2019-01-15

Till förfogande för nya vigslar


Vid ett kommunstyrelsemöte i höstas skulle vigselförrättare utses för kommande mandatperiod 2019-2022. Förslaget från tjänstemännen i kommunledningskontoret var att välja en-två opolitiska vigselförrättare eftersom det efter valet inte var klart vilka politiker som kunde utses (för tydlighetens skull så är jag opolitisk och har varit vigselförrättare i åtta år).

Hur resonemangen gick i kommunstyrelsen vet jag inte men jag blev uppringd under mötet av en ledamot som frågade om jag blivit tillfrågad? Nej, svarade jag sanningsenligt och nog blev jag förvånad då jag fick veta att man ändå valt två politiker istället för föreslagna opolitiska vigselförrättare.

Kommunstyrelsens "piruetter" hamnade i Bohusläningen som intervjuade mig och på fråga medgav jag att jag kände mig petad. Nåväl, jag blev genast uppvaktad av ett par andra partier som frågade om jag kunde tänka mig att stå till förfogande trots allt?

Jag tackade ja och efter inskickat kunskapsprov kom mitt nya förordnande idag.

Att vara vigselförrättare är ett hedersuppdrag och samtidigt ett myndighetsutövande (man företräder staten) som jag tycker är roligt och tar på stort allvar. Man vill ju att brudparet skall ha ljusa minnen av vigselakten. Många gånger föregås vigseln av ett möte där jag träffar brudparet och pratar igenom hur de vill ha vigseln. Så man lägger ner en del tid på förberedelserna.

Alla kanske inte känner till vad som gäller för oss vigselförrättare så därför följer här en del av den informationen som följde med förordnandet idag.

Av 8 § förordningen framgår att vigselförrättaren har rätt till ersättning med 110 kronor för varje vigsel som denne har förrättat. Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en vigsel utgör ersättningen 30 kronor för varje vigsel utöver den första. Ersättningen betalas ut av länsstyrelsen efter ansökan från vigselförrättaren, vilket framgår av 9 §. För ersättning krävs att protokoll i original sänds in till Länsstyrelsen. Utbetalning sker som huvudregel gemensamt för samtliga vigselförrättare en gång per år, och efter att tidsfristen för inlämnande av protokollen har förflutit.

Ett förordnande som borgerlig vigselförrättare är ett hedersuppdrag och en vigselförrättare har alltså ingen rätt att ta ut en avgift av brudparet. De förberedelser som vigselförrättaren behöver göra inför vigseln tillhör uppdraget att förrätta vigsel. På motsvarande sätt tillhör efterarbetet uppdraget. Den tid som vigselförrättaren lägger ned på förberedelser och efterarbete utgör tidsspillan som man inte får ta ut ersättning för.

Praxis genom åren har blivit att vigselförrättaren även har begärt reseersättning av brudparet om paret önskar att vigseln ska förrättas på annan plats än den som kommunen tillhandahåller. Denna typ av ersättning uppkommer till följd av direkta utgifter som vigselförrättaren får på grund av parets speciella önskemål. Sådana utgifter ersätts inte av staten. Detta kan lösas genom en överenskommelse med paret som ska vigas. Vigselförrättaren får däremot inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Övrigt
Förrättande av vigslar får betydande rättsliga konsekvenser. Vigselförrättaren företräder det allmänna och därav följer att höga krav måste ställas på den som förordnas. Vigselförrättaren ska kunna ge förrättningen en officiell prägel och får inte ge intryck av att företräda enskilda intressen, såsom ett visst företag.

Innan någon förordnas som vigselförrättare ska länsstyrelsen pröva att denne har de kunskaper och kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget, vilket framgår av 4 kap. 4 § första stycket äktenskapsbalken. Detta sker numera genom att Länsstyrelsen gör en kunskapskontroll innan någon förordnas. Den som vid en sådan kontroll visar sig inte ha de kunskaper som krävs förordnas inte som vigselförrättare av Länsstyrelsen.

Om en vigselförrättare inte längre har de kunskaper och kvalifikationer som krävs för uppdraget eller om vigselförrättaren missköter sitt uppdrag ska Länsstyrelsen återkalla förordnandet. Detta framgår av 4 kap. 4 § tredje stycket äktenskapsbalken.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar