2014-07-21

200-årsdagen av kronprins Karl Johans ankomst till Uddevalla

I dag är det precis 200 år sedan Sveriges kronprins Karl Johan, Jean Baptiste Bernadotte, anlände till Uddevalla. Det var hans första besök i staden men det skulle inte bli hans sista. Under många år passerade han staden på sin väg till Norge.

Kronprins Karl Johans ankomst till staden den 21 juli 1814 kom sig av att Sverige i Kielfreden i januari samma år hade tillerkänts Norge, som dittills hade varit ett dansk lydrike i 450 år.

Som alla vet ville norrmännen inte komma under svensk överhöghet utan förklarade sig självständiga och antog en ny grundlag (grundloven) den 17 maj.

Det kunde förstås inte Sverige tolerera utan inledde förberedelser för ett anfall mot Norge.
Bild Lennart Karlsson ur boken Historien om Uddevalla.

Kronprins Karl Johan ledde den svenska armén med sina 50 000 man som sedan en tid var på marsch från kontinenten

Den 15 juni hade Uddevallaborna fått veta genom landshövding von Rosen att kronprinsen var att förvänta. Det gällde att ordna med logi åt honom, ävensom åt generalstaben: ”Utom den våning som bör avsättas för Hans Kunglig Höghet, anser jag att Dess Generalstab  och öfriga Suite behöfva så många rum som finnas uti fem eller sex af de större husen. Meublerne, i synnerhet i H.K. Höghets rum, böra wara snygga och beqwäma”.

Den 20 juni skrev landshövding von Rosen och omtalade att både konungen och drottningen skulle komma och efter ytterligare en dag även en stormaktskommission. Landshövdingen ansåg sig tvungen att själv resa upp till Uddevalla för att ordna alla detaljer.

Det gamla kungaparet skulle naturligtvis ha bästa och bekvämaste logering. Vad den skröplige Karl XIII beträffar, tillsades särskilt om rum på nedre botten. Han hade efter ett slaganfall svårt att gå och begagnade krycka. Även kansliet medföljde och skulle ha rum i närmaste grannskapet.

Så kommo de främmande sändebuden som skulle inlogeras ”som deras värdighet kräver”. Då alla de höga personerna åtföljdes av talrik betjäning, blev inom kort varje tänkbart utrymme upptaget, och magistraten måste anhålla att få placera två statsråd på respektive Annegreteberg och Valkesborg. Detta medgavs, om blott skjutsar ständigt hölls tillgängliga. Utrikesministern (Sveriges första, min kommentar) von Engeström tycks ha fått logi inne i staden.
Kronprinsen anlände således den 21 juli och kallade genast till sig de utländska sändebuden i Lars Wennerbergs hus. Wennerbergs hus är detsamma som västra flygeln i våra dagars rådhus. Här pågick förhandlingar till kl 02 på natten. Själva rådhuset var under uppbyggnad och bara den första våningen var klar. Minns att Uddevalla hade brunnit ner till grunden åtta år tidigare och spåren av branden fanns kvar.

Karl Johan ville tvinga Norge till underkastelse utan blodspillan och uppgiften sändebuden fick var att förmedla till norrmännen att det skulle vara utsiktslöst att försvara sig.
Jag tror att förhandlingarna skedde på andra våningen i Wennerbergs hus och att kronprinsen och sonen Oscar bodde i tredje våningen. Där är förstås helt förändrat men lite roligt är det att på en av kakelugnarna sitter det en handskriven lapp upptejpad. Den satt där för många år sedan jag var på besök där och den sitter där ännu.

Och det är inte heller osannolikt att Karl Johan kom att övernatta här fler gånger sedan han blivit kung 1818 för Norge och Sverige.
Kronprins Karl Johan hade med sig sin 15-årige son Oscar och med all säkerhet bodde Oscar med sin pappa i Wennerbergs hus. Dock var aldrig Karl Johans hustru Desideria med i Uddevalla.

Jag kommer att berätta mer de kommande dagarna om händelseutvecklingen sommaren 1814 då Sverige styrdes från Uddevalla.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar