2013-01-19

Sjukhusdirektörens brev till sina chefer


Nr 1/13
2013-01-17

Bästa chefer!


Så var julhelgen över, men det tuffa läget för akutsjukvården som byggdes upp framåt nyårshelgen består. Trots att samarbetet med kommunerna fungerade väl, blev belastningen hög. Av erfarenhet vet vi att det tar några veckor innan vi återgår till ett mer normalt vinterläge. Stort tack till alla som har bidragit till att ta hand om våra patienter trots tuffa förutsättningar.

Jag skall precis åka till en träff med presidierna i hälso- och sjukvårdsnämnden och vår egen styrelse. Där kommer vi att diskutera bland annat vår situation med överbeläggningar, den fortsatta satsningen på prehospital akutsjukvård och vår kompetens- och arbetssituation. Parallellt har regionstyrelsen beslutat att ett gemensamt arbete omfattande ägare, beställare och utförare skall genomföras omfattande NU-sjukvården, Kungälv och SÄS. En viktig del i vårt arbete är den åtgärdsplan som styrelsen tog den 14 dec och där konklusionen är att vi inte kan klara tillgänglighet och kvalitet för invånarna i Fyrbodal med tillgänglig budget.

Utveckling mot E-bibliotek fortsätter

Under senare år har gjorts stora investeringar i E-bibliotek och E-arkiv i NU-sjukvården. Verksamheterna utvecklas därför i flera avseenden så att viktiga samband uppstår. Samtidigt pågår en stark utveckling inom kunskaps- och informationsområdet, exempelvis publiceras 1.000.000 nya vetenskapliga artiklar varje år. Den helt dominerande mängden av det material som produceras idag är elektroniskt och ger användarna möjlighet att ta del av kunskap och information oberoende av tid och rum. Därför krävs nya lösningar för kunskaps- och informationshämtning för NU-sjukvårdens personal. De krav som jag har ställt på den framtida verksamheten är att informationen alltid skall vara tillgänglig on-line oavsett var du har din arbetsplats i NU-sjukvården och du skall kunna vara säker på att den är relevant. För att möjliggöra detta behöver vi ta ett inriktningsbeslut som gör att vi konsekvent satsar på en sådan utveckling. Samtidigt kräver det ekonomiska läget inom NU-sjukvården att vi gör prioriteringar och rationaliseringar för att nå fram till målet.
Den 23 januari kommer vi att lyfta frågan på sjukhusets MBL som en informationspunkt, då publiceras också mer information på intranätet.

Ogiltigt resande på NU-turen leder till åtgärder

Uppmärksamma gärna era medarbetare på att resor till och från arbetsplatsen självklart alltid betalas av den anställde själv. Ledningskansliet har under hösten gjort stickprovskontroller av dem som åkt med NU-turen under 2012. Resultatet har visat att vissa anställda inte har giltigt skäl att åka tjänsteresa med NU-turen. De personer som inte betalat sin resa på ett riktigt sätt, hanteras nu utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. Detta kan innebära avsked, uppsägning eller skriftlig varning.

Mål för Uddevalla sjukhus

Sjukhusledningen har under hösten arbetat med en målbild för Uddevalla sjukhus. Den baseras på olika beslut som redan är fattade av styrelsen eller av sjukhusledningen. Vi vill med den försöka ge en samlad helhet kring hur vi ser att sjukhuset kommer att vara efter det att den akuta ortopedin förs över till NÄL och andra verksamheter samlats till Uddevalla sjukhus. En del är redan gjort som koncentrationen av operationerna från lokalsjukhusen till Uddevalla och den Samlade onkologiska verksamheten. Annat kommer att ske. Den nya MR:n kommer i februari och en ny CT är på ingång. Ytterligare saker skall det beslutas om både vad gäller operationer från NÄL och den prehospitala vården. På sjukhusledningen i veckan tog vi den sammanfattande skrivningen. Det arbete som är kopplat till den skall ske under våren och presenteras till styrelsen i juni. I korthet är det att vi först pekar ut vad som skall föras från NÄL och sedan ser på hur detta skall kunna beredas plats i Uddevalla. Hösten kommer vi sedan att ägna åt att praktiskt se till att allt är på plats så att inga glapp uppstår då vi flyttar verksamheterna.

Vi kommer nu att successivt informera om planen i våra styrgrupper, strategiska utvecklingsgruppen och vid ett chefsmöte den 25 feb.

En separat kallelse med program kommer att gå ut till dig snart men reservera den preleminära tiden mellan kl 9 och 13 redan nu. Platsen är Högskolan Väst i Trollhättan.

Sommargrupp samordnar

Sjukhusledningen har tillsatt en grupp som håller samman planeringen när det gäller sommaren 2013. Där ingår områdeschef Ulla Anderson, biträdande personalchef Kerstin Blomgren samt representanter för varje område.        

På min agenda kommande veckor, bland annat:
 • Koncernledningen VGR där förvaltningscheferna i regionen samlas
 • Intervjuer med kandidater till stabschefstjänsten
 • Styrgrupp för Vårdsamverkan Fyrbodal
 • Strategiska utvecklingsgruppen 29 januari 

Lars Helldin
Sjukhusdirektör 


Chefsbrevet är sjukhusledningens nyhetsbrev till alla chefer i NU-sjukvården. Brevet ges ut ungefär var 14:e dag. Redaktör för nyhetsbrevet är Vivian Komstadius, HR och kommunikation  //

3 kommentarer:

 1. Sicken galematias !!!

  Uppdelningen mellan sjukhusen blev klar redan 2004, sedan hände inget till 2006 och sedan tog man in rätt personal, sparkade eller "dizzade" kritisk personal, fixade falska presskonferenser för att tysta media, skällde offentligt ut kompetenta medarbetare som ifrågasatte allt ....

  Men Daneryd (en av de som anställdes på beställning) berättade att NU-sjukvården skulle bli bäst i Sverige 2011....

  Nu är det 2013 och NU-akuten ligger i botten (se Dagens Medicin) med andra sjukhus i VGR (som Borås).

  En insändare beskrev i mellandagarna glappet mellan vad sjukhusledningen säger och vad de upplever på akuten som förvånandsvärt stort. Läs den och se verkligheten !!!

  Och personalen vågar inte säga något, ty den ledning man skapade efter 2006 (inkl nuvarande) ser till att hålla kritiken kort och att "om det inte passar kan du sluta - det passar NU-sjukvården bäst". Det är mycket lågt i tak i NU-vården och det passar ledningen.

  Och vi ser vad denna sjuka organisation kostar. Visserligen (se TTELA) har den gett Tvåstad akutvård, men resten som kusten och småsjukhusens områden är helt utan akutvård. Vården är så dålig att ambulansen väljer att köra 66% av trauma (jfr med UA) direkt till Göteborg.

  Och duktigt folk slutar. Nyligen förlorar trumavården en MYCKET kompetent läkare pga ledning och Vård2010. Men det är inget mot de 100-tals nyckelpersoner man förlorat. T.o.m de duktiga hyrläkarna har slutat komma då det fungerar så dåligt.

  Det har kostat en miljard att flytta resurser till NÄL. Intressant är att man nu erkänner att man så gjort (se brevet). Så var det dock inte meningen, men i realiteten har man halverat Uddevalla och dragit ner 20% av vårdplatserna på NÄL. Uddevalla är idag ett ologiskt sjukhus utan bra vårdkedjor. Med ortopedin på NÄL har dock Älvsborgspolitikerna skapat ett komplett sjukhus i Älvsborg - bra också att andra (resten av VGR inkl Bohuslän) betalat !!!

  Forts

  SvaraRadera
 2. Forts förra "om galematiasbrevet"
  Nu skall man alltså återföra vård till Uddevalla .... hur skall det går till? Orsaken till att det blivit så här är den sjuka uppdelningen mellan akut och planerad vård. Kan låta bra på pappret, men man måste i sjukvård utgå från att INGENTING följer rutiner. 10% av patienter i vården drabbas av infektioner. Planerad vård skall ske på Uddevalla - infektion har flyttat till NÄL (man har också akuta pateinter - men UA låg bättre till). Folk får hjärtinfakrker efter stora operationer - hjärtvården på NÄL, patienter skall op på Uddevalla, akuta större fraktur skall till NÄL - kompetensen för proteser finns i Uddevalla (se problemet i Skåne), cancerpatienter har inga platser på Uddevalla - ändå skall de dit?

  Därför har det visat sig OMÖJLIGT att med acceptabel patientsäkerhet skilja på akut och planerad vård - samma erfarenhet har resten av landet (detta var en fluga tidigt 2000-tal).

  Så - det man kommer kunna återföra till Uddevalla är i princip .... ingenting !

  Därför stärker man nu också NU-ledningen med läkare från NÄL eller kompisar till dessa - allt medan de som kan sjukvård (=duktiga kliniker) skakar på huvudet och flyttar.

  Men så kan man också säga att ledningen vet bäst - man utarmar organisationen på duktigt folk, dvs ur ledningen ögon de alltför kritiska.

  PÅ sikt är en sådan organisation mycket dyr - och ändå är den dömd att gå under. Det "nätet" är bra på just nu är att det är så lätt att följa alla händelser - inte minst tack vara Uddevallabloggen som ger oss ett minne över vad man sagt, vad man gjort, vem som gjorde det och sade vad, vad det kostade och ffa varför reagerade man inte på verkligheten? Varför skrev man bara glättiga brev.

  I verkligheten lider folk på riktigt. Det är bara i politiska och religiösa låtsas-världar man tror att man kan skriva att "folk har mat för dagen" eller att man kan köpa sig "avtalsbrev till himlen". Det är ändå vad man GÖR som räknas - inte vad man säger eller skriver.

  NU-vården fungerar inte bra och människor lider i densamma. Ju förr ledning och politiker inser detta - ju förr kan vi minska lidandet för våra medmänniskor och göra vården kostnadseffektiv. Det blir billigare för alla - t.ex. slipper man skriva politiska och personliga avtalsbrev - bara en sådan sak !!!

  SvaraRadera
 3. AVLATSBREV blev avtalsbrev i texthanteraren i minna 2 inlägg.

  skall vara avlatsbrev, dvs:

  ur Wiki

  Avlatsbrev var det skriftliga dokument som erhölls av biskopen efter fullgjord avlat.... Då avlaten är en sorts benådning och denna naturligtvis skedde frivilligt, hände det även att folk skickade med pengar och gåvor för att öka sin chans till beviljande. Denna typ av mutning gjorde möjligen att avlatshandeln började.

  ==

  ... vi ser det idag i alla organisationer som inte tål kritik trots att missförhållandena växer. Man kliar varandras ryggar ty alla förlorar bara på att blotta sin inkompetens och hur mycket man skulle gjort men istället ägnade sig åt att skydda varandras ryggar, lyfta lön och pension - med en nota utställd på skattebetalarna.

  SvaraRadera