottslingar förvaras, som förverkat friheten. På landet varest fångbetäckningen är svagare, än i städer, kunna Trädhus göras säkrare än stenhus, med inredning av:

1:o golv och trossning av fyrhuggne, väl sammandrivne och med järndubbar emellan, fästade stockar, var av de till trossningen eller taket vidare beläggas med påtimring i knut till väggbandet.

2:o Järngaller i spispipan, vassa nedåt likt knivar, uppgående i krökt form för rökens avledning samt försedda med långa ändar, vilka säkert fastnitas i trossningen.

3:o Järngaller för fenstren med krökta spetsar vilka drivas genom timmerväggen och nitas utvändigt under brädklädseln.

4:o Dörrar av plankor med en fals gående över dörrspåret, klädde på utsidan med Järnplåtar, och försedde med regelstång av järn, och dubbla låsar.

Om därjämte fångvaktaren har vaktrum utanför arresten; och om fångar i allmänhet visiteras morgon och afton, så att verktyg till fängsels lossande och andra beredande utvägar till flykt bliva otillräknelige, bör och kan rymning förekommas från Fångdepoter och Häradshäckten i landet.

Ett beprövat medel mot Magsyra:

Att om dagen då den kännes, tugga och uppäta några brända Caffebönor.

Undertecknad anhåller vördsamt, att nästa Söndag uti Håvar emottaga den mig beviljade Collect; och vågar jag därvid hoppas få erfara ett förnyat prov av Resp. Församlingarnas godhet, vid detta tillfälle för mig så mycket viktigare, som en längre tids fortfarande sjuklighet i betydelig mån ökat mina behover.
Uddewalla d. 22 Mars 1832.
J.R. Balckmann.

Genom frivillig Auktion försäljes den 28 Mars, uti Huset N:o 16 på Södra Hamnegatan, diverse Lösegendom efter aflidne Coopv. Capit. Christ. A. Berg, varibland en alldeles ny Engelsk Chiffonier af Mahogeny.

Till salu:
Goda Engelska Sädespotatoes mot 2 R:dr 24 sk. R:gs per tunna, till salu på Kasen.

En kanna Mjölk att avhämta varje dag; adress härstädes.

Diverse:
Undra våningen på Lägenheten Strömhagen, eller i det såkallade Sandblomska huset bestående av 5 Rum och Kök samt nödige uthus, är nu genast att få hyra på half år, ävensom Ängen till samma lägenhet att arrendera. Överenskommelse härom träffas med Häradsskrivare Andersson.


FREDAGEN DEN 30 MARS

Diverse:
På Säteriet Stora Wrem i Qwille Härad och Socken, kommer Fredagen d. 6 April, genom öppen och frivillig Auktion att försäljas åtskillig Lösegendom tillhörig aflidna Fru Majorskan von Döbelns Sterbhus. Huvudsakligen må nämnas Spannemål och ett större parti Bränwin.


Till salu i Boktryckeriboden:
Interessanta Reflexioner över Qwinnokönet, vänskapen och kärleken, tillika med Herr Philip Peter Marks märkvärdiga Äktenskapshistoria.

Diverse:
Ängen Långhagen, om 8 tunneland 5 kappeland jord, belägen vid Bäfwebäck, är på ett eller flera år, att arrendera; Tomten 49, wid södra Drottninggatan, till salu eller att arrendera. Närmare överenskommelse kan träffas med ägaren Joseph Bagge.

FREDAGEN DEN 6 APRIL 1832

Auktion:
Måndagen d. 9 d:s, kl 11 f.m., upplåtes genom Entreprenad Auktion som hålles inför Magistraten, renhållningen av Stadens Torg, Broar, Andelar av Hamngatorne m.m., på ett års tid, och med de villkor som vid tillfället uppgivas.

Uddewalla Rådhus d. 4 April 1832.
Borgmästare och Råd

Diverse:
Om någon skulle vara hugad, att i sitt hus intaga och med husmanskost 2:ne till åren komne bättre fruntimmer, så åtnjutas de med ett rum, bestå sg själva med sängkläder och meubler, betala avgiften förskottsvis varje år i Febr. månad.

Vidare underrättelse får hos Bo Natt och Dag

Undertecknad, som en längre tid kommer att uppehålla sig här i Staden, får äran tillkännagiva, att de av Stadens Respect. Innevånare, som önska undervisning för sine barn, på Fortepiano, Violin, och Flöjt, mot billig betalning, kunna med mig därom överenskomma antingen timvis eller efter månad; även erbjuder jag mig att tillhandahålla med stämning av Fortepiano samt Notskrivning.
Uddewalla d. 5 April 1832.
J.P. Wennholm


Ur en Garderobe i Fru Franks förstuga är i går eller förgår bortstulet för undertecknad en Gulbrun Surtout med Ljusbrunt Bombasinsfoder; tillrättaanskaffaren eller den som upptäcker tjuven erhåller hederlig vedergällning då därom tillfälle ges hos
Reuterswärd, Capitaine

FREDAGEN DEN 13 APRIL

Uddewalla. Till Redaktionen hava nedanstående uppsatser blivit insända:

På några Ståndspersoners begäran, hade konstnären Herr Athias den godheten att visa sin rörliga Panorama i Tigssalen på Smedseröd den 1 April efter kl. 7 på aftonen. Flere av närboende allmoge hade ämnat sig dit; men det behagade den Adjunct, som förättade Gudstjenst i Socknekyrkan, anmana folket på kyrkgången qwarstanna, för avhörande av föreställningar, andelige och werdslige, avseende förbud emot inställelsen, med förmaning därjämte till ordningsmännen, att vidare omsprida och handhava förbudet. *).

*(Med en verklig tillfredsställelse kunna vi meddela, att hos egentliga Allmogen de senare åren ett begär för vetenskaper och konst alstrat sig; ehuru dess ännu inskränkt utvecklat sig, bevisar det dock upplysningens skridande framåt. Såsom bevis härpå, tro vi oss böra nämna, att över 20 egentliga bönder i år prenumererat på Uddewalla Weckoblad, och man kan antaga att minst 10 personer läsa varje blad, så gör det 200 läsare här i orten; och enligt berättelse, finnas bönder på Dahl, som hålla Stockholms Aftonblad. Huruvida någon myndighet höjt sin röst mot tidningsläsning, känna vi ej. Det är en sådan naturlighet hos människan, även den mest verksamma, att hon, efter ett mödosamt arbete, behöver någon förströelse då och då, när hennes tid medgiver det; beklagligtvis har av en del ofta krogen blivit vald härtill. På denna grund är det så mycket klandervärdare, att de som egentligt äro tillsatta, att befordra menniskans förbättrande, predika förbud mot något enskilt och för lantallmogen ovanligt nöje, utan synnerlige depence, såsom det ifrågavarande.

Red.)

Herr Athias såg sin förtjänst minskad och den allmoge, som ämnat deltaga i det oskyldiga nöjet, saknade inhämtning av den övertygelse, att Mechaniske konster och kroppsövninga icke, såsom mängden ännu tror, bestå uti ögonens förblindning och förvillelse.

Ett ovisst nit, huru det ock användes, kan väl i farten hindra, men ogörligt återföra till mörkrets flydda tider, upplysningens stora släptåg, vilket trots all motarbetning, sluteligen till menskligheten framträder den klara facklan: Månne det var sämre avse en 12 skilling till Panoraman än många till krogen; och månne ej nitet varit bättre använt, uti föreställningar emot fyllerilasten och varning till sådane som under ruset eller av annan illska, ofta störa grannsämjan och husfriden.

Den allmoge, som inträffade oansett hotet, var förnöjd med sin afton, anständig, sedig och nyckter, utom en av ordningsnitet ledd Bonde, vilken, anlänt rusig till stället, ville med den i kyrkan eldade myndigheten, pocka sig till entree utan betalning.

Enär de i N:o 6 och 10 av detta Blad infört Artiklar om Fattigförsörjnings-Directionens vidtagne enligt eget yttrande lyckliga idee, att på Landet inaccordera sine fattige, icke skäligen kunnat undfalla uppmärksamheten, har man därvid trott sig böra göra den billiga erinran: att den i så fall av Directionen omrörda kloka insikt, samt beräknade besparing, ostridigt skett på Lantmännens bekostnad, och att tiggandet, särdeles i Socknarne närmast Staden ansenligen ökats; ty om icke just uppenbarligen de inlejda Fattighjonen sjelva kringvandra, ersättes sådant i rikt mått av deras Husvärdar, hustrur och barn; och gillas därför gärna förslaget att få utan intrång av Stadens fattige underhålla Socknens allmogehjon, vilka därigenom icke förlorar på bytet, samt även skola lika uppriktigt å sin sida ihågkomma välgörenheten.


Landtman.
Vi ha här nu wårwäder. Lantmannaarbetet har även redan börjat tämligen allmänt. – Dock erfordras regn; varförutan vegetationen ej kommer i någon synbar gång.

Hamburg den 3 April. En ny upplaga av Londonska tidningen the Times för den 30 Mars, förmäler, att Choleran utbrutit i Paris, och att redan 10 personer blivit förda till Hotel-Dieu och 7 avlidit. Genom de mest ansedda och kunniga Läkares observationer, i närvaro av Handelsministern, var saken utan allt tvivel.

Hof-Rätts-Commissarien och Krono-Länsmannen P.A. Gädda, afled stilla på Kärra den 8 April 1832, 53 år, 7 månader och 25 dagar gammal.

Den 23 dennes, som är Annandag Påsk, bliver Assamblee på Rådhus-Salen härstädes, vartill Biljetter äro att tillgå hos Herr A. Ahlbom mot 24 sk. Banko. Uddewalla den 13 April 1832.
M. Bagge Erik Kock
Borgmästare Fendrick

Avertissement:
Med Kongl. Maj:ts Allernådigste tillstånd har undertecknad äran att Söndagen d. 15 dennes, hästrädes visa en rörlig Panorama 1 4 Afdelningar. 1:st afdelningen Slaget vid Trafalgar, emellan Spaniorerne och Engelske Amiralen Nelson. 2:ndra dito Fransmännens Reträtt öfver Rhenströmmen vid Staden Mainz. 3:dje dito Solens uppgång över en i Sjön varande Klippa. 4:de dito Jette-Berget i Böhmen. Emellan andra och tredje afdelningen visas ett verkligt Naturphenomen i en välbildad flicka, som är född med en vacker regelformig Pelerinskrage af mörkbrun färg. Emellan 3:dje och 4:de afdelningen kommer Mamsell Athias att dansa en Engelskt solo. Skådeplatsen är på Källarmästare Erntz sal. Biljetterna säljas i undertecknads logis hos Styrman Wessman på Jacobsberg från kl. 9 f.m. till kl. 5 e.m. och sedan vid ingången. Dörrarne öppnas kl. 6 och början sker 7 e.m. Priserne äro: första platsen 16 sk., andra d:o 8 sk. Banko. Vidare skall genom Affischer tillkännagivas. Min avresa blifver nästa Tisdag.

J.J. Athias


Kungörelse:
Stadens Högdtärade Borgerskap och öfrige Innewånare, kallas till Allmän Rådstuga d. 28 dennes, kl. 11 f.m., för att höras och besluta uti följande ärende:

1:o Öfwer Herr Rådmannen J: Wennergrens ansökning om förändring uti arrendets utgörande för Stadsjorden Ramneröd.
2:o Huruvida en anmäld sökande, som är omyndig bör till Skorstensfäjare antagas, eller om Husägare vilja för den nuvarande öka Lönen till 200 R:dr Banko.
3:o Angående Stadens Äldstes hemställan, om Rättegång skall anställas emot Lagmannen, Häradshöfd. och Ridd. Herr A. Westerdahl, dels för det betydeliga skogshygge som han under sin Borgmästare-tjenstetid skall förövat å Embetsjorden Boxhult, och dels föra samma jords vanvårdande.

Uddewalla d. 9 April 1832.
Borgmästare och Råd

Till salu:
Till facilt pris utbjudes till avflyttning från stället: Ett twåwånings Hus vid Uddewalla, på Elsebergs ägor beläget. Det innehåller i längd 21 och i bredd 15 alnar med tillsammanräknade 17 Fensterlufter, 11 dörrar med Lås, samt särskilde wäggfaste inrättningar, ävensom flere Spannmåls-bingar. Brädbodar kunna även med Tegeltäckte Tak påräknas och priset kan uppgöras med ägarinnan

Anna M. Schröder


En 6:del uti ett vid Gustafsbergs Saltsjöbad för Brunns- och Badgäster inrättat Boningshus är till salu att till först inträffande Termin tillträda, med Meubler; och torde även de återstående 5/6:delarne kunna få köpas, om så åstundas. Närmare besked lämnas av Kammarherre M. af Cristiernin, vars adress är Uddewalla och Christinedahl.

TORSDAGEN DEN 19 APRIL 1832

Kungörelse:
Sedan Stadens Landsvägar på åtskillige ställen äro bristfällige; så åligga Tomtägare att berörde bristfälligheter iståndsätta inom den 26:te dennes, då syn därå kl. 8 f.m. kommer att anställas; åliggande jämväl Tomtägare, att hava Landsvägsdikena uppränsade.

Uddewalla Rådhus den 14 April 1832.
Borgmästare och Råd

Den 24 dennes försäljes genom frivillig Auktion som hålles på Köperöd, i Norr-Ryrs Socken, Ärter, Korn, Havre och Potatoes, Hästar, Oxar och Kor, samt diverse Husgeråd m.m.. Betalningsvillkoren tillkännagivas vid Auktionstillfället.

En Åttondehls Hemman Ramseröd, beläget 3:8:dels mil från Uddewalla vid stora Landsvägen, väl bebyggt så till Uthus som Corps de Logie, har vackra ocg goda ägor, samt blivit enskiftat med tillräckelig Husbehofs-Skog, är till salu, och om köpesumman, som till en del kan innestå, samt övreige köpevillkor kan vidare överenskommas med ägarinnan.

FREDAGEN DEN 27 APRIL 1832

Paris den 10 April. Bestörtningen i huvudstaden är mycket stor. Kl. 9 på aftonen ser man nästan ingen menniska på gatorna. Ganska många personer utvandra och dagligen beställas omkring 200 posthästar. Från i går middags kl. 12 tills i dag kl. 10 hava, som vi just nu erfara, redan 1075 insjuknade och 455 dödsfall blivit anmälda. Även i Rambouillet, S:t Cloud, Constans etc. hava Cholerafall numera förekommit. Till dessa beklagansvärda underrättelser sällar sig även omständigheten att Typhus utbrutit i Hotel-Dieu, samt, som det berättas, även i det stora militärhospitalet uti Gros-Caillou. Sedan i går morgons ser man i alla gator med swart överdragna dödvagnar, vilka man kallar tapissiéres, av vilka var och en innehåller sex bårar.


Tillkännagives att den Högste efter sitt allvisa råd behagat genom döden hädankalla Viacier-Pastorn Gustaf Johan Jönsson, den 21 April 1832; på Hjertums Prestegård, i en ålder av 41 år och några månader.


FREDAGEN DEN 4 MAJ 1832

Strödda underrättelser:
För odlare av Potatoes torde det icke vara likgiltigt att känna det sätt som brukas på Gottland för att hålla Potatoesåkrarne fria från ogräs, utan att därtill begagna menniskohand. Där släppes nämligen fåren på åkrarne så snart Potatoeskålen kommit ett stycke ur jorden, då fåren utan att smaka själva kålen, eller nedtrampa densamma, gå mycket nätt i fårorne efter kupningen och beta bort all ogräs, så snart sådant visar sig. Detta har med mycken framgång förliden sommar blivit försökt i trakten av Mariestad.

Auktion:
Torsdagen den 10 nästl. Maj, kl. 10 f.m., försäljes genom Auktion som hålles på Börsen:
Buntmakaren Stuchys och Åkerströms andel av Ängen n:o 70, nära vid Öster Tull belägen. Uddewalla Rådhus d. 28 April 1832.
Borgmästare och Råd.

Torsdagen den 10 nästkommande Maj kl. 12 på dagen försäljes på Lysekihl, skrovet av vid Islandsbergs Huvud sistl. Januari förolyckade Skonerten 2:ne Bröder, om circa 35 Lästers dräktighet, jämte diverse Skepps-Inwentarier, Tågwirke m.m. Fartyget och Inventarierna äro att bese på stället vilken dag som hälst före Auktionen, och villkoren tillkännagivas vid tillfället.
Lysekihl den 28 April 1832.
J.G. Rollén.

Till salu:
Halva Tomten N:o 161 med därå nybuggde Trähus, passande till Hökerihandel, innehållande lägenheter: 3:ne Rum med Kök och Skafferi, samt 2:ne Windskamrar, 2:ne Skafferier och Wind, i gården en vedbod och ett litet fähus för 2:ne kor, stallrum för 4 hästar, en liten lada; och kan Utmarken åtfölja som är belägen nära invid Staden, är väl odlad, med god jordmån, som kan anläggas till Trädgård, samt en därstädes timrad Werkbod och Replagarebana med inwentarium. Köpe- och betalningsvillkoren kan överenskommas med ägaren.

Uddewalla d. 21 Maj 1832.
Swen Ödman.
Repslagare.


En nästan så gott som ny Bränwinspanna på 43 kannor med passande imkylare som blott varit nyttjad i 2 månader, till billigt nedsatt pris, adress Bo Nattochdag.


Till facilt pris utbjudes Hus och Tomt under N:o 151 beläget näst vid Post-Contoret. Egendomen är Assurerad till ett wärde av Sex hundrade Tjugu R:dr Banko och är ograverad. Priset kan med ägaren överenskommas.
A.P. Hallberg

Utrikes nyheter:
London den 27 April. Choleran avtager här dagligen. I förrgår sjuknade här 3 personer av densamma; igår 8, tillfrisknade 6, dogo 6; qwarliggande 42.
Paris den 25 April. Moniteuren uppgiver i dag de dödas antal till 281, därav 105 i hospitalerna; tillfrisknade 184.

Döde:
Jakt-Uppsyningsmannen L.R. Lachonius avled stilla på Fjellbacka uti Bohuslän den 1 Maj 1832, vilket endast på detta sätt släkt och vänner tillkännagives.

Enkefru Maria Elis. Hallenberg, född Hedelius, avled stilla på Qwiström d. 6 Maj 1832, kl. 1 om morgonen, 83 år och 5 dagar gammal. Hon var första gången gift med Tracteuren Jacob Landberg och andra gången med Ting-Notarien M.L. Hallenberg.

Diverse:
Den 16 dennes, kl. 10 f.m. förrättas Koppympning hos L.J. Holmer.


FREDAGEN DEN 18 MAJ 1832

Uddewalla. Oaktat vi uti April hade utsikt till en tidig vår, har väderleken ända hittills varit ganska kall; det regn, som under de sista 14 dagarna fallit, har varit blandadt med hagel och snö; i förrgår gick åskan, och sedan ha vi haft vackra och ej så kyliga dagar.

Efter den omkring 8 dagar sedan uppkomna starka nordanstormen har man ej hört att någon olyckhändelse timat på kusten här utomkring.

Utmätnings-Auktioner, till gäldande av Kronoutlagor och spannmål, å hästar, kor, får, åker- och körredskap, m.m., fortgå å landet häromkring.

Döde:
Coopvaerdie-Capitainen Her Olof Josias Winding avled stilla under hemresan från Bahia den 31 Mars, uti en ålder av 35 år 7 månader och 6 dagar, som endast på detta sätt släktingar och vänner tillkännagives.

Diverse:
Landeriet Emaus, beläget mellan Uddewalla och Gustafsbergs Hafsbads- och Brunns-Inrättning, har under sistförflutne år varit begagnat av åtskillige Herrskaper som besökt förenämnde inrättning; och då stället till sitt läge, bjuder en lika sund som angenäm local, samt flere Boningsrum, jämte Wärdshus och Trädgård är att tillgå, torde i händelse avseende på denna annonce göres, om hyra och villkor inom medlet av nästa månad, corresponderas med undertecknad.

Uddewalla d. 8 Mars 1832.
Martin Busck.


FREDAGEN DEN 25 MAJ 1832

Uddewalla. Skeppet Pauline, commenderadt af Cap. G.H. Gerle från denna Stad, ankom den 12 Mars d.å. till Staden La Guangra i Södra America; sedan 2:3.delar av Lasten var utlossad, uppkom den 22 Mars, kl. halv 6 om morgonen, i Skeppets Lastrum, en häftig vådeld, som, oaktat Captens och besättningens ivrigaste bemödande, på det kraftigaste understött av den i samma hamn liggande Engelska Fregatten Zephyrs Chef och manskap, samt andra i hamn liggande fartyg, uppbrände hela fartyget.

Döde:
Stifts-Fröken Mertha Eleonora NattochDag, född 1787, avled stilla på Hemmanet Ahlsbo, i Krokstads Pastorat, Hede Socken, d. 19 Maj 1832, vilket härigenom vänner och bekanta tillkännagives

Diverse:
Som omkring den 12 nästkommande Juni, en Berlinare-Wagn med egna säkra Hästar och Kusk, kommer att avgå från Uddewalla till Götheborg; så kan för 2:ne hederlige personer, som vid den tiden kunde vilja resa dit, däruti bliva god plats, mot billig Skjutslega, varom kan överenskommas med Ägaren, som nämnes på Boktryckeriet.


Som jag kommit uti erfarenhet, att Pigan Gustafwa Busch, vilken varit i min tjänst för nära tre år sedan, här i Staden tagit åtskilliga waror i mitt namn, vill jag härigenom åtvarna envar, att ej till ovannämnde Piga, lämna något på min räkning; emedan sådant ej av mig till betalning erkännes.

Uddewalla den 24 Maj 1832.
R. Klein.


FREDAGEN DEN 1 JUNI 1832


Uddewalla. Man har just ej här i orten hört omtalas någon olovlig Brännwins-bränning; men på en gång får Redaktionen höra ryktet, att uppköp av Potatis häromkring ske från Elfsborgs Län, där denna artikel lär vara i högre pris, vilka uppköp man ock tror förorsaka, att så litet av densamma här å torget hålles till salu, och tillika emottaga följande Artikel, vilken härjämte meddelas:

“Uti Lahne Härads westra District, lärer nästan allmänt sedan d. 1 Januari, en oloflig Bränwinsbränning varit utövad; härom blev sluteligen Krono-Befallningsmannen Nordberg underrättad, som genast beordrade Krono-Länsmannen Ålander att resa omkring och undersöka rätta förhållandet uti Skredswik, Högås, Bokenäs och Dragsmarks Socknar. Vid ankomsten till de misstänkta ställen, fann han Bränwins-pannor dels förseglade, dels oförseglade; de förras Sigill påsatta likväl så behändigt, att man, utan att bryta Sigillet, kunde hopttrycka spiattråden, och avtrycka och påsätta förseglingen efter behag; på somliga ställen voro Pannorna ännu varma, samt Bröst och Pipor förseglade, på andra åter var ingen hemma, och man kunde, enligt Författningen, ej verkställa någon visitation. Budkavlar lär varit utsända i varje grannskap, om en i orten fremmande person, som skulle överse alla Bränwins-pannor, så att de fleste lära varit varit underrättade, före Commissarien Åhlanders ankomst. Han har dock fått åtskilliga uppgifter, som lära sakfälla flera stycken.”


FREDAGEN DEN 8 JUNI 1832

Döde:
Capitainen Jean Werner Petterson, avled stilla i Uddewalla den 25 Maj 1832, uti en ålder av 60 år; vilket på detta sätt släkt och vänner tillkännagives.

Att Coopvaerdie-Capitainen Herr Andreas Falck, stilla avled på Fjellbacka i Norra Bohuslän, Måndagen den 28:de sistlidne Maj kl. half 10 på aftonen, uti 58:e lefnadsåret; varder härmed vänner och bekanta tillkännagivet.

Enkefru Anna E. Metholm, född i Stockholm den 21 Juli 17776, avled stilla i Uddewalla den 20 Maj 1832.

Kungörelse:
Sedan icke mer än en Sökande sig anmält till här ledigvarande förenade Stadsbuds, Hamn- och Brandvaktsmästare-Besättning, varmed är förenad 200 R:r B:co i årlig Lön samt cirka en lika Summa i Sportlar; så varder nämnda ledighet ytterligare kungjord, med tillkännagivande, att behörige Sökande äga att inom nästa Juli månads utgång hos Magistraten sig anmäla, försedde med vederhäftig borgen för en Uppbörds-summa av 1000 R:dr B:co. Till Sökandes efterrättelse meddelas, att tjänstebefattningen är i allmänhet lika med den som tillhör Länsmännen på Landet, och varföre Sökande borde äga den skicklighet, som för nämnde tjänsters bestridande erfordras. Uddewalla Rådhus d. 6 juni 1832.

Borgmästare och Råd.


Till förrättande av innevarande års Brandsyner i Staden, har Magistraten utsatt följande dagar, nämligen: den 27 dennes med 1:sta Roten; den 28 dito med 2:dra dito; och den 29 dito med 3:dje dito. Förrättningarne börja varje dag kl. 8 f.m., och äga Försäkringshavare eller Husägare att desamme bevista, samt deras och övrige Delägares uti Allmänna Brandstods-Bolaget rätt, därvid bevaka.

Uddewalla Rådhus den 4 Juni 1832.

Borgmästare och Råd

Till salu:
På Ramseröd wid stora wägen: En Complette Kardus Karfstol med hjul, walls och 2 knifwar; likaledes en liten Snusqwarn; att på stället bese och priset betinga.

Diwerse:
Landeriet Walckesborg, beläget intill Uddewalla, har under det sist förflutna året warit begagnadt af Herrskap som besökt Gustafsbergs Brunn och Hafsbad, och då stället till sitt wackra läge bjuder en lika sund som angenäm local, samt 3 wäl möblerade och glada rum, jemte kök, pige-kammare, stallrum för 3:ne hästar samt wagnbod, är under instundande 1:ste och 3:dje Termin ledig att borthyra; äfwen finnes på stället hö och hackelse att tillgå, för medhafda hästar; den som härvid täcktes fästa uppmärksamhet, torde correspondera med undertecknad.

Uddewalla den 7 Juni 1832.
Anna Elisabeth Winding.

FREDAGEN DEN 14 JUNI 1832

Uddewalla. Till Redaktionen har blivit insänt följande:

Afskrift.
“Då berättelsen om den wåldsamma handling Stadswaktmästaren Ohlin, för nära fjorton dagar sedan, tillät sig, inom Samhället wäckt så allmän förbittring och harm är det med förundran man funnit, att i sist utgifna Uddewalla Weckoblad ej ett ord derom nämnes. Om det är af bristande uppmärksamhet eller confideration å Redaktionens sida, *) lärer ett sådant förhållande ej wara likstämmigt med samma Blads hittills wisade tendens. Man vill derföre gå Red. tillhanda, i det härjämte bifogas en uppsats av nämnde berättelse med begäran om en plats derföre i näst utkommande Weckoblad.”

*( Till beswarande af den wärde Insändarens anmärkningar, få wi nämna, att wi i omnämnda afseende först welat afwakta ransakning, för att på grund at derwid förda protocoller referera förhållandet; detta så mycket mer som berättelserna herom warit olika. Också tyckes allmänna opinionen fordra laga undersökning, till utrönande af det rätta och sanna i saken.

Red.

Insända berättelsen följer:

“O. köper ett Lispund Hwetemjöl, hwilket uppwäges uti en Salubod wid Torget och hembäres till O:s bostad; bonden medföljer, för att få sin betalning; men O. derom erinrad, uraktlåter likqwiden, och går bort. Bonden återwänder bekymrad till Torget, hwarest han en stund med uppmärksamma ögon följer en Sjötulls-Waktmästare wid namn Brink; den sednare märker sluteligen detta, och frågar hwad mannen wille. Bonden swarar derpå, att han sålt mjöl till en Herre, utan att derföre få penningar. Ömmande för mannen, gör Brink sig närmare underrättad om förhållandet, och bonden följer med honom till saluboden, der mjölet blifwit uppwägdt, och får veta köparens namn. Brink, som ej kunde tilltro den, som är satt att waka öfwer ordning, att sielf begå ett sådant wåld, erinrar, att bonden kanske ej ägde rätt att sälja mjöl pundvis, och O. derföre wägrat betalningen. För att utröna detta, ämna begge sig till Borgmästaren, derunder de likwäl träffa på wägen O., hwilken, på bondens fordran om betalning, bad honom följa sig hem. Omkring en timme derefter träffar Brink samme bonde, som då beklagar sig, att han icke allenast mistat betalningen för mjölet, utan äfwen sina penningar (hwilka skola endast utgjort 2 R:dr R:gs). Härpå följer Brink med bonden till Borgmästaren. Då frågan om rättigheten att sälja Hwetemjöl pundvis, beswarats jakande, berättas O:s förhållande. Enär man känner Herr Borgmästarens ådagalagda nit för ordning och rätt, kan man tänka sig hans både harm och ledsnad wid åhörandet af berättelsen. O. efterskickas; han ankommer, wid det Borgmästaren spisar middag; träffar under denna stunds wäntan bonden, skuffar honom i förstugan, och will hafwa honom derifrån; men bonden swarar, att han ej går, hända hwad som will, förrän han fått tala med Borgmästaren. Efter denna motsträfwighet å bondens sida, ser sig O. föranlåten betala mjölet och återlemna de penningar han genom twångsåtgärden erhållit.

Kungörelse:
Stadens Wäghållningsskyldige Inwånare blifwa härigenom ålagde, att inom den 21 dennes hafwa sina sina Landswägsstycken och andelarne uti wägarne åt Boxhult samt Norra utmarken iståndsatte wid den påföljd som 11 §. uti 25 Cap. Byggnings-Balken föreskrifwer; kommande syn att förrättas nämnde dag kl. 8 f.m.

Uddewalla Rådhus d. 9 Juni 1832.
Borgmästare och Råd.


Auktion:
Onsdagen den 20 dennes, försäljes genom friwillig Auktion som hålles på Kothebacken hos Enkefru Häradshöfdingskan J.F. Engelke. Koppar, Then, Jern samt diwerse husgerådssaker. Betalningswillkoren komma att vid Auktionstillfället tillkännagifwas.

Kothebacken den 15 Juni 1832.


FREDAGEN DEN 22 JUNI 1832

Uddewalla. En werklig nyhet för wår lilla Stad. ett Tryckfrihetsmål. Ansvarieg Redaktören af detta Blad är stämd till Wällofl. Rådstufwu-Rätten härstädes nästa Onsdag, för att genmäla f.d. Stadswaktmästare Ohlins påstående om answar för innehållet af berättelsen, rörande honom, införd i nästföregående nummer. Stämningen, som, på Åklagarens begäran, är inför i slutet häraf, ger wisst anledning till åtskilliga reflexioner, till hwilka wi troligen framdeles återkomma, enär wi först fått erfara, huru Vällofl. Rådstufwu-Rätten kommer att behandla målet. Upplysningswis få wi nämna, att Ohlin redan före åklagade berättelsens offentliggörande blifwit entledigad från Stadswaktmästaretjänsten.


Wördsam Stämnings-Ansökan!
I anledning heraf kallas och stämmes Boktryckaren A. Johnson till Stadens Rådstufwu-Rätt å Onsdagen den 27:de dennes, kl. 10 f.m., för att genmäla de påståenden, som denna ansökning innefattar. Stämningen hörsammas wid laga påföljd.

Uddewalla den 20 Juni 1832.

På Borgmästare-Embetets wägnar.
M. Bagge

“Fastän de händelser äro sällsynta, att den periodiska pressen angriper personer i deras enskildta förhållande, har jag likwäl erfarit af här utkommande Weckoblad för den 15 dennes N:o 24, att en Insändare behagat, på ett för min heder sårande sätt, angripa mig för det jag wid en mjölhandel skott mig oredligt förhålli mot en till Staden ankommen bonde i thy att jag icke blott skall sökt på ett oredligt sätt åtkomma ett Lispund Hvetemjöl utan äfwen 2 R:dr R:gs, samt derjemte sökt tyda händelsen till tjenstefel. Då Boktryckaren Herr A. Johnson, såsom utgifware af berörde Weckoblad, enligt 1 §. 7 mom. i Kongl. TryckfrihetsLagen, är skyldig, answara för berörde artikel; så finner jag mig nödsakad att anhålla om laga kallelse och Stämning till Stadens Wällofl. Rådstufwu-Rätt å bemälte Boktryckare, i påstående, det måtte han åläggas bewisa, att jag antingen som enskild eller Tjensteman lagstridit mig förhållit mot den förmente bonden, hwars namn han torde förpliktigas uppgifwa, på det jag må komma i tillfälle, att honom inkalla, för att i målet blifwa hörd; hwarförutan jag wid saknad bewisning å ofwanbemälte Boktryckare det answar, som är stadgadt uti Tryckfrihets-Lagens 3 §. 11 mom. och 60 Cap. 5 §. Missgernings-Balken; förbehållandes mig för öfrigt öppen talan i målet och ersättning för Rättegångskostnaden.

Uddewalla den 19 juni 1832.
J.F. Ohlin

Diwerse:
Twenne ynglingar om 16 år, som wid Gustafsbergs Barnhus njutit wård och underwisning, önska nu genast att blifwa anställda, den ene i Minuthandel, den andre till Sjöss, för hwilka yrken de hwar för sig synas äga goda anlag. Närmare underrättelse lemnar C.J. Engelke i Uddewalla.


FREDAGEN DEN 29 JUNI 1832

Inrikes nyheter.

Götha Kanal lärer äntligen i år komma att öppnas till obehindrad fart begge hafwen emellan, och som det förmodas redan i början af September. Det tros att H.M. Konungen ärnar wid sin återresa från Norrige öfwerwara det högtidliga tillfället, och att H.M. Konungen likaledes under samma resa tager i ögonsigte de öfriga stora wattenbyggnader, som i år blifwa färdiga, nemligen Slussbyggnaderna vid Stallbacka och Edet i Götha Elf och hamnbyggnaden wid Helsingborg.

Till salu:
Artificiela Mineralvatten: Bitter-, Fachinger-, Geilnauer-, Luftsyre-, Alkal-, aëreradt-, Salt-, Stål-Pyrmonter-, Selter-, Soda-, Spaa-, Marienbader-, Kreutzbrunnen-, och Ferdinandsquelle-, Eger-, m.fl, samt Lemonad-Gazeuse, å Apoteket Kronan hos

F.G. Björklund

FREDAGEN DEN 6 JULI 1832

Uddewalla. Det wid Rådstufwu-Rätten härstädes anhängigt gjorda Tryckfrihetsmål förewar Onsdagen den 27 Juni och Protocollet justerades sistlidne Lördag den 30, hwarwid Ohlin genom en till Rådstufwu-Rätten ingifwen skrift, återtog stämningen; swarande parten gjorde derwid ej några påståenden utan hemställde saken till wällofl. Rådhus-Rätten, hwaröfwer den i tillfället ingenting afsade. Answarige Redaktören af detta Blad mottog ytterligare i förrgårs en stämning, daterad just den 30 Juni. Denna harcelering i stämningswäg, har här inom samhället wäckt någon munterhet blandad med harm. Snart nog skola wi wäl i detta Blad meddela handlingarne i målet.

Kungörelse:
För att utröna om de wid sista wägsynen befundne brister å Stadens Landswägar samt wägarne till Norra utmarken och Boxhult blifwit iståndsatte, kommer ny syn att förrättas Torsdagen den 12 nästkommande Juli kl. 8 f.m., hwarwid det wägstycke, som då icke godkännes, upplåtes till reparerande genom entreprenad. Som högst få wäghållare woro tillstädes och hade lagat norra Landswägen, warda de i synnerhet erinrade att fylla derwarande gropar. På det wägfarande icke må blifwa hindrade genom sandköringen, förbjudes wid 1 R:dr wite att låta några högar med sand ligga på Landswägarne, utan böra de genast utspridas. Likaledes förbjudes Tomtägare wid enahanda påföljd, att, då gator repareras, upplägga gatsten på andra hälften af gatan, hwarigenom åkdon hindras att framkomma och erindras om Magistratens utfärdade förbud, att låta kreatur gå lösa i Staden samt göra upplägg på gatorne.

Uddewalla Rådhus d. 30 Juni 1832.

Borgmästare och Råd.Fortsatt avskrift 2005-07-15


FREDAGEN DEN 13 juli 1832

Sistlidne onsdag förewar åter tryckfrihetsmålet. Swaranden hade till denna dag kallat wittne, dels till bestyrkande af, att ryktet, som i Uddewalla Weckoblad N:o 24 influtit, förut cirkulerat allmänt här inom samhället; och dels till bekräftelse, att ryktet ej war utan någon grund. Käranden bestridde wittnens afhörande, swaranden dere,ot yrkade detta; och efter det parterna afträdt och åter inkommit afsade Wällovlige Rådstufwu-Rätten, att wittnenas afhörande ej kunde tillåtas.

Nästa söndag, den 15 juli, kl. 6 e.m., arrangerar undertecknad Assemblee uti Brunns-Salongen på Gustafsberg; hwartill Billetter är att tillgå på stället mot 24 sk. för Herrar, samt 12 sk. för Damer, allt Banko.

A. Ahlbom

Till salu:
Kort och tydlig anwisning för en hwar att hålla sina Rakknifwar i fullkomligt godt stånd, slipa, strigla och draga dem, av M.G. Libhauer, hos
Simon

Nylige inkomne weritable Cognac, äfwensom ett parti Swenskt Brännwin i commission, försäljes av
A. Wahlstedt


Åstundas köpa:
Islandsmossa, Fläderblommor samt Blodiglar uppköpes på Apoteket Kronan.

Diwerse:
Nya Fruntimmers-Hårlockar till salu; äfwensom gamla emottagas till reparation och uppläggning, äfwen wekställes klippning och frisering, hwartill undertecknad sig recommenderar.

P. Sahlström från Gothenorg
Boende hos Skomakaremästaren Sahlström.

En Guldurnyckel, fyrkantig, slät, hängande i en fjederring av af stål, bredwid en Nyckel av messing är förlorad, hederlig wedergällning utlofwas för återfåendet; då ägaren nämnes på Boktryckeriet.

Wid Kongl. Nummerlotteriets 999:e dragning d. 4 juli utkommo numrorne, 88, 7, 25 och 68.


FREDAGEN DEN 20 juli 1832

Enligt säker underrättelse, lärer H.M. Konungen, under sin resa till Norrige, passera härigenom Staden nästa torsdag.


FREDAGEN DEN 27 juli 1832

Hans Maj:t Konungen passerade i går härigenom Staden kl. 1 middagstiden. Till betygande af wördnad för den ädle, alltid med sitt milda sätt intagande Monarken, war wid Östra och Norra Tullportarne twenne pyramider uppförde, klädde med granris, och midtför Rådhuset, mellan Herr Lagmannen och Riddaren Westerdahls och Handlanden J. Forsbergs hus, hwilka utgöra liksom flygelbyggnader för Rådhuset, war en byggnad i tempelform uppförd med en större port i midten och fyra pelare på hwardera sidan, alt klädt med granris; mellan hwarje pelare woro en hwitklädd flicka placerad; hwilka (inalles 10 till antalet), comlipmenterade wälkomst och afsked. Innanför stora porten woro Musikaliska-Sällskapet och en del af Regementsmusiken anställda, hwilka med accompagnement, afsjöngo Folksången; ofwanför densamma syntes H.M. Konungens namnchiffer i blått fält och Kongl. Kronan, på sidorna deraf Götha-, Bohus-Lähns och Uddewalla Stads Wapen. Stadens Magistrat och Borgerskap samt Presterskapet mottogo H.M. wid Rådhuset. H.M. behagade nådigt afhöra Folksången, hwarefter han lika nådigt behagade tolka sin tillfredsställelse öfwer denna, ehuru enkla, hyllning af sann undersåtlig wördnad.

En tillfällighet störde ganska obehagligt Högmesso-Gudstjensten sistliden söndag. Wanligtwis är tiden för själringning kl 11, men om Söndagarne sker den efter messans slut kl. efter 12. Deremot ringdes nu förstnämnde tid. Detta owanliga werkade strax en allmän förskräckelse; man trodde det wara klämtning och eld lös. Man rusade allmänt ut; följd deraf trängsel, och i tillfället togs äfwen utflykten genom fönstren. Lyckligtvis inträffade derwid en någon nämnbar skada. Sedan man blifwit öfwertygad om, att ingen fara war å färde, ingick största delen åter i kyrkan, och Gudstjensten fortsattes.