2012-12-25

Karl X Gustaf är illa ute om ingenting görs

Den 20 januari 2010 beslutade Tekniska nämnden att låta ”hälsoundersöka” dubbelstatyn på Kungstorget. Bakgrunden var ett medborgarförslag från mig i god tid inför statyns 100-årsjubileum 2015. Kort sagt var jag nyfiken på statyns tillstånd efter att ha stått i snart 100 år i ur och skur, kyla och hetta och så vidare.


Hälsoundersökningen genomfördes den 11 april 2011 av Linda Denlert, metallkonservator vid Studio Västsvensk Konservering.

Syftet med undersökningen var att ge en helhetsbild av skulpturens kondition, bedöma åtgärdsbehovet samt föreslå lämpliga åtgärder. Uppdraget omfattade inte granitsockeln.

Linda Denlerts rapport är undertecknad den 10 juni 2011 och har inte uppmärksammats tidigare. Jag har dock fått den av Gatu- och parkchefen Martin Hollertz. Valda delar ur rapporten presenteras här.

TEKNISK BESKRIVNING

Skulpturen består av många gjutna delar vilka är sammanfogade med tidsenlig och traditionell metod: skruvning och falsning, det innebär att nitar och bultar håller ihop delarna. Bultar och bultförband används för invändig sammanfogning och är osynlig från utsidan, nitning är däremot en synlig sammanfogning. Hästens hals är nitad.

BESIKTNING

Skulpturens tillstånd undersöktes okulärt från lift. Den befintliga patinan undersöktes genom skrapprov med skalpell på ett fåtal områden som ansågs vara representativa för hela skulpturen.

SAMMANFATTNING AV SKULPTURENS TILLSTÅND

Den 31 augusti kl 10.15 år 2015 är det exakt hundra år sedan Kung Gustav V bjöd täckelset att falla inför uddevallabornas blickar. Under pompa och ståt hade Kungstorget fått sin skulptur, traditionsenligt gjuten i brons med patinerad yta. Brons har en låg korrosionshastighet och är en av de mest motståndsaktiga metallegeringarna men åren utelämnad åt atmosfären har satt sina spår.

Skulpturen har permanenta skador i ytan, små gropar orsakade av en aggressiv korrosionsform. Groparna har ”frätt” ner i bronsen genom originalytan på dess bekostnad. Det är främst horisontella ytor som är drabbade, vilket gör skadorna svåra att se från marken. Korrosionsorsaken är sannolikt salt från havsvindar och ansamlat regnvatten. Vid undersökningen förekom ingen aktiv korrosion men förutsättningarna för nya angrepp finns naturligt i miljön. Eftersom skadorna är permanenta kan de inte återställas men uppkomst av ny korrosion kan förebyggas.

Den ursprungliga patinan har förändrats estetiskt under årens lopp under inflytande av luft och fukt. Dagens patina maskerar effektivt skulpturen genom sin skarpa kontrastverkan mellan ljusgröna och svarta områden. Särskilt tydliga är de rinningar som skapats av regnvatten. Av den ursprungliga patinan finns inte mycket kvar, möjligen finns lite kvar på ställen som är väl skyddade från regnvatten. Brist på källuppgifter gör den ursprungliga patinan svår att identifiera. Konserveringsåtgärder kan dämpa kontrastverkan. Ytan kan också skyddas från regnvatten med vattenavstötande vaxskikt.

Skulpturens inre tillstånd är okänt men skador och järnmissfärgningar talar om att det finns en stabiliserande järnkonstruktion inuti, förmodligen av smidesjärn. Tre allvarliga sprickor med rostutfällning runt har identifierats. Dessa skador är de mest akuta eftersom de pekar på inre rostskador vilka har en direkt påverkan på skulpturens stabilitet. Sprickorna har troligen orsakats av den voluminösa rosten genom sprängverkan. En av dessa sprickor har en tidigare lagning.

Det finns flera sprickor på skulpturen, främst lokaliserade i fogar, genom vilka regnvatten tar sig in i skulpturen. Det ger ett inre mikroklimat med hög fuktighet vilket främjar korrosion. De två dräneringshålen som finns i hästens buk är otillräckliga. Skador tyder på att vatten ansamlas t.ex. i hästens ben. Så länge sprickorna ger vatten tillträde kan korrosionen fortgå inuti.


ÅTGÄRDSBEHOV

De skador som observerats på skulpturens yta, även det estetiska som hänger samman med patinan, kräver åtgärder för att minska atmosfärens långsamma och idoga nedbrytning. På skulpturen finns skadlig fågelträck och biologisk påväxt i form av alger som snarast behöver avlägsnas. Estetiskt bör skulpturens form av detaljrikedom göras synlig genom att dämpa de skarpa kontrasterna. Men detta måste ses som underordnat vid sidan av skulpturens strukturella skador och den aktiva korrosion som pågår inuti.

Det primära åtgärdsbehovet är att kartlägga korrosionens omfattning på det invändiga ”järnskelettet”. Faktorer som skelettets konstruktion, komposition och invändiga klimatförhållanden behöver undersökas eftersom de styr korrosionshastigheten. Åtgärdsbehovet är självklart en viktig del för skulpturens bevarande men bör främst ställas i proportion till de säkerhetsrisker som föreligger vid nedsatt stabilitet.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Åtgärdsförslaget bör ta sin utgångspunkt ur helhetsproblematiken och utan kännedom om situationen inuti kan prioritering och rekommendation lätt bli fel, därför föreslås en utökning av den här tillståndsundersökningen.

Utökad undersökning: Kartläggning av invändiga skador

• Efterforskning: genomförs för att finna dokument av betydelse för undersökningen t.ex. skriftliga dokument från beställare eller konstnär, äldre fotografier och artiklar i lokalpress eller gåvobrev. Av intresse är även all information om lagningen av den grövsta sprickan.

• Insidan filmas: en liten kamera med videofunktion används för att filma skulpturens insida. Möjlig ingång är via dräneringshålen i hästens buk, kanske kan man även gå in i den lagade sprickan (metoden användes när Poseidon undersöktes).

• Okulär undersökning: en mer detaljerad undersökning av sprickorna på hästens högra bakben utförs i samband med filmningen.

• Bearbettning: insamlat material gås igenom och analyseras. Det invändiga järnets hållfasthet och livslängd beräknas. Resultat och framkomna behov sammanställs i rapport.

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING MED FÖRESLAGEN ÅTGÄRD

Målsättningen med den utökade undersökningen är att få klarhet över sitiationen inuti skulpturen och bedöma de invändiga skadornas inverkan på stabiliteten.

Syftet är att kunna rekommendera lämplig åtgärd för skulpturen.

BUDGETERADE KOSTNADER

Efterforskning 7000 SEK
Undersökning i fält 8000 SEK
Bearbetning av fakta inkl korrosion och stabilitet 14000 SEK
(kostnader är exklusive moms och beräknade på SVK:s taxa för 2011)

TILLKOMMANDE
Kostad för konsult och filmutrustning
Kostnad för byggställning
Milersättning

UTFÖRARE
Metallkonservator
Extern konsult anlitas för filmningen

SAMRÅD
Materialspecialist inom korrosionslära

SVK åtar sig gärna en fortsättning. Vid ett eventuellt uppdrag avser SVK att anlita samma konsult som SVK anlitade för filmningen av Poseidons insida. För beräkning av korrosionshastighet och hållfasthet konsulteras materialspecialister från bland annat Kungliga Tekniska Högskolan och korrosionsinstitutet.  //

2 kommentarer:

  1. Vad som anses vara värt att bevara idag kommer inte vara det i morgon så man kommer inte att bli förvånad om statyn går samma öde till mötes som många andra av Uddevallas kulturskatter redan har gjort.

    SvaraRadera
  2. Statyn av hjältekonungen måste räddas! Håll koll på statyn och politikerna så att vårt kulturarv inte förstörs. Tack Gunnar.

    SvaraRadera