2020-11-21

En beskrivning av Uddevalla 1863

Utsnitt av karta från 1855

1863 är ett speciellt år i Uddevallas historia. Det är då stadsfullmäktigeinstitutionen föds. Staden får självstyre och ett av de första besluten som fattades var att staden ställde sig bakom byggandet av Herrljungabanan.

Beslutet hade fattats redan året innan av den avgående magistraten och stadsfullmäktige konfirmerade det nu.

Landshövding Erik Sparres utredning om järnvägen komma 1863. Den hette Om Låneunderstöd till en bibana från Uddevalla öfver Wenersborg till Herrljunga.

I utredningen beskriver beskriver Sparre Uddevalla så här:

Denna stad , redan på 1400 - talet känd såsom en betydlig handelsplats , var under de sekelslånga krigen mellan Sverige och Danmark utsatt för mångfaldiga förhärjningar, dels från Danskarnes sida , dels från Svenskarnes, alltefter som länet var i den ena eller den andra maktens besittning.

Länets ändteliga införlifvande med Sverige underkastade staden en kränkning af dess rättigheter, hvilken under en längre tid motverkade dess bemödande att opparbeta sig er det lägervall, hvari den råkade under krigen.

Carl Gustafs plan att på bekostnad af Uddevalla och Kongelf upphjelpa Götheborg och Marstrand, är bekant. Enligt denna plan förlorade Uddevalla den 28 Maj 1658 sin stapelstadsrätt samt förvandlades till uppstad; och ehura stapelstadsrätten sedermera delvis återställdes, fullkomligt likväl först 1749, och Uddevalla med outtröttlig ihärdighet sträfvat att hålla sig uppe, har likväl ända till denna dag Götheborg, på sätt redan blifvit anfördt, fortfararle gynnats på bekostnad af Uddevalla, som sålunda hejdats i sin utveckling, t . ex . ännu 1837 genom en förordning hvarigenom Uddevalla köpmän förbjöds att direkte omlasta sina utrikes ifrån till Götheborg ankomna varor.

Dessa ogynnsamma förhållanden oaktadt, bedrifver Uddevalla likväl en betydlig rörelse, som befordras genem dess förmånliga läge i en starkt befolkad och väl odlad landsort samt de förträffliga vattenfallen i dess närhet, uppmanande till fabriksanläggningar, bland hvilka Kampenhofs bomullsspinneri ensamt har ett tillverkningsvärde af 597,000 R:dr. Antalet af utrikes ifrån inklarerade fartyg har i medeltal utgjort 150 årligen, och folkmängden, i stark tillvext, närmar sig numera antalet af 5000.

Det är likväl hufvudsakligen fiskerierna, af hvilka i alla tider stadens blomstring eller aftagande berott, och denna närings återupplifvande och stadfästande genom vid tagande af åndamålsenliga åtgärder för dess vidmakthållande, i stället för att fordom allt gjorts till dess förstörande, skulle mera än något befordra stadens tillvext.

Omgifven af den stora mängd fisklägen, hvaraf skärgården här är uppfylld, är Uddevalla den punkt der dessa utbyta sina varor mot fastlandets alster, och om dessa genom en lättad kommunikation med det inre landet blefve ditförda utan att behöfva gå omvägen öfver Götheborg, skulle omsättningen oerhördt tilltaga.

Äfven Uddevalla likasom Bohuslän och Dalsland kan således såsom ersättning för för de lidanden det såsom gränsort under krigen måst undergå, för de kränkningar af dess handelsrätt, det till följd af politiska syftemål i forna tider underkastats, och de förmåner som i sednare tider på dess bekostnad eller med tillbakahållande af dess rörelse beredts grannstaden, nu utan obillighet begära - kanske fordra ett låneunderstöd, hvar på Staten genom tilltagande välmåga, ökad bevillning och stegrad förmåga hos folkmängden att bära ökade skatter, skall uppbära ränta i mångfaldiga former.

Man har emot Uddevalla såsom exportort anmärkt, att inloppet dit från hafvet är långt och tidigare än det till Götheborg islägges. För så vidt detta till någon del är riktigt, har det endast sin grund i konstgjorda ej naturliga hinder.

Uddevalla har 3 : ne serskilda inlopp från hafvet, af hvilka det genaste norr om ön Oroust genom en vid Sund eller Sunningen i krigstid nedlagd försänkning, likväl gjorts oanvändbart för större fartyg. Denna försänkning kan med lätthet upptagas och skall likasom en, likaledes mindre kostsam upprensning vid Malösund, af staden med lätthet verkställas, så vida utsigt gifves till en lifligare rörelse.

Genom upptagande af denna försänkning skulle förekommas det korta isband, som för närvarande utgör det enda hindret för en ständigt öppen farled, och hvars genombrs tande i allt fall icke är förenadt med de svårigheter, Auto genombrytandet af det så kallade Elfsborgsbandet vid Götheborg. Man måste nemligen besinna, att derstädes ulit blifvit gjordt för att hålla seglationen öppen, då deruti vid Uddevalla hittills intet blifvit gjordt, Uddevalla stads hamn, i sednare åren djupt och rymligt utvidgad, erbjuder också, liksom den tillstötande Byfjorden med sina goda och rymliga ankarplatser, ett säkert skydd mot stormar och Uddevalla stad är således såsom exportort förtjent uppmärksamhet.///

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar