2012-11-21

Redovisning av utförd arkeologisk undersökning på Aschebergsplatsen och i Jörgens gränd

Nu är den preliminära rapporten från förundersökningen som nyligen gjordes på Aschebergsplatsen (Sagaplan) och i Jörgens gränd klar. Hela centrala Uddevalla utgör en fast fornlämning och på södra sidan Bäveån är undersökningsområdena på Aschebergsplatsen och i Jörgens gränd markerade med rött.

Så här sammanfattar ansvarig grävledare arkeologen Niklas Ytterberg undersökningen:

Med anledning av att Uddevalla kommun planerar att lägga om VA-nätet i S:t Mikaelsgatan - Jörgens gränd, samt utföra markarbeten i samband med upprustning av parkeringsplatsen på Aschebergsplatsen i Uddevalla, har Bohusläns museum utfört en arkeologisk förundersökning.

Arbetet skedde genom schaktgrävning med grävmaskin och handrensning och dokumentation med kontextuell metodik (single context).
På Aschebergsplatsen grävdes 4 schakt. Här fanns en stenläggning i 3 av schakten direkt under asfalt och bärlager. Stenläggningen bedöms vara från 1800-talet. För övrigt fanns bara tunna kulturlager med fynd av tegel, kritpipor, järnspikar, porslin, brända ben, träkol, träflis, musselskal etc. Flera störningar i form av nedgrävningar, bland annat för trädplantering, påträffades. Svaga spår av äldre kulturlager och anläggningar fanns. Eventuella äldre kulturlager har schaktats bort, uppemot 1 m, sannolikt på 1800-talet. Varvig postglacial sand möter istället på ca 0,40 m djup och lera på ca 1,10 m.
I Jörgens gränd grävdes 1 schakt. Under kullersten och bärlager påträffades ett raseringslager och under detta ett fyllnadslager på ömse sidor en stenmur, som framträdde på ca 0,35 m djup.

Stenmuren är troligen identisk med östra gränsen för den kyrkogård som finns angiven på 1696 års Uddevallakarta. Största delen av schaktet befann sig på insidan av kyrkogården. Under fyllnadslagret vidtog på ca 0,40 m djup ett kulturlager med yngre rödgods, obrända och brända djurben, järnspikar, kritpipor etc. som preliminärt kan dateras till 16-1700-talen.

Kulturlagret blev nedåt grusigare. Här påträffades en barngrav nedgrävd. Under kulturlagret, på ca 0,80 m djup, påträffades minst 2 intakta gravar med kistspikar, färgningar efter träkistor/bevarat plank samt skelettrester som låg in situ. En recent störning för VA-ledning nedgrävd omkring 1900 låg jämte en skelettgrav på ca 1,10 m djup. Det betyder minst 3 stratigrafiska nivåer med gravar.

Förslag till fortsatta åtgärder:

Inga ytterligare antikvariska åtgärder på Aschebergsplatsen.

För området längst upp i Jörgens gränd, inkl. planerad anslutning till fastigheterna på tomtmark, förordas en särskild arkeologisk undersökning före nedläggande av nytt VA.

I samband med omläggning av befintligt VA-nät i S:t Mikaelsgatan och Jörgens gränd kommer en redan beslutad antikvarisk medverkan ske genom schaktningsövervakning vintern-våren 2013.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar