2008-12-18

Christina Rogestams delrapport om Västarvet

Christina Rogestam 2008-12-15


Västarvet – delrapportering december 2008


Uppdrag

Undertecknad har den 27 oktober 2008 av regiondirektören fått i uppdrag att fungera som en regionövergripande samordningsperson ”med uppgift att genom kontakter med inblandade parter hitta en lösning, som leder till att en gemensam museiorganisation kan fullföljas med beaktande av de synpunkter som framkommit.”

I uppdraget ingår att jag genom kontakter med berörda, främst med företrädare för värdkommunerna Skara och Uddevalla samt Västergötlands Fornminnesförening och Bohusläns hembygdsförbund ska bilda mig en uppfattning om möjligheter/hinder, värdera inkomna lokala intressenters synpunkter och föreslå lämpliga åtgärder.


Material

Jag har tagit del av följande material:

- stiftelseförordnande och stadgar för Stiftelsen Länsmuseet i Göteborgs och Bohus Län (med ändringar 2001-02-26) respektive Stiftelsen Skaraborgs länsmuseum (med ändringar 1999-09-29).

- samverkansavtal (daterat 2003-12-01) mellan Västra Götalandsregionen (VGR), Stiftelsen Bohusläns Museum (BM) och Stiftelsen Västergötlands Museum (VGM), samordningsavtal av museiverksamhet mellan VGM och VGR (daterat 2004-11-17) samt motsvarande avtal emellan BM och VGR ( daterat 2005-04-11).

- Förnyelseprogram inkl förslag till ny organisation för Västarvet med tillhörande inlagor

- Kulturnämndens diarieförda material ang uppsägning av samordningsavtal med BM samverkansavtal och samordningsavtal med VGM.

- Ett flertal skrivelser till och svar från Kammarkollegiet

Arbetsmetod

Samtal med representanter för Västergötlands Fornminnesförening, Bohusländs hembygdsförbund, Skara och Uddevalla kommuner, kulturnämnden i VGR, Västarvet, Kammarkollegiet m.fl Dessutom har jag gjort en dragning av uppdrag och rekommendationer för kulturnämnden vid dess sammanträde 2008-12-09.

Inledande iakttagelser

Efter denna första samtalsrunda och genomgång av material gör jag bedömningen ”att en lösning som leder till att en gemensam museiorganisation kan fullföljas” inte är möjlig utan permutation av stadgarna för Stiftelsen Bohusläns museum respektive Stiftelsen Västergötlands Museum.

För att kunna begära permutation krävs att stiftarna är överens om vilka ändringar de vill göra i stadgarna. Utan en sådan enighet torde det vara omöjligt att få en permutation beviljad.

Rekommendation

Jag föreslår därför följande uppläggning av det fortsatta arbetet – fortfarande med inriktning på att få tillstånd en gemensam museiorganisation:

a. Västarvet styrelse avvaktar med genomförande av den nya organisationen och låter tills vidare 2008 års organisation gälla (beslut fattat 2008-12-12)

b. En diskussion påbörjas med respektive stiftelse om hur stiftarna ser på framtida verksamhet, koppling till Västarvet, finansiering m.m. En central punkt blir att se om det går att hitta, och bli överens om, formuleringar i ändamålsparagrafen som gör det möjligt för stiftelserna att lämna över driften av verksamheten till en av de ursprungliga stiftarnas nutid ersättare, nämligen regionen.

c. Parallellt med detta rekryteras ny förvaltningschef till Västarvet. Den personen kommer sannolikt att vilja göra vissa justeringar i den hittills föreslagna organisationen – det brukar i varje fall varje tillträdande chef vilja. Då finns också möjligheten att tydliggöra att museerna inte enbart bör ses som besöksmål utan också som viktiga kunskapsorganisationer.

d. När en överenskommelse nåtts mellan stiftarna i respektive stiftelse begärs permutation hos Kammarkollegiet. Eftersom någon sådan inte begärdes i samband med stadgeändringarna 1999 och 2001 är det sannolikt enklast att ändringar i förslaget till nya stadgar tar sin utgångspunkt i de ursprungliga stadgarna.

Den centrala frågan i denna första omgång har varit om den föreslagna organisationsförändringen och sättet den var tänkt att genomföras på har varit i överensstämmelse med Stiftelselagen. I nästa omgång visar det sig om viljan finns hos stiftarna i respektive stiftelse att hitta konstruktiva lösningar, men jag har inte anledning att utgå ifrån något annat än att alla parter är intresserade av att få de bägge museerna att leva vidare som starka och vitala enheter inom ramen för en gemensam museiorganisation.

Jag är för min del beredd att fortsätta arbetet med denna inriktning.

Christina Rogestam //

1 kommentar:

  1. Faran är väl att Bohuslänsmuseum går samma väg som akuten på sjukhuset - och på sikt hela sjukhusets nedläggning. Man öppnar ett "Närmuseum" i Uddevalla och förlägger resten av verksamheten på Innovatum. Detta som ersättningsjobb då SAAB bantas till en underleverantör till fordonsindustrin. Dessutom kommer man ju närmare nuvarande "Regionhuvudstaden" som, när den flyttas till Göteborg, också kräver kompensation.

    SvaraRadera