2013-07-02

Redovisning av arkeologisk förundersökning Sankt Mikaelsgatan

Förundersökningsledare arkeolog Niklas Ytterberg Bohusläns museum.

Sammanfattning av undersökningsresultaten.

Bohusläns museum har utfört en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning av RAÄ 191 (stadskulturlager) för att Uddevalla kommun lägger om VA-nätet i S:t Mikaelsgatan i Uddevalla (bilaga 1+2). Det är en fortsättning på den förundersökning som utfördes i november 2012. Arbetet skedde genom okulärbesiktning, handrensning av intakta lager, fotografering och beskrivning samt urval av fynd från lager. Dokumentationen skedde med kontextuell metodik.

Av en total sträcka på ca 115 m dokumenterades 75 löpmeter schakt längs huvudschaktet i S:t Mikaelsgatan. Här valdes den Ö schaktväggen som var mest intakt. I tillägg till det dokumenterades ca 6 löpmeter schakt i V änden av Jörgens gränd, vid foten av NV hörnet av fastigheten Jörgens gränd 2, samt 1,5 löpmeter vid platsen för en brunn i V delen av S:t Mikaelsgatan mitt för fastigheten S:t Mikaelsgatan 6, och 12 löpmeter längs en gång-/cykelväg i hörnet Asplundsgatan-S:t Mikaelsgatan. Schaktdjupet varierade mellan 1,0 och 1,8 meter.

Endast i områdets S del påträffades intakta lager, i övrigt var området helt urschaktat, bedömningsvis mellan 0,5 och 1 m, ned till postglaciala avlagringar. Påträffade kulturlager befanns på ca 1,0-1,1 m djup i korsningen till Asplundsgatan, överlagrat av omrörda och påförda lager.

Vid brunnen i S:t Mikaelsgatan påträffades ett övre kulturlager på ca 0,65 m och ett undre på ca 0,9 m djup. I nedre delen av Jörgens gränd fanns ett övre kulturlager vid 0,2/0,3-0,4/0,5 m och ett undre vid 0,6-0,8 m under markytan. Kulturlagren innehöll träkol, träflis, brädor, djurben, yngre rödgods, tegel, passglas, fajans, kinesiskt porslin, kritpipor, spikar mm. Fynden daterar lagren till första halvan av 1700-talet och senare.

Mest intakta var lagren i Jörgens gränd. En stenläggning (gårdsplan?) iakttogs också vid schaktning inom ett begränsat område i S. Hamngatan direkt N om Aschebergsplatsen på ca 1 m djup. Detta överlagrades ev. av kulturlager.

Förslag till fortsatta åtgärder.

Inga ytterligare antikvariska åtgärder i S:t Mikaelsgatan med anledning av aktuellt ingrepp.
För fortsatta VA-anslutningar i Jörgens gränd och på tomtmark till fastigheten S:t Mikaelsgatan 1 (Gröna Villan) förordas fortsatt förundersökning i form schaktningsövervakning före nedläggande av nytt VA. Detta är särskilt viktigt eftersom nämnda områden omfattas av den f.d. Bäve kyrkogård, som utifrån tidigare undersökningar (1998 och 2012) påvisats innehålla intakta gravar redan från ca 0,5 m djup.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar