2009-03-28

Pirater - nu och då

Nyhetsbrev 2009-03-24:

"MOL-FARTYG ATTACKERAT AV PIRATER

SST-GÖTEBORG. Japanska MOL:s (Mitsui O.S.K. Lines, Ltd) bilfraktfartyg Jasmine Ace utsattes för beskjutning under piratattack med två snabbgående båtar öster om Somalia på söndagskvällen. Fartyget kunde dessbättre snabbt öka farten och därmed undvika att bli bordat.

Efter 40 minuter gav piraterna upp kapningsförsöket. Jasmine Ace fick lättare skrovskador vid attacken. Ingen ur besättningen kom till skada. Fartyget kunde fortsätta seglingen till Mombasa, Kenya. Jasmine Ace, byggt 1995 och på 13.038 brutto, har en besättning på 18 personer. (090324)"

______________________________

Ett ACE-fartyg således utsatt för våra dagars pirater. Det för osökt tankarna till en av de mest spektakulära piratdåden som drabbat ett Uddevallafartyg. Det var briggen Pallas och händelsen beskrivs i Uddewalla Weckoblad torsdagen den 18 december 1828 (mer än ett år efter det att den ägde rum):

"Uddewalla.
Utdrag av journalen, hållen ombord på briggen Pallas från Uddewalla, förd av C.C. Berg, under resan från Alexandria till Livorno, från den 28 sept. till den 10 november 1827.

Den 28 sept. då jag befann mig uti Lat. 33 grader 49 minuter nord, och Long. 23 grader 9 minuter ost om Greenwich, fick jag vid solens uppgång kl. 4 om morgonen i sydväst ifrån mig tvenne seglare i sikte, vilka närmade sig till mig, så att de kl. 9 om f.m. voro mig helt nära.

Den ena, en brigg, gav ett skarpt skott, då jag var nödsakad, att minska segel och lägga bi. Kl. 10 uppvisades från samma fartyg grekiska flaggan, då jag svarade med vår svenska.

Kl. ½ till 11 kom grekiska briggens båt med 7 man ombord, vilka emotogos fredligt. Efter en stunds förlopp befallde båtens anförare mig på italienska språket, att uppvisa mina dokumenter, och sedan detta skett, begyntes med den strängaste visitation över hela fartyget; panelingar nedbrötos och efter en omänsklig behandling mot mig och hela besättningen under ofta upprepade hotelser tvungos vi, att framtaga en summa av 10 000 hårda piastrar i fem påsar, som jag skulle för mina befraktare överföra till Livorno.

När dessa penningar voro framtagna, begynte man åter, att misshandla oss med hugg och slag, under hotelse att mörda oss. Då nu ej flera penningar befunnos vara ombord, rövades en stor del av fartygets inventarier, mina och folkets egna tillhörigheter.

Efter detta roffande lämnade båten oss kl. ½ till 3 e.m. då vi genast satte segel och reste vidare. Så snart grekiska båten återkommit till sin brigg, upphissades på densammas förtopp en svart flagga med en därpå tecknad dödskalle, vilket, som vi sedermera märkte, var en signal åt den andra grekiska piraten, som befann sig på långt avstånd i sydost.

Resan fortsattes med god vind till kl. ½ till 7 om aftonen, då vi fingo ett skarpt skott från sistnämnde Pirat, ävenledes en brigg, och lade bi, av fruktan att bli skjutna i sank.

Kl. 7 hade vi 7 man av densamma ombord, men som ej visitation kunde förrättas om aftonen, medtogos alla möjliga papper och räkningar; man avklädde mig och fråntog mig det av Svenska Commerce-Collegium utgivna så kallade Turkpass.

Kl. 8 om morgonen lämnade de oss med den stränga befallning, att jag skulle under natten hålla samma kosa, som de. Den 29 om morgonen kom åter den grekiska briggens båt om bord och ville taga mig ifrån mitt fartyg; men då gjorde jag de kraftigaste invändningar däremot och förklarade , att jag förr ville lida döden, än lämna mitt fartyg, avstodo de från sin begäran, men togo likväl, då de lämnade oss, 2 man av besättningen med sig.

Kl. 12 återkommo de med de tvenne man av min besättning, togo det övriga av skeppsinventarierna, en del av lasten och all proviant, samt togo oss på släp, lämnade 2 man om bord, som övertogo befälet.

Sedan fortsattes resan under variabla vindar till den 3 okt. om aftonen, då vi upphunno Golf-Coron på Morea, där vi fingo befallning att laga ankare och tåg färdiga, att gå till ankars. Under detta fingo vi i sikte ett skepp väster från oss, då vi befalldes, att åter gå till sjöss. Kl. 12 om natten, då nämnda skepp betydligt närmat sig, tillsatte den grekiska briggen alla segel, varemot jag minskade och med våld återtog befälet.

Släptåget sprang utav, och den grekiska briggen avlägsnade sig. Kl. 2 om morgonen fick jag skott från skeppet, som nu var helt nära och sedermera befanns vara en österrikisk korvett.

Straxt därefter ankom dess båt, och hämtade mig med de bägge greker, som genast fängslades, ombord, där jag avgav min berättelse och erhöll däröver certifikat. Därefter fördes jag tillbaka till min brigg, och korvetten konvojerade mig 6 tyska mil väster om Morea, ty densamma fick ej avlägsna sig längre. Även kunde den ej umbära någon proviant, så gärna än Capitänen hade hulpit oss även i den delen.

Under varierande vindar anlände vi till Livorno den 10. november, på vilken tid vi ej hade annan föda, än bönor av lasten och vatten."

2 kommentarer:

  1. En riktigt målande berättelse! Det var alltså inte bättre förr...

    SvaraRadera
  2. Att ange ett fartygs volym i brutto registerton säger inte så mycket, olika länder, kanaler har sina mätmetoder för att in så stora fyr och båk avgifter som möjligt.
    Lastfartyg skall anges i Dödviktston, passagerar fartyg och örlogsmän skall anges i ton deplacent, ton om det är metiriska ton är det 1000 kg/ton, är det engelska tons så är enhetenten tons 1 = 1o16 kg

    SvaraRadera