2007-06-18

Branddammen vid TräbronVid lågvatten kan man från Träbron se en rad brädspont nere i vattnet vid den norra kajmuren och några meter uppströms. Det är en branddamm som byggdes då Uddevalla brandkår hade fått sin nya ångspruta 1911.

I dag har den sedan länge slammat igen men då den var ny var den så djup att man även vid lågvatten alltid kunde släppa ned sugslangen från ångsprutan i den.


Uddevalla stadsfullmäktige beslutade den 12 september 1911 att anslå 12 300 kr (i dagens prisläge drygt 500 000 kr) till inköp av en 3-cylindrig ångspruta med 2 400 minutliters kapacitet. Det fick allt vara bra tillrinning av vatten i branddammen om det inte skulle bli tomt väldigt snabbt.


Den här bilden av ångsprutan togs vid Räddningstjänstens 100-årsjubileum i oktober 2003. Uddevalla fick sin första fasta brandstyrka 1903.

Hos Räddningstjänsten i Uddevalla finns ett brev bevarat som är skrivet av disponenten vid Tändsticksfabriken Arthur E Zachau den 31 mars 1912. Det är ställt till Bankdirektör Bark som var Brandstyrelsens ordförande.
Brevet lyder:
"Bäste Broder Bark!
Då vi nu fått en stor ny ångspruta så har jag kommit att tänka på dess användbarhet för alla stadsdelar. Men för plats ofvan om Strömbergets kvarn går ej, der får den äldre och lilla tjenstgöra.
Men antag att en brand utbryter i Thorburns trähus vid torget. Detta har brunnit och elden går österut. Det vore då bra att kunna placera ångsprutan i närheten av Träbron, eller i Hasselbacken.
Men jag tror att två förhållanden försvåra detta, nemligen.
  1. Vattenståndet i elfven vid Träbron, för tillfellet lågt och vattendjupet. Huru vore det att i elfvens botten å lämlig plats nedsätta ett kar för ångsprutans sugrör?
  2. Stora ångsprutans sugslang. - Denna är 3 x 3 meter = 9 meter enligt mig lemnad uppgift. Men kajernas tillstånd är nog icke de bästa och det gäller undersöka om sugslangen räcker och hvar man med trygghet kan stå med stora ångsprutan så högt uppe i Staden som möjligt.

Om resultatet visar att ökad sugslangslängd behöfs, derför att man ej kan stå nära kaj med sprutan, vore högst tillrådligt att köpa, ehuru den är dyr.

Antag vidare en brand i Tändsticksfabriken! Då behöfes lilla ångsprutan i öfverelfven och stora ångsprutan så högt upp vid Träbron eller Hasselbacken som möjligt. Har sådan undersökning skett?

Jag beder dig vänligast egna frågan skyndsam pröfning.

Tillgifne Vännen

Arthur E Zachau"

Det förefaller således vara Arthur E Zachaus idé till branddamen som vi fortfarande kan se intill Träbron.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar