2009-12-14

Museiavtal klara


I dag undertecknades slutligen de avtal som skall reglera verksamheten vid Bohusläns museum i förhållande till Västarvet. Huvudavtalet gäller även verksamheten vid Västergötlands museum som precis som Bohusläns museum drivs i stiftelseform.
Som bekant gick Västra Götalandsregionen lite för fort fram med sitt syfte att skapa en museiorganisation "i världsklass". Efter att medlaren Christina Rogestam lagt fram sin rapport fick processen backas så att Bohusläns museum och Västergötlands museum återigen blir fristående museer men med omfattande samverkan med Västarvet.
Avtalsundertecknare för de olika parterna är:
Roland Andersson/Västra Götalandsregionen
Dag Ahlenius/Västergötlands Fornminnesförening
Jan Sjöberg/Bohusläns Hembygdsförbund
Charlotte Nordström/Skara kommun
Johan Wiktorsson/Uddevalla kommun

Ur de omfattande avtelstexterna saxar jag följande:
1.1 Basuppdraget för Stiftelsen Bohusläns museum (egentligen Stiftelsen Länsmuseet i Göteborgs och Bohus län - min anm.) är att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall huvudsakligen verka i sitt ursprungliga geografiska område bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet samt, därest inte genom författningar annat föreskrivs, vara huvudman för landsantikvarien i länet.
________________
2. Västra Götalandsregionen, som enligt respektive stiftelses urkund tillsammans med Uddevalla och Skara kommuner har ansvar att finansiera stiftelserna verksamhet, åtar sig att årligen under den tidsperiod detta avtal gäller via sin Kulturnämnd, ställa medel till förfogande för museernas basuppdrag.
- - - -
Enligt stiftelseurkunderna kvarstår ett finaniseringsansvar även om en stiftelse säger upp avtalet med Västarvet.
______________
4. Stiftelserna åtar sig att uppdra åt regionens utförarenhet, Västarvet, att i enlighet med ställda kvalitetskrav och budgetramar för respektive museum bedriva verksamheten genom museichef och för verksamheten avdelad personal.
5. All personal inklusive museichefen är anställda av Västarvet.
7. När en museichefstjänst blir ledig skall rekrytering ske i samråd med respektive stiftelse.
8. Västarvet ska ha en organisation som stödjer de profilerade institutionerna runt om i regionen samtidigt som fördelarna med samordning av resurserna utnyttjas. Samordningen för basverksamheten avser en administrativ samordning i fråga om personaladministration, ekonomiadministration, fastighetsskötsel, miljö- och säkerhetsfrågor och IT mm. och i frågor rörande basverksamheten efter samråd i förvaltningens ledningsgrupp.
9. Stiftelserna åtar sig att under 2010 revidera sina stadgar och underställa dem Kammarkollegiet och länsstyrelsen för godkännande. Revisionen berör i första hand ändring av stiftare, museets namn samt slopandet av föreskriften om huvudmannaskap för landsantikvarien.
12. Avtalet gäller för perioden 2010 - 2015. Därefter förlängs det med 5 år för var gång om avtalet ej sagts upp senast ett år före avtalets utgång (dvs. 31 december 2014 första gången). Med anledning av kommande ändringar i statsbidragsbestämmelserna kan det bli nödvändigt med en revidering av berörda delar av avtalet under 2010.
___________________
Bemanningsplan för Bohusläns museum
För verksamheten vid Bohusläns museum krävs följande bemanning och kompetenser.
Publik verksamhet
c. 18 åa (måste betyda årsarbeten - min anm.) med utbildning/kompetens inom:
utställningsproduktion, formgivning, museiteknik, pedagogik, programverksamhet, konferenser, publiceringsverksamhet, webbproduktion, besöksservise, butik, ledning.

Inre verksamhet
c. 16 åa med utbildning/kompetens inom:
Preventiv konservering, konst- etnologisk- arkeologisk- föremålskunskap, arkiv, bibliotek, fotoarkiv, digitalisering av bild, ljud, film, föremålsfotografering, ledning.

Regional verksamhet
c. 9 åa med utbildning/kompetens inom:
kulturmiljövård, arkeologi, bebyggelse, etnologi, kulturlandskap, regional utveckling, kulturturism, samarbete med civilsamhället, ledning.
Servicefunktioner
c. 9 åa med utbildning/kompetens inom:
IT-drift, kanslistverksamhet, vaktmästeri, fastighetsunderhåll, ledning.
Uppdragsverksamhet
c. 15 åa (beroende på tillgång på uppdrag) med utbildning/kompetens inom:
uppdragsarkeologi, datorstöd, ledning.
Museiledning
Museichef
_______________________________________
Ovanstående är således ett utdrag ur den omfattande avtalstexten (hela avtalet kan beställas av mig via e-post). Jag noterar att forskning inte finns med när det gäller Bohusläns museums bemanningsplan. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar