2007-10-18

Uddevalla Tändsticksfabrik 1874 - 1938


Tändsticksfabriken 1915. Till vänster Margretegärdeskolan.

Uddevalla Tändsticksfabriks historia börjar med företagsbildningen 1873. Fabrikstillverkningen av tändstickor kom i gång året därpå och 1938 var det slut. 64 års tändstickstillverkning i Uddevalla borde ha resulterat i en historiebok men så blev inte fallet. Det är framförallt ur Uddevallas tidningar vi kan hämta stoff till att beskriva vad tändsticksfabriken betydde för Uddevalla och de anställda. Den var i mångt och mycket ett eget litet samhälle i miniatyr.

Någon bok blev det alltså inte men Svenska Tändsticksaktiebolaget kostade ändå på en dokumentation i form av filmen "Från stock till sticka" som är mycket sevärd. Filmen finns på Bohusläns museum .

Den 6 oktober 1923 hade Bohusläningen en stor industribilaga och där beskrivs flera av stadens industruer på ett ingående sätt.

Här nedan följer artikeln i Bohusläningen om Uddevalla Tändsticksfabrik så som den tedde sig hösten 1923. Bilderna är från Bohusläns museums bildarkiv.

Bohusläningen

"Uddevalla Tändsticksfabrik grundlades år 1873 av grosshandlaren Adolf P Zachau i Uddevalla.

År 1896 ombildade han företaget till ett aktiebolag under namn av Uddevalla Tändsticksfabriks Aktiebolag. När den stora sammanslutningen Jönköpings- och Vulcans Tändsticksfabriksaktiebolag tillkom 1903, uppgick Uddevallafabriken i detta stora fabriksaktiebolag. Fabriken tillverkar endast säkerhetständstickor.

Inom Uddevalla stads planlagda område äger fabriken tillsammans över 142 000 kvadratmeter tomter och mark. Vad som icke användes för fabriksrörelsen är upplåtet till personalen för eget bruk. För tjänstemän och arbetarpersonal äger fabriken 24 större och mindre bostadshus innehållande över 230 eldstäder. Fabriken har egen mekanisk verkstad samt sågverk såväl i Uddevalla som i Bengtsfors.

Fabriken säljer trävaror till personalen till självkostnadspris för husbyggnadsbehov och har för övrigt sökt befordra egnahemsverksamheten.

Sedan mer än 20 år tillbaka har fabriken eget ångkök, varav en del av personalen begagnar sig. Måltider serveras till mycket billiga priser. Vid fabriken finnes sjukkassa, som varit till stor gagn för personalen. En läkare står kostnadsfritt till personalens förfogande; dessutom finnes sjuksköterska, som avlönas dels av fabriken, dels av sjukkassan. På senare tid har även på försök startats ett intressekontor.

Fabriken sorterar närmast under Jönköpings- och Vulcans huvudkontor i Jönköping, fabrikatet däremot försäljes av Svenska Tändsticksaktiebolaget i Stockholm, varom mera här nedan.

Nuvarande disponenten, herr Arthur E Zachau, inträdde år 1883 i sin faders fabriksrörelse. Under disponent Zachaus energiska ledning kom Uddevallafabrikatet in på alla stora exportmarknader genom egna agenter i London, Amsterdam, Paris, Bryssel, Hamburg och New York. Bland ledande märken kunna nämnas "Svalan", "Myran", m fl.

Ingenjörs-, kontors- och fabrikstjänstemännen uppgå till ett antal av c:a 40 inklusive tjänstemännen för den mekaniska verkstaden och trävarurörelsen. Arbetareantalet utgör inklusive dessa avdelningar c:a 500 personer.

Måhända finnes ingen annan industri, där svenskens obestridligen framstående egenskaper som organisatör, uppfinnare och kvalitetsarbetare kommit så till sin rätt som inom tändsticksindustrin. Under det senaste trekvartsseklet har aldrig funnits någon period, då den svenska tändsticksindustrin icke varit absolut ledande i teknikst avseende.

Det fabrikat som framställes av Jönköpings gamla tändsticksfabrik redan för 60 år sedan, förblir den dag som kvalitativt oöverträffat. Det är ett gott vittnesbörd att den tändsticksask, som först fördes i handeln av det gamla Jönköpingsbolaget, sedan dess icke blivit i någon enda detalj förändrar utan har accepterats som standardformat över hela jorden, varhelst säkerhetständstickor äro att finna.

I förgrunden fanns ett av många virkesförråd. Då hette det kvarteret Kondoren, numera Sinclair.
Om man undantager de länder, där tändstickor av helt annan typ användas och industrin därför följt sina egna banor, såsom Förenta Staterna, Canada och delvis England, har varje annat lands tändsticksindustri varit baserad på den svenska normaltypen. Dessutom är flertalet av alla de hundratals maskinella förbättringar, som under de gångna 70 åren gjorts, utförda av svenska uppfinnare.

Det måste emellertid erkännas, att ju mera fulländad en industri blivit, desto större bliva svårigheterna att göra ytterligare framsteg, och det kan ej förhindras, att uppfinningar, som göras och utnyttjas i ett land, förr eller senare även komma andra länder till godo.

Problemet för den svenska tändsticksindustrin att bibehålla sitt stora försprång framför andra länder har därför varit allt annat än lättlöst. Det torde emellertid icke vara förmätet att påstå, att den svenska tändsticksindustrin lyckats i denna uppgift. Vad som främst möjliggjort bibehållandet av Sveriges ledande ställning är det förhållandet, att nya problem framkommit. Ett av dessa har varit det ständigt ökande kravet på olika format och förpackningar samt en stor variation ifråga om etiketter för att möta i olika länder förefintliga tullbestämmelser, klimat- och transportförhållanden samt publikens smak.

Den svenska tändsticksindustrin har härvid under loppet av många decennier utvecklat en smidighet och anpassningsförmåga efter varje särskild marknads krav, vartill motstycke saknas inom något annat lands tändsticksindustri. Där svenska tändsticksindustrin har att räkna med konkurrens framförallt på sådana marknader, där stora kvantiteter kunna tillverkas i ett och samma format och där kraven på anpassningsförmåga är måttliga.

I alla de hundratals specialmarknader däremot där man med för små kvantiteter måste rätta sig efter köparens krav, har den svenska tändsticksindustrin ett deciderat företräde framför alla konkurrenter. För att belysa huru stor vårt lands överlägsenhet över konkurrenterna i många fall är må nämnas, att antalet etiketter som levererades från de svenska tändsticksfabrikerna år 1913 översteg 9000. Endast undantagsvis torde något annat tändsticksföretag i världen ha överskridit siffran 50.

Svenska Tändsticksaktiebolaget är i sin bransch världens ojämförligt största företag och är väl rustat att för framtiden bibehålla denna rangplats, ej blott som följd av dess egen organisation, utan även därigenom att bolaget förskaffat sig ett vidsträckt inflytande inom sådana företag i utlandet, som förut voro konkurrenter på världsmarknaden.

Uddevalla Tändsticksfabrik har under dess 50-åriga tillvaro i hög grad bidragit till att göra det svenska tändsticksfabrikatet uppskattat och erkänt på världsmarknaden".

På sedvanligt sätt saxar jag ur Tidningsarkivet vad tidningarna skrivit om tändstickor:

1861-01-07 Den första tändsticksfabriken brinner. Brand. Industri.
1885-01-13 Uppsyningsmannen vid Tändsticksfabriken Franz Lambert Ruthenbeck 44 år död.
1886-11-13 Varma kar- och ångbad i badhuset vid Tändsticksfabriken. Bad.
1886-12-04 Varma kar- och ångbad hvarje söckendags eftermiddag, badhuset vid Tändsticksfabriken. 1 kr. badet.
1888-05-24 Badhuset vid Tändsticksfabriken. Bad. Annons.
1888-05-29 Om badhuset vid tändsticksfabriken.
1888-08-16 Förfalskning av svenska tändsticksetiketter. Polis.
1888-10-27 En 23-årig arbetare vid tändsticksfabriken fick igår vänstra armen krossad. Olycka.
1893-04-04 Jernbandade ekfat säljes till 1krona 50 öre stycket å Uddevalla Tändsticksfabrik. Annons.
1894-05-24 Johan Magnusson 15 år, från Karlsruhe, anställd på Uddevalla tändsticksfabrik, råkade ut för en olycka med svåra skador.
1895-11-19 Badhuset vid Tändsticksfabriken öppet tider. Annons. Industri.
1899-06-10 Bagare övade skjutning mot tavla. En kula träffade fönster i tändsticksfabriken, arbeterska skadades. Olycka.
1900-05-29 Badhuset vid Tändsticksfabriken hålles öppet till- och med torsdag 31 maj. Industri.
1900-10-06 "Inom våra fabriker finna gossar och flickor med lätta och lönande arbeten Uddevalla Tändsticksfabrik". Annons.
1900-10-23 Tändsticksarbetaren Johan Henriksson, Klockarekroken, pliktade 25 kr för att ha stört Frälsningsarméns andakt. Polis.
1901-03-07 Verkmästaren vid tändsticksfabriken Johan L. Hagström död. 53 år.
1903-03-24 Stadspromenader, 17. Kungsgatan, Sillgatan, Tändsticksfabriken, Urhagen. Industri.
1903-04-04 Stadspromenader, 18. Tändsticksfabfriken. Svarta vägen.
1903-04-11 Stadspromenader, 19. Svarta vägen, Katrineberg, Tändsticksfabriken. Industri.
1903-08-04 Stadspromenader, 33. Länslasarett, tändsticksfabriken, von Braun. Herrnhutarna. Industri. Sjukvård.
1904-01-14 Uddevallas tändsticksfabrik har låtit införa elektrisk belysning i fabrikslokalerna. Energi.
1908-06-10 Tändsticksfabriken begär att få tillstånd att på egen bekostnad anlägga lastspår. Industri.
1908-06-20 Tändsticksarbetaren Johannes Olsson och hans hustru har sökt lagfart på ängen nummer 89. Fastighetsaffär.
1910-04-16 Tändsticksfabriken vill bygga järnbro över Östergatan.
1911-03-04 Förmannen vid tändsticksfabriken Alexander Lindberg död. 45 år. Gravsatt på Ramneröd.
1911-07-29 50 år fyller förvaltaren vid tändsticksfabriken Karl Langborg.
1913-11-20 Brand i natt inom Uddevalla tändsticksfabriks äldre avdelning, hörnhuset vid Kungsgatan. Industri.
1914-01-24 Uddevalla tändsticksfabrik, den av eld härjade avdelningen är nu återställd. Industri.
1915-04-29 50 år fyller disponenten vid tändsticksfabriken Arthur Zachau.
1916-09-06 Förvaltaren vid tändsticksfabriken Carl Ludvig Langborg död. 55 år.
1917-05-01 Jönköping- och Vulcan tändsticksfabrik på område vid Linneby, Gullbrandsdalen. Fastighetsaffär.
1917-06-05 Lagfart för tändsticksfabriken på Hedegärde, Gullbrandsdalen, Norra Linneby köpt.
1918-04-16 Uddevalla tändsticksfabrik har från- och med denna vecka inskränkt driften till tre arbetsdagar. Industri.
1918-08-22 50 år fyller kassören vid tändsticksfabriken Hjalmar Zachau.
1920-02-07 Tändsticksfabriken anställer fler kvinnor pga ny arbetstidslag. Industri.
1922-05-04 Arbetet vid Uddevalla tändsticksfabrik.
1922-06-28 Semester under veckan har U-a tändsticksfabr. och Schwartzman & Nordström. Kampenhov börjar på torsdag.
1922-11-07 Den japanska tändstickskonkurrensen.
1923-01-08 Disp. vid Uddevalla tändsticksfabr. Arthur E. Zachau blev påkörd av en spårvagn i Stockholm, undkom med hjärnskakning. Olycka.
1923-03-26 Tändsticksarbetarefackförening firade på lördagen sitt 20 års jubileum.
1923-06-26 Denna vecka åtnjuta arbetarna vid Tändsticksfabriken-och Schwartzman semester. Social.
1924-07-03 Köpmannakurserna, studiebesök på Uddevalla Tändsticksfabrik, bild och text.
1924-09-08 Tändsticksfabriken firar 50-årsjubileum. 68 av fabrikens personal fick medalj. Utmärkelse.
1925-01-13 Brand i tändsticksfabriken, en paraffinmaskin, sedan ett år särskild brandsläcka.
1925-04-29 60 år fyller disp. Arthur E. Zachau vid Uddevalla tändsticksfabrik.
1925-06-19 Midsommarvaka anordnas å Hallinden. Förstklassig musik med Tändsticksarbetarnas musikkår från Uddevalla, Annons.
1927-03-28 Tändstickan 100 år. Uppfinnare var den engelske apotekaren John Walker i Stockton-on-Tees. Jubileum.
1927-05-19 Hemsk olyckshändelse i Uddevalla, 6-åriga Elsa Mariann Mattson påkörd av en av tändsticksfabrikens lastbilar.
1928-02-21 Disponent Artur Emil Zachau 62 år, död. Han var disponent för Uddevalla Tändstickfabrik. Familjenytt. Bild.
1928-03-19 Tändsticksfabriken, Lindahl ny chef.
1928-08-30 Svårt bränd blev i måndags den kände brottare Harry F. Johansson under sitt arbete på Tändsticksfabriken. Olycka.
1929-03-26 Tändsticksfabrikens chef efter disp. Vald. Lindahl blir disp. Folke Knutsson Hall f.n. i Göteborgs fabrik.
1930-03-01 50 år fyller tändstickskungen Ivar Kreuger. Berättelse. Bild.
1930-09-12 Uddevalla nya radiostations donatorer, tändsticksfabriken, Kasens tegelbruk.
1930-09-15 Ingenjören vid Uddevalla tändsticksfabrik Knut Ferdinand Zachau död, nära 53 år.
1930-12-10 Tändsticksfabrikens skorsten under rivning, orsak maskindriften centraliseras.
1930-12-17 Julpermission vid Tändsticksfabr. Vid Uddevalla Tändsticksfabriken tar man julledigt till trettondagen.
1930-12-20 Uddevalla Hamn ångaren "Nerus" av Amsterdam för att lasta tändstickor. Båtar.
1931-01-16 Eldsvådetillbud på Tändsticksfabrik. Brand.
1931-05-04 50 år fyller Ingeniör P. A. Pettersson vid Uddevalla Tändsticksfabrik. Bild.
1931-06-04 Tändsticksbolaget minskar driften vid hemmafabrikerna. Arbetsmarknad.
1932-09-28 Ny chef vid Uddevalla tändsticksfabrik Disponent Osvald Friberg. Utnämning.
1932-11-18 Tändsticksbolaget flyttar kontoret till Jönköping.
1932-11-30 Tändstickbolagets utveckling har gått bättre än beräknat. Arbete.
1934-07-09 75 år fyller förre förmannen vid tändsticksfabriken Albert E. Grahn.
1935-02-08 Templet som blev varuhus, tändsticksfabriken. Affär. Bild.
1936-01-13 I tändsticksfabrikens gamla fastigheter inreds affärslokaler.
1936-01-14 Solstickan lanseras för välgörenhet. Ny tändsticka i marknaden. Näringsliv.
1936-04-08 50 år fyller Henning Gustafsson, maskinist vid tändsticksfabriken.
1936-06-09 Ett smärtsamt budskap till tändsticksarbetarna. 20 procent av arbetsstyrkan blev avskedade igår. Arbetsmarknad.
1936-07-02 En ny industri till Uddevalla. Tändsticks-A.B. hjälper till att skaffa arbete åt avskedade. Backelitartiklar. Industri.
1936-08-21 Bild av tändsticksfabrikens garage med bostäder för chaufförerna.
1936-08-31 Tändstickor utsatta för patentstöld av vänersborgare. Maskin för tillverkning.
1936-09-01 Tändsticksfabriken i Vänersborg blev bestulen på patent. Fabrik.
1936-11-28 Förgiftningen i Uddevalla tändsticksfabriken, fortsätter. Olycka.
1936-12-10 Civilingenjör Eskil Ågren blir ny chef för tändsticksfabriken. Disponent Anderfeldt till Jönköping. Utnämning.
1937-02-01 Tändsticksbolagen behandlar trotjänarna på föga hedrande sätt. Social. Bild.
1937-03-18 60 år fyller verkmästaren vid tändsticksfabriken Anders Jonsson.
1937-04-02 75 år fyller förre förmannen vid tändsticksfabriken Svensson. Familjenytt. Bild.
1937-04-03 75 år fyller förre förmannen vid tändsticksfabriken J. P. Svensson.
1937-06-08 50 år fyller eldaren vid tändsticksfabriken Karl Hjalmar Andersson.
1937-08-24 Nederländernas minister i Stockholm besökte Uddevalla. Uddevalla exporterar tändstickor o.massa till Nederländerna.
1937-09-10 Tändsticksfabriken får ny port. Byggnad.
1937-09-30 175, 000 man berörda av de nu gjorda avtalsuppsägningarna. I Uddevalla beröres slakteriet, byggeriet, oljeslageriet och tändsticksfabriken. Arbetsmarknad.
1938-03-12 Handlanden Gunnar Persson har av Jönköping & Vulcan tändsticksbyggnad. Fastighetsaffär.
1938-04-19 Tändsticksarbetarna ha firat 35-års jubileum. Jubileum.
1938-06-01 Uddevalla tändsticksfabrik nedlägges den 1 september i år. Arbetsmarknad.
1938-06-01 Uddevalla tändsticksfabrik nedlägges i höst. 170 man blir arbetslösa. Nedläggning.
1938-06-15 80 år fyller förre tändsticksfabriksarbetaren Karl Johan Johansson, Kampetegen.
1938-06-29 Tändsticksfabrikens nedläggande skall uppskjutas 1 månad. Fabrik.
1938-06-29 Tändsticksfabriken stoppar 1 oktober uddevalladelegation i Jönköping i går. Nedläggning.
1938-07-05 Bakelitfabriken i Uddevalla skall få nya- och bättre lokaler i nuvarande tändsticksfabriken. Industri.
1938-07-25 Ny ordförande för tändsticksarbetarnas s.o. Fabrik.
1938-08-03 Tändsticksarbetare uppvakta herr Möller om trähusfabriken. Deputation till Stockholm i morgon. Näringsliv.
1938-08-05 Tändsticksarbetarna uppvaktade statsminister Per Albin Hansson om att bevilja bidrag till trähusfabriken.
1938-08-12 Det blivande fabriksområdet. Uddevalla får över 1 miljon som bidrag till förarbetena för den nya tändsticksfabriken. Det blir två nya broar över Bäveån. Byggnad. Bild.
1938-09-16 Nytt företag startas i tändsticksbolagets komplettfabrik i kvarteret Kondoren? Tändsticksfabriken nedlägges.
1938-09-23 70 år fyller förre kassören vid tändsticksfabriken Hjalmar Zachau.
1938-09-30 Den sista arbetsdagen. I afton släcker man under pannorna vid tändsticksfabriken. Fabrik. Bild.
1938-09-30 Sista arbetsdagen på Uddevalla tändsticksfabrik. En tillbakablick, trotjänare berättar. Nedläggning.
1938-11-24 Holländare på resa till Uddevalla gick på grund i Sillesund. Fartyget skulle utföra den sista direktskeppningen av tändstickor. Olycka.
1938-12-21 I slutet av januari startar ett sidenväveri i Uddevalla. Skall förläggas i tändsticksfabrikens lokaler. Industri.
1939-02-03 Tändsticksfabrikens bidrag på 40 000 kr skall utdelas till de arbetslösa före detta arbetarna.
1939-04-21 Disponenten vid Uddevalla tändsticksfabrik E. Ågren blir chef för Västerviks tändsticksfabrik. Utnämning.
1939-05-06 Socialbyrån har fått nya lokaler i tändsticksfabrikens kontorsbyggnad på Kungsgatan. Myndighet.
1939-05-31 Schwartzmans har köpt kvarteret Kondoren av Tändsticksbolaget för att uppföra en ny fabrik. Industri.
1939-07-08 80 år fyller förre förmannen vid tändsticksfabriken E. A. Gran.
1939-12-28 Förre tändsticksarbetaren Pontus Kamperin, Uddevalla, död. 76 år.
1940-03-23 80 år fyller förre tändsticksarbetaren J. A. Gustafsson, Viggero, Uddevalla.
1940-05-23 70 år fyller förre nattvakten vid tändsticksfabriken Johan Dahlqvist, 25 år vid fabriken.
1942-04-08 60 år fyller förre förmannen vid Uddevalla tändsticksfabrik David Högvall.
1942-09-24 Lysekilsbo omkommen i Nordburma. Ingenjören Tage Thorsson arbetade för Svenska Tändsticksfabriken. Olycka.
1945-06-20 Tändsticksplockning mitt i natten på II7. Regemente.
1945-10-04 Brand på Barkvägen 7, 6-årig flicka lekte med tändstickor.
1946-09-28 Före detta tändsticksarbeterskan Augusta Strid, Groröd innebrändes i sin bostad. Hon blev 82 år. Död.
1947-03-18 70 år fyller förre verkmästaren vid tändsticksfabriken Anders Jonsson.
1947-03-18 Dir. Adolf Christoffer Zachau, son till dir A. P. Zachau, för tändsticks, död. 72 år.
1947-04-03 E. G. Lange AB å tomten nr 1 i kvarteret Sparven, köpt av Jönköpings Vulcan tändsticksfabrik. Fastighet.
1948-02-06 Myntreformen gav 250 miljoner i förlust. Hänsynslös rumänsk behandling av Svenska Tändsticks.
1948-05-03 Förre smeden vid tändsticksfabriken Gustaf Westergren död, var anställd från 1896 till nedläggningen.
1948-06-19 80 år fyller förre portvakten vid tändsticksfabriken Carl J. Fredriksson.
1948-09-04 TändsticksIndustrins 100 årsjubileum. 63 uddevallabor kommer att medaljeras den 14 sep.
1948-09-15 Vackrare ord än trotjänare finns ej, tändsticksveteraner. Förteckning på medaljörerna.
1949-04-25 Tändsticksfabrikens många flickor förljuvade tillvaron för jubilerande 1913.
1949-10-18 Nils Silfverhielm organisera hemvärnsövning vid gamla Tändsticksfabriken för att prova televerkets driftsskydd.
1954-04-30 Uddevalla statsmusikkår blåste- och trummade för "Solstickan". (Tändstickor).
1954-09-22 Det är 90 år sedan tändsticksfabriken startade, och 17 år sedan den nedlades. Bild på fina askar.
1956-05-04 75 år fyller ing. P. A. Petersson, kom till Uddevalla tändsticksfabrik 1907.
1956-07-12 Miljonbrand i Uddevalla. Gamla tändsticksmagasinen i ruiner. Brand. Bild.
1956-07-14 Småflickors lek med tändstickor orsakade branden i Tändsticksbolagets magasinsbyggnader. Brand.
1960-11-23 Uddevallas största markförvärv. Tändsticksfabrikens marker köptes för 2 miljoner. Fastighetsaffär. Bild.
1964-06-10 Tändsticksfabriken ger plats för Uddevallas första P-hus. Staden köper tomten för 2,75 miljoner kronor. Fastighetsmarknad.
1966-02-22 Uddevalla tändsticksfabrik skall nu rivas. Tomten skall användas till parkeringsplats. Rivning. Bild.
1967-09-09 Arbetsplats med utsikt. Plåtslagare Karl H. Engström på skorstenen till gamla Tändsticksfabriken. Byggnad.
1968-06-10 Staden köper tändsticksfabriken för att bygga parkering. Fastighetsaffär.
1968-06-28 Tändsticksetiketter från Uddevalla- och hela Sverige katalogiseras av Arne Tejdal. Hobby.
1969-06-11 Tolv kreatur innebrända vid brand i Tanumshede p.g.a. två barns lek med tändstickor. Djur. Bild
1970-04-27 Tändsticksask räddade orustbo från förgiftning. Brand. Bild.
1971-02-19 Tändsticksfabriken försvinner. Tillverkning av tändstickor upphörde i november 1938. Rivning.
1971-07-28 Förre kamreren Erik Lekander på Uddevalla Tändsticksfabrik död. 94 år.
1974-04-29 "Svalan" från Uddevalla som flög över världen. Bilder av Tändsticksfabriken- och Margretegärde.
1974-04-29 Denna vår har jämnt hundra år förflutit sedan Uddevalla tändsticksfabrik startades. Industri.
1974-04-29 Tändsticksfabriken, historia av Gustaf E. Karlsson.
1974-04-30 "Svalan" från Uddevalla tändsticksfabrik finns ännu kvar.
1976-05-08 Uddevalla får "egna" tändsticksaskar igen. Industri.
1976-05-08 I sommar släpper Tändsticks AB ut en miljon askar med etiketter som fanns på de i Uddevalla tillverkade.
1981-02-03 Hon samlar etiketter från tändsticksaskar. Utställning. Hobby. Bild.
1982-07-22 Jacob Trahnsgatan 16, på 1920-talet. Tändsticksfabriken byggnad. Numera Länkarnas lokal.
1983-09-19 Minnesbilder från Uddevalla tändsticksfabrik. Industri.
1983-09-19 Anna Brattberg- och Linnéa Larsson minns sina jobb på tändsticksfabriken. Industri.
1983-12-10 Storbrand förstörde sista delen av före detta Tändsticksfabriken i Uddevalla. Brand.
1983-12-12 Tegelstenar- och aska allt som återstår av tändsticksfabriken. Brand.
1984-10-17 50 lägenheter byggs där tändsticksfabriken stod. Bostad.
1985-05-29 Bostäder, affärer- och parkeringshus efter tändsticksfabriken. Byggnad.
1985-12-02 Uddevallas tändstickor spreds över jordklotet, Adolf P. Zachau. Industri.
1986-01-30 Föredrag om Uddevalla tändsticksfabrik på museet. Industri. Museum.
1986-07-11 Tändstickan fyller 150 år. Första fabriken öppnades i Stockholm 1836. Industri.
1986-11-27 Gamla Tändsticksfabriken. Industri. Bild.
1987-11-19 315 parkeringar försvinner när tändstickstomten bebyggs. Byggnad.
1988-01-21 Tändsticksfabriken, Kilbäcksgatan 14, där Tor Andren startade Väskan-Strumpan. Affär.
1988-03-11 Tändsticksfabrikör Zachau ger namn åt ny gata. Gatuarbete.
1988-03-16 Tändsticksfabriken arbetarbostad Ängabo nerbrunnen. Berättelse av Osvald Johansson. Brand.
1988-08-08 Tändsticksfabriken under första världskriget. Hörmander. Industri
1988-08-08 Tändsticksfabriken i Uddevalla, Edvin Johansson berättar om komplettmaskinen. Industri.
1988-10-03 Tändsticksfabrikens skorsten fälldes. Industri. Rivning.
1993-08-24 55 år sedan tändsticksfabriken upphörde. Ingvar Rahm berättar. Industri.
1997-05-24 Den gamla tändsticksfabriken. Industri.
2001-10-26 Michael Ottosson Väjern, har papper på att han är dubbel Guinessrekordhållare i tändstickskastning.
2002-03-12 Det hände då: För 70 år sedan 1932-03-12 skjuter sig den svenske tändstickskungen Ivar Kreuger. Död.
2003-12-15 När "Tändstickan" gick upp i rök. Tändsticksfabriken i kvarteret Herrnhut brann ned för 20 år sedan. Av Ulf G Eriksson. Berättelse.
2004-01-21 Så fick "Port Artur" sitt namn. En hamnstad i Kina och tändsticksdirektören Artur Zachau i Uddevalla är en trolig förklaring. Historia.//

3 kommentarer:

 1. God morgon, Gunnar,
  Tack för en mycketintressant exposén kring Stickan.
  Jag befann mig av en ren tillfällighet på plats när skorstenen rivdes 1988.
  Dessutom: Uddevalla Scoutkår hade lokaler på Stickans vind och där tillbringade jag många timmar i min ungdom i patrullen Höken utan att på något sätt reflektera över vilken dödsfälla vi höll till i. Vi hade ju stearinljus i stället för "lägereld" och tur var väl det att vi klarade oss undan eldsvåda. Tror nämligen att chansen varit mycket liten att hitta ut bland dessa prång, låsta dörrar, mängder av brandfarligt material, bl a kartonger med tändstickor och många trappor.
  MvH
  -loa

  SvaraRadera
 2. Hej -loa!
  Även jag var på plats då skorstenen föll. Av någon anledning stod jag där tillsammans med dåvarande regementschefen Kaj Sjösten och tittade.
  Känner så väl igen din beskrivning av Stickans vind. Jag var med först i Vargungarna och sedan patrulledare för Falken. Stellan Eriksson och Kerstin Afzelius (Eriksson) var ledare. Ja den verksamheten hade förmodligen inte klarat dagens Systematiska brandskyddsarbete

  SvaraRadera
 3. Hej!
  Detta var ju roligt att hitta!!
  Har varit gift med en ättling till Adolf Zachau och har varit på Zachaus gränd i Uddevalla.
  Ewa

  SvaraRadera