2018-07-31

Bad- och värmerekord!

Aldrig har jag sett så många badande på Landbadet som idag. Från olika håll i kommunen har det rapporterats mellan 33 till 35 grader och människorna har sökt sig till badplatserna för att få svalka. Under mina snart 73 år har jag aldrig upplevt en sommar som den här. Men ikväll kom det faktiskt några droppar regn som gjorde luften lättare att andas för en liten stund. Enligt prognoserna skall det nu bli lite svalare under de närmsta dagarna, men någon regn lär det inte bli.  //

2018-07-30

Ny bok - Minnesstenar och andra minnesmärken. En historisk reseguide.

Nu har den kommit. Ingvar Rodéns 68-sidiga bok om minnesstenar och andra minnesmärken i våra trakter. En perfekt reseguide för den intresserade.

Det finns inget heltäckande register över de militära minnesmärken, som finns i vår omgivning. En ideell organisation, Sveriges Militära Minnesmärken (SvMM), har emellertid börjat att inventera och registrera minnesmärken både inom- och utomlands. Denna boken är ett resultat av redaktörens efterforskningar i Bohuslän och angränsande områden. Det är inte säkert att alla minnesmärken har identifierats. Om det i närområdet finns minnesmärken som inte finns med i denna framställning är redaktionen tacksam för att få information om detta till Bohusläns Försvarsmuseum, Uddevalla. Information om minnesmärken finns även på SvMM:s  hemsida; smvu.se/minnesmarken .

Tryckningen av boken har kunnat göras tack vare bidrag från Thordénstiftelsen och Thora Olssons Stiftelse.

Boken kan GRATIS hämtas på Bohusläns Försvarsmuseum i Regementsparken eller i Wessmanska huset i samband med hembygdsföreningens programverksamhet där. Vi har tyvärr inte möjlighet att skicka den per post.  //

2018-07-29

Stadsbranden 1806 enligt samtida artikel i Götheborgs Allehanda (uppdaterad)

Så här såg Uddevalla ut enligt en karta 1800. Sex år senare, den 29 juli 1806, är staden lagd i aska.

Vid den här tiden hade inte Uddevalla någon egen tidning och även om en sådan hade funnits så hade den säkerligen varit oförmögen att komma ut. Vi vänder oss istället till Götheborgs Allehanda, som har en spännande samtidsskildring av stadsbranden:

"Uddevalla, d 4 aug. Bland de eldsvådor, som i mannaminne övergått vårt kära fädernesland, lärer föga någon kunna jämföras med den, vilken d. 29 i nästlidne månad träffat Uddevalla.

Kl. 5 om morgonen förmärktes, att eld kommit lös uti Apotekaren P J Bergii vid Långgatan belägne ladugård; och ehuru klämtning och trumslag genast skedde, samt stadens 5 sprutor och brandsegel med möjligaste skyndsamhet voro till hands och sattes i bruk, hade likväl elden redan vunnit den styrka, att inga medel eller människokrafter kunde dämpa densamma eller hindra dess vidare utbredande över hela staden; så att ehuru vinden låg utåt saltsjön, icke mer än 4 smärre hus från de härjande lågorna skonades, och att varken stadens vackra och med utmärkt gott orgelverk försedda kyrka, samt på flera famnars avstånd å ett berg uppförde klocktorn med 4 klockor, eller publika byggnader av råd- och packhus samt järnvåg, präst- och skolehus, jämte här inrättat länslasarett, kunde från den allmänna förödelsen räddas.

Icke nog härmed; elden utbredde sig ock till de utom stadens sjöbom belägne platser och där uppförde husbyggnader, så att kronomagasinet med dess spannmålsupplag, beck- och smälthuset, manufaktursmidets förvaringsrum, tjärhovet och stora reparebanan tillika med de på berörda platser upplagda större partier av plankor och bräder samt beck och tjära, jämte betydliga lager av spannmål, hampa och tågvirke, ävensom byggnaderna å landeriet Walkesborg och handlanden Collings nära staden belägna salteri, blevo ett rov för lågorna.

Stadens bägge bryggor, åtskilliga pråmar, därav 2:ne mudderpråmar och båtar i hamnen liggande, avbrunno dels tomma, dels med bärgad egendom uti; och då även eld kastades till ett och annat av de nära 1/4 dels mil från staden vid Skeppsholmen liggande fartyg, men där ombord varande folk hindrades från antändning, kan man om denna brandens häftiga och våldsamma framfart göra sig en någorlunda livlig föreställning.

Huru elden kommit lös, är ännu icke bekant, men undersökning härom är redan anbefalld och företagen. Stadens invånare äro således nu utan hus och hemvist, de flesta eller de som icke kunde inrymma sig i de få utom staden varande hus, äro med sin bärgade ringa egendom utflyttade på ängar och öppna fält, dit även en av elden skadad mansperson, och hustrur, som nyligen fött barn, måste utflyttas, och barn dagen efter eldsvåda blivit döpta.

En myckenhet bärgat hö uppbrändes; oslagne ängar skadades av körslor och tramp, så att därå föga någon höbärgning är att vänta; och många även av de förmögnaste stadens invånare voro de första dagarna försatte i brist på bröd och andra livsmedel.

Med ett ord; nöden är allmän och kan icke beskrivas; och utsikten för en annalkande vinter ökar bekymret, som tecknar sig i mångas ansikten med förtvivlans drag.

Några närbelägna städer och närvarande resande, rörde av det ömma och kristliga medlidande för den nödställda nästan, varav svenska folket sig alltid utmärkt, hava ädelmodigt hastat med hjälp och undsättning, medelst gåvor av betydliga penningsummor och livsmedel samt barns emottagande; och har i synnerhet Göteborgs stad visat en frikostighet, som aldrig nog kan värderas; varjämte icke bör lämnas obemält Överste-Löjtnanten och Riddaren Baron Hjertas oförtrutenhet, som både i egen person och med betjänt och hästar vid bärgningen var behjälplig, även som flere av de vid dessa tillfälle här befintlige resande. Igår hölls gudstjänsten på den avbrända stadens torg.

Länets vördade och aktade Hövding har, oaktat sina många och viktiga ämbetssysslor, skyndat sig hit, och icke allenast med blödande hjärta samt ömmaste deltagande besett gruset och ruinerna av den fordom vackra och välbebyggda staden, utan ock med varmaste känsla uppmuntrat oss, att med bön och åkallan, hopp och förtröstan fly till den allsmäktige Guden, som efter den tuktan han i allvishet funnit gott att låta oss erfara, säkert meddelar hjälp, tröst och hugsalvelse.

I samråd med Magistraten och Borgerskapet vidtager nu Länets Hövding de mått och steg, som omständigheterna och vår bekymmersamma belägenhet fordrog.

Slutligen må anmärkas, att hettan under branden var uppdriven till den grad, att några på järnvågen upplagda spikkistor sammansmälte i klimpar.

Det är ett under att inte fler än en person omkom i detta eldhav. En fjärdedel av stadens arkivbestånd gick förlorad i branden men i kyrkans dödbok kan man läsa: "upbrändes vid den härstädes denna dag olyckstimade Eldsvådan Coopwerdie Captenen Johan Witzbohl. Han begravdes d. 5 aug på Gamla Kyrkogården. 60 år.".

På kvällen var allt över. En hel stad var i det närmaste förintad. Förkolnade högar av 362 hus med skorstenar som stod och vajade här och där. På ängarna och på bergen runt detta inferno fanns närmare 4.000 människor, många oroliga för sina anförvanter. Gråtande barn hördes ropa efter sina föräldrar.  

I Uddevalla stads historia del III sid 18 skriver Sten Kristiansson om de hus som klarade branden:

"I de officiella rapporterna förmäles att fyra obetydliga hus blivit skonade, nämligen Östra tullhuset (på nuvarande Lilla torget), nr 321 tillhörigt färgare J C Lignell, nr 322 tillhörigt arbetskarlen Bengt Pettersson, vilka båda hus lågo i stadens östligaste del, där sedermera Kampenhofs färgeri byggdes. Vidare nr 346 tillhörande brandvaktskarlen Hans Nilsson intill Strömberget.

Traditionen talar om ytterligare två räddade hus, framförallt det av Jöns Koch byggda Margetelund (som ju ännu finns kvar)....... Det har skyddats av de lummiga träden men blivit illa åtgånget och har väl för tillfället varit obeboeligt.....

.......En tradition, upptecknad så tidigt som 1855 (i Bohusläns Tidning) nämner även den s.k. Lejonkulan, "det gamla, säkert 100-åriga fordom gulmålade hus utom Söder tull, som nu benämnes Jacobsberg (Wessmanska huset min kommentar) och är en besökt lönnkrog".

2018-07-28

Nej bilden var givetvis inte från 60-talet

(Klicka på bilden så blir den större)

Nej, som flera har påpekat så är inte detta en bild från 60-talet som sades i föregående inlägg. Jag har ingen annan datering men kanske 20- eller 30-talet?  //

2018-07-27

Gustafsberg på 60-talet

(Klicka på bilden så blir den större)

Den här bilden har jag fått av Jan-Gunnar Alexandersson som bodde på Gustafsbergs skolhem 1965-66. Måhända är bilden från den tiden. Dagens pontonbrygga finns i alla fall inte med på bilden.  //

2018-07-26

Årets Kajsaträff

Fån vänster Yvonne Svensson, Eva Hällgren, Pian Bates, Vera Antonsson, Gunvor Jakobsson och Berit Dahlberg.

Nyss träffades Kajsorna vars benämning kräver en förklaring. De är en kamratgrupp och samtliga tidigare anställda vid Bohusläns regemente och namnet kommer från den nyligen avlidne regementschefen Kaj Sjösten som var chef 1987-1990.

Kajsorna träffas minst en gång om året och den här gången var det på Bohusläns museum. Eva Hällgren arbetar fortfarande inom Försvarsmakten, nu på Gullmarsbasen.  //

2018-07-25

Javisst var det musikdirektör Enar Mårtensson


 Jag blev ganska förvånad att det inte var fler som genast kände igen musikdirektör Enar Mårtensson vid Militärmusiken i Uddevalla.. Han var född 1917 och inledde sin karriär som musikdirektör vid Västernorrlands regemente 1946, vid Hälsinge regemente 1954, vid Armémusikkåren i Uddevalla (Bohusläns regemente) 1957. Musikdirektör med kaptens tjänsteställning 1960. Major 1972. Musikdirektör vid Bohusläns regemente 1961-1971 (1975). Han avled 1981 och ligger begravd i minneslunden på Sigelhults kyrkogård.
Den här bilden hittade PO Andreasson på digitalt museum. Till vänster om Mårtensson står Lars Hay och till höger Jan Norrman.
(Klicka på bilden så blir den större)

Den här bilden återfinns på den första grammofoninspelningen som Militärmusikkåren i Uddevalla gjorde. Enar Mårtensson var dirigent och Kurt Sävsby var regementstrumslagare. Producent var Birger Jarl, som sedan producerade samtliga inspelningar med Musikkåren Bohus bataljon.  //

DET ÄR DET SOM SUSEN GÖR - en utställning om fotboll

Fotboll är vår största sport med tusentals spelare och miljontals åskådare. Fotbollen har tagit plats inte bara på fotbollsplanen utan även inom populärkulturen. I debatten kring alkohol, integration och jämställdhet är fotbollen alltid aktuell.

…det är det som susen gör är en utställning om fotboll som en spegling av svenskt samhällsliv.

Torbjörn Andersson är fotbollsforskare och docent i idrottsvetenskap med inriktning mot historia på Malmö högskola. Torbjörn har skrivit fyra böcker om olika historiska aspekter på svensk fotboll (däribland Kung fotboll och Spela fotboll bondjävlar! del 1 och 2). Han är även en idog samlare av intressanta fotbollsföremål. Utställningen är baserad på svenska föremål ur Torbjörn Anderssons samlingar.

I samband med Uddevallakalaset, Oddebollen och Uddevalla International street market visar vi utställningen i Folkets Hus.
Tack vare bidrag från Thordénstiftelsen.
månd-fred 10.00-17.00
lörd 10.00-15.00
Fri entré  //

2018-07-24

Vem är han?

Klicka på bilden så blir den större.

Ytterligare en bild från Säfströms foto. Jag tror att många, i alla fall bland de äldre Uddevallaborna, minns honom.  //

2018-07-23

Här byggs Uddevallas första solcellspark

Den 18 september kommer Uddevalla Energi att inviga Uddevallas första solcellspark Solevalla strax söder om Uddevallabron.  //

2018-07-22

Kryssningsfartyget BOUDICCA på snabbvisit i Byfjorden

 Foto Ingemar Billqvist

I eftermiddags gick larmet på Facebook. Först från Urban Pilhem på Tjörn och många har av allt att döma följt fartyget mot Uddevalla.

Kryssningsfartyget tillhör Fred Olsen Cruise Lines. Det har 462 hytter och kan ta 880 passagerare. Besättningen består av 329 personer. Fartyget är 205 meter långt och har fem restauranger, swimmingpool, spa, gym och jacuzzi ombord. Det kom närmast från Lysekil, gick sedan utanför Orust och Tjörn och gick sedan upp på insidan av öarna mot Uddevalla. Här gjorde de inget uppehåll utan girade runt och seglade iväg med destination Malmö.

Tidigare i år fick vi besök av ett annat kryssningsfartyg, som uppträdde på samma sätt.
Foto Ingemar Billqvist

2018-07-21

Porträttbild från Säfströms foto - vem är han?

Klicka på bilden så blir den större.

Ja, vem är han? Inte helt sig lik. Kanske har han inte lika mycket hår idag? Han var min beväring på 60-talet och jag pratade med honom häromdagen på Gustafsberg. Han var en duktig sprinter då han gjorde lumpen. Vill minnas han ägnade sig senare åt tyngdlyftning?  //

2018-07-20

Möte på Tureborg

 De här bilderna från ett Tureborg i sin glans dagar har jag tyvärr inga uppgifter om. 
Det enda större mötet vid Tureborg jag hört talas om var att västsvenska journalister hade ett möte uppe vid borgen. Någon som kan kasta ett ljus över dessa bilder?  //

2018-07-19

Fossumsberg - Exercisvägen - Idaberget

Klicka på bilden så blir den större.

Fossumsbergs kvarn i förgrunden. Villan är Fossumsbergs manbyggnad. Blickan man bortåt så ser man att Rimnersvallen ännu inte är byggd (1923). Men där ligger en lada och strax till vänster om ladan skymtar gaveln på landeriet Marieberg på vars mark Rimnersvallen byggdes.

Det stora huset till vänster finns kvar idag och har adress Exercisvägen 3. Stora berget till höger är Idaberget och det lilla till vänster om det kallades för Tavelberget.

Man skymtar även Herrljungabanan.  //

2018-07-18

Vem är detta?

Säkert känner många igen mannen på bilden. Tyvärr inte med oss längre.  //

2018-07-17

Namnen på musikerna i regementsmusikkåren

Det har kommit in flera förslag på vilka musikerna är.

Längst till vänster Harald Olsson "Pick-Olle" kallad då han bl a spelade piccolaflöjt. Född 1906 i Skåne. Han kom till Bohusläns regemente som musikvolontär 1929. Blev musikunderofficer 1933. Regementstrumslagare. Musikdirektörsexamen.

Senare blev han osthandlare i Saluhallen. En del kallade honom därför för Osten.

Nr 2, okänd.

Nr 3, Oscar Rönnqvist. Född 1894. Musikvolontär vid Bohusläns regemente 1908. Tillhörig Bohusläns regemente 1908-1944. Han var även musiklärare och ledare för Uddevalla Stadsmusikkår.

Nr 4. Bör vara musikdirektör Karl Albin Bergström. Född 1884. Tjänstgjorde vid regementet 1928 - 1942.

Nr 5. Gösta Åkerberg. Född 1903.Musikvolontär vid regementet 1919. Musikunderofficer 1937. Han bodde i det stora huset Västgötavägen 37 där han också bedrev musikundervisning.

Nr 6. Till höger om Åkerberg och något bakom. Gunnar Kjellberg (nästan helt säker). Född 1910. Död 1969. Han var musikfurir vid Karlsborgs artilleriregemente 1931. Kom till Bohusläns regemente 1936. Gick sedan över till underbefälstjänst och blev rustmästare 1957. Vi bodde grannar i huset Västgötavägen 59 - Hallavägen 14. Jag minns honom väl. Bl a spelade han basfiol och jag har för mig att han gjorde det i någon lokal orkester.

Nr 3 längst upp till höger, Erik Andersson. Två kommentarer anger att han heter så. Jag minns honom inte och kan heller inte med säkerhet hitta honom i Ingvar Rodéns förträffliga bok med biografiska anteckningar.

Per Norberg har hittat uppgifter om Eric Andersson i Bohuslänningarna nr 1 1969.

Musikfanjunkaren Eric Andersson, U ddevalla, har avlidit i en ålder av 60 år. Han fick 1927 anställning som musikvolontär vid Bohusläns regemente, där han 1939 avancerade till musiksergeant och 1944 till musikfanjunkare. Han erhöll avsked med pension 1958. Inom Uddevalla konsertförening verkade han sedan dess start. Ett orkesterarrangemang som han komponerat gavs i Hollands radio 1962. Vid musiktävlingen i Kerkrade erhöll han andra pris i näst högsta klassen med verken Strö lite rosor och valsen Silvousplait. Han komponerade även marscher, och bl.a. tillägnade han överste Sven E. Öberg en marsch. Han har tjänstgjort som lärare i kommunala musikskolan i Uddevalla. Med Eric Andersson miste vår kamratförening en trogen medlem.

När Christer Torgé fyllde 60 år skrev Dagens Nyheter om honom så här:

Christer föddes med musiken i blodet. Det låter som en klyscha men är sant. Hans farfar spelade tenorbasun och ledde en kör i hemstaden Uddevalla, fadern var god amatörpianist.

Detta påverkade inte Christers yrkesval, men det gjorde musikfanjunkaren Erik Andersson. Han bodde i Christers hus på Barkvägen och var hans store idol. Aldrig glömmer Christer när han fick åka bakom Erik på mopeden till I 17, Bohus bataljon. Erik Andersson spelade tuba i militärmusikkåren och ingen var mer hängiven i publiken än Christer.

Och på Militärmusiksamfundets hemsida får man ännu mer intressanta uppgifter. Så här skriver Lars C Stolt om Eric Andersson:

Karl Eric Arnold Andersson (1908-1969) föddes den 7 augusti 1908 i Tranås och anställdes 1927 som musikelev vid Bohusläns regementes musikkår under Oskar Nyström. Han kvarstannade där tills han pensionerades som musikfanjunkare. Hans huvudinstrument var från början baryton, men han övergick senare till bastuba med basun, fagott, saxofon och piano som biinstrument. Han var även fagottist i Uddevalla orkesterförening och en flitig arrangör och kompositör, i första han av marscher. Eric Andersson dog den 23 mars 1969 i Uddevalla.

Marschen Överste Sellin hette från början Ungdomsmarsch och är en engelskinspirerad, för att inte säga Alford-inspirerad marsch. Titelbytet skedde då den tillägnades chefen för Bohusläns regemente (I 17) 1948-57 Erik Sellin. Dennes son överstelöjtnant Torsten Sellin begärde som chef 1973-79 för den i Boden 1959 uppsatta Arméns helikopterskola fastställelse av denna marsch för skolan, vilket skedde 1976. Dessförinnan hade skolan använt marschen Renen av Torsten Östergren (f 1933), musikdirektör vid Militärmusikkåren i Boden. Skolan bytte 1980 skepnad till Norrbottens arméflygbataljon (AF 1) och 1998 blev den Norrlands helikopterbataljon av Försvarsmaktens helikopterflottilj och 2000 Norrlands helikopterskvadron. Överste Sellin var även fastställd för det 1991-98 existerande Arméflygcentrum.

Eric Andersson skrev ett tjugotal marscher, varav flera honorärmarscher. Förutom Överste Sellin kan nämnas Överste Öberg, tillägnad chefen för I 17 1942-48 Sven Öberg (inleds med Bohusläns regementes igenkänningssignal), Överste Smedmark, tillägnad chefen för I 17 1957-63 Gunnar Smedmark, Major T Lindgren, tillägnad majoren vid I 6, senare I 12, Tore Lindgren, och Folke Bernadotte, tillägnad greve Folke Bernadotte af Wisborg, förmodligen i anslutning till något större scoutläger. Slutligen kan nämnas Thordén-marsch, som gjordes tillsammans med I 17:s musikdirektör 1942-57, Marc Delaberg, med text av E Sahlgren och tillägnades Uddevallavarvets grundare, skeppsredaren Gustaf Thordén. Den spelades in av I 17:s musikkår med Uddevallavarvets manskör på en 45-varvsskiva tillsammans med bl a Överste Sellin.

Av Eric Anderssons övriga marscher kan nämnas Flygarmarsch, Flygvärdinnan, Militärmarsch, Please, Signalmarsch, Surprise, Till kasern och To day samt potpurriet OK.

Lars C Stolt  //

2018-07-16

Puuh, vilken värme!

Sörkullen

Nu finns det väl knappast någon som inte har badat? Det har varit en sanslös varm dag där alla badplatser har varit överfulla. Fortfarande nu ikväll 23,4 grader i vattnet.
 Sörkullen
 Sörkullen
Sörkullen.
 Lindesnäs badplats.
Lindesnäs
 Och Landbadet var inget undantag.
 Landbadet
Landbadet

2018-07-15

Bohusläns regementes musikkår

Frågan är när den här bilden är tagen och var någonstans? Jag vet inte och behöver din hjälp. Känner du igen någon av musikerna?  //

2018-07-14

Uddevalla MTB genomfördes i ett strålande väder

1100 mountainbike cyklister deltog i dag i Uddevalla MTB 2018. När de passerade Grevegården på Gustafsberg gjorde Mats Randér och Co sitt bästa för att pigga upp cyklisterna, som här hade 15 kilometer kvar till målet på Glimminge motorstadion. Och det var många som uppskattade inslaget.
 Med efteranmälda var det drygt 1200 som deltog i den tuffa tävlingen.
Tävlingen genomfördes för tredje året och man förstår att detta är ett jättearrangemang som kräver mycket av arrangörerna. Såvitt jag har hört avlöpte också allt bra.  //

2018-07-13

FREYJA VIKING lämnade Uddevalla

Foto Ingemar Billqvist

Idag lämnade FREYJA VIKING Uddevalla med destination Landskrona.
Vi har vant oss vid att dessa gulsvarta supplyfartyg ligger upplagda i Uddevalla. Men nu tycks det röra på sig. För ett par dagar gick avgick SOL VIKING och ligger nu i Landskrona, dit alltså FREYJA VIKING är på väg.  //

2018-07-12

Glatt återseende på Gustafsberg

Idag fick jag oväntat besök på Gustafsberg. Det var Stellan Orveby, en gammal kollega från Bohusläns regemente. Vi jobbade tillsammans på stabskompaniet och har säkerligen inte träffats sedan regementet lades ned 1992 så det blev ett glatt återseende.

Stellan gick över till Upplands regemente 1990 och bor sedan dess i Enköping. Förutom arbetet vid Upplands regemente har han också haft en del uppdrag vid Försvarshögskolan.  Vi hade förstås en hel del att prata om. Jag försökte övertala honom att komma på Lillejul den 7 december så jag hoppas att vi ses då igen. //

2018-07-11

Uddevalla MTB på lördag 14 juli


Lördagen den 14 juli arrangeras ett motionslopp på cykel i och runt Uddevalla med deltagare från hela Sverige och Skandinavien. Start och mål sker på Glimminge motorstadion. Banan går på stigar, grusvägar och mindre partier av asfalt och sträcker sig från Glimmingen via Råsseröd, Vindsvalans motionsspår ner mot Köperöd, Forshälladalen, Häljeröd och vidare ut mot kusten vid Dramsvik. Sedan följer banan i stort sett Kustleden in via Ammenäs, Sundsstrand, Lindesnäs - Gustafsberg och sedan Strandpromenaden till centrum. Från centrum letar sig banan tillbaks upp till Glimmingen.

Starten sker gruppvis på Glimmingen mellan kl 11.00 och 12.35.

Förväntade passertider:

11.10-13.20 Råsseröd
11.30-13.40 Vindsvalans motionsspår
13.00-13.50 Emaus
11.45-14.00 Synnebol/Råane
12.00-14.15 Forshälla kyrka
12.10-14.30 Haljersröd
12.15-14.40 Råssbyn
12.25-15.10 Ammenäs
12.30-15.40 Sundsstrand
12.45-15.15 Gustafsberg
12.50-16.00 Centrum
13.00-16.30 Fossum
13.20-17.15 Målgång  //

2018-07-10

Sune Ullestad död

Sune Ullestad har den 8 juli avlidit i sviterna efter en tids sjukdom. Han föddes i Fuxerna församling, Lilla Edet, den 1 februari 1947. Sune var reservofficer vid Bohusläns regemente och under flera år ordförande för regementets kamratförenings livaktiga Stockholmsavdelning.

Han sörjes närmast av makan Britt.  //

2018-07-09

När Bohusläns regemente for till fjälls

På 60-talet for Bohusläns regemente flera gånger till fjälls för vinterutbildning. Vi som hade förmånen att få vara med glömmer det aldrig. Det var ett äventyr som hette duga.

Året var 1965. Vi klev på och av tåget på Samneröd. Här kliver vi nog av då jag inte ser något lok. Längs till vänster med portföljen står Fritz Larsson som var chef för oss på Befälsskola I. Vi var alltså värnpliktiga befälselever men det var förstås hela åldersklassen som deltog.
Här är vi på väg. Det var inte precis första klass-vagnar men vad gjorde det? Det gällde att göra det så bekvämt som möjligt för sig för resan var mycket lång. Slutdestinationen var Björnänge, stationen före Åre.
Och mat behövde vi. Här vill jag minnas att det var kockar från trosskompaniet på I 3 som fått rycka ut för att se till så att kollegerna från I 17 inte svalt ihjäl. Jag tror att detta är på bangården i Hallsberg. Längst till höger står Fritz Larsson. Mina lumparkompisar känns igen.
Väl framme i Björnänge satte genast vinterutbildningen igång.
Från vänster Stellan Östling, Christer Andersson (Lindh) Nils-Ove Gustafsson, Ragnar Bronäs och ? Melander.
 Vi bodde i FBU-lägret i Björnänge. Här tar Nils-Ove Gustafsson igen sig efter dagens slit och släp.
Och orkade man kunde man alltid dra en spader. Från vänster ? Hansson, ? Hultman, Göran Ström. Övriga ser jag inte så tydligt.
Hemma igen. Nog har jag för mig att vi var i fjällen under tre veckor? Dessa resor gjorde regementet under några år på 1960-talet. Det finns en hel del härliga minnen från resorna.  //