2007-10-01

Klimathotet


I dag lade Klimat- och sårbarhetsutredningen fram sitt slutbetänkande.


Om utredningens beräkningar är riktiga, vad betyder då det för Uddevalla? Vad gör Uddevalla kommun för att möte de framtida klimathoten, främst vad gäller översvämningar? Som många av oss vet är översvämningar något som Uddevalla har levat med i århundraden. Är det då riktigt att planera nya bostadsområden i inre hamnen, det gamla Waterland?

Planeringen tycks vara i full gång.Klimat- och sårbarhetsutredningens pressmeddelande i dag:

Sverige måste anpassas till ett nytt klimat
Sverige kommer att påverkas kraftigt av klimatförändringarna. Anpassningen till klimatförändringarna bör påbörjas redan idag. Den slutsatsen drar Klimat- och sårbarhetsutredningen i sitt slutbetänkande,och föreslår bland annat ökat ansvar för kommuner och länsstyrelser liksom statligt stöd för storskaliga kostnadskrävande insatser.

- De klimatscenarier som utredningen tagit fram innehåller osäkerheter,men är ändå tillräckligt robusta för att användas som underlag i samhällsplaneringen, säger utredaren Bengt Holgersson. Kommuner, myndigheter, företag och enskilda måste bli medvetna om klimatförändringarna och vad de kommer att betyda för olika regioner och samhällssektorer.
För Sverige, liksom för andra nordliga länder, kommer klimatförändringarna att föra med sig både positiva och negativa effekter. Temperaturklimatet i Mälardalen kommer att likna det som norra Frankrike har idag, men med mer nederbörd. Det medför att risken för översvämning, ras, skred och erosion kommer att öka på många håll i landet. Samtidigt ökar skogstillväxten, och Sveriges energibalans förbättras i och med att vattenkraftpotentialen ökar, samtidigt som energibehovet för uppvärmning kan minska med 30 procent mot slutet av seklet.
På flera områden är det viktigt att åtgärder vidtas redan nu, bland annat för bebyggelse, vägar, järnvägar, el- och telenät och VA-system. Kommuner måste börja ta hänsyn till klimatförändringar och risker för extrema väderhändelser i den fysiska planeringen, så att inte ytterligare risker byggs in i samhället. Utredningen har gjort översiktliga modellberäkningar över hur stora skadekostnader som kan uppstå.
- Det finns givetvis stora osäkerheter i våra beräkningar, men vi vill visa hur viktigt det är att vidta åtgärder redan nu, för att inte Sverige ska drabbas onödigt hårt, säger Bengt Holgersson. Över 300 000 byggnader ligger inom områden med hög risk för ras, skred och erosion. Byggnader till ett värde mellan 30-100 miljarder kronor, beroende på klimatutvecklingen, beräknas drabbas under det kommande seklet om inga åtgärder vidtas. Översvämning av bebyggelse kan orsaka kostnader för över 100 miljarder kronor. Kostnaderna för att förebygga skadorna är i många fall betydligt lägre. I vissa delar av landet måste relativt kostsamma investeringar göras snarast för att förebygga stora skador på befintlig bebyggelse, exempelvis vid Vänern och Mälaren. Ett statligt klimatanpassningsanslag bör inrättas som stöd för sådana insatser.
Hänsyn till effekter av klimatförändringar måste integreras i beslutsfattandet i både privat och offentlig sektor, för att göra klimatanpassningen på ett kostnadseffektivt sätt. Många åtgärder kan vidtas i samband med normalt underhåll och nyinvesteringar. Utredningen vill ge länsstyrelserna en central roll i klimatanpassningsarbetet, och föreslår bland annat att en klimatanpassningsdelegation inrättas vid varje länsstyrelse som stöd för kommuner och andra aktörer.
Skogstillväxten beräknas öka med ca 20-40 procent. Förutsättningarna för jordbruksproduktionen kommer att förbättras. Samtidigt ökar skörde- och skogsskador av olika slag. Stormfällning av skog, med konsekvenser för hela samhället, kommer att öka. Framsynta anpassningsåtgärder behövs för att utnyttja fördelarna och för att undvika oönskad anpassning, som ökad bekämpningsmedelsanvändning och införandet av trädslag som missgynnar biologisk mångfald.
Den svenska naturen kommer att förändras. I Östersjön kan ekosystemen förändras drastiskt. Fjällen förbuskas till stor del. Det varmare klimatet kommer också att föra med sig hälsorisker, bland annat ökad smittspridning till både människor och djur.
Kunskapen om hur klimatförändringarna kommer att påverka olika delar av samhället och vilka anpassningsåtgärder som bör vidtas är fortfarande relativt begränsad, och utredningen anser att mer forskning behövs. I betänkandet föreslås att ett nytt institut med inriktning på klimatforskning och klimatanpassning skapas för att få en kraftsamling inom området
.//

Mer om utredningen här http://www.regeringen.se/sb/d/9434/a/89363

3 kommentarer:

 1. Jag läste i Bohusläningens ledarkolumn om detta igår, och alldeles bredvid fanns det en debattartikel som förespråkade en bilbro över Gullmarsfjorden till Lysekil...

  SvaraRadera
 2. Den där bron har man ju hört talas om då och då. Nu är jag ingen tekniker men är det inte över 100 meter djupt där?

  SvaraRadera
 3. Gunnar berg2015-02-26 23:56


  Se GT 13 februari om hur dom tänkt sig där, dom har samma problem där.I40 år har jag förespråkat en sluss vid sunningesund så när kyrkan står under vatten då kanske de styrande vaknar

  SvaraRadera