2008-10-17

Mer om dricksvatten


I mitt föregående inlägg "Uddevallas dricksvattenhistoria, del I" svarade jag nog inte på hela frågan. Jag tänker då på Uddevallas första vattenledning som gick från Sörkällan längs Södra vägen, Stora Hellevigsgatan och fram till den s k hämtningsbassängen vid Södra hamngatan.

Jag citerar direkt ur Sten Kristianssons Uddevalla stads historia, del III, sid 87:

"I stället tog man upp ett förslag att leda Sörkällans vatten närmare staden till en hämtningsbassäng vid Södra Hamngatan. Detta ansågs "vara av särdeles nytta" och godkändes på nyåret 1852. 10 tolfter 10 alnar långt furutimmer inköptes, varpå borrningen utbjöds på entreprenad. I varje stock skulle borras ett rör, 2½ tum i diameter, rätt igenom medelpunkten utan något som helst snedborr. För att kunna få hål rakt igenom en lång stock använde man ett långt borr med ledad spets. Enligt minsta motståndets lag följde denna spets märgen i kärnan, vilket är förklaringen till att man alltid lyckades anbringa hålet i stockens centrum. Stockarna fogades sedan ihop på så sätt att man efter nödig urholkning och tillspetsning sköt en stockända inn i den andra. Skarvarna läckte emellertid alltid något. Rester av denna rörledning hava flera gånger påträffats.

Borrningen skedde i maj månad på särskilt anvisad plats efter en taxa av 5 skill. 4 runnst. per aln. Den 7 augusti godkändes ritningar till reservoaren. Den skulle bli åttkantig i huggen sten från Kullgrenska bolaget, vara försedd med fyra kranar och så stor att den rymde 8000 kannor ( ca 21 kbm). Dess yttermurar finns kvar ännu (det är alltså fontänen vid Hansonska bron).

Detta blev nu stadsbornas hämtningsställe för mer än tjugo år framåt. En beskrivning lämnades i Bohus Läns Tidning, då den vid jultiden 1853 närmade sig sin fullbordan:

"Den vid Södra Hamngatan inrättade bassinen, som mottager och avlämnar Sörkällans vatten, nalkas nu sin fullbordan, i det man såväl uti mindre kärl som tunna kan tappa vatten därur genom fyra st. kranar, vilka utgöra en fortsättning av utefter bassinens botten uppstigande gjutna galvaniserade jernrör. I midten är anbragt ett cirka fem alnar högt rätt uppstigande jernrör, på öfre ändan försedt med en plattform av en tallriks storlek, utefter bräddarna av vilken överloppsvattnet strömmar och som i klart väder otvivelaktigt kommer att medföra en för ögat ganska angenäm anblick. Detta rör skall framdeles ytterligare komma att omgivas av beklädnad i huggen sten, omkring vilken en orm av metall kommer att slingra sig. Det blir således ganska prydligt och som vi hoppas ändamålsenligt".

I en lång artikel i juli 1854 kritiserar tidningen vattenbassängen på många vis:

"Det gränsar sannerligen till skandal att se ett tjogtal av stadens pigor sitta sysslolösa och skvallrande runt kring kanten av den annars icke vanprydande bassinen.... Som drängar också infinna sig där, hafwa samtliga god tid att uppgöra partier och stifta äktenskap, men den som bli lidande på kuppen är husbondefolket, som måste umbära tjänstehjonet i fulla två - tre timmar, om fem ses kannor vatten skola avhämtas.....

Hämtningsbassängen blev således en träffpunkt för framförallt pigor och drängar i staden. De kunde genom den komma överens med varandra om på vilka tider de skulle hämta vatten åt sitt husfolk.

Slutligen har jag sökt på ordet vatten i Tidningsarkivet och jag nöjer mig med träfflistan fam till och med 1942.
1826-08-23 Använd Bäveåns vatten istället för Sörkällans.
1828-11-20 Uddevalla stad har beställt tvenne vattensugare till brandens bekämpande.
1865-04-07 Problem vid vattenhämtningsbassängen. Bad.
1874-08-28 Vattenledning från Marieberg beslutas av stadsfullmäktige. Ledningar.
1881-09-12 Nya Boston i stadsdelen Elseberg ansöker om stensättning, gas- och vattenledning. Gatuarbete.
1881-09-28 Ny vattenledning från Sörkällan. Ledningar.
1881-10-27 Grosshandlare J. N. Sanne på härwarande Warf, kan ej sjösätta skeppet, för det är lågvatten. Båtar.
1884-07-24 Förslag om avstängda vattenledningar vid torrt väder.
1885-09-22 Vattenledningar drages på Gustafsberg. Ledningar.
1885-11-03 Vattenreservoaren på Klocktornsberget rengöres. Klocktorn.
1886-03-30 Regn och starkt vattenflöde orsakade skador. Väder.
1888-10-20 Vattenreservoaren å Kålgårdsberget tappas och rengöres idag. Ledningar.
1888-11-20 Till stadsingenjör i Uddevalla har antagits löjtnanten vid väg och vattenbyggnadskåren M. Svensson. Yrke.
1889-01-17 Curlingklubbens nya bana i telegrafkommisarie Åbergs trädgård har fyllts med vatten för isbanas bildande. Idrott.
1890-04-24 Vattenledningarna i Uddevalla kom till 1875. Ledningar.
1891-09-03 Samnerödskällans vatten har nyligen blivit satt i förening med vattenledningens källor. Ledningar.
1891-09-05 Samnerödskällans vatten har nyligen blifvit satt i förening med vattenledningens källor. Reservoaren å Klocktornsberget öfverflödar.
1891-09-05 Samnerödskällans vatten är satt i förening med stadens vattenledning. Ledningar.
1891-10-15 Rengöring på vattenledningsbassinen å Klocktornsberget, bassinen rymmer 28 000 kannor. Klocktorn.
1893-03-09 Stadens vattenledning från Marieberg repareras. Ledningar.
1893-10-12 Stora skador och starkt vattenflöde vid oväder.
1895-11-26 Önskas köpa, Vattenfall. Annons.
1899-05-13 Den hälsofarliga torrsopningen å gatorna skall beivras. Man skall först bestänka gatan med vatten. Miljö.
1899-10-24 För 100 år sedan. Bevara hårväxten man kokar Humlestjälkar i vatten.
1900-11-29 Kollekt till förmån för Uddevalla sjukhus upptages i kyrkan nästa söndag. Stora kostnader för inledande af vatten. Pengar.
1905-06-17 Samneröds vattenförsörjning. Ledningar.
1906-07-14 För utsträckning av vattenledning i östra stadsdelen medels ett huvudrör.
1906-07-17 Dränerings- och vattenledningsrör nedlägges från södertull utefter södra landsvägen. Ledningar.
1906-10-23 Karlsbergsbor vädjar till drätselkammaren. Vatten till Karlsberg.
1908-02-25 Sprängning- och betongarbete. Reservoar fär stadens vattenledning. Ledningar.
1908-05-16 Vattenreservoaren på Kålgårdsberget skall uppföras av Skånska cement. Ledningar.
1909-05-08 Det nya vattenverket kommer att sättas igång tisdagen 11 maj 1909 klockan 9 förmiddagen.
1909-09-08 Vattenledning Östergatan, Skomakaregränd, vatten- och gasledning i Elseberg.
1910-10-13 Vattentillgången ökas, undersökningen å Teaterplantagets område har sedan en tid pågått.
1910-11-22 Ny vattenpump vid Herrestadshagen. Ledningar.
1911-04-26 Vadbacken får gas- och vattenledning.
1911-09-13 Vattenledning framdrages till fastigheterna nr 1 i kv Lönner samt n:ris 201.
1911-09-13 Ledningsarbete på Karlsberg, avlopp, vatten- och gasledningar.
1911-09-21 Takstolsarbeten utförs samt arbete med avlopp, vatten- och gasledning.
1913-08-21 Arbetet med vatten-gas- och avloppsledningarna i övra Linnebyområde. Ledningar.
1914-03-07 Bäveån skall regleras för torrläggning av vattenskadade marker.
1914-09-16 Gatuarbete på Elsebergsgatans utläggning, gas-vatten - och avloppsledningar.
1917-01-17 Befarad vattenbrist i Uddevalla.
1921-07-19 Ramnerödsområdet fick i fjol vatten och avloppsledningar.
1921-07-21 Frågan om utvidgning av Uddevalla vattenverk åter aktuellt.
1921-09-08 Vattenledning framdrages till Adlersborg. Regemente.
1921-12-03 Vårt vattenverk: För utökning av Bräcke pumpverk begär DK ett anslag.
1922-03-10 Drätselkammaren tillstyrker framdragning av gas-vatten- och avloppsledning till Jörgens gränd.
1922-06-10 Sparsamt med vatten. Politik.
1922-06-22 Avloppsledning från epidemisjukhuset i riktning mot hamnen. Vatten och avloppsledning.
1922-07-01 Byte av vattenpump i Bräcke, ny förbindelse på vattenledning mellan norr o söder.
1922-09-11 Vattenledning till Gröngatan. Ett antal tomtägare anhållit att drätselkammaren besluta utdraga ledningsnätet.
1922-11-23 Ledningar i Helgonabacken, gas-vatten- och avlopp.
1923-06-16 Vid vattenborrning å Andelssvinslakteriets tomt fann man ett vattenförande snäcklager vid 33 meters djup.
1923-07-21 Drätselkammaren tillstyrker 450 kronor till vattenledning till Brattåshagen.
1923-07-21 Vattenledning till Nyhem, staden betalar rören, ägaren till Nyhem arbetet.
1923-08-25 Frågan om vatten- och avloppsledningar till N Stenbacken.
1923-10-10 Översvämning i Uddevalla. Hela stationsområdet vid hamnen stå under vatten ända upp till Nyholms konditori. Väder.
1924-08-22 Vattenledning till Underås. Stadsfullmäktige beviljade ett anslag av 1.100 kronor.
1924-10-21 Vattenklosettfrågan i Uddevalla. Förslag från drätselkammaren. Ledningar.
1924-11-26 Framställning till länstyrelsen med begäran att Uddevalla stad framdraga vatten- och avloppsledn. till Norra Stenbacken.
1924-12-03 Dricksvatten vid den s.k. Cösters källa i Bäve socken har tagits prov, det förekom ingen kolijäsning.
1925-06-17 Det blir pump vid Valkesborg. Till uppsättande av en vattenpump anslogs 200 kr. Politik.
1926-08-12 Saluvärdering av kyrkans jordar och vattenfallet vid Strömberget.
1926-08-18 Vattenavgifterna. Mätare i alla fastigheter. Pengar.
1926-08-31 Vattenledning till Valhallavägen, kv Freja.
1927-01-17 Stadens hjärta- Vattenverket, hur det arbetar och fungerar. Vattenverkets chef ingenjör O. Cornell. Byggnad.
1928-06-05 Vattenverket i Uddevalla utnyttjas nu efter vinterns omändringsarbeten. Ledningar.
1928-06-06 Bragevägen skall utläggas; vatten-avlopp och gasledningar.
1928-10-23 Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen beslutat, bilskattemedlen för budgetåret fördelade, Uddevalla stad 20.422 kr, Lysekil 6.027 kr.
1928-11-10 Hälsovårdsnämnden beslöt i går bl.a. bifalla en ansöka om inrättande av 25 vattentoaletter i AB Schwartzman & Nordströms fabr.
1928-12-03 Vatten- och avloppsledningar läggs ned vid Humlehagen och Stenbacken.
1929-02-02 Stadsveterinär A. H. Karlssons årsberättelse: Ca 2 ton livsmedel odugligt, dåligt dricksvatten men bra mjölk och grädde. Mat.
1929-02-23 Utvidgningen av kloaknätet i Uddevalla. 533 vattenklosetter i staden. Miljö.
1930-05-28 Statens järnvägar, uddevallastationen har fått kol- och vattenfyllningsanordning.
1930-07-18 Kapten C G Johnssons uppfinning "flodregulator" för att hindra vatten i avloppsledning.
1930-08-30 Vatten o avlopp till Timanstorpet, ett 20-tal fastigheter och 40 familjer bor där.
1931-03-20 För utläggning av vatten- och avloppsledningar till Femkanten hemställer DK.
1931-07-14 Sörkälleplantaget är nu fullt i ordning med sin vattenspegel. Parker.
1931-07-21 För mycket vatten dämpar intresset för simkurserna. Idrott.
1931-08-19 Staden köper vattenfall-Järnbron breddas-endast ett Apotek. Politik.
1931-09-19 Sörkällans reservoar är nu uppmurad, källan ger ett rikligt vattenflöde.
1932-02-10 Ovanligt låga vattenstånd i Bäveån. Natur.
1932-04-20 Vattenledning till Folkets park, till en kostnad av 1.600 kronor. Gatuarbete.
1932-07-14 Spara på vattnet, säger vattenverket, men drick mycket, säger Doktor Åhrén i sommarvärmen. Väder.
1932-11-26 Gröngatan får vatten- och avloppsledningar.
1932-12-08 Bohusläns regemente för utförande av varmvattenvärmeledning har antagits Calors.
1933-02-04 Den kemiska reningen vid Uddevalla vattenverk. Ledningar. Bild.
1933-02-06 Den kemiska reningen vid vattenverket. Ledningar.
1933-07-17 Gustavbergssommar. Saltvatten, skogsluft, wienermusik. Hotell. Bild.
1933-10-07 Stationshuset vid SJ ombyggnad, värme-vatten- och sanitära anläggningar samt el.
1933-11-07 Diamantborrning i Skeppsvikenberget, båtbyggare Landberg borrar efter vatten.
1933-12-21 Bohusläningens Julblad.Längs Bäveåns brusande vatten. Hembygd. Bild.
1934-08-20 Kom ut på djupt vatten, drunknade. 17årige Rune Dahlin omkom. Död.
1934-10-30 Regnet åstadkommer högvatten. Väder. Bild.
1935-06-27 3 milj. Liter vatten förbrukas i Uddevalla igår, vilket är rekord i sitt slag. Väder.
1935-06-28 Vatten till Bleket. Blyg början på stort förslag. Ledningar.
1935-10-11 Rätten att dämma i Bäveån. Ett viktigt mål inför vattendomstolarna. Juridik. Bild.
1935-11-12 Gåtfullt vattenproblem i Uddevalla. På sina ställen en skarp och obehaglig smak som lukt. Ledningar.
1936-04-29 Uddevalla stadsfullmäktige fastställde igår stadsplan för 9:de roten. Dricksvatten i Skeppsviken. Politik.
1936-05-13 Ytterligare 118,000 kronor för vattenverkets utvidgning. Politik.
1936-06-25 I sol vid salt vatten. Rekordivasion till Skeppsviken i midsommar. Bad. Bild.
1936-07-16 Vi dricker vatten ur Bäveån. Intagning av vattnet vid Bräcke blir förbättrad. Ledningar. Bild.
1936-08-20 Kraftstationen vid S:t Anne äng 110 kbm sten har sprängts ur vattenfalls botten. Bild.
1936-09-09 Ändrad avgift för vattenklosetterna. Priser.
1936-09-09 Uddevalla stad köper vattenfallen Fossumsberg och Kollerö. Energi. Fastighetsaffär.
1936-09-16 Köpet av vattenfallen beslutat: Fossumsberg med tillhörande mark och byggnader.
1936-12-01 Ett trängande sanitärt krav är kulvertering av Bäve- och Ardmorebäckarna, där spillvatten rinner öppet. Ledning.
1936-12-09 Preliminärt förslag att restaurera Uddevalla kyrka för 80 000, ny värmeledning med varmvatten. Ledningar.
1936-12-18 Vattenverkets om- och tillbyggnad påbörjad. Byggnad.
1937-01-15 Gamla vattenreservoaren på Klocktornsberget. Ledningar. Bild.
1937-02-10 Provborrning på Samneröd efter vatten för 4.000 kronor. Ledningar.
1937-02-17 Vattensportens utövare få ett eget klubbhus. Idrott.
1937-04-29 Vattenborrning vid Bräcke intill landsvägsbron.
1937-04-29 Vattenverk. Pumphuset på Söder.
1937-06-16 Uddevalla fortsätter att borra på djupet efter dricksvatten. Idrottshuset gick på remiss. Politik.
1937-09-21 Vägen till Bleket kommer att bli färdig i höst. Även vattenledningen torde då bliva klar. Vägarbeten. Bild.
1937-10-15 Vattenstånder markerat på sockelpelare i materialgården vid södra hamnen. Väder.
1937-10-21 Plantskolan vid Kapelle får fin vattenreservoar. Natur. Bild.
1937-11-13 Slut med vattenbristen. Bäveåns vatten steg en meter på en natt, efter de senaste dagarnas rikliga nederbörd. Väder.
1938-01-19 Gamla vattenreservoaren i Klocktornsberget rives. Byggdes 1875. Rivning.
1938-02-16 Ny bro bygges över Bäveån DK har begärt anslag hos Väg o Vatten, Packhusgatan.
1938-03-07 På Gustafsberg har man borrat och påträffat rikligt med vatten på 70 meters djup. Ledningar.
1938-03-11 Vattencisternen på Klocktornsberget som blev terassmur i Hasselbacken.
1938-03-26 Filterkapaciteten ökas vid vattenberket från 45 till 135 sekundliter. Energi.
1938-04-06 Djupvattensbad och strandpromenad. Bad. Bild.
1938-07-14 Muddringen i Uddevalla hamn avsynad i går. Medelvattendjup på 8.3 meter i hela hamninloppet.
1938-08-10 Den intensiva värmen fortfar, Vattenförbrukningsrekord i Uddevalla. 3.494 kubikmeter på ett dygn. Ledningar. Väder.
1938-08-20 Vattenverket i Uddevalla blir en grönskande äng sett ovanifrån. Byggnad. Bild.
1938-10-13 Uddevalla vattenverk på Marieberg nalkas sin fullbordan. Byggnad. Ledningar.
1938-10-21 Vattenverkets taklagsfest. Högtid. Bild.
1938-10-28 Strandägarna kräva att få betalt av staden för minskad skönhet. Vattendomstolen hade i går session. Ledningar.
1938-10-29 Eriksfors ägare begär ersätting med 35,000 kronor av Uddevalla stad. För ombyggnader på grund av den planerade vattenkraftanläggningen. Ledningar. Bild.
1938-11-02 Vattenskada på rikstelefonkabeln från Uddevalla. Uddevalla utan riksförbindelse.
1938-11-16 Förslag från SS. Viken om "Vattensportens Hus" med båtupplagsplats- och sliper i Skeppsviken. Båtar.
1938-12-07 Nya vattenverket vid Marieberg färdigt. Ledningar. Bild.
1939-02-22 Väg- och vatten tillstyrker upprensning vid Sunningen, kostnad 20 400. Hamn. Farleder.
1939-03-08 HSB får själv installera vatten- och avloppsledningar å trähusfabriksområdet.
1939-06-08 Alla tiders vattenförbrukningsrekord sattes i måndags med 4.327 kubikmeter. Ledningar.
1939-06-20 Nytt rekordoväder över Uddevalla. Grova vattenskader, våldsamt isbits och störtregn. Väder.
1939-07-18 Gårdagens skyfall, rundtur i den vattendränkta staden. Väder.
1939-08-19 I17:s övning med anfall över 250 m brett vatten av stort militärtekniskt och taktiskt intresse. Regemente.
1939-10-18 Den nya transformatorn under lindarna på söder intill den gamla vattenko. Energi.
1939-10-30 Rekordlågt vattenstånd i Hasselbacken.
1939-11-21 Uddevalla får del i Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens beredskapsarbeten nästa budgetår. Vägarbeten.
1942-01-27 Köldrekord runt om ! Bygderna i Hede-35 grader, sönderfrusna vatten- och värmeledningar i 100-tal i Uddevalla.Väder.
1942-04-14 Vattenledningarnas längd i Uddevalla uppgår till inte mindre än 38 000 m. och avlopp 40 000 m. Miljö.
1942-04-24 Ångbåtstrafiken Uddevalla-Lysekil öppnad, öppet vatten hela vägen, isen försvunnen på en dag. Båtar. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar