2008-06-16

Sicken vägspärr!


Häromdagen letade jag efter den gamla kyrkvägen från Skaveröd, i närheten av Saltkällan, till Skredsviks kyrka. Jag minns den särskilt från en militär bataljonsövning då hela bataljonen med sina fordon gjorde en kringgående rörelse längs vägen.

Numera ser vägen ut så här då man kommer norrifrån och har passerat Bokeskogen - Storängen. Allt väl så långt.

Men när man kommit över krönet dyker plötsligt den här vägspärren upp. Inte en chans att komma förbi, annat än till fots.
Som synes består vägspärren av bl a två oljetankar varav den ena väl är en typisk villatank.
Vem som byggt den här spärren kan man ju fundera över, men en gissning är förstås att det är en irriterad markägare som vill stoppa all trafik på den gamla kyrkvägen. Frågan är väl om man får spärra av en väg så här och får man skräpa ned så i naturen?
Jag undrar?//

11 kommentarer:

 1. Han vill väl få slut på all trafik som förstör hans marker. Äger han marken har han rätt att stänga vägen för motorfordon. Därimot får fotgängare passera och använda vägen men om det finns en gårdsplan får de ej passera denna utan gå en omväg genom skogen utom syn och hörhåll läs i sedvanerätten allenmanslagen

  SvaraRadera
 2. Håller till viss del med tidigare skribent men vill tillägga att det finns många gamla vägar som man som markägare inte får stänga av pga av vägen av hävd får användas av boende längre bort. Kan tänka mig att det är så med en gammal kyrkväg då det ofta finns "strandvägar" som fungerar på detta sätt. Och inte sällan är "gammal hävd" föremål för utredning hos högre instanser.

  I övrigt bör ju "skrotet" anmälas till "miljö och hälsa" samt Polisen då det kan innehålla rester av miljöfarliga ämnen.

  SvaraRadera
 3. Hoppsan! Är Annerödvägen avstängd? På denna väg har jag många gånger fräst fram på moped, och även biltrafik har förekommit vad jag vet. Det låter väldigt konstigt att detta skulle vara enskild väg.
  Nu vet jag inte exakt var spärren finns, skall kolla upp detta.

  Enligt skiftesprotokoll från den 20 september 1850 skulle samtliga ägare av hemmanet Anneröd bidra till vägens färdigställande:
  "Wägen från Kallsås gränts förbi tomterna genom Soldattorpet till Skageröd skillnad 2 alnar bred; hwilken wäg skall utläggas på utmarken vid Inegogärdesgården och skola alla jordegare efter hemmantalet biträda wid uppgörandet deraf i dess nya läge åfwan tomterne; från denna wäg uttages en 9 alnars bred wäg i gammalt läge öfwer Kasen och Kjertlanda till Gunnarby gränts och en 3 alnars bred wäg i gammalt läge öfwer gärdet och botten samt en dito till lika bredd öfwer torpet Hagen som Kyrkoväg för Hulan, Mjöfweröd, Fränneröd och Fulltaga."

  På skifteskartan från 1855 finns så den nya vägen mellan Anneröd och Skaveröd utritad, "ovan tomterna", dvs över skogen väster om Annerödsjön, som ett resultat av en gemensam ansträngning av de inblandade ägarna. I den meningen var den väl avsedd som allmän väg, tycker jag.
  På lantmäteriets nuvarande karta är den utmärkt som enskild sämre bilväg.

  Om det istället gäller vägen öster om Annerödsjön så är den på lantmäteriets karta utmärkt som traktorväg.

  Anneröds gamla soldattorp Liden, som nämns i protokollet ovan, friköptes intressant nog under 1920-talet. På de till torpet hörande markerna fanns i alla fall från början en bit av vägen, kanske båda vägarna. Hur ägoförhållandena ser ut exakt idag får jag titta närmare på.

  SvaraRadera
 4. Sedärja! Med kartan som upprättats i samband med avsöndrandet av Liden från Anneröd bifogas en förklaring: "Utom ovanstående areal finnes inom lägenhetens gränser del av en samfälld väg."
  Sålunda var den väg som breddades och till viss del flyttades i samband med 1850 års skifte en samfälld väg, ej enskild.

  SvaraRadera
 5. Och den slutsatsen får jag ta tillbaka... Kartan över Soldattorpets ägor åtföljdes i Lantmäteriets bunt av en handling gällande ett annat torp... Därmed finns det inget som säger att vägen över soldattorpets ägor var en samfälld väg.

  SvaraRadera
 6. Intressant läsning bjuder Per-Allan Olsson på. Kan upplysa om att vägspärren är norr om platsen där vägen delar sig i östra och västra sträckningen om Annerödsvattnet. Ingen av vägarna går då att nå norrifrån annat än till fots. Vägen har vad jag vet endast använts av "markägaren" och dennes familj så avspärrningen torde vara ganska onödig.

  SvaraRadera
 7. Markägaren som stängd av vägen med miljöfarliga oljetankar, har gjort det omöjligt att ta sig fram på vägarna ifrån Annerödsjön pga grindar, flera stycken med hänglås på.

  SvaraRadera
 8. Än idag är framkomligheten för cykel, häst, barnvagn, rullstol och bil, motorcykel, moped mm helt omöjlig på samtliga av dessa vägar, endast fotgängare kan ta sig fram men är av markägaren inte heller välkomna och del av sjön är otillgänglig, dessutom är bit av vägen ej skött på väldigt länge, bommar med lås mm är kvar.. Får man göra så här!

  SvaraRadera
 9. Jag kan upplysa om att vägspärren nu är borttagen. Mvh/Per-Allan Olsson

  SvaraRadera
 10. Angående soldattorpet kan nämnas att jag hade både rätt och fel. Torpet flyttades, därav handlingarna som tycktes handla om två olika torp. Och vägen är, enligt officialservitut, en samfälld väg, ej enskild. Mvh/Per-Allan Olsson

  SvaraRadera
 11. Per-Allan Olsson2019-03-02 14:01

  Kan så här några år efteråt tillägga att en till Lantmäteriet inkommen ansökan är under behandling, och att den om den beviljas innebär att den gamla kyrkvägen till Skredsvik ej längre kommer att vara farbar. Någon militär kringgående rörelse kommer då ej längre att vara möjlig.

  SvaraRadera