2007-11-20

Havskurens torvströfabrikMaj-Britt Jonasson skriver:

"Jag var ute och gick med Friluftsfrämjandet på Havskuren för en tid sedan. Där fanns en torvströfabrik. Det vore roligt att veta något om den".

Det fanns faktiskt mer att hitta om torvströfabriken på Havskuren än jag vågade hoppas. Återigen är det i min viktigaste kunskapskälla Bohusläningen som det står att finna. Första gången fabriken låter tala om sig var i en tidningsartikel den 6 september 1890. Det är en utförlig artikel med rubriken "Ett besök vid Hafskurens torfströfabrik".
Här följer dock en avskrift av en artikel den 29 juli 1920 då fabriken nystartades:

"Torvströfabriken på Havskuren sattes i gång i tisdags.
Härmed ha de bohuslänska lantmännen nått ett mål, vars uppfyllande skall i betydande mån verka till jordbrukets främjande. Torvströ har tidvis varit svårt att erhålla i tillräcklig mängd, sedan man allt allmännare lärt sig inse dess betydelse för ett rationellt tillvaratagande av "bondens bästa guld", gödseln.
Tillsvidare beräknas arbetskapaciteten till ca 600 balar pr 8 timmars arbetsdag. Med två skift kan man givetvis åstadkomma dubbelt. Material finnes f.n. upplagt och bärgat för ca 50 000 balar.
Angående anläggningen, som är en av de största i västra Sverige, ha vi inhämtat en del upplysningar av gr C Magnér.
Den av Uddevalla stad arrenderade mossen Havskuren omfattar ca 180 tunnland. Här bedrives nu en systematísk utdikning på till att börja med 1 meters djup. En-meterslagret beräknas räcka i 20 år. Sedan mossen sålunda avskalats, kan man ytterligare gå ner en meter. Tillräckligt vattenavlopp finnes. Därefter återstår enligt sakkunnigs utlåtande lämplig odlingsjord.
Den upptagna mosstorven ligger lagrad del i 61 st. skjul, vardera innehållande ca 180 kbm massa och dels i 110 st. stackar med samma kubikinnehåll; som nämnts beräknas materialet räcka till 50 000 balar. Bärgningsförhållandena ha emellertid under senare tiden varit mindre gynnsamma.
Torvbrytning på Ryttarens mosse (Västergötland) 1906.


För transorten å mossen till fabrikshuset är anlagd 1 500 meter decauvillespår av ganska bastant slag. Hr Magnér fäster särskild uppmärksamhet på ett här tillämpat mycket praktiskt växelsystem, s k klätterväxel, varigenom man kan växla in på ett spår var som helst med mycket ringa besvär. Genom vagnar, rymmande 5 kbm, drages torven med linor och motor upp under takåsen på fabriksbyggnaden, där den utstjälpes genom att karmarne bortlyftas. Från denna avdelning transporteras torven automatiskt till rivningsmaskinen genom en i en ränna löpande stålrem. Från rivaren går den krossade massan genom en elevator först först upp till en sikt, ifall det skall bli torvmull, annars direkt från elevatorn till de två pressarne. Genom sinnrika anordningar kan detta arbete utföras helt maskinellt.
Endast ståltrådarne för emballeringen måste anbringas för hand. Härmed är på några få minuter ett par balar färdiga att transporteras till upplagsplatsen i fabrikens motsatta ända.
Själva fabriksbyggnaden är 60 meter lång och 9 ½ meter bred, således ett ganska försvarligt komplex uppfört av bräder och täckt med cementtegel.
Byggnaden är uppförd av firman Johansson & Hedberg, Uddevalla. Maskinerna är levererade från Lyckeby gjuteri, Lyckeby, motorn á 50 hkr är från Lysekils mek. verkstad och rälsen är köpt hos Vilhelm Soneson, Malmö. Alla maskiner är up to date. Anläggningen går i allt till en kostnad av ca 140 000 kr.
Antalet arbetare uppgår f.n. till ett 50-tal. Medelförtjänsten uppges till omkring 14 kr. pr dag och man. Sedan arbetarne hunnit förvärva vana vid arbetet, torde förtjänsten bli bättre. Hr Magnér förklarar, att han lyckats erhålla en arbetarestam, som han är mycket tillfredsställd med."

Under första världskriget blev folk i allmänhet tvingade att också använda torven till bränsle då det var svårt att komma över ved.

Ur Tidningsarkivet hämtar jag som vanligt uppgifter om Havskurens torvströfabrik:

1890-09-06 Ett besök vid Hafskurens torvströfabrik. Industri.
1920-02-05 Anbud för uppförande av torvfabrik på Havskuren. Annons.
1920-07-29 Torvströfabriken på Havskuren. Industri.
1922-09-26 Torvströfabrikationen å Havskuren. Industri.
1922-11-01 Bygdeväg Havskuren - Kopperöd förslag ang. väg från Kopperöds gård vid U.L.B. till torvmossen å Havskuren.
1923-05-09 Havskurens torvfabrik. Industri.
1924-09-27 Veckobilagan: stadsfjället en ödebygd inom Uddevalla stads område. Bild på Havskuren. Hembygd.
1930-07-10 Torvströfabriken på Havskuren, 28 000 balar eller 1.120 stora billass torv lever. i.
1932-07-26 Havskurens torvströfabrik salubjudes.
1932-08-23 Krig på Havskuren. Samövning med flygförband. 600 man i elden. Regemente.
1932-11-04 Promenader del II. Björkbohagen, Byrvattnet och Havskuren.
1933-06-19 Brand i torvlager på torvströfabriken på Havskuren.
1933-06-19 Hård dag för brandkåren. Bränder vid torvströfabriken på Havskuren, Folkets Park- och Råhagen.
1933-06-19 Eld på havskuren, torvupplag råkade i brand. Brand. Bild.
1934-05-07 Milapromenad till arbetsplatsen ett sextiotal man i sysselsättning vid Havskurens mosse. Vägarbete.
1935-10-07 Fjällvägens förbättring till Havskuren blir även i vinter det största reservarbetet. Vägarbeten.
1936-09-04 Busslinje över Havskuren till Dal? Uddevalla-Lelångenbanan söker tillstånd för linjetrafik. Trafik.
1938-05-31 Torvarbetare död vid olycka på Havskuren.
1939-06-30 Dalslands del av Havskurenvägen omlägges nästa år. Vägarbeten.
1945-06-27 Torvströfabriken på Havskuren är nu riven.
1945-11-06 Torvströfabriken på Havskuren har rivits. Rivning.
1952-09-04 I en svår kurva på havskuren, dödades 20-årige Rune Johansson. Olycka
1970-01-14 När torven fick ersätta veden. Torvupptagning på Havskuren i Uddevalla. Kultur.//

1 kommentar:

  1. Tack Gunnar! Väldigt intressant för en flanör som passerade och anade en torvhistorik på Havskuren. Väldigt intressant sammanställning!

    SvaraRadera