2010-08-31

Mer om Lelångenbanan och Kasen

(Klicka för en större bild)

Olof Roth som bl a skickat denna bilden skriver:

Hej Gunnar Klasson !

Jag tycker det är trevligt att läsa din blogg. Jag är ju född o uppvuxen i UA.Du skrev om Lelångenbanan. Jag åkte den endast en gång .Vår lärarinna bjöd oss till hennes o makens lantgård. Vid Ellenö. Hela klassen. På 40-talet. Jag minns den väl. Stationshuset i hamnen. Här är några (varav en visas här) bilder ! Vägporten och Kasens Runsten. Står runstenen kvar?
Med vänlig hälsning
Olof Roth"
 
Kasens runsten som Olof frågar om står (ligger) inte kvar på sin ursprungliga plats. I själva verket har den flyttats två gånger och ligger nu vid Varvsvägen. Jag har tidigare skrivit om den
HÄR. //

Statyinvigningen 31 augusti 1915

Idag är det exakt 95 år sedan Karl X-statyn invigdes på torget i Uddevalla. Fram till dess hade torget hetat Gustaf Adolfs torg men kallades ofta för Stora torget (till skillnad mot Lilla torget), men det gick nu inte längre an då en annan kung stod staty där. Så man bytte helt sonika namnet till Kungstorget.

Man skall minnas att invigningen ägde rum mitt under ett brinnande världskrig, så det var kanske inte så konstigt om folk ställde upp mangrant vid statyinvigningen.

Statyn hade länge diskuterats i Uddevalla. Det främsta diskussionsämnet var om staden verkligen skulle ta emot en staty av den erövrarkung som gjorde Uddevalla till en svensk stad? Givetvis var det mycket i tidningen både inför och efter invigningen. Följande har jag saxat ur Bohusläningens rapportering dagen efter invigningen:

"Kl ½ 8 igår morse ingled å statsbanestationens bangård det kungliga extratåget, med hvilket förutom konungen följde generallöjtnant Uggla, kammarherre Thott m.fl.

Kungen mottogs av landshövdingen friherre Lagerbring, generalbefälhavaren i distriktet generallöjtnant von Platen, biskop Rohde, magistratens medlemmar, stadfullmäktige, Bohusläns regementes officerskår, prästerskapet m fl.

Borgmästaren Sixten Neiglick uttalade följande välkomsthälsning:


“Eders Majestät!
Då Eders Majestät - idag för första gången - nådigt ägnat Uddevalla sanhälle ett besök, mötes Eders Majestät af en stark känsla af tacksamhet och af glädje öfver att Eders Majestät - trots tyngande regeringsbestyr och en oundvikligt tröttande färd - likväl behagat närvara vid den åminnelsefäst, som idag firas inom samhället öfver en i vår historia mäktigt framträdande konung.

Med betygande af sin undersåtliga tillgifvenhet anhåller Uddevalla samhälle att till Eders Majestät framföra sin underdåniga välkomsthälsning”.

Konungen uttryckte sin glädje öfver att ha blifvit i tillfälle att besöka Uddevalla, och beklagade, att vistelsen här emmelertid på grund af omständigheterna måste bli af kort varaktighet.

Konungen såg kry ut och samtalade en stund med flere af de tillstädeskomna.

Utanför stationen paraderade ett hederskompani af Bohusläns regemente. Konungen gick utmed leden och hälsade kompaniet. Stora skaror människor hade infunnit sig å stationsplanen och kantade vägen ända fram mot Norrtull, där konungen for fram.

Kosan styrdes till Grand Hotel, hvarest konungen uppehöll sig en halftimme. Därifrån bar färden upp till Bohusläns regementes kasärnetablissement, där en halvtimmed besök gjordes. Konungen hann äfven med att företaga en bilfärd söder ut och fick därunder tillfälle att från krönet å nya vägen beundra den storslagna utsikten öfver Byfjorden och Gustafsberg.

Monumentaftäckningen - En storslagen fästlighet i strålande sol.

Redan långt innan den fastställda tiden böljade stora människomassor å torget och gatorna närmast där intill. Läktarne fylldes hastigt af de särskilt inbjudne. Vid 10-tiden drogo skolbarnen in med sina flaggor i händerna och strax därpå följde folkföreningarna under sina fanor. Det var en synnerligen färgrik och vacker tafla, öfver hvilken en strålande sol gav ytterligare glans. Äfven här paraderade ett hederskompani ur Bohusläns regemente.

Strax efter kl 10:15 infann sig konungen, hälsad av kungssången. Å den kungliga läktaren närvaro därjämte bl.a. landshöfdingen frih. Lagerbring, kabinettkammarherren Bernt Hay, öfverintendenten C.O. Möller, prifessor Th. Lundberg (statyns skapare, red. anmärkning), f.d. landshöfding Th. Nordström och generallöjtnant F.G.O. Uggla jämte borgmästaren och stadfullmäktiges ordförande (republikanen Ture Malmgren, red. anmärkning).

Programmet inleddes med en invigningsmarsch, för tillfället komponerad af musiklöjtnant Rud. Nyström och utförd av Bohusläns regementes musikkår, som därpå spelade Stenhammars “Sverige”.

Kom så själfva aftäckningshögtidligheten inledd av länets höfding, som i ett anförande anhöll att konungen ville bjuda täckelset falla.

Täckelset föll och för första gången skådade man Karl X Gustafsmonumentet. Intrycket var det allra fördelaktigaste - säkerligen öfver förväntan med afseende å de föreställningar man gjort sig. Det är ju ingen hemlighet att platsen för monumentet varit omstridd och att skilda meningar yppat sig om, huru uppställningen lämpligast borde ske. Man finner emellertid, nu efter aftäckandet, att den god smakenss fordringar blifvit uppfyllda, och tycker det vara helt naturligt att konstvärket fått det läge och den placering på sockeln som skett. Det hela är väl afvägt, proportionerligt och för ögat tilltalande.

Uddevalla stad kan lyckönska sig öfver det storslagna minnesmärket på torget".

Bakgrunden till att Uddevalla fick denna staty kan man läsa om i Hugo Olssons utmärkta bok Uddevalla förr:

"Tisdagen den 31 augusti 1915 var en stor dag för staden vid Bäveån. Konungen själv, Gustaf V, skulle komma och inviga ryttarmonumentet. Många sammaträden hade hållits, vem skulle inbjudas, om folks placering etc. Utöver kungaläktaren hade tre läktare uppförts. Regementet var vidtalat och lovat ställa upp med hederskompani och musikkår. Allt andades förväntan! Klockan 7.30 kom kungen med extratåg. Efter frukost på Grand hotell och besök på regementet var stunden inne och klockan 10.15 bjöd kungen täckelset att falla. Uddevalla hade fått sin staty.

Klockan 11.30 lämnar kungens extratåg Uddevalla. Kvar på torget står nu "för evigt" en annan kung, fast i brons. Det är Carl X Gustaf med sin rådgivare Erik Dahlberg. Dubbelstatyn är skapad av professor Theodor Lundberg, gjuten hos Meyers konstgjuteri i Stockholm. En grosshandlare från Strömstad, A.F. Cavalli-Holmgren, hade donerat pengarna till statyn. Genom sjukdom var han förhindrad att närvara. En insamling i staden samt 13.000 kr ur Rydholmsfonden fick bekosta sockeln.

Invigningen av Sveriges första dubbelstaty, över Karl X Gustaf och Erik Dahlberg, den 31 augusti 1915 blev Uddevallas största dag dittills - med kungabesök och färggranna uniformer, regementsmusik och högtidliga tal. Hela staden var på benen i den soliga och varma sommardagen - "det tedde sig rätt sällsamt att en hvardag finna butikerna stängda, fabrikernas värksamhet afstannad och böljande massor af högtidsklädda människor å gatorna" skrev Bohusläningen. Statyns skapare, professor Th. Lundberg var närvarande men donatorn själv, grosshandlare A.F. Cavalli-Holmgren, var förhindrad deltaga i festligheterna.

Efter statyavtäckningen avreste Gustav V med extratåg och var ej med i festmiddagen på Grand hotell. På torget dukades upp långbord, där 1.500 skolbarn fick proppa i sig så mycket de orkade av läskedrycker, frukt och konfektyrer. Det var statydonatorn som bjöd.

Statyns tillkomst var en rörande historia om den 10-årige skolgossen från Strömstad, som 1861 fick följa sina föräldrar på en resa upp till Stockholm. Det var ett omständligt företag på en tid, när Västra stambanan ännu ej gick längre än till Töreboda - sedan följde för pojken en spännande kanalfärd tills man landsteg på Riddarholmskajen i Stockholm. När man vandrade omkring i Kungsträdgården stannade pojken begrundande framför Karl XIII:s staty. När han då fick höra att Karl X Gustaf ej hade någon staty sade han på sitt lillgamla sätt:

- Det var ena besynnerliga stockholmare som gett den där kungen en staty men ingen åt Karl X:e som gjorde Bohuslän svenskt.

- Låt se Adolf, att då du blir stor, du arbetar och sparar så kanske du kan hjälpa till att också din kung får en staty, genmälde modern stillsamt.

Pojken lyste upp:

- Ja, mamma, var så säker, jag skall knoga och samla och då jag får 5.000 kronor på sparbanken skall vår bohuskung få sin staty.

Så gick åren. Stockholmarna ville ha en Karl X Gustaf-staty men det uppstod ett väldigt rabalder mot ett förslag som uppgjorts av professor Lundberg. Den lille strömstadspojken, som nu blivit en rik och mäktig man, fann emellertid förslaget gott. Nu yppade sig en möjlighet att realisera löftet till modern. Han satte sig i förbindelse med professor Lundberg . Priset var högt men Cavalli-Holmgren slog till.

Så gick det till när Uddevalla fick sin staty på Stora Torget, som enligt stadsfullmäktigebeslut i oktober 1915 omdöptes till Kungstorget. Enda villkoret för gåvan var att staden betalade sockeln - det skedde med hjälp av insamlingar och pengar från Rydholmska fonden."

I 95 år har alltså statyn funnits på plats i ur och skur, i stark vinterkyla och under heta sommardager. Jag undrar varje gång jag ser den hur den egentligen mår?

I Göteborg skall nu Millesstatyn Poseidon undersökas för att se om korrosionen har frätt hål på metallen. Den har "bara" stått på Götaplatsen sedan 1930. Kanske borde även vår staty hälsoundersökas? Jag tycker att det absolut måste göras före den 31 augusti 2015 för då skall vi väl ha ett rejält hundraårskalas? //

2010-08-30

Lilla Nygatan

(Klicka på bilden för en större version)

Insänt av Jan Aronsson:

"Hej "Mr. G "
Vet du var detta är? " Hus i närheten av kyrkan " står det på baksidan.

MVH:Jan"

Ja, dessa husen låg vid Lilla Nygatan mellan Uddevalla kyrka och Uddevalla Energis byggnad vid Strömberget. Huset som skymtar i bildens högra kant finns kvar idag med adress Lilla Nygatan 1. De övriga husen är alltså rivna.

Lilla Nygatan sträckte sig till vänster på bilden bort till Kvarnbergsgatan. Idag ligger St Mikaelsgården vid Lilla Nygatans gamla sträckning.

På det här utsnittet från 1937 finns husen på bilden kvar. (Upptill ser vi kyrkan och nedtill ligger Uddevalla Energis byggnad.)  //

2010-08-29

Vård 2010 - NU-sjukvårdens Arenabygge

I dagarna presenterades en undersökning om Arenabygget i Vänersborg. I rapporten beskrivs ett strategiskt spel om hur arbetet fortgick utan kritisk granskning, att kostnaderna fick skena för att hålla ett högt tempo samt att viljan att göra avtryck var större än att göra rätt. Brist på kompetens i ledningen går som en röd tråd genom hela arbetet.
http://ttela.se/start/vanersborg/1.934300--allt-gick-fel-efter-beslutet-att-bygga-arenan-

När man läser rapporten slås man av likheterna med Vård 2010. Det kanske inte är ett ödets ironi att S Anders Larsson var både arenabyggare och satt i NU-sjukvårdens styrelse under genomförandet av Vård 2010? Sedan 2008 har Uddevalla sjukhus ingen akutmottagning och lika länge har det varit kaos på NÄL.

Det har funnits flera argument för att flytta allt till NÄL, men inget argument är hållbart. Till exempel:

NÄL har aldrig varit, är inte och kommer aldrig bli ett komplett akutsjukhus. Så är det för många sjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset saknar ex. barnsjukvård, brännskadevård och förlossning.

Att dela upp akut och planerad vård är inte effektivt och väldigt mycket planerad vård görs också på NÄL eftersom patientsäkerheten utan IVA och jour i Uddevalla är för låg för stora ingrepp. T.ex. gör stora bantningsoperationer på NÄL trots att det är en planerad operation.

Det är fler jourlinjer nu än före Vård 2010 utan att väntetiderna minskat. T.ex. sköts traumaverksamheten av dubbelt så många läkare – de hyrs de in från Danmark - mao ingen kostnadsbesparing.

Flytten till NÄL har blivit mycket dyr. Enligt ledningen skulle den inte kosta någonting och ge ett överskott. Bara flytten har kostat 600 miljoner och med underskotten pga dåligt planerad vård överstiger kostnaden 1 miljard (1 000 000 000 kr)!

Antalet akutbesök har inte minskat och frågan varför antalet sjuka skall minska för att man stänger en akut är obesvarad. Nu vill politikerna ha svar på varför patienterna ökar under sommaren. Men detta visste alla före  Vård 2010. NU-sjukvården kan inte ha bara en akut - så står det i utredningen från 2004 - speciellt inte sommartid.

De som söker akut är i behov av vård. Senast i veckan förklarade regionrådet Karin Engdahl (S) att rätt personer måste söka akut, men erfarenheterna från ex. Lund visar att patienter söker rätt. Politiker glömmer också att under 2/3 av dygnet är samhället i princip stängt (gäller även vårdcentraler).

Arbetsmiljön är mycket dålig - den skulle bli bättre. I en medarbetarenkät 2009 sade 70 % (vissa kliniker 100%) att Nu-sjukvården inte var en attraktiv arbetsgivare. Nästa år skall NÄL-akuten vara Sveriges bästa akut. Har politikerna tagit beslut och skapat resurser som ger personalen möjlighet att leva upp till den visionen? Man har i Vård 2010 gjort ett kardinalfel - politikerna lyckades aldrig visa att det blir bättre. Personalen blev kritisk, men politikerna tyckte man visste bäst och tryckte igenom Vård 2010. Då blir det kaos! Hur politiker och tjänstemän gjorde finns beskrivet i en doktorsavhandling om hur man inte skall organisera sjukvård.

NÄL är felplacerat i upptagningsområdet. Den gyllene timmen täcker inte norra Bohuslän och kusten. Däremot täcks Norra Älvsborg av gyllene timmen av 3-4 sjukhus !

NÄL:s akutmottagning är dessutom felplacerad inom sjukhusområdet (långt från centrala funktioner). Vi återkommer till orsaken. Den är lika fantastisk som sann.

När man valde akutsjukhus sade man att NÄL var modernare. Det byggdes senare - rätt - men är det bättre lämpat för det? Man skall ju ha kvar båda sjukhusen. Till detta hör att Uddevalla sjukhus renoverades senare och har en akut som ligger rätt i sjukhusbyggnaden och rätt i upptagningsområdet. Nu skall NU-sjukvården bygga ut ambulansvården - är det inte bättre att bygga akuten där patienterna finns? Väldigt få bor i skogen väster om Trollhättan.

Kommer NU-sjukvården någonsin kunna hämta sig från Vård 2010? I Örebro gjordes 1996 en panikomorganisation (som man stoppade efter en kort tid). Frågar man sjukhusledningen idag har de ännu ej hämtat sig från felbesluten för 15 år sedan. Man undrar om man någonsin kommer göra det eftersom så många läkare kommer gå i pension de närmaste åren.

Situationen är idag alltså värre för NU-sjukvården än den var för Regionsjukhuset i Örebro. Vad väljarna skall fråga sig är om det hos S+Fp+C+V som skapade och genomdrev Vård 2010, överhuvudtaget finns kompetens att besluta i sjukvårdsfrågor?

Uddevallabloggen kommer fram till valet att presentera och analysera Vård 2 010. De olika partierna ger nu olika vallöften precis som innan valet 2006. Många av löftena 2006 visade sig vara ren lögn och genomförandet av Vård 2010 vittnar om ett osunt ledarskap sockrat med gedigen okunskap. Man har t.ex. erkänt att lögnen att infektionskliniken skulle ligga på Uddevalla var ren strategi och vilken ledning kallar till falska presskonferenser - och dessutom får sitta kvar? Att det dessutom är våra skattepengar som används och ger sämre vård kan inte lämna någon oberörd.

Just nu slutar flera personer som processat Vård 2010. Det är troligt att också sjukhuschefen Sten Axelsson ersätts med en chef som istället för konfrontation mot personalen, kritiker och media skall ha "dialog" och "samförstånd". Naturligtvis utan att man "drar klockan tillbaka". Så brukar det heta i forcerade omorganisationer som går fel och NU-sjukvården kommer inte vara ett undantag. De "nya" vill naturligtvis inte prata om det "gamla" utan nu skall alla "se framåt". Alla JA-sägarna från den gamla organisationen kommer att få nya uppgifter - de har spelat ut sin roll och har i personalens ögon skapat den dåliga arbetsmiljön.

Argumentationen är ganska fantastisk. Först drar man tillbaka klockan och skapar kaos. Sedan skall man se framåt - dvs titta på en bättre organisation - dvs den man faktiskt hade innan man drog klockan tillbaka. Det är svårt att hänga med i den kryptiska argumentationen.

Så länge den nya ledningen inte inser hur dålig Vård 2010 är som sjukvårdsorganisation kommer ingenting i sak förändras i verkligheten för patienter och personal. Man kommer fortsätta blunda och skönmåla sina gamla beslut. Sedan kan man vrida klockorna hur man vill, fortsätta rådfråga JA-sägarna och se både framåt och bakåt - men så länge ledningen inte har kunskap om sjukvård för att kunna se hur det skall fungera och våga lyssna på kritiker - exakt så länge kommer kaoset bestå i NU-sjukvården.

Vi kan inget annat än att förhålla oss till framtiden. Men om vi inte studerar historiska felbeslut kommer vi göra om samma misstag om och om igen - som Västra Götalandsregionen. Det är nu andra gången Socialstyrelsen har ett tillsynsärende pga felbeslut i regionen. Den som förnekar att besluten igår skapade verkligheten idag och imorgon har inte mycket lärt sig av livets skola.

Uddevallabloggen lyfter inte fram detta i en anda att "vad var det vi sade" eller att "allt skall återställas". Tennisspelaren John McEnroe har sagt att "alla kan göra fel, men bara en idiot gör om dem". Tyvärr agerar vissa som idioten med att säga "bevisa att jag har fel" - trots att verkligheten visar på kaos. En annat vanligt argument är att "andra också har problem" - som om kollektivt vansinne rättfärdigar dåliga beslut.

Det är utifrån behovet av insikten om dessa destruktiva mekanismer och behovet av att sjukvård styrs av kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet som Uddevallabloggen belyser NU-sjukvården. Att NU-sjukvården också utgör ett krisande sjukvårdsverige i miniatyr minskar inte behoven. Tvärtom - det ger både en skrämmande vy och visar på ett stort utbildningsbehov hos de som beslutar.

Man kan filosofera över om dagens globala sjukvård, med internet och goda kommunikationer, verkligen styrs bäst av lokalpolitiker med en helt annan agenda. Är det dags att som i Norge avskaffa regioner och landsting som valbar nivå? Ibland blir ett system sin egen värsta fiende. Här är dock alla partier i Västra Götalandsregionen eniga - man är inte beredd att avskaffa sig själva trots alla kaos och tillsynsärenden. Uppenbarligen tycker man att man gör ett bra jobb i sitt "arenabygge".

Tycker du S+FP+C+V gjort ett bra jobb i NU-sjukvården för Bohuslän? 
Du kan faktiskt göra något åt det i det kommande valet. Du kan rösta på olika partier i kommun-, landstings- (region-) och riksdagsvalen.

Uddevallabloggen har tidigare granskat NU-sjukvården och många länkar, citat och kommentarer finns på bloggen. Sök på NU-sjukvården och de listas i en separat ruta. //

Damernas i Skeppsviken

Apropå inlägget om Herrarnas och Damernas nyligen har Jan Aronsson skickat följande:

"Hej "Mr G "

Här är några kort där man ser placeringen på " damernas" omklädningslänga och hur det såg ut.

Staketet bör väl ha varit nästan rakt under det röda huset ?

Svartvita kortet är skickat 1940 och färgkortet är skickat -64
MVH
Jan" //

2010-08-28

Svenska kyrkan åkte veterantåg


Idag fick vi se ett veterantåg passera Uddevalla flera gånger. Tåget kom från Bergslagernas Järnvägssällskap i Göteborg. Tack vare att Marieholmsbron över Göta älv var stängd passerade tåget Uddevalla denna dag.

Det var de fyra församlingarna Forshälla, Resteröd, Ljung och Grinneröd som hyrt tåget. Skälet var att de fyra församlingarna från 1 januari 2011 slås ihop och blir Ljungskile församling och man ville göra något trevligt tillsammans.

230 personer deltog i resan som gick från Ljungskile till Falkenberg med uppehåll i Varberg. Och sedan tillbaka förstås.


2010-08-27

Bygget på Östberget

(Klicka för en större version)

Veidekkes hus på Östberget har nu hunnit så här långt. Dubbelt så högt som senast Uddevallabloggen skrev om det. Sammanlagt skall det bli fem hus på det lilla berget. //

2010-08-26

Staket mellan Herrarnas och Damernas i Skeppsviken


(Klicka för en större version)

Bengt Carlsson frågar:

"Hej Gunnar!
Stämmer det att det fanns ett staket mellan herrarnas och damernas badplats i Skeppsviken?"

Ja, det stämmer. Jag har faktiskt hittat den här bilden där man ser staketet om man tittar väldigt noga. Damernas är alltså i förgrunden och Herrarnas således längre bort.

Staketet sattes upp 1923 och Tidningsarkivet finns det uppgifter om detDet hela började med en insändare i Bohusläningen:

1923-07-14 "Insändare om Skeppsvikenbadet. ""Sätt upp plank till dambadet så vi slipper beskådas av nyfikna män"".
1923-07-20 Vid badplatsen i Skeppsviken kommer uppsättas staket för att markera mellan herrarnas och damernas badplats.
1923-07-21 Staket vid friluftsbadet, Skeppsviken. Vakt kommer att utsättas.
1923-07-26 Friluftsbadet vid Skeppsviken har nu fått ett skiljestängsel uppsatt mellan manliga och kvinnliga badet.

Staketet blev inte så långlivat. Många barnfamiljer protesterade då de för att kunna fika tillsammans inom familjerna tvingades sitta intill staketet och skicka smörgåsarna och kakaon emellan sig. //

2010-08-25

Lelångenbanan blir Lelångenvägen

(Klicka för större bilder)

Insänt av Leif Zackrisson-Karlsson:

"Hej Gunnar!
Jag heter Leif Zackrisson-Karlsson och bor numera i Vänersborg sedan 1981.Är född och uppvuxen i Uddevalla. Födelseår 1956. Växte upp på adress Gröngatan 5, nära intill värmeverket uppe på berget och Skogslyckan.

Har alltid varit intresserad av foto och tog tidigt en mängd fotografier efter nedläggningen av Lelångebanan och före nybyggnationen av ny motorväg ut mot Torp. Det var en mängd hus som revs i slutet på Gröngatan ner på gamla Järnvägsgatan inför motorvägsbygget. Många av dessa hus har jag på svartvita bilder innan rivning och även under rivning.

Enligt Wikipedia revs spåren av Lelångebanan nov 1964 linjen Bäckefors-Uddevalla. Har några frågor med
anledning av detta. När påbörjades anläggningen av ny väg på Lelångevägen bakom Gröngatan och när var vägen klar. Bifogar två bilder som visar före och efter ombyggnad. De är tagna på ungefär samma plats. Ta ingen hänsyn till årtalen som bilderna är sparade i. Dessa årtal är bara fiktiva och bara en egen uppskattning.
Tack på förhand!
//Leif"

Svaren på Leifs frågor hittar jag som vanligt i Tidningsarkivet där jag får följande träffar (har bara tagit med dem för den aktuella tidsperioden) vid en sökning på Lelången:

1960-11-25 Lelångenbanans järnvägsräls rivs upp på norra Dal.
1961-11-24 Lelångenbanan läggs ner 1963. Järnväg. Bild.
1962-03-20 Lelångenportens banvaktsstuga försvinner. Järnväg.
1963-02-23 Lelångenbanan nedlägges troligen omkring årsskiftet.
1963-05-22 Järnvägstrafikens saga all, SJ begär tillstånd för nedläggning av Lelångenbanan.
1964-03-25 Lelångenbanan får ännu en nådatid? Järnväg.
1964-09-05 Lelångenbanan-70 år, nu på gravens rand. Om tre veckor vinkas det definitivt sista rälsbuss-tåget iväg. Bild.
1964-09-11 Nästa vecka upphör tågtrafiken på Lelångenbanan. Järnväg
1964-09-26 Lelångenbanan blir kvar men bara på film. Kommunikationer. Järnväg. Bild.
1964-09-26 En dalsländsk järnvägsepok avslutas i dag. Nu tystas rälsens sång och skarvens dunk på Lelångenbanan. Bild.
1964-09-28 Svart med folk vid sista rälsbussen på Lelångenbanan. Järnväg. Nedläggning. Bild.
1964-11-06 Lelångenbanan är fin affär för SJ. Men tyvärr- det gäller skrotvärdet. Järnväg. Bild.
1965-01-15 Lelångenbron över bohusbanan togs bort. Järnväg. Bild.
1965-01-18 Lelångenbron vid Kopparsberg nedtagen. Järnväg. Rivning. Bild.
1965-05-19 Lelångebanan snart borta, 7 mil räls går i smältugnen. Järnväg.
1969-02-11 Lelångens banvall säljes. Motionsstråk ej aktuellt.
1969-04-01 Lelångenbanan återuppstår. Så har det hänt som ingen skulle komma att tro. Aprilskämt.
1970-04-08 Nu skall Lelångebanan förvandlas till gångväg för skolelever. Bild.
1973-05-30 Den andra genomfartsetappen kostar Uddevalla 17 milj, Fjällvägen-Kärra Kurverödsleden- Lelången-vägen. Vägarbete.
1974-05-08 Lelångenvägen snart klar. Vägarbeten.
1974-10-10 Nytt på skivdiskarna: Lelångenbanan aktualiseras av Tom Nordbloms orkester. Musik o sång. Bild.
1976-06-28 Bild från Uddevalla kommun på Lelångevägen och Brattåsbron.
1976-07-02 Brattåsbron öppnas på måndag. Lelångenvägen blir ny huvudled. Bild. //

2010-08-24

Sista upplagda fartyget lämnar Byfjorden

(Klicka för en större version)

M/S Traviata som legat upplagd i Sörviksdockan sedan i början av maj 2009 håller nu på att klargöras för avfärd. Hon kommer att lämna Uddevalla i början av september och sättas in i trafik mellan Europa och Medelhavet.

Som mest var det under den här finanskrisen fyra fartyg upplagda i Byfjorden. Det var förutom Traviata,  Isolde, Snow Land och Snow Drift. //

2010-08-23

Dags för nästa stadsvandring

(Arkivbild. Den legendariske redaktören på Kuriren och Bohusläningen, Sven Lidman, tillsammans med undertecknad på en stadsvandring för en del år sedan)

På onsdag den 25 augusti är det dags för nästa stadsvandring. Vi rör oss i kvarteren runt Margretegärde. Start kl 18.30 vid Matti Haupts fontän i Margretegärdeparken.

VÄLKOMNA! //

2010-08-22

Andra Gustafsbergsdagen

(Klicka för större bilder)

Den andra Gustafsbergsdagen var lite annorlunda än den första. Idag var det framförallt bättre väder och det betydde att det kom fler besökare, om än gårdagen ändå var helt godkänd.

Idag spelade Brasskapellet ur Uddevalla stadsmusikkår brunnsmusik till maten i badrestaurangen. Av publikens reaktioner att döma var detta mycket uppskattat.


Nytt för idag var att det även pågick in orienteringstävling i badortsparken. (Den ingick inte i själva arrangemanget men var ändå ett trevligt inslag.)

Idag kunde vi också komma in i Societetshuset där Anders Knape (Håkan Karlén) berättade om hur huset kommit till.

Det här var första omgången Gustafsbergsdagar enligt ett nytt upplägg och vi hoppas kunna komma tillbaka nästa år, men då en månad tidigare nämligen helgen 23-24 juli 2011. Jag har redan bokat in den helgen i våra kalendrar.

Vi skall nu sätta oss ned och utvärdera upplägget men jag kan redan nu skönja några saker att bygga vidare på. Just att få komma in i husen tyckte många var intressant. Det gällde både Gustafsbergsstiftelsens egna hus och de privata villorna. Den sista guidningen igår till de privata villorna började kl 14.30 och var inte slut förrän 18.15. Tala om intresse!

Det var även ett stort intresse för att besöka arkivet där jag kunde berätta om dess innehåll. Och barnhuslängden, som är ett register med betyg med alla de 741 pojkarna som gick på Gustafsbergs barnhusinrättning kan du som är intresserad nå vid Uddevallabloggen. Scrolla ned i högerkanten till rubriken Allt finns på nätet. En liten bit ned hittar du länken Gustafsbergs barnhuslängd. Genom att klicka på den kommer du till barnhuslängden. //

2010-08-21

Första Gustafsbergsdagen

(Klicka för en större version)

I morse var det rena skyfallet över Uddevalla. Så inleddes alltså Gustafsbergsdagarna. Men det skulle bli bättre.

Trots regnet kom det mycket folk till de guidade visningarna som började kl 11.00 och 11.30. Den första visningen leddes av Bohusläns Guideförening med Håkan Karlén som Anders Knape. På bilden har gruppen kommit fram till Baggetofta Hälsokälla där den hälsades välkommen av guiden Elisabeth Bülow som berättade om kurortsverksamheten och om vattnets hälsobringande effekter.

Uddevalla Stadsmusikkår med drillflickorna uppträdde kl 13 och då hade regnet upphört, men det var fortfarande väldigt blött i gräset.

Gustafsbergs vänner med Annhild Staiger i spetsen guidade runt till de privata villorna på Gustafsberg och några av villaägarna lät till och med publiken komma in i sina hus. Det var ett mycket uppskattat inslag förstod jag av kommentarerna efteråt.

Imorgon fortsätter vi med guidningar kl 11.00 och 14.00. Kl 13 spelar Brasskapellet från den lilla musikpaviljongen vid badrestaurangen och kl 16.00 visar jag Gustafsbergsarkivet. Det arkivet ligger mig särskilt varmt om hjärtat eftersom jag som examensuppgift i min arkivarieutbildning hade nöjet att ordna upp arkivet. Tur man inte begrep vad man gav sig in på då. Det tog nämligen tre år. Men nu är det roligt att kunna visa upp arkivet som är otroligt spännande.

VÄLKOMNA PÅ SÖNDAG! //

2010-08-20

Svanestugan

(Klicka för en större version)

Kommer ni ihåg Svanestugan? Bilden är tagen 1973 när man just har inlett byggandet av motorvägen mellan Fjällvägen och Kärra. Man kan undra hur diskussionerna gick en gång i tiden inom Svane då man bestämde sig för att bygga en klubbstuga uppe på sluttningen av Brattåsberget. //

2010-08-19

Ny belysning på Gustafsberg

(Klicka för en större version)

Lagom till Gustafsbergsdagarna (nu till helgen) har de utlovade nya belysningsarmaturerna mellan Snäckan och gästbryggan på Gustafsberg kommit på plats. Visst är de fina! //

2010-08-18

Stadsvandring med Hultmans gränd

(Foto Susann Sannefjell. Klicka för en större version)

En bild från kvällens stadsvandring. I hörnet Kilbäcksgatan - Norra Drottninggatan stannade vi till vid kvällens stadsvandring. Och givetvis pratade vi om Hultmans Vhenners lyckade kamp att döpa om Kilbäcksgatans nedre del till Hultmans gränd. Men vi kunde ikväll konstatera att namnet Kilbäcksgatan fortfarande finns på gatuskyltarna.

Med på vandringen var en av vhennerna, Bengt Hederén. Han kunde berätta om hur föreningen Hultmans vhenner uppstod. Och så fick vi höra historien om hur konditoriskylten återfanns och hur den så småningom hamnade på Bohusläns museum där den nu återfinns i Uddevallautställningen. //

2010-08-17

Nathalia Mollstedts Kaffe & Tebrödsbageri

(Klicka för en större version)

Den här bilden är nästan hundra år gammal. Mannen och hunden står utanför Nathalia Mollstedts Kaffe & Tebrödsbageri i hörnet Kålgårdsbergsgatan - Kilbäcksgatan.

Bagarfamiljen Dahlberg tog sedan över och i många år bakade Dahlbergs allt sitt bröd här i huset.

Men inte nu längre. Dahlbergs bageri har lämnat sitt hörn och bakar på annat håll. Istället har företaget expanderat på Kungsgatans nedre del där nu Wienerkonditoriet representerar familjeföretaget.

Numera har man dessutom utvidgat till café där man gärna tar sig en kaffetår. //

Stadsvandring i morgon onsdag

(Arkivbild från Stig Marklunds blogg. En något yngre Gunnar Klasson insuper lärdom från den legendariske brandchefen Eric Ström)

Så är det stadsvandringsdags igen. I morgon den 18 augusti är det start för en traditionell stadsvandring i centrala Uddevalla. Samling vid Bohusläns museum kl 18.30. Och som vanligt tar arrangören Uddevalla Hembygdsförening tacksamt emot ett litet bidrag om 20 kr.

VÄLKOMNA!  //

2010-08-16

Vänsterpartiet först ut

(Klicka för en större version)

Nu har den första valstugan kommit på plats på Kungstorget. Och den är Vänsterpartiets. Är den inte söt? //

Cirkus Brazil Jack i staden

(Klicka för en större version)

I morse pågick arbetet med att resa ett cirkustält på Cirkusplatsen vid Göteborgsvägen för fullt. Det är Cirkus Brazil Jack som gästar staden med föreställningar ikväll och i morgon kväll. //

2010-08-15

GUSTAFSBERGSDAGARNA 21 - 22 AUGUSTI

(Bohusläns Guideförening. Klicka för en större version)

I år var det meningen att Badortsdagarna skulle äga rum på Gustafsberg den 21-22 augusti. Men tyvärr blev arrangören Bohusläns museum tvungen att dra sig ur.

Det tyckte styrelsen för Herman Zetterberg stiftelse var väldigt synd så därför har stiftelsen avsatt medel till ett lite enklare arrangemang under dessa dagar.

Därför har jag planerat årets Gustafsbergsdagar som äger rum nästa helg. Programmet är inte hundraprocentigt spikat men det som är klart är följande:

LÖRDAG 21 AUGUSTI

Kl 11.00 Guidning/rundvandring med flera besök inne i de spännande byggnaderna. Start vid Vandrarhemmet. Bohusläns guideförening.

Kl 11.30 Guidning/rundvandring till flera av de privata villorna på Gustafsberg. Start vid Vandrarhemmet. Gustafsbergs vänner.

Kl 13.00 Uddevalla stadsmusikkår med drillflickorna underhåller.

Kl 14.00 Guidning/rundvandring med flera besök inne i de spännande byggnaderna. Start vid Vandrarhemmet. Bohusläns guideförening.

Kl 14.30Guidning/rundvandring till flera av de privata villorna på Gustafsberg. Start vid Vandrarhemmet. Gustafsbergs vänner.


Kl 16.00 Visning av Gustafsbergsstiftelsens fantastiska arkiv. Gunnar Klasson


Gustafsbergs badrestaurang serverar smörgåsbord kl 11.00 - 16-00 för 195 kr.

Konditori Snäckan är öppet kl 11.00 - 22.00.

Upplevelsebolaget med Upplevelseladan har öppet kl 09-00 - 17.00


SÖNDAG 22 AUGUSTI

Kl 11.00 Guidning/rundvandring med flera besök inne i de spännande byggnaderna. Start vid Vandrarhemmet. Bohusläns guideförening.

Kl 13.00 Brasskapellet underhåller från Musikpaviljongen utanför badrestaurangen.

Kl 14.00 Guidning/rundvandring med flera besök inne i de spännande byggnaderna. Start vid Vandrarhemmet. Bohusläns guideförening.

Kl 16.00 Visning av Gustafsbergsstiftelsens fantastiska arkiv. Gunnar Klasson


Gustafsbergs badrestaurang serverar smörgåsbord kl 11.00 - 16-00 för 195 kr.

Konditori Snäckan är öppet kl 11.00 - 22.00.

Upplevelsebolaget med Upplevelseladan har öppet kl 09-00 - 17.00.

Guidningar och visningar är kostnadsfria för besökarna. //

2010-08-14

Småskolärarinnor för 100 år sedan


(Klicka för en större version)
Småskolärarinnor på 1910-talet. I bakgrunden ser man stadsingenjören A.H. Lindebergs och hans hustru Meas hus (idag Lagerbergsgatan 33).

En av fröknarna på bilden var tydligen väldigt blyg.  //

2010-08-13

Peter Hagren berättar

"Hej Gunnar!

Jag har några kommentarer att göra. Jag gick på Margeretegärde 1959-62 och minns naturligtvis "gottis", flitigt men olovandes besökt av de elever som lyckades smita förbi "vaktishuset" genom den lilla grinden. Faktum är att vissa "kända" elever även skrevs upp av "vaktis" fru, med besök hos rektor Gillsjö, eller i värsta (egentligen bästa) fall Rektor Einar Dahl. Han var ju för det mesta i Stockholm och riksdagens första kammare. Han var dock en snäll farbror som gillade att man kände till att han skrivit texten till den käcka melodin "Jopp Hej Di - Hej Da", en stor hit i scout-kretsar! Det märkliga med det huset på JacobTrahnsgatan är dock att mina föräldrar bodde där då jag föddes 1/2 1949. Min far och en adjunktkollega delade en sk. dublett där sedan några år, då min mor & far gifte sig 1948 flyttade hon in och mitt första levnadsår tillbringade jag där, tills vi fick en tvåa på Göteborgsvägen 1950.

Gottis ersattes - till Margeretegärde-lärarnas glädje - av Ölanders akvarie & glasaffär. Lasse Ö hade jag lärt känna genom affären hans pappa hade på Kålgårdsbergsgatan och han lockade med mig i akvarieföreningen. Via Margeretegärdeskolan har jag ochså anknytning till det 1949 uppförda sk Apotekshuset, hörnet N.Hamngatan/Kungstorget. Inte mindre än fyra klasskamrater bodde i huset. Mest känd var väl Jan-Olof Olsson vars far drev Olles slöjd i nämnda hus, där både mor och far huserade bland filmstjärnor & Dinkey Toys - ett måste för en tioåring. På Olles köpte man ett blåsrör i plast för 25 öre och i speceriaffären brevid gula ärter i lös vikt för ytterligare en 25-öring och så över till Hasselbacken för blåskrig - till duvornas fromma!

Nu till mitt sista ämne: Skolbranden! För en realskoleelev var detta höjdpunkten på skolgången! Som 1:3 a gick vi i de gröna barrackerna i hörnet Skolgatan/Lagerbergsgatan och i 2:3 gick vi i G:a Praktiska och jag började i 3:3 där men efter tjuvrökning & allmän uppkäftighet kom Arnold Möller och Far överens om att jag skulle börja om i 3:3 hösten 1965. Då fick vi gå i de bruna barackerna i kurvan där Västgötavägen börjar. Detta gjorde att man betraktades som mer vuxen, fick morgonbönskort och kunde besöka elevvåningen i G:a vaktmästarbostaden åt Östergatan, tillsammans med gymnasisterna! Morgonen den 2/4 ringde det tidigt på telefonen hos rektor Hagren. Flickskolans vaktmästare skrek "Skolan brinner", far kastar på sig kavaj, överrock & hatt och skyndar iväg ... min coola syster Titti säger på sitt timida vis "Är inte flickskolan av tegel?" varpå hon och jag och lillebror Klas beger oss hastigt mot G:a Praktiska.

Redan från Margeretegärdeskolans bakgård ser vi att det INTE är Flickskolan som brinner och vi tar oss fram till staketet vid "gröna" på Skolgatan och ser brandmännen bekämpa elden. Klockan är bara halv åtta och allteftersom kommer eleverna droppande, ty vi gick i skolan på lördagar på den tiden. Vissa elever jublade, andra grät och rektor Möller gav realskolan kollektivt ledigt! Gröna barrackerna klarade branden och det var teckningslärare Nisse Asp särskiljt glad för, likaså gymnastikhuset, som jag nyttjat sedan margeretegärdetiden och med UCA på tisdags- och torsdagsträning under vinterhalvåret! Men hur gick det med musiklärare Mannheimers flygel?

Vänliga hälsningar
Peter Hagren"  //

2010-08-12

Kungligt i Marstrand

(Klicka för större bild)

Uddevallabloggen var idag på besök i Marstrand. Och si, där låg kungaskeppet Dannebrog, dvs det danska regentparets eget skepp. Senast det sågs i Sverige var vid det kungliga bröllopet den 19 juni. Då låg Dannebrog vid Skeppsbron.

Av ortsbefolkningen i Marstrand fick vi veta att Dannebrog kom i fredags, återvände till Köpenhamn i tisdags, och kom tillbaka till Marstrand igår.


De kungliga då? Ja, vi såg inga men prins Henrik hade synts till tidigare på dagen längs kajen.

(Dagen därpå rapporterar GT att det var GKSS:s 150-årsjubileum. Prins Henrik, kronprins Fredrik och vårt svenska kungapar deltog i festligheterna.) //

2010-08-11

Offshoreracet på TVInsänt av Kent Vikmo:

"Då var offshore-helgen över och det är dags att jobba på med alla andra projekt. Här är en film som vore kul att se på din blogg. Knappt man tror att det är Uddevalla.
Du ser också hur allvarlig olyckan med den andra norska båten är. En meter längre framåt på båten och... inte bra. Överkörd av en båt på 5 ton i 150-200 km/h. Hårda gubbar!
Kent Vikmo
Production Manager"

Och här kommer ytterligare en video:

2010-08-10

Kundvagnar, cyklar, papperskorgar och allsköns bråte


(Klicka för en större version)

Ibland, kanske med några års mellanrum, torkar Bäveån ut och syner som denna kan man få se.

Detta är under Tureborgsbron för några år sedan. //

2010-08-09

Gott om optiker i Uddevalla

(Klicka för en större version)

Jüri Kiviloo, numera boende i Göteborg, har gjort en upptäckt och har funnit att det finns sex optikaffärer på en sträcka av 320 meter längs Kungsgatan. Han undrar om Uddevallaborna lider av särskilt dålig syn och hur i allsin dar så många optiker kan överleva?

Ja, det är en fråga. Och faktum är att det finns ännu fler. Söker man på optiker i hitta.se får man 11 träff, varav 7 längs  Kungsgatan. I eniro.se finner man också en "ur & optisk affär", också längs Kungsgatan.

I Vänersborg, Trollhättan och Strömstad får man fyra träff i respektive stad vid en sökning. En klar överrepresentation i Uddevalla således.

För flera år sedan hörde jag från en person i branschen att Uddevalla är känt för att ha många optiker och att folk reser långa vägar för att komma hit. Detta är i vart fall inget som stadens styrande marknadsför men det kanske de borde? //

Bara dagar kvar av snöberget i Skeppsviken

(Klicka på bilderna)

Så här mycket återstår det nu av det tidigare så gigantiska snöberget vid Skeppsviken. Av allt att döma kommer de sista resterna att försvinna under veckan.


Och att det verkligen finns snö kvar bland gruset ser man om man skrapar på ytan.
Och ingen tvivlar väl längre på att det var ett riktigt beslut att inte tippa denna kraftigt nedsmutsade snön i havet?
Den 12 februari såg det ut så här. //

2010-08-08

Offshoreracet genomfört

(Sätt på ljudet och klicka på Play)
Dagens race kom att omfatta fyra båtar i Class 1, dvs den största klassen, och det var ju de båtarna som publiken ville se. Publiken ja! Nog var det betydligt glesare på bergen runt banan idag än igår. Kanske var det vädret eller så hade man kanske sett tillräckligt av fartvidundren igår?

Igår utgick storfavoriten Fazza men idag var det aldrig något snack om vem som var bäst. Båten ledde från start till mål. Och idag hade jag en radio och kunde lyssna på speakern Fredrik Birging och expertkommentatorn Marit. Det gav mig en helt annan bild av vad som hände därute på vattnet. Bl a fick jag veta att båtarna körde 16 varv varav två skulle vara lite längre varv. Och förarna fick själva välja när de skulle avverka dessa långa varv. Det gav i sig lite mer spänning på det viset.

På radion kunde jag höra att arrangörerna var nöjda med publiktillströmningen och vi får hoppas att det blir ett överskott, som kan användas till att arrangera även kommande år.

Bilderna i det följande bildspelet är tagna av Gunnar Höök, Jüri Kiviloo och undertecknad.

Welmax kom aldrig med i loppet

Nej, den norska Offshorebåten Welmax kom aldrig med i loppet men man kämpade tappert. När båtarna skulle köra ut till start var två mekaniker med på Welmax för att starta den ena motorn som måste startas under gång. Man fick igång motorn och de två mekanikerna, som var beredda på att hamna i vattnet, kunde hoppa över till en medföljande ribbåt. Då blev det ett ordentligt sprut bakom båten, men strax därpå sjönk hastigheten och båten stannade.

Loppet startade utan Welmax och då trodde alla att norrmännen kastat in handduken. Men istället arbetade man hårt för att komma iväg och medan de andra fyra båtarna var ute på det 11:e (av 16) varvet kom Welmax ut på banan igen. Men tyvärr så slutade det lika snöpligt som vid första försöket. //

En kamp mot klockan


(Bild Jüri Kiviloo)

Det är fortfarande oklart om den norska båten Welmax, som slog runt i gårdagens Offshorerace, kommer till start idag. Welmax lagledare, Per Carsten Michelsen, säger att chanserna att få Welmax till start ökar för varje minut: "Igår kväll bedömde jag våra chanser till 30%, men nu på morgonen har de ökat till kanske 70%." Mekanikerna har jobbat hela natten för att få klar båten i tid.

Båten av fått en del skador av kosmetisk karaktär på glasfiberskrovet, men det är framförallt det komplicerade wiresystemet som tar längst tid att byta ut. Man bedömer också att den ena motorn kan användas medan den andra måste bytas ut och trimmas in.  //

Offshoreracet - rapport från Sunds tånge

(Klicka på bilderna)

Vid dagens offshoretävlingar på Byfjorden blev det väl mycket dramatik. Jüri Kiviloo fanns på plats på Sunds Tånge och rapporterar till sina bilder:

"En båt slog runt vid Stora Kärra holme innan loppet ens hann börja""Medtävlarna betraktar olycksbåten""Bortsläpande av haveristen"

Efter två omstarter kunde Team Abu Dhabis Giovanni Carpitella och Rashed Al Tayer fira sin första seger i ett av dramatik och incidenter första race, som flaggades av två gånger med omstart som följd.

Det var det norska ekipaget Welmax med Jørn Tandberg och Kolbjorn Selmer som slog runt i sin röda båt. De lyckades omgående klättra ut genom utrymningsluckan i den upp- och nedvända båten. Och vid omstarten försvann redan på första varvet VM-ledaren Fazza och ytterligare en båt.

Nu undrar man ju om händelseutvecklingen i dagens tävling är normal. Är det så här det brukar se ut? Hur som helst skall det bli spännande att se vad som händer imorgon och kommer alla båtarna till start? //