2014-03-19

Arkeologisk utgrävning i kvarteret Bilde vid Lagerbergsgatan

Det är nu klart att Bohusläns museums arkeologer kommer att utföra en slutundersökning på den pågående byggarbetsplatsen vid Lagerbergsgatan.

Bohusläns museum genomförde en kompletterande provtagning i marken för det pågående bygget den 10 mars i år. Provtagningen utfördes sedan en förundersökning hösten 2013 påvisat välbevarade odlingslager som sannolikt kunde föras till kålgårdar och trädgårdsodling på 1700-talet. Under den pågående provtagningen  påträffade Bohusläns museum tidigare okända, välbevarade bebyggelselämningar på nivån under raseringslager (1800-tal) och odlingslager (1700-tal).

Lämningarna utgjordes av flera syllstockar med urtag, varpå låg ett plankgolv. Detta var anlagt direkt på leran, sannolikt den ursprungliga marknivån. Enligt 1696 års stadsplanekarta finns här en tomt ägd av Margareta, Torgiords(?) änka, som enligt karttexten är ” En platz lännlig Till Tompter, Lerigt” och ”Desså nu för tijden fämb små platzer äro Bygda”.

På 1750 och 1783 års stadsplanekartor finns inget omnämnt om bebyggelse, utan nu är marken istället reglerad och upptas av fruktträdgårdar, kålgårdar och, strax söderut, hagmark.

Enligt UV Västs förundersökning 2013 fanns enbart odlingslager på denna tomt. Bohusläns museums uppdrag var att provta dessa kontexter. Att dokumentera de nu påträffade bebyggelselämningarna som av allt att döma hör till årtiondena kring år 1700 – och som får tolkas som oreglerad bebyggelse utan angiven ägare (dvs. mindre bemedlat folk) – ryms inte inom redan beslutad provtagning.

Undersökningen som kommer att genomföras 20-26 mars prioriterar bebyggelsens utbredning och konstruktion utifrån arkeologisk dokumentation, prover och fynd som kan säga något om datering och funktion. Ambitionen är att bidra till tolkningen av stadens bebyggelse i utkantsläge, vid utfarten mot norra tullporten och Strömstadsvägen. Förhoppningen är att kunna belysa oreglerad bebyggelse för mindre bemedlade kring år 1700.

Om den preliminära tolkningen håller sträck blir den möjliga nyttjandetiden mycket kort, maximalt enstaka decennier, vilket i så fall ökar det vetenskapliga värdet av lämningarna ur exempelvis ett socialt perspektiv. En låst kontext med kort användningstid har också ett stort värde för fyndkombinationsdatering. En uppskattad undersökningsyta, utifrån resultaten av tidigare grävda schakt, beräknas vara ca 10 x 8 m, eller 60 kvm.

Bohusläns museum avser att schakta av de översta ca 0,8 m raseringslagren med grävmaskin. Därefter rensas ytan och bebyggelselämningarna plandokumenteras. Av allt att döma härrör de från ett hus byggt på träsyll direkt på den ursprungliga marknivån (lera).

Fynd som anses viktiga för tolkning och datering tillvaratas. Inga kostnader för konservering beräknas, sådana fynd dokumenteras men kasseras (t.ex. spik, beslag, lås, redskap). Prover tas för dendrokronologisk datering av påträffade konstruktioner.

Bohusläns museum kommer att redovisa resultaten i en rapport vars manus tillställs Länsstyrelsen för granskning senast 2 år efter utförd undersökning. I denna rapport inarbetas resultaten från tidigare undersökningar, dvs. även UV Västs från år 2013.
Undersökningsområdet markeras på skissen med den heldragna tjockare röda linjen på ovanstående skiss. Lagerbergsgatan är markerad i övre delen av skissen.

Någon slutundersökning av sådan omfattning har inte gjort i Uddevalla under de senaste 20 åren.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar