2015-02-28

Här byggdes sedan Västerbron

Fotografen står på Packhusgatan och på andra sidan hamnkanalen sträcker sig Västerlånggatan bortåt. I bildens högra kant ser vi Hotell Bele. Västerbron var ännu inte byggd vilket var förödande för tre Göteborgsynglingar som kom körande på Västerlånggatan på 1930-talet.

De skulle till Hotell Bele på dans. Det var vinter och mörkt och de uppfattade inte att det inte fanns någon bro mellan Packhusgatan och Västerlånggatan utan körde över kajkanten och alla tre drunknade.

Västerbron byggdes och invigdes 31 augusti 1939. Det främsta skälet till att den byggdes var inte den tragiska olyckan utan att den nya trähusfabriken i södra hamnen skulle ha ett järnvägsspår och då passade man förstås på att också bygga den som en landsvägsbro.

Huset i bildens vänstra kant revs för att järnvägen skulle fram.  //

2015-02-27

Romernas Nordiska Kulturhistoria

Utställningen visar romernas boende i Sverige under en hundraårsperiod med bl a den autentiska romska trävagnen. Utställningen visas utanför Bohusläns museum 23 februari - 1 mars.

Utställningen visar romernas boende i Sverige under en hundraårsperiod och bl a ställs den autentiska romska trävagnen ut.

Trävagnarna som romerna reste runt med i Sverige under 1920 - 1950 är ofta en positiv återblick i folks minne och många betraktade dem på avstånd och fantiserade om hur livet i lägret var. Nu ger vi besökare möjlighet att träda in en trävagn i vilken en romsk familj bott under perioden 1945-59.

Till utställningen hör även kläder, smycken, hantverk och en skärmutställning som ger en allmän information om romernas historia i Sverige.

Utställningen är producerad av Romska Kulturcentret i Malmö och personal därifrån deltar som informatörer och pedagoger i utställningen.

Utställningen är öppen lördag 28 februari samt söndag 1 mars 10-16.  //

2015-02-26

Utsnitt ur 1855 års karta

Det är alltid intressant att studera kartor, särskilt då gamla som nu finns att köpa på www.lantmateriet.se  Klicka på kartan så blir den större!  //

Igår revs Villa Saxenhof

Bilder Lars Körner.

I går rev Uddevalla kommun Villa Saxenhof, som ligger strax intill Saxenhofs badplats. Huset byggdes av tändsticksfamiljen Zachau 1904-1905. Huset byggdes intill ett torp som kom att inlemmas i nybygget.
Prästen Gunnar Rudborg och hans fru köpte huset 1935 och hade bl a konfirmandläger här i mer än 25 år. 1966 dog Gunnar Rudborg och då orkade inte änkan med det stora huset längre utan sålde det till Forshälla kommun. När sedan kommunsammanslagningen genomfördes 1971 kom alltså Uddevalla kommun att stå som ägare. I 40 år har familjen Franzén fått hyra huset men har nu fått flytta därifrån.
Lars Körner var för Uddevallabloggens räkning på plats igår och han skriver så här i ett mejl:

"Enligt arbetarna var den gamla delen från det ursprungliga torpet helt genomruttet medan resten av huset från 1905 var i gott skick. Kärnvirket gjorde aktningsvärt motstånd mot skopans käftar. Men när jag skriver detta är allt borta utom stensockeln som skall fyllas ut och finnas kvar.
Hälsningar
Lars K"

2015-02-25

Vilka är gubbarna?

Den här bilden diskuterades en hel del på kvällens berättarafton. Det var inte många av männen som kändes igen. En såg jag direkt och det var den legendariske idrottsledaren Arndt Winberg. Han står tredje man från höger i bakre ledet. Även tredje mannen från vänster tycker jag mig känna igen. Kan det vara Åke Seinknecht?

Men vilka är de andra? Och vad är det för en grupp? Idrottsmän? Arbetskamrater? Det vore kul om Uddevallabloggens läsare kunde fylla på uppgifter om bilden.  //

2015-02-24

Träbron 1839 - 1957

Den gamla träbron, dvs den som fanns före den på bilden, togs av isen 1838. Den stod på pålar som knäcktes när isen gick. Av det lärde man sig att bygga en bro som bättre skulle stå emot kommande islossningar. Stenkaret i mitten är plogformat uppströms för att isflak skall styras undan utan att skada bron.

Träbron på bilden blev med tiden allt osäkrare och i början av 1950-talet började staden planera att byta ut den.

En sökning i Tidningsarkivet berättar lite om brons historia:

1866-11-27 11-åring drunknade i Bäveån vid Träbron. Död.
1888-06-02 Konstsimföreställning mellan Jernbron och Träbron av Gustaf Akej, söndag den 3 juni kl. 5¼. Nöjen.
1888-06-02 Konst- och simföreställning i närvarande mellan Järnbron- och Träbron. Idrott.
1891-01-17 Från gamla Uddevalla- och Bohuslän. Träbron vid Uddevalla torg. (1927). Hembygd.
1905-09-28 Träbron och pålningsarbeten.
1906-05-26 Träbron, kiosk öppnad.
1911-03-11 Telefonkiosk i Uddevalla. På platsen under Lindarne invid Träbron har Telegrafverket sin kiosk.
1923-04-12 Strömming i Wallins Fiskaffär. Nya adressen är Södra Hamngatan vid träbron.
1930-07-16 Nya elektriska lyktstolpar har satts upp på båda sidor om Träbron. Energi.
1931-12-22 Stadens Julgran. Den står på sin gamla plats intill Träbron.
1934-07-28 Träbron läggs om. Bild.
1934-10-17 Kajerna mellan broarna stärkes, träbron ombygges.
1934-10-18 Kajerna ombyggas och träbron förbättras. Bro.
1939-05-13 Bild på Träbron, Uddevallas äldsta bro, 100 år.
1939-12-16 """Träbron"" över Bäveån vid Kungstorget fyller 100 år. Jubileum."
1946-02-13 Staden igår: Gamle brevbärare Lundberg står på Träbron och berättar.
1948-02-03 Parkeringsplatser ordnas utmed Bäveån mellan järnbron- och träbron. Fordon.
1948-03-18 Den vackra träbron byggdes 1839, och nu stoppas all tung trafik såsom bussar- och lastbilar.
1952-12-27 112-åriga träbron byggs om. Bro.
1955-03-04 Träbron läggs om. Politik.
1955-07-07 Brobygge i Uddevalla. Träbron från 1839 skall ersättas med en i betong. Bild.
1956-03-09 "Gammal stadsbild som försvinner, ""Träbron"". Bild."
1956-10-27 Det dröjer med omläggningen av Träbron i Uddevalla. Bro.
1957-01-12 118-åriga Träbron ska nu rivas. Bro. Bild.
1957-02-15 Nya kajer i Bäveån för en halv miljon mellan Träbron och Västerbron
1957-12-23 "I lördags var det premiär för trafiken på den nya betongbron ""Träbron"" tecknad bild."
1968-01-25 "Den så kallade ""Träbron"" byter namn till Kungsbron."
1968-01-25 Nytt namn på Uddevallabro. Träbron skulle ev. heta Kungsbron. Bro. Bild.
1968-10-03 """Det Uddevalla som gått"". Bild från tiden före 1875 med Bäveån, träbron och kyrkan. Hembygd."
1968-10-10 Bäveån och träbron. I vattnet på södra sidan tvättar några damer från sköljflott.
1986-01-02 Gamla Träbron från 1839. Skiss.
1999-02-06 Den gamla träbron till Tureborg. Bild.
2004-10-06 Träbron i Uddevalla en betongbro. Bro. Hembygd. Bild.  //

Förstärkningsarbetena på Strandpromenaden klara

Då har kommunens Gatu- och parkavdelning blivit klara med förstärkningsarbetena. Så här fint har det blivit!  //

2015-02-23

Berättarafton onsdag 25 februari på Bohusläns museum

Då är det dags igen. En ny berättarafton på Bohusläns museum. Du som är intresserad av Uddevallabilder är hjärtligt välkommen kl 18.30!  //

2015-02-22

Färgglada fågelholkar i Skeppsviken

Ett antal, 15-20 st, färgglada fågelholkar sitter i träden längs den asfalterade gångvägen från platsen där Skeppsvikens café låg och ner mot Skeppsvikens badplats. Den ena är färggladare än den andra. Säkert sitter någon inne med förklaringen varför dessa har kommit upp här?  //

Försvarsministermöte på Folkets hus inställt

I morgon den 23 februari skulle försvarsminister Peter Hultqvist komma till Folkets hus men mötet är inställt p g a sjukdom.  //

2015-02-21

Fakta om Uddevalla enligt 1800-talsutgåvan (1892) av Nordisk Familjebok

Foto 1863.

Uddevalla, stapelstad i Bohus län, vackert och sundt belägen i en dalsänka vid östligaste viken af
Byfjorden, på bägge sidor om den derst. utmynnande Bäfveån.

Omgifningarna äro starkt kuperade, med flere natursköna partier i närheten af sjön, men i öfrigt kala. Stadens område, 2,671 har land, är satt till 7 mtl. Taxeringsvärdet år 1890 var 6,816,200 kr., deraf 748,600 kr. för jordbruksfastighet. Innevånarnas antal, 3,607 år 1850, hade 1880 ökats till 7,037 och 1890 till 7,594.

Regelbundet anlagd, genomskäres staden af raka gator, bland hvilka må nämnas Kungsgatan, Drottninggatan och de bägge trädplanterade Hamngatorna längs ån.

Planteringar finnas för öfrigt på det höga Skansberget på norra sidan om hamnen. De hufvudsakliga näringsfången äro handel och sjöfart, till hvilkas förkofran bidragit dels anläggningen af jernväg till Herrljunga, dels upprensningar i skärgården, framförallt af Sunningen, inloppet till hamnen. Denna, som lemnar tillträde för fartyg af nära 6 m. djupgående, besöktes 1890 af 927 ankommande och afgående fartyg om tills. 102,087 tons drägtighet. Hamnafgifterna utgjorde 19,500 kr. Stadens egen handelsflotta bestod af 24 fartyg om 5,661 tons, och på sjömanshuset voro inskrifna 187 fartygsbefälhafvare och 1,615 man sjöfolk. Utförseln omfattar hufvudsakligen trävaror, fisk, hafre och sten.

1890 funnos 87 handlande (med 156 biträden), 57 handtverkare (med 160 arbetare) samt 18 fabriker (med 690 arbetare och 1,416,096 kr. tillverkningsvärde). Främst bland de industriella anläggningarna står Kampenhofs bomullsspinneri och väfveri, anlagdt 1856, med omkr. 600,000 kr. tillverkningsvärde.

Stadens tillgångar voro 1889 bokförda till 1,362,757 kr., skulderna till 741,659 kr. För hvarje krona bevillning utdebiterades för kommunala ändamål kr. 6,22. Framstående offentliga byggnader äro kyrkan (sedan 1811), hvilken anses vara den vackraste i provinsen, ehuru utan torn (ett klocktorn är uppfördt på det närliggande Agneberget), rådhuset, allmänna läroverkshuset, lasarettet, regementshuset, jernvägsstationshuset, alla i norra stadsdelen.

Bland privata byggnader stå främst Kampenhofs storartade fabrikshus. Uppfostringsanstalter äro ett 5-klassigt allmänt läroverk, ett privat högre läroverk för flickor, barnhusskolan på Gustafsberg (se d. o.), en teknisk yrkesskola, ett barnhem samt folk- och söndagsskolor.

I öfrigt må nämnas ett museum, länets brandstodsbolag, en sjöassuransförening, Bohusläns enskilda bank, en sparbank och afdelningskontor af Vänersborgs enskilda bank. Från boktryckeri i U. utkomma »Bohusläns annonsblad» 1 g. samt »Bohusläningen» och »Trollhättans tidning» hvardera
3 gånger i veckan.

I ecklesiastikt hänseende bildar U. med annexen Bäfve och Lane-Ryr ett regalt pastorat i Göteborgs stift, Elfsyssels norra kontrakt. Till riksdagens Andra kammare väljer U. en representant tillsammans med Strömstad och Marstrand.

– U. (Oddevalla) var stad redan under unionstiden. Dess privilegier äro af år 1498. Under krigen mellan de nordiska landen voro U. och dess skans (på nuvarande Skansberget) ofta föremål för belägring och härjning. Sedan staden blifvit svensk (1658), hade den länge att kämpa mot svårigheter, som bereddes den till förmån för det gynnade Göteborg, men genom vaken sträfsamhet vann den dock småningom förkofran samt blef en betydande exportort för timmer och jernprodukter från Värmland och sill från Bohus län.

Samhället ansågs också vara i ett mycket blomstrande tillstånd, då det fullkomligt ödelades
genom eldsvåda 1806. Detta krossande slag tillika med sillfiskets upphörande och Trollhätte kanals öppnande verkade för lång tid förlamande. Sedan midten af detta århundrade är emellertid staden å nyo stadd i en jämn och lefvande utveckling. A. G. //

2015-02-20

Arkivfyndet ett aprilskämt?

Insänt av Kjell Sällström:

Hej!
Det sparade klippet kan vara ett utkast till aprilskämt i KURIREN, någon gång
i slutet på -40 talet. Jag känner igen det från min far som jobbade på tidningen
och hade nog ett finger med liknande aprilskämt.
Gripsholm fick ett ersättningsfartyg efter 1948 då Stockholm sjösattes,
båda seglade för Svenska Amerikalinjen.
MVH

Kjell Sällström  //

Kjell Sällström

2015-02-19

En prisbelönt säng med Uddevallaanknytning

Den här annonsen bidrar Christian Vestergaard med. Göteborgs Mek. Verkstad (som byggde Järnbron 1884) var med på den stora Uddevallautställningen på Margretegärde 1895 och fick guldmedalj med hedersdiplom.

Sängen påminner starkt om sängar som vi har i magasinet på Gustafsberg.  //

2015-02-18

Ett arkivfynd på Bohusläns museum

Den här lilla anteckningen dök upp på Bohusläns museum häromsistens. Frågan är om det är den "riktiga" Gripsholm som avses? Någon kanske vet?  //

2015-02-17

Känns damerna igen?

Den här bilden har jag lånat av Wolfgang Röhricht. En av damerna på bilden är hans mamma men vilka är de andra och när och hur kan bilden vara tagen? 50-talet?  //

2015-02-16

Fritidshusen på Bodele - ett kommunalt dilemma

På onsdag den 18 februari skall frågan om fritidshusen på Bodele upp i den nya Samhällsbyggnadsnämnden. Något beslut om vad som skall ske med området är inte att vänta. Och det är förståeligt för det finns en rad försvårande omständigheter att ta hänsyn till.

Bakgrunden är att Uddevalla kommun köpte fastigheten 1985 av Christierninska stiftelsen efter decennier av förhandlingar.

Inom området ligger sex kommunägda hus (turkos ring) varav i vart fall fyra är fritidsbostäder. Ett kommunägt hus, Lilla Bodele (röda krysset), revs i mars förra året. Huset hade då stått tomt en längre tid och enligt uppgift hade värmesystemet frusit sönder.

Ett dilemma för kommunens planering för området är att det ligger ett privatägt hus (magentafärgad ring) med egen avstyckad tomt mitt i området.

Tekniska nämnden tog för ett par år sedan beslut om att riva ett av husen. Beslutet verkställdes aldrig.

Förra året sa man upp kontraktet för en annan av hyresgästerna då huset enligt en oberoende besiktningsman var i så dåligt skick att det borde rivas. Uddevallabloggen skrev om det då och här kan du läsa om det http://uddevallare.blogspot.se/2014/11/kommunen-sager-upp-lisbeths.html

Hon skulle avflytta vid senaste årsskiftet men det har inte skett. Hon har fått veta att uppsägningen dragits tillbaka.

Nu vill tjänstemännen på Fastighetsavdelningen att politiken tar tag i frågan genom informera dem på Samhällsbyggnadsnämndens möte på onsdag.

Fastighetsavdelningens uppgift är bl a förvaltning av kommunägda byggnader och markinnehav. Det är ingen enkel uppgift utifrån de förutsättningar som finns:

* Hyresgästerna har besittningsskydd. Det innebär att kommunen kan inte säga upp kontrakten hur som helst. Det enda tänkbara skälet är om husen skall rivas.
* I kontrakten står det att hyresgästen skall underhålla huset men att kommunen skall bekosta material i form av färg, brädor mm när hyresgästen skall renovera. Därför har Fastighetsavdelningen varje år besiktat husen och så länge man gjorde det i egen regi fanns det väldigt lite anmärkningar. När man så tar in en oberoende besiktningsman häromåret blir resultatet ett helt annat.
* Eftersom kommunen äger både mark och byggnad krävs det enligt Jordabalken en avstyckning av tomten om kommunen skall sälja husen. Det vill man inte.
* Vatten- och avloppsfrågan är central och så länge det inte avstyckas tomter kommer den frågan inte att lösas.

Så vad gör man då? Frågan är inte helt enkel och det krävs ett politiskt beslut om vad man vill göra med hela området. Det ligger inom Gustafsbergs naturreservat och därtill är det strandskyddsområde Ett sådant beslut lär vänta på sig då det genom åren har framförts flera olika idéer den ena mer spektakulär än den andra.
Lindgrenska huset (eller Zetterbergska som jag kallar det) ägs av kommunen.
Lindahls hus. Privatägd på avstyckad tomt.
Mattssonska huset. Ägs av kommunen.
Ingarö. Hyresgästen är uppsagd men uppsägningen har nyligen tagits tillbaka.
Lönnerska huset. Ägs av kommunen. Huset ligger alldeles intill Bodelebäcken som är gräns till Gustafsbergsstiftelsens mark.  //

2015-02-15

Sten Kristiansson. Läraren - Forskaren - Människan. Ny biografi av Sten Torgerson

"Få människor har lämnat så bestående spår efter sig i Uddevalla som Sten Kristiansson. Han är historikern som lyft fram staden ur det förgångnas dunkel och målat säkra bilder och tecknat skarpa konturer av skeenden och människor. Det är för att söka karaktärisera honom som lärare, forskare och människa som denna minnesteckning vuxit fram."

Så inleder rektor Sten Torgerson sin biografi om Uddevallas störste historielärare som nu finns att köpa i Hallmans bokhandel och på Bohusläns museum. Han fortsätter:

"Genom välvilligt tillmötesgående och stor generositet från sonen, civilingenjör Ivar Kristiansson, Solna, har familjens arkiv med bl.a. dagböcker och brev ställts till mitt förfogande under arbetets gång. Detta har gjort det möjligt att följa Sten Kristianssons liv och utveckling från barndomens Halmstad till studieåren i Lund och slutligen mannagärningen i Uddevalla".

Sten Kristiansson har författat oräkneliga böcker, artiklar i tidskrifter, kalendrar och samlingsverk samt ett mycket stort antal tidningsartiklar om Uddevalla i lokalpressen åren 1936 - 1957. Det är nu första gången som en biografi över honom ges ut. Och det är Vera och Sten Kristianssons fond som ger ut den och Sten Torgerson som skrivit den.

Om någon frågar mig vem som är min stora idol så är svaret enkelt: Sten Kristiansson, som lärt mig de mesta av det jag kan om Uddevallas historia. Tyvärr var jag alldeles för ung då han gick bort 1957 men jag hann att bli god vän med hustrun Vera Kristiansson. I 90-års present till Vera 1987 stiftade Uddevalla Hembygdsförening Vera och Sten Kristianssons fond. Fondens ändamål är att i Sten Kristianssons anda dokumentera och sprida kunskap om Uddevalla historia.

Biografin finns att köpa på Hallmans bokhandel och Bohusläns museum.  //

2015-02-12

Den blivande stadsmotorvägen 1972

Året är 1972. Flera hus på Elseberg har rivits för att ge plats för den nya stadsmotorvägen. Herrljungabanan gick här mellan husen i mer än hundra år men har nu flyttats in i Kålgårdsberget. Motorvägen mellan Bräcke och Fjällvägen, dvs denna sträckan, byggdes 1970-1973.  //

2015-02-10

Förstärkningsarbeten på Strandpromenaden

De aviserade förstärkningsarbetena på Strandpromenaden har inletts. Det är på en plats strax efter gästbryggan på Gustafsberg där det för ett par år sedan skedde ett ras. Man gör nu en rejäl förstärkning av slänten.  Det är Uddevalla kommuns Gatu- och Parkavdelning som gör jobbet.  //

2015-02-08

Här är kabelbrottet som slog ut elen för 5000 abonnenter

Inte trodde jag i går morse, när jag fick höra att 5000 elabonnenter blivit utan ström, att felet var några hundra meter bort på Gustafsberg. Här är jordkabeln som på något sätt spruckit och orsakat strömavbrottet. Grävmaskinisten som grävde här i eftermiddags bor bortemot Väne-Ryr långt ut i Uddevalla Energis elnät och även han fick strömavbrott.

Genom omkopplingar kunde man igår ringa in var någonstans i nätet felet skulle finnas och till slut var det 41 elabonnenter på Gustafsberg som var utan el. Nu bestämde man sig för att sätta in ett dieseldrivet reservaggregat men tyvärr havererade det efter midnatt och när vi vaknade i morse var elementen i lägenheten iskalla.

Vi hade dock fått tillbaka strömmen i gryningen tack vare att Energifokus under natten hade hämtat ett nytt reservkraftverk fast mindre än det havererade.
Det nya räckte ändå inte till för att vi skulle få tillbaka full elförsörjning och senare hämtades ytterligare ett. Så nu i kväll och inatt står det två sådana här reservkraftverk och brummar, det ena vid badrestaurangen och det andra nere vid Snäckan. Nu får man bara hoppas att inget händer under natten med dem.

Snäckan som öppnade för säsongen igår hade ju ingen ström alls första dagen och idag hade man ström men reducerad effekt varför det tog längre tid än vanligt att laga mat. Dessutom hade man väldigt många gäster i dag. Snäckan öppnar igen nästa helg.

Och grävandet efter kabelbrottet kom igång redan idag vilket väl innebär att i morgon bitti så är några elmontörer på plats och lagar kabeln?  //

Del av Strandpromenaden skall förstärkas


En sträcka av Strandpromenaden på cirka 30 meter, från Snäckan vid Gustafsberg i riktning mot Lindesnäs, ska förstärkas. Arbetet startar måndag 9 februari och kommer att pågå en till två veckor.

Slänten mot gångbanan ska förstärkas med bergfyllnad och själva gångbanan ska förbättras med grus utmed den nya förstärkningen.
- Sträckan behöver förbättras och stabiliseras, vi har till exempel inte kunnat snöröja där i vinter eftersom vi inte får köra där med våra maskiner, säger Anders Löfström som är projektledare.
Vägsträckan kommer att vara avstängd för gående och cyklister under arbetet. Boende kommer att kunna ta sig förbi.
För mer information kontakta gärna:
Kundtjänst
Tekniska kontoret  //

2015-02-07

En till stora delar strömlös dag


Dagen började strax efter kl 09 med att det strömmade in SMS-meddelanden från våra automatiska brandlarm. Tekniskt fel stod det i SMS-en från SOS Alarm. Sånt förekommer då och då men nu var det flera stycken varför strömavbrott kunde befaras. Det visade sig heller inte finnas någon ström i vår egen lägenhet.

Snart kunde jag via Facebook konstatera att vi var inte ensamma på Gustafsberg om strömavbrott. 5000 abonnenter i hela stan var utan ström. Snart kom antalet att minska rejält men det tog två och en halv timme innan jag själv hade strömmen tillbaka. Det skulle dessutom visa sig att det var här på Gustafsberg som felet fanns. Kortslutning i en markledning som är 5-600 meter lång. Kortslutningen utlöste säkringen på bilden ovan. Den satt i nätstationen vid Lunnebräcka.
Fortfarande var det 41 abonnenter som saknade ström, däribland stiftelsens egen luftvärmepump som förser husen runt Skolgården med värme. Ström hade jag således men allt kallare element.

Värst drabbad blev dock Snäckan som hade säsongsöppning i dag och var utan ström hela dagen. Gästerna visade dock stor förståelse för problemet och fick ändå i sig en del läckerheter av sådant som hade hunnit göras i ordning innan strömavbrottet.

För att få fram el till dessa sista 41 abonnenter rekvirerade Uddevalla Energi ett dieseldrivet reservkraftverk. Det vägde flera ton och anlände bakom en stor bärgningsbil som dock inte kunde köra den sista biten ner för backen till nätstationen alldeles in till Landbadets reningsverk.

Man rekvirerade ett annat fordon för att dra ner kraftverket men detta visades befinna sig i Bullaren och så länge ville vi inte vänta varför vi ringde Janne Grävare som så många gånger förr. Han hade snart baxat kraftverket nerför backen och in på plats.
Sedan blev det dags för Energifokus elmontör David Andersson att med hjälp av starka Gustafsbergare dra in den tunga kabeln och ansluta den. Det tog dock en bra stund men sedan kom kraftverket igång.

Då visade det sig att Gustafsbergsstiftelsens luftvärmepump krävde mer el än reservkraftverket orkade med.
Medan David Andersson for runt och kopplade om strömmen så att luftvärmepumpen fick ström från ett annat håll fann vi för gott att koppla bort den helt eftersom vi har en oljepanna som skall ta över när det blir riktigt kallt.

Då hade klockan blivit strax efter 17 och först då var allt i sin ordning igen. Värmen började snart strömma in i de boendes element och nu ikväll är det varmt och gott igen.

Själva elfelet är inte åtgärdat utan det får Uddevalla Energi ta itu med på måndag. Det krävs grävning mm men man säger att vi inte skall märka så mycket av det arbetet i vårt elnät.  //

2015-02-06

Kvarteret Bagge strax före rivningen 1970

Kungsgatan 14 och Kungsgatan 12. Från vänster Engelbrektssons sport, Sixten Johanssons Frisérsalong, Lindeöfs Ur o Optik, Skokompaniet, Bergs Tobak och Lunds herrekipering. Kommer ni ihåg?  //

2015-02-05

Maria Gustavsdotter släpper andra delen i trilogin om prästdöttrarna Ulrika, Katarina och Ebba

Ikväll var det boksläpp av Maria Gustavsdotters nya roman inför en stor publik i Bohusläns museums hörsal. Det är andra delen, "Katarinas bok", i en trilogi om prästdöttrarna Ulrika, Katarina och Ebba som kommer ut nu.

Maria Gustavsdotter har skrivit en atmosfärrik och dramatisk berättelse som utspelar sig  under 1600-talet i gränstrakternas Bohuslän.

"En varm augustidag 1651 är Katarina på väg hem till prästgården i Morlanda. Hon är lycklig, i flera timmar ska hon och hennes älskade Sten få sitta bredvid varandra på kuskbocken. Bara de två.

Men lyckan blir inte långvarig. Hemma styr den stränge fadern med sin unga hustru och ingen av dem ser med blida ögon på den fattige Sten. Katarina får ta hand om hushållet och sina yngre syskon.

Hos henne växer en vilja att skapa sig en egen framtid, långt från hemmets förtryck. Katarina är till och med villig att överge sitt livs kärlek och snart är hon på väg söderut, mot ett nytt liv i danska Ribe".

Författarinnan berättade om sitt arbete med boken där researchen är en viktig del för att historien skall placeras i en så autentisk miljö som möjligt.
 Efteråt var det kö till boksigneringen.

ILLUMINATI Wind Quartet på Pingstkyrkan 7 februari kl 16.00


2015-02-04

Kropps herr - HK S-Hof 27-24 ( 17 - 13 )

Det var egentligen aldrig något snack om att Kropps herrar skulle vinna över Sävehofs farmarlag HK S-Hof. Kropps ledde från start och som mest var man uppe i sexmålsledning vid två tillfällen.

Anders Henriksson spelade inte och i stället fick vi se unge Axel Franzén göra en riktigt bra match med bl a fyra fullträffar från linjen.

Annars var Kropps målvakt Samuel Johannesson stabil i målet och han fick också priset som bäste man i Kropps.

Publik: 299

Målgörare i Kropps: Kasper Jansson 7, Hannes Högström 4, Axel Franzén 4, Linus Olausson 3, Viktor Olofsson 3, Anders Alfredsson 3, Henrik Blomqvist 2, Filip Börjesson 1.  /

2015-02-03

Uddevallafotografen Ture Nihlén

 En av Uddevallas mest kända fotografer var Ture Nihlén. Här är han med sin familj 1923. Hustrun Astrid var prästdotter från Frändefors och barnen hette Sture och Ebba.
För att bäst beskriva Ture Nihlén citerar jag boken Uddevalla förr av Hugo Olsson Bohusläns museum:

"Vår kavalkad över Uddevallafotografer började med Josefina Rydholm vars ateljé låg på Södra Drottninggatan 13 (bilden). Låt oss också sluta på denna adress!

Om nu Maria Lundbäck var en av de två "stora" fotograferna i Uddevalla så var Ture Nihlén den andre. Nihlén var född i Landskrona den 11 december 1877. Efter läroverksstudier började han sin fotografutbildning, som även innefattade yrkespraktik i Tyskland och England.

Vid 29 års ålder köpte han sin ateljé i Uddevalla vid ovan nämnda adress. Året var 1906. Säljare var fotograf A. Hansson, som därefter flyttade till Göteborg.

Ture Nihlén verkade som fotograf i Uddevalla under lång tid, hela 43 år, fram till 1949 då han av åldersskäl slutade. Otaliga är de bilder som Nihlén tagit och vad gäller gatu- och miljöbilder från Uddevalla finns negativen sparade hos Bohusläns museum i Uddevalla.

Det var Gösta Biselius (som tagit över huset, red. anm.) som år 1968 skänkte dessa glasplåtar som kameror m.m. till museet.

Även socknarna runt om Uddevalla fick besök av Nihlén vid skolavslutningar, konfirmationer och liknande händelser. Hans transportmedel vid dessa färder var motorcykel med sidvagn av märket Harley Davidson.

Ture Nihlén avled den 4 juni 1958 och är begravd på Ramneröds kyrkogård."
En interiör från den gamla ateljén vid Södra Drottninggatan. Det är Ture Nihlén själv vi ser bredvid kameran.  //

2015-02-02

Bohusläns museum lämnar Västarvet och blir självständigt igen

I dag beslutade styrelsen för Bohusläns museum att bedriva museiverksamheten i egen regi igen. Den direkta anledningen till beslutet är ett föreläggande från Länsstyrelsen som menar att styrelsen för museet inte följer stiftelselagen genom att bedriva verksamheten genom Västarvet som är en förvaltning i Västra Götalandsregionen.

När Västarvet bildades menade man från politiskt håll att man ville skapa Sveriges största kulturförvaltning och man slog efter viss vånda ihop flera museer varav några var stiftelser.

Först ut att granskas av Länsstyrelsen var Västergötlands museum som för några år sedan fick föreläggande från Länsstyrelsen att driva verksamheten i egen regi. Museet är nu självständigt.

Som ett brev på posten kom därför Länsstyrelsens föreläggande gentemot Bohusläns museum om exakt detsamma för något år sedan inte som en överraskning. Det är en stor apparat att återta driften så därför har styrelsen bl a genom att skriva om avtalet med Västra Götalandsregionen hoppats på att kunna fortsätta i Västarvet.

Det nya avtalet visar inte på att styrelsen för Bohusläns museum driver verksamheten i egen regi menar Länsstyrelsen varför den lade ett nytt föreläggande för ett par veckor sedan.

Och det är det föreläggandet som den delvis nya styrelsen nu rättar sig efter och kommer att säga upp avtalet med regionen.

Sedan museet gick med i Västarvet har all personal överförts till regionen och en rad av administrativa funktioner har övertagits av Västarvet. Exempel på det är ekonomienhet, löneenhet, IT-enhet mm. Allt detta måste nu "rullas" tillbaka för att museet skall kunna stå på egna ben. Det betyder att flera tjänster måste tillsättas. Och givetvis behöver Bohusläns museum öka på sin budget för att klara detta.

Stiftare för museet är Bohuslandstinget (nu Västra Götalandsregionen), Uddevalla kommun samt Bohusläns Hembygdsförbund.

Den nya styrelsen ser ut som följer:

LEDAMÖTER
Västra Götalandsregionen
Inga Göransson, ordförande
Jörgen Hellman
Roger Hansson
Carin Ramneskär
Erik Bergman

Uddevalla kommun
Siv Pettersson
Annelie Högberg, 1. vice ordförande

Bohusläns hembygdsförbund
Gunnar Klasson, 2. vice ordförande
Gunnar Malm

ERSÄTTARE
Västra Götalandsregionen
Nils-Erik Wangler
Cecilia Sandberg
Sven Olsson
Vakant
Susan Nader

Uddevalla kommun
Rolf Horsvik
Christer Johansson

Bohusläns hembygdsförbund
Björn Jönsson
Mats Ekberg  //

2015-02-01

Hur försörjde man sig ombord på segelskutorna under deras långa resor?

Ostindiefararen Götheborg på besök i Uddevalla 2007.

Hur försörjde man sig ombord på segelskutorna under deras långa resor? Framförallt kan man fundera över mathållningen. Kanske får du svaren på måndag 2 februari i Wessmanska huset?

Janne Dahl har funderat och berättar kl 14.00.  Alla är hjärtligt välkomna!  //