2008-05-04

Christierninska kyrkogården


Henrik skriver så här:

"Jag undrar över vad det är för kyrkogård vid Bodelebäcken och vilka som ligger begravda där lite svårt att läsa på stenarna. Skulle även vilja veta hur gammal den är".

Det är den Christierninska kyrkogården som Henrik undrar över. Den ligger strax intill Bodelebäcken och kanske inte så lätt att upptäcka. När man kör i Gustafsbersallén och har passerat över Bodelebäcken är det första avtagsvägen till vänster. Det står Veterinär på skylten (veterinärstationen ligger på gården Kristinedal, som man ser uppe till höger när man svängt in på vägen).
Det är lätt att köra förbi grinden till kyrkogården, som ligger något hundratal meter på vänster sida om vägen, om man inte ser upp. Det är, Uddevallas enda privata kyrkogård.

I länsstyrelsens kulturhistoriska rapport nr 13, Kyrkogårdar i Uddevalla, läser jag.

"ÄGARE
Christierninska stiftelsen.

HISTORIK
Den så kallade "Christierninska kyrkogården är en privat begravningsplats tillkommen 1832 då kammarjunkaren Michael af Christiernin fått sin ansökan beviljad av Kungl. Maj:t att anlägga en familjegrav på sin egendom Christinedal.

Begravningsplatsen invigdes i september samma år. De första som gravsattes var kammarjunkarens föräldrar amiralen Harald af Christiernin död 1799 och hans hustru Christina (som givit namn åt Christinedal, min kommentar) död 1829.

Då egendomen sedermera således undantogs familjegravenfrån försäljningen samt det inhägnade området runt omkring till förmån för medlemmar av ätten af Christiernin. Begravningsplatsen tillhör fortfarande arvingar till Michael af Christiernin.

Omedelbart innaför ingången är marken ganska plan. Den nordöstra delen sluttar brant ned mot ån. Närmast denna ligger den äldsta graven på en udde, som skjuter ut i ån, där denna gör en krök. Omedelbart framför graven ligger en kulle. Vid foten av denna har tidigare funnits ett gravkapell. På hela området är marken gräsbevuxen.

På det förhållandevis stora området syns endast fyra gravvårdar. Äldst är som nämnts vården strax ovanför bäcken över konteramiralen Harald af Christiernin. Graven omgärdas av ett svartmålat järnstaket.

På kullen under en pil står en rest minnessten över Michael Christiernin och hans hustru. En tumba med ornerad täckhäll mitt framför ingången samt en enklare rest sten närmare mu´ren mot sydost utgör gravminnen över yngre medlemmar av ätten."

Tumban, som nämns i rapporten, är denna. Här ligger den på sin tid kände Uddevallabon Anders Smith, vanligen kallad And. Smith för så hette hans företag som importerade kol och olja till Uddevalla.
Anders Smith var född på Färlev i Håby socken 1875 och dog i Stockholm 1953. Hans hustru sedan 1922, Helga Smith, föddes som Helga Bley 1894 i Uddevalla. Helga överlevde sin man med 44 år och dog 103 år gammal 1997. Det är också den här graven som ser "nyast" ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar