2009-04-14

Bohusläns museum återfår sin status som länsmuseum


Den 9 april var det stiftarsamråd om Västarvets framtida organisation utifrån Christina Rogestams slutrapport. Mötet leddes av Västra Götalandsregionens stabschef Kerstin Alberius och med Christina Rogestam.
Uddevalla kommun representerades av Johan Wiktorsson och Magnus Jacobsson, Västergötlands fornminnesförening av Dag Ahlenius och Karin Rex Svensson, Skara kommun av Charlotte Nordström, Bohusläns Hembygdsförbund av Jan Sjöberg och Verna Rydén, Västra Götalandsregionen av Lars Nordström o Conny Brännberg. Dessutom deltog regionrådet Jonny Nilsson.

Som grund för förhandlingarna låg Christina Rogestams rapport och på den byggdes den Avsiktsförklaring som man slutligen enades om (återfinns nedan).
Avsiktsförklaringen innebär bl.a. att det inte längre skall vara Västarvets förvaltning utan länsmuseernaa och de andra kulturarvsinstitutionerna som profileras.

Kulturnämnden skall ge kompletterande uppdrag till Västarvet med Rogestams slutrapport som underlag under 2009.

Ett huvudavtal skall upprättas mellan parterna som beskriver rollfördelning och uppgifter i enlighet med förslag i slutrapporten.
Vid tillsättning av museichef skall rekrytering ske i samråd med respektive stiftelses styrelse. (Det innebär i praktiken att stiftarna skall vara eniga). Kommunernas anslag ges till Västarvet, men skall ingå i resp museums budgetram.
De anslag som lämnas Bohusläns Hembygdsförbund och Västergötlands fornminnesförening skall fortgå i ett nytt avtal.

Christina Rogestam får i uppdrag att fortsätta processen och genomföra Avsiktsförklaringen. Denna skall behandlas i styrelserna, där personer utses för att arbeta med ett nytt avtal mellan stiftarna och Västra Götalandsregionen.

Avsiktsförklaringen skrevs under den 9 april och därmed kan punkt sättas för den första fasen i detta drama. Noterbart är att avsiktsförklaringen ger Västarvets kritiker Bohusläns Hembygdsförbund, Uddevalla kommun och Västergötlands fornminnesförening rätt på så gott som alla punkter. De har hela tiden hävdat att Västra Götalandsregionen inte kan hantera frågan på det sätt man gjort.
Det är både beklämmande och sorgligt att den här processen fått pågå så länge. Förtroendet för Västarvets ledning och vissa politiker tycks vara kört i botten. Detta kommer sannolikt att få återverkan även i högsta ledningen.

Christina Rogestam kommer således att under 2009 fortsätta det framgångsrika arbetet hon har inlett och nått resultat med!

Här nedan följer hela Avsiktsförklaringen:
__________________________________________

"Avsiktsförklaring

Denna avsiktsförklaring har ingåtts mellan Bohusläns Hembygdsförbund, Västergötlands Fornminnesförening, Skara kommun, Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen,
i fortsättningen kallade Parterna.

Bakgrund
I Vision Västra Götaland (framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och regionens kommuner och antagen i regionfullmäktige den 5 april 2005) presenteras regionens kulturambitioner med rubriken En ledande kulturregion.

Ett antal museer och organisationer inom natur- och kulturarvsområdet har samlats i regionens organisation för dessa frågor, Västarvet: Bohusläns museum, Lödöse museum, Forsviks Industriminne, Vänersborgs museum och Kulturlagret, Göteborgs Naturhistoriska museum, Västergötlands museum, Vitlycke museum, Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland och Studio Västsvensk Konservering.

Bohusläns museum och Västergötlands museum är stiftelser, som stiftades 1977 av Göteborgs och Bohus läns landsting, Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygdsförbund respektive Skaraborgs läns landsting, Skara kommun och Västergötlands Fornminnesförening. Stiftelserna har 9 ledamöter i sina styrelser, fem utses av regionen, två av respektive kommun och två av Bohusläns Hembygdsförening respektive Västergötlands Fornminnesförening.

År 2004 ingick stiftelserna och regionen ett samordningsavtal enligt vilket bl a all personal med undantag av museicheferna är anställda av Västarvet.

Västarvet har under några år bedrivit ett målinriktat arbete med att förnya verksamhet, arbetsformer och organisation. Arbetet har kommit att ifrågasättas av stiftelserna såsom varande i strid med stiftelselagen. Enligt avtalen mellan stiftelserna och Västra Götalandsregionen ska utvärdering ske och nedanstående uppdrag ska ses inom denna ram.

Uppdrag till Christina Rogestam
Regiondirektören gav den 27 oktober 2008 Christina Rogestam i uppgift att ”genom kontakter med inblandade parter hitta en lösning som leder till att en gemensam museiorganisation kan fullföljas med beaktande av de synpunkter som framkommit”, citat ur uppdragsbeskrivningen.

Rogestam har presenterat två rapporter, dels en delrapportering daterad den 15 december 2008 och en slutrapport daterad den 2 mars 2009, nedan kallad Slutrapporten.

Innehåll

Syfte med avsiktsförklaringen

Avsiktsförklaringen beskriver Parternas samsyn om hur man ska gå vidare i fortsatta processen och med denna förklarar Parterna att de är beredda att positivt arbeta för en gemensam lösning och att förslagen tas upp för beslut i respektive behörigt organ.

Samsyn

Parterna förklarar sig villiga att arbeta efter de förslag som presenteras i Slutrapporten i enlighet med nedanstående:

- Respektive Parts styrelse är beredd att ta ett principiellt inriktningsbeslut i enlighet med avsiktsförklaringen och med Slutrapporten som underlag

- Att upprätta ett tidsbegränsat huvudavtal mellan Parterna som beskriver rollfördelning och uppgifter i enlighet med förslag i Slutrapporten

- Att upprätta ett tidsbegränsat avtal mellan stiftelserna och Västra Götalandsregionen om bedrivande av museiverksamhet i Skara och Uddevalla i enlighet med Slutrapportens förslag. Beslut om förlängning ska ske i enighet.

- Att upprätta årliga tilläggsavtal mellan stiftelserna och Regionens utförare, Västarvet

- Kulturnämnden ger kompletterande uppdrag till Västarvet med Slutrapporten som underlag under 2009.

- Västarvet ska ha en organisation som profilerar institutionerna runt om i Regionen samtidigt som fördelarna med en samordning av resurserna utnyttjas
-
- Personal, inklusive museichef är anställda av Västarvet med ansvar att leverera enligt avtal

- Vid tillsättning av museichef ska rekryteringen ske i samråd med respektive stiftelses styrelse.

- Att upprätta avtal mellan stiftelserna och respektive kommun i enlighet med Slutrapportens förslag om sekreterare och administrativt stöd

- Kommunernas anslag ges direkt till Västarvet för att ingå i respektive museums budgetram

- Avtalen enligt denna avsiktsförklaring ersätter 2004 och 2005 års avtal

- Parternas gemensamma ambition är att besluten ska tas i sådan tid att den nya ordningen och arbetssättet kan gälla from 1 januari 2010

- Anslag som avser Bohusläns Hembygdsförbund respektive Västergötlands Fornminnesförening regleras i avtal mellan dessa och Kulturnämnden inom Västra Götalandsregionen.

- Västra Götalandsregionen ställer fortsatt processtöd till förfogande genom uppdrag till Christina Rogestam under 2009

- Inga rättigheter eller förpliktelser ska uppkomma förrän de slutgiltiga avtalsdokumenten föreligger undertecknade av avtalsparterna.

Vänersborg den 9 april 2009

Västra Götalandsregionen

Roland Andersson


Skara kommun

Charlotte Nordström


Uddevalla kommun

Johan Wiktorsson

Bohusläns Hembygdsförbund

Jan Sjöberg


Västergötlands Fornminnesförening

Dag Ahlenius" //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar