2008-04-08

Kampenhof (Waterland)


(Arkivbild Uddevallabloggen)
Insänt av Göran Andersson, byråingenjör:

"Området

Området, som ursprungligen utgjort en havsvik vid Bäveåns utlopp, har efterhand fyllts upp och således påförts en last.
Undergrunden inom området består i huvudsak av lera med stor mäktighet (ca 30 – 60 m).
Leran har konsoliderat i viken och har således inte varit utsatt för större laster än sin egenvikt, vilket innebär att den varit normalkonsoliderad i relation till den nivå havsbotten haft inom området.
På grund av de stora lerdjupen och fyllningens stora utsträckning i plan, är sättningarna stora och kommer att pågå under en lång tid (på gränsen till oändlig tid).
Storleksordningen på sättningarna är för nuvarande 1,5 – 2 cm/år.

De representativa sonderingar som utfört visar att undergrunden är uppbyggd med först ett lager av 2 m fyllning, ställvis upptill 4 m. Under detta lager återfinns ett 16 – 25 m tjockt lager av ”homogen” lös lera. Under denna lera finns ett lager med friktionsmaterial med ca 2 m tjocklek. Flertalet av utförda CPT-sonderingar har stoppat i detta lager och äldre grundläggningar med pålning erhöll stoppslagningskriterier i friktionsjordlagret. Under friktionsjordlagret finns ett underliggande lerlager med mellan 20 – 40 m mäktighet som sannolikt överlagrar friktionsjord på berg.
Resultat av pålning föreligger vid Bohusläns Museum som visar på bärighet i det understa friktionsjordlagret vid ett djup av 47 m (dynamisk bärighet 1,6 MN, 160 ton).
(Arkivbild Uddevallabloggen)

Exploateringen

Byggnader måste grundläggas på spetsburna pålar neddrivna till det understa friktionsjordlagret. Lägsta bjälklagshöjd +2,50 m (RH70)
Övrig mark måste grundförstärkas så att sättningarna minimeras. Kompensation med lättfyllning är då det första man tänker på men det är praktiskt inte möjligt eftersom den hamnar under högsta vattennivå och i sin tur måste kompenseras med tung fyllning för att inte flyta upp (ändan är alltid bak).
Grundläggningen och förstärkningen måste alltså mer eller mindre ske på hela området.
Uppfyllningarna bör utföras till minst + 2,20 m.

Med någon form av urschaktning för en eller två källarvåningar förändras förutsättningarna därigenom att en avsevärt större avlastning utföres vilket minskar omfattningen av pålningen och även medför viss avlastning av omkringliggande områden. Grundkonstruktionerna måste givetvis utföras vattentäta med entréer säkrade mot översvämning. Det kan beroende på överliggande byggnaders tyngd även fordras förankring mot upplyftning.
En kostnad för den erforderliga spontningen måste dock beaktas.

Övrigt

Vid genomgång av befintligt underlag avvägningar mm så kan konstateras att sättningarna ställvis är större än 1,5-2 cm/år, förmodligen beroende på att vid neddrivning av pålar genom det första friktionsjordlagret så har en momentan sättning uppstått då friktionsmaterialet har utsatts för störningar (jmfr vibrering).

Kartmaterial samt inmätningar är inaktuellt till stora delar och det bör igångsättas ett arbete med att kartera hela området .

Uddevalla 2008-03-25

Göran Andersson
Byråing"

Källor
Geotekniskt PM Jacobsson &Widmark 1990-02-22
Stötvågsmätning, Pålning Skånska Cementgjuteriet 1981-10-08
Bror Andersson fd Byggnadsinspektör i Uddevalla//

1 kommentar:

  1. Denna rapport verkar, för en lekman som jag, vara mycket, d.v.s. helt, trovärdig.

    SvaraRadera