2018-12-31

GOTT NYTT ÅR!!!

Traditionsenligt bjöd Uddevalla kommun på nyårsfyrverkeri. Det avfyrades från Skansberget.
Och lika traditionsenligt var det kommunfullmäktiges ordförande som höll nyårstalet. Men eftersom det blivit en ny politisk ledning i Uddevalla så var det den nye kommunfullmäktigeordföranden Elving Andersson som höll talet.
Publiktillströmningen var ungefär som tidigare år. Och vädret var inget vinterväder precis. Men alla trivdes och applåderna rungade både till talet och fyrverkeriet.  //

2018-12-30

Vem var Lars Strömberg - en utmaning för släktforskare?

Klicka på bilden så blir den större!

Jag tar ofta med mig besökare in i Gustafsbergsstiftelsens arkiv. Där brukar jag bl a berätta om barnhuset som blev Sveriges första internatskola.

Arkivet är mycket välordnat och här finns uppgifter om alla de 741 gossarna som gick på skolan mellan 1776 och 1924 då den lades ned.

Gossarna är numrerade från 1 - 741. Men vad döljer sig bakom uppgifterna om nr 1? Han sticker verkligen ut. Skolan startade 1776, men Lars Strömberg skrevs in i barnhuslängden fyra år tidigare, 1772. Det är samma år som makarna Knape skrev sitt testamente där de avsåg att använda sin förmögenhet till att skapa ett "barnhus för fattige Magistratspersoners, Handlandes och Handtverkares Barn, som der komma att njuta föda och nödig undervisning".

Uppgifterna om Lars Strömberg är mycket knapphändiga. I kolumnen Födelseår står det "Upptagen af gatan". I nästa kolumn med rubriken "Fadrens namn och stånd" står det "Aldeles obekant".

Han gick aldrig på skolan för han har inte fått några betyg i läroämnen. Några vitsord har han fått. De bästa är Minne och Catechesen. Och så står det i kolumnen längst till höger "Till sjöss med stiftarens eget skepp".

Knape var skeppsredare med egna skepp och här skickar han iväg lille Lars ut på ett av sina egna skepp.

När man läser om honom i barnhuslängden får man en känsla av att denne gosse låg de barnlösa makarna Knape varmt om hjärtat, men vem var han egentligen? Och vart tog han vägen?

För flera år sedan frågade jag några släktforskare om de kunde spåra honom. Nej, det blev ingen träff. Men en av dem sa: "Det känns som att han skulle kunna vara Anders Knapes oäkta son!"

Det kan ligga nära till hands att tro så nu undrar jag om det finns någon därute i släktforskarvärlden som kan bringa klarhet i Lars Strömbergs öde. Det finns i vart fall inga mer uppgifter om gossen i stiftelsens arkiv.  //

2018-12-29

Liktåget genom Uddevalla

Jag har fått frågan varför vi den 15 december lät Karl XII:s liktåg gå längs Norra Drottninggatan till Hallmans hörn och därifrån vidare längs Kungsgatan. På den här kartan som Samuel Anthelius ritat 1750 ser vi hur Uddevalla såg ut vid den tiden. Jag har ritat en tunn, dock inte så rak, röd linje från Norrtull genom staden till torget. Den vägen gick således liktåget. Vid Norrtull var alla Uddevallabor församlade på kvällen den 13 december 1718. Och att vi inte genomförde 300-årsminnet exakt den dagen var förstås av praktiska skäl. Uddevalla firade ju Lucia just den kvällen.

Norrtull låg ungefär där Pizzeria Napoli ligger idag på Norrtullsgatan.  //

2018-12-28

Uddewalla Stad 1784

Kartor är alltid spännande. Det här är ett utsnitt av lantmätare Wessborgs karta från 1784. Den skiljer sig inte nämnvärt från hur det såg ut 1718 då Karl XII fördes in i staden.

Lägg märke till att stadens torg var betydligt mindre än våra dagars torg. Med hjälp av 1795 års mantalslängd som Uddevalla Släktforskare upprättat skall vi ta en titt på vilka som ägde och förmodligen även bodde i husen.

De större husen är tydligt markerade men det betyder inte att det inte låg hus på de andra tomterna som bara har en tomtsiffra.

Stadens rådhus ligger på tomt nr 153 vid torgets östra sida. Strax intill ligger nr 152. Det var handelsman Jonas Bagges hus. Möjligen är detta ett hus som byggdes på samma plats som det hus som Karl XII balsamerades i. Vid en brand 1738 blev inte mindre är 80 hus lågornas rov och "Karl XII:e-huset" brann sannolikt i den branden.

Nr 150 är handelsmannen Christian Wesslaus hus. I detta huset bode även handelsmannen Lars Colling som senare blev förvaltande direktör på Gustafsbergs barnhus, dvs en av mina företrädare.

Nr 151 är controlleur Conrad Nomells hus.

Nr 111 är borgmästare Åbergs hus.

Nr 362 är Commercerådets Michael Kochs änkefrus hus. Här är även översten och riddaren Harald af Christiernin mantalsskriven.

Nr 257 tillhörde handelsbokhållare Olof Svensson - Bagge.

Detta om några av husen runt torget.  //

2018-12-27

Inbrott på landeriet Kristineberg

Uddewalla Weckoblad 8 juli 1830:

Natten mellan den 3 och 4 dennes, hava tjuvar, genom inbrott i stall och stallkammare på landeriet Christineberg bortstulit följande persedlar, nämligen:

En stor järnstör; en såkallad kofot av järn; 2:ne hamrar; 12 st. gamla hjulskenor, en mindre såg, ett par av fyra parter sammansnodde schais-tömmar med slitremmar av läder, två par arbetstömmar, 2:ne betsel, bukjordar, bärremmar och ryggstycken till 5 par selar; 2:ne tömsståndare av mässing, ett borstskaft av järn, en stallsax, en hästskrapa, en borste och en stallkam, m.m.

Vilka persedlar härmed efterlyses, och utfästes till den rättsinnige, som kan upptäcka tjuven samt allt eller något av stölden återskaffa, en belöning av 3 R:dr Banko. Skulle persedlarna vara sålda eller pantsatta inlösas de av mig.

Christineberg den 5 juli 1830.

A. Landén.

Vill du läsa mer ur Uddewalla Weckoblad så går du in på den av Uddevallabloggens sidor som heter just Uddewalla Weckobad. Du hittar den uppe till höger här på bloggen. //

2018-12-26

Skolhusbranden 1894 på Gustafsberg


Skolhusbyggnaden 1854 - 1894

Jag har tidigare återgivit vad tidningen Bohusläningen skrev efter den förödande skolhusbranden på Gustafsberg den 23 oktober 1894.

Här kommer nu Gustafsbergsstiftelsens egen rapport från det inträffade. Den skiljer sig en del från Bohusläningens beskrivning:

Om eldens utbrott berättades i den historik över eldsvådan och den nya barnhusbyggnaden, som vid dennas invigning 1897 framfördes av Herr Direktör John Peterson, följande:

"Den 23 oktober 1894 vid pass kl ½3 e.m. utbröt eld i gamla skolhuset, som var af trä i två våningar, och spred sig så hastigt att endast byggnadens ruiner återstodo efter tre á fyra timmar.

Elden uppkom i andra våningen ifölje, som man tror, däraf att städerskan i sin kakelugn tändt en brasa, som hon för skötande af andra sysslor lemnade utan nödig tillsyn.

Vid tillfället hade eleverna rast och voro samtliga ute i det fria; lärarne intogo sin middagsmåltid uti ekonomibyggnaden. 

Så snart rök i skolhuset blef synlig, sökte man vidtaga åtgärder för eldens dämpande, men fåfängt; som antydts, hela huset låg snart i aska, men ifölje vindstilla, kraftigt släckningsarbete, som efter en stund leddes af  Uddevalla stads brandchef, herr Magnus Lundqvist, och kanske ej minst ifölje den djupa och i öfrigt ståtliga brandmur af löfträd, som stod emellan eldhärden och de närmast densamma belägna byggnaderna, möjliggjordes eldens begränsning till sjelfva skolhuset.

Att alla å Gustafsberg varande, från de ledande till den yngste eleven, hade en hård dust att utkämpa, innan hjälp från staden hunnit anlända, är ju öfverflödigt omorda, och att arbetet utfördes med omdöme bevisas deraf, att ej obetydlig lösegendom  räddades, den öfverhängande faran till trots.

Emellertid är att beklaga, att Knapes och fru Knapes, född Hegardt, porträtter, som prydde den s.k. direktionssalen i andra våningen, ej långt aflägsen från eldflammans bredd, blefvo lågornas rof. Med ledning av här utanför stående byst, befintliga medaljonger och annat är det ju möjligt att åt framtiden återgifva ett Knape snarlikt porträtt, men att å duken eller annorledes teckna Catharina Hegardt torde vara så mycket omöjligare som nämnda porträtt eller medaljong med hennes drag icke mer är tillfinnandes.

Det nedbrända huset var försäkradt för 30 000 kronor som utbekommos med afdrag av 250 kr, hvartill den gamla grunden och andra qvarlefvor uppskattades.

För förlorat lösöre, kläder och annat ersatte vederbörande försäkringsbolag kr 9 021:13 öre; häraf utbetaltes 800 kr. till beställningspersoner på stället för af dem förlorade effekter."

Vid olyckstillfället var elevantalet 33. Af dessa inlogerades samma kväll 12 stycken i ekonomibyggnaden, 10 stycken hos anhöriga i staden och hos kamrer O.E. Amandusson, elfva stycken hos Herr Direktören och Herr Consul A. Peterson.

För den sorglösa skolpojksfantasin hade i eldskrift med stora bokstäver lyst det hänförande ordet LOF, LOF för hela resten av terminen: men detta glödande hopp gick upp i rök. Efter ca 9 á 10 dagar togo åter de måttligt älskade skolböckerna ut sin rätt. Skolan förlades till Kristinedal. Dit tågades 4 á 5 gånger om dagen, hemfärden inberäknad.

Om vintermorgnarne kunde någon gång det vara motigt nog, då snöyran hopat drifvor i vägen; men att tumla om med sådana är ju alltid för friskt nordiskt ungdomssinne en särskild lockelse; och helt säkert voro dessa dagliga promenader midt uppe i skolarbetet i hög grad hälsobringande för både kropp och själ.

Beträffande bostäder så bodde 11 pojkar i ekonomibyggnaden, 11 på nedre och 11 på öfre botten i kamrerbyggnaden, med tiden fingo dessa tre lägenheter af pojkhumorn namnen Flaskan, Arken och Loftet; Loftet torde ägt största anseendet, Flaskan var "skojigast". Lärarepersonalen bodde också i kamrerbyggnaden, så där var fullt hus.

Sommartiden, då ju de flesta gossarne resa hem, flyttade det öfriga herrskapet på sommarnöje till Kristinedal.

Tiden närmast före branden hade Barnhuset genomgått en upputsningsprocedur. Rumen hade skurats, några rum nytapetserats, innanfönster insatts och på vinden hade som vanligt uppförts en stacke ved i förråd för vintern; nu blef egendomligt allt detta såsom iklädandet af en offerskrud; endast ett par dagar efter nämnda arbetens slutförande var Barnhuset jämnadt med jorden; Knapes varma tanke lefver dock än öfver spillror och grus.
Knapebysten invigs 1879. Den var en gåva från Gustafsbergsföreningen, dvs före detta elever vid internatskolan.  //

2018-12-25

Skenet bedrar

Dubbelstatyn på Kungstorget har i samband med den omfattande upprustningen av Kungsgatan och Kungstorget, som har pågått i höst, fått ny belysning. Snyggt har det blivit men skenet bedrar. Dubbelstatyn är inte alls så solid och kompakt som den verkar i fasadbelysningens sken.

För flera år sedan lade jag ett medborgarförslag om att dubbelstatyn borde hälsoundersökas inför dess 100-årsdag den 31 augusti 2015. Tekniska nämnden beslutade med utgångspunkt i medborgarförslaget att ge Studio Västsvensk Konservering att tillståndsbesikta statyn och komma med åtgärdsförslag.

Från besiktningen skrevs en rapport av metallkonservator Linda Denlert 2011-06-10.

Utdrag från rapporten:

- - - - - -

TEKNISK BESKRIVNING

Skulpturen består av många gjutna delar vilka är sammanfogade med tidsenlig och traditionell metod: skruvning och falsning, det innebär att nitar och bultar håller ihop delarna. Bultar och bultförband används för invändig sammanfogning och är osynlig från utsidan, nitning är däremot en synlig sammanfogning. Hästens hals är nitad.

För att ge stabilitet åt konstruktionen finns traditionellt ett "skelett" av järn inuti skulpturen, så är även fallet med ryttarskulpturen på Kungstorget. Själva konstruktionen är osynlig men bekräftas av iakttagna skador.

Skulpturen har två dräneringshål för vatten (5-10 mm i diameter) i hästens buk.

BESIKTNING

Skulpturens tillstånd undersöktes okulärt från lift. Den befintliga patinan undersöktes genom skrapprov med skalpell på ett fåtal områden som ansågs vara representativa för hela skulpturen.

SAMMANFATTNING AV SKULPTURENS TILLSTÅND

Skulpturen har permanenta skador i ytan, små gropar orsakade av en aggressiv korrosionsform. Groparna har "frätt" ner i bronsen genom originalytan på dess bekostnad. Det är främst horisontella ytor som är drabbade, vilket gör skadorna svåra att se från marken. Korrosionsorsaken är sannolikt salt från havsvindar och ansamlat regnvatten. Vid undersökningen förekom ingen aktiv korrosion men förutsättningarna för nya angrepp finns naturligt i miljön. Eftersom skadorna är permanenta kan de inte återställas men uppkomst av ny korrosion kan förebyggas.

Den ursprungliga patinan har förändrats estetiskt under årens lopp under inflytande av luft och fukt. Dagens patina maskerar effektivt skulpturen genom sin kontrastverkan mellan ljusgröna och svarta områden. Särskilt tydliga är de rinningar som skapats av regnvatten. Av den ursprungliga patinan finns inte mycket kvar, möjligen finns lite kvar på ställen som är väl skyddade från regnvatten. Brist på källuppgifter gör den ursprungliga patinan svår att identifiera, Konserveringsåtgärder kan dämpa kontrastverkan. Utan kan också skyddas från regnvatten med ett vattenavstötande vaxskift.

Skulpturens inre tillstånd är okänt men skador och missfärgningar talar om att det finns en stabiliserande järnkonstruktion inuti, förmodligen av smidesjärn. Tre allvarliga sprickor med rostutfällning runt har identifierats. Dessa skador är de mest akuta eftersom de pekar på inte rostskador vilka har en direkt påverkan på skulpturens stabilitet. Sprickorna har troligen orsakats av den voluminösa rosten genom sprängverkan. En av dessa sprickor har en tidigare lagning.

Det finns flera sprickor på skulpturen, främst lokaliserade i fogar, genom vilka regnvatten tar sig in i skulpturen. Det ger ett inre mikroklimat med hög fuktighet vilket främjar korrosion. De två dräneringshålen som finns i hästens buk är otillräckliga. Skador tyder på att vatten ansamlas t.ex. i hästens ben. Så länge sprickorna ger vatten tillträde kan korrosionen fortgå inuti.

ÅTGÄRDSBEHOV

De skador som observerats på skulpturens yta, även det estetiska som hänger samman med patinan, kräver åtgärder för att minska atmosfärens långsamma men idoga nedbrytning. På skulpturen finns skadlig fågelträck och biologisk påväxt i from av alger som snarast behöver avlägsnas. Estetiskt bör skulpturens form och detaljrikedom göras synlig genom att dämpa de skarpa kontrasterna. Men detta måste ses som underordnat vid sidan av skulpturens strukturella skador och den aktiva korrosionen som pågår inuti.

Det primära åtgärdsbehovet är att kartlägga korrosionens omfattning på det invändiga "järnskelettet". Faktorer som skelettets konstruktion, komposition och invändiga klimatförhållanden behöver undersökas eftersom de styr korrosionshastigheten. Åtgärdsbehovet är självklar en viktig del för skulpturens bevarande men bör främst ställas i proportion till de säkerhetsrisker som föreligger vid nedsatt stabilitet.

- - - - - - - -

Rapporten är mycket mer omfattande än sammanfattningen ovan. Efter denna inledande beskrivning av dubbelstatyn ger konservatorn ett antal åtgärdsförslag i den tiosidiga rapporten.

Foto Gunnar Klasson december 2018.

Efter att rapporten skrevs 2011 har absolut ingenting hänt för att säkra statyn som är en viktig del av kommunens offentliga konst. Antagligen ligger rapporten begravd i någon byrålåda. Under tiden går förfallet vidare.  //

2018-12-22

Överstelöjtnant Lars Danius

Namnet Danius har varit, och är fortfarande, på mångas läppar. Jag tänker förstås på Sara Danius, Svenska Akademiens f.d. ständiga sekreterare. Men vad inte alla vet är att hennes pappa varit officer vid Bohusläns regemente.

Han blev fänrik vid Bohusläns regemente 1929. Underlöjtnant 1931. Löjtnant 1933. Kapten 1940, vid Västerbottens regemente 1948. Major 1950, vid Armèstaben 1952, vid arméns reservstat 1955. Avsked och inträde i Bohusläns regementes reserv 1962. Överstelöjtnant 1972.

Han hade två karriärer. Vid sidan om den militära var han lärare och författare. Han skrev böckerna

Att försvara Sverige 1947
Svenskt motstånd och dess förutsättningar 1952
Samhället och försvaret 1956 - återblick på svensk försvarspolitik 1809-1955
Data och dokument ur försvarsfrågans historia 1958

Han föddes 14 september i Falu Kristine församling Kopparbergs län. Han var gift med Karin Hallengren 1935-1960 med vilken han fick två barn. Sedan gift med den 35 år yngre Anna Wahlgren med vilken han har döttrarna Sara och Nina Danius. De skilde sig 1966. Han avled den 24 oktober 1996.  //

2018-12-21

Vem är han?

Ytterligare ett foto från Säfströms foto som låg i Bohusläningens hus på Norra Drottninggatan. Känner du igen honom?  //

2018-12-20

Thordénstiftelsen 60 år


Med anledning av Thordénstiftelsens 60-årsjubileum släpptes idag en ny bok om stiftelsen.
 Thordénstiftelsens ordförande Lars Bäckström berättade om stiftelsen och tillkomsten av boken.

Gustaf B Thordéns stiftelse för allmännyttigt ändamål, Thordénstiftelsen, tillkom 1958 under ett dramatiskt skede i Uddevallavarvets historia.

Sedan 1964 har stiftelsen nu verkat till "...det allmännas fromma i Bohusläns". Idrott, kultur och föreningsliv stöttas årligen med bidrag. Verksamheter drivna av ideella krafter ligger stiftelsen varmt om hjärtat. Stiftelsen delar också ut stipendier till gymnasister, musikutövare, idrottare och idrottsledare och även till människor som utmärkt sig på miljöområdet och inom kulturen. Alla uppmärksammas de på Thordéndagen varje år.

Sedan 2014 är Thordénstiftelsen medarrangör till Bohusbiennalen, som arrangeras vartannat år med fokus på aktuella bohuslänska ämnen. Det är ett sätt för stiftelsen att engagera sig i samhällsutvecklingen. Då delas det prestigefyllda Bohuspriset ut, en belöning till någon eller några som gjort eller gör insatser till nytta för Bohuslän och dess befolkning.
Författare till boken är Ulf G Eriksson, som tillsammans med Evelina Ivarsson och stiftelsens sekreterare Yngve Johansson bildat redaktionskommitté.

Boken innehåller bl a intervjuer med ordföranden och styrelseledamöter. Man uppmärksammar också bidragsmottagarna. De största bidragsmottagarna 1996-2017 är i tur och ordning:

IK Oddevold, Ljungskile SK, Uddevalla Elitidrottsgymnasium, Sjöräddningssällskapet, GF Kroppskultur, IFK Uddevalla, Bohusläns museum, Uddevalla Sim/Skäret och Nordiska Akvarellmuseet.

Boken kan man köpa i Hallmans Bokhandel. Hasse Ekbrand från Hallmans fanns förstås på plats i Wienerkonditoriet där boksläppet ägde rum idag.  //

2018-12-18

"Tre i en" - fotoutställning till minne av David Scherman

Foto Staffan Eliasson

Idag var det vernissage på Galleri Vitt brus - Uddevalla Stadsbibliotek - för fotoutställningen "Tre i en" med David Scherman.

David Scherman var en omtyckt fotograf som gick bort i oktober 2017 endast 33 år gammal. Nu lever minnet av hans varma person och alla ögonblick han fångade med kameran vidare. Davids föräldrar Inga och Jan har gjort utställningen tillsammans med Galleri Vitt brus som kallas ”Tre i en - 
Naturen, festivaler och en droppe av David".

David Scherman växte upp i Uddevalla där han också arbetade som fotograf. Med en otrolig talang för att fånga ögonblick jobbade David som fotojournalist på bland annat Bohusläningen, Rockfoto och Stampen. Han fotograferade på många festivaler, fångade naturens vackra skapelser och skapade djupa personporträtt.

David utbildade sig till fotograf på Mittuniversitetet och gjorde flera fotoresor. En av resorna gick till Chile då han porträtterade landet tillsammans med en poet som skrev dikter till hans fotografier. Denna resa mynnade ut i en utställning 2008.

David Scherman jobbade som Uddevalla Solid Sounds egen fotograf och var med från början då den allra första festivalen hölls på Studio 32:s bakgård 2012. I juni 2016 gjordes en utställning med en blandning av fotografier från festivalens fyra år.


Davids bilder är verkligen fantastiska.

Pappa Jan Andersson som gjort utställningen tillsammans med fru Inga.
Vem är hon? Pappa Jan vet inte men sa till mig att dyker hon upp på utställningen så skall hon få bilden.

Utställningen pågår till den 2 februari.  //

2018-12-17

Gustafsbergare samlades på Snäckan

De har alla bott på Skolhemmet på Gustafsberg (ja inte de två medföljande damerna förstås). Idag träffades de för en jultallrik på Snäckan och det har blivit tradition att Gustafsbergsstiftelsens förvaltande direktör bjuds in. Så också idag.

Skolhemmet på Gustafsberg startade 1949 och ersatte då den gamla internatskolan eller barnhusinrättningen som var verksam mellan 1776-1924. På Skolhemmet bodde ca 30 pojkar men någon skolverksamhet med undervisning ägde nu inte rum på Gustafsberg utan pojkarna åkte buss fram och tillbaka till skolan inne i Uddevalla. Man sov, åt frukost, middag och kvällsmål i köksbyggnaden strax intill Skolhuset.

Nu är de alla mogna män men de träffas ändå ett par gånger om året och pratar minnen. Skolhemmet avvecklades 1976 och idag delar Gustafsbergsstiftelsen istället ut stipendier för att som det står i stadgarna. "främja ungdomars utbildning och fostran".

Stiftelsen delar fr o m 2019-01-01 ut 300 000 kr till 15 stipendiater som alltså får 20 000 kr om året så länge de studerar och inte har fyllt 25 år. //

2018-12-16

Axel V Johansson

I Rådhuset hänger porträtten av stadsfullmäktigeordförandena (senare kommunfullmäktigeordförandena). Det här är Axel V Johansson - Småland kallad. Han var stadsfullmäktiges ordförande i 30 år, 1928 - 1958. Han kallades Småland, då han var född 1888 i Hässleby, Jönköpings län.

Socialdemokraten Axel V Johansson ledde stadsfullmäktige under den stora arbetslösheten på 1930-talet. Han anses ha spelat en stor roll i efterdyningarna till tändsticksfabrikens nedläggning 1938. Hans goda kontakter med regeringen innebar att Uddevalla redan 1939 fick en ersättningsindustri i Svenska Trähus AB, senare Junohus. Det var HSB som lovat regeringen att bygga en trähusfabrik i Uddevalla. Den invigdes den 1 september 1939, samma dag som andra världskriget utbröt.

Han var också mycket aktiv när Gustaf B Thordén (också socialdemokrat) skulle starta en varvsindustri i Uddevalla 1946.

Han avled 1959 i en ålder av 71 år.  //

2018-12-15

Bildcollage från likfärden

 Fotograf Harri Kantola

Utgångsläget var på Bartilsgatan


 Trummor med sorgflor.
 Exakt klocka 15.00 startade liktåget. Väldigt många hade kommit för att vara med om evenemanget. Det kungliga liket i en enkel kista med blått kläde.
 Norra Drottninggatan ner till Hallmans hörn och sedan längs Kungsgatan till torget.
 På scenen ett trettiotal amatörskådespelare. Bland dem Lars Bäckström, Maria Gustavsdotter manus och regi, Christian Persson, Richard Åkerman, Fredrik Röckner, Ulrica Wallin, Margareta Lund, Anita Jonsson, Marianne Karlsson, Thord Pålsson m fl.

 Fredrik af Hessen och Ulrika Eleonora


Utan många ideella krafter hade spelet inte kunnat genomföras Och en grundförutsättning var förstås generösa bidrag från Källvikenstiftelsen, Thordénstiftelsen, Destination Uddevalla, Historiska Media, Uddevalla Hamnterminal, Uddevallahem, Länsförsäkringar, Uddevalla kommun och Uddevalla Energi.

ETT STORT TACK TILL ALLA SPONSORER!!  //