2017-07-30

Fredriksborgs Tivoli

Foto Lars-Olof Hansson. Fredriksborg idag.

Utdrag ur Uddevalla Hembygdsförenings årsskrift av Lars-Olof Hansson..

Då Rey Eriksson drog i gång en studiecirkel med uppgift att ge mer offentlighet av Uddevalla Hembygdsförenings samlade skrifter kom vi snart fram till att vi skulle börja med landerier i Uddevalla. I Stellan Granats efterlämnade samlingar fanns en del att lägga en grund av. Bland Landerinamnen fann undertecknad ett okänt namn, Fredriksborgs landeri på Söder. Detta landeri står inte att finna på några kartor eller andra handlingar. Men där skulle inrymmas ett Tivoli. Jag drog mig till minnes ett inlägg av Greta Martin i vår årsskrift 2005 angående den då pågående dansbaneinventeringen.

Så här skrev Greta:
 
För omkring 65 år sedan kunde man i lokalpressen läsa om en festplats, kallad Tivoli, där ungdomen roat sig för länge sedan, men nu fallit i glömska.

Den låg på Söder, eller strax utanför skulle man kanske säga, på berget, som stiger brant upp där man just passerat under järnvägen mot Kapelle. Det hände att vi barn klättrade där till platån ovanför. (Tur att föräldrar inte alltid vet vad deras barn har för sig!).

En lättare väg är att svänga in på och följa Tenngjutaregatan just förbi de två fastigheterna längst in på vänster hand. Där går en halvt övervuxen trappa, som leder till en stig upp till Prostdammen, där man ibland kunde åka skridskor.

Bara ett litet stycke upp tog man till vänster och följde utmed berget till den utskjutande platån, eller terrassen, en del uppbyggt av stora stenblock för att bli plan. Där är en vacker utsikt över stan.

Namnet Tivoli var säkert inte adekvat med vad vi i dag menar med ett nöjesfält, området är inte stort. Vilka förlustelser de kan ha erbjudit, enligt tidningen, minns jag inte, kanske en karusell och lite annat. Men nog måste det väl ha funnits en dansbana?

Så långt Greta Martin. Det var bara till att följa vägbeskrivningen och ge sig dit upp. Till den där avsatsen gick det ganska lätt men där kunde omöjligt rymmas allt, som beskrivs i det följande. Ja, gå dit upp och bedöm själva. Platsen räckte väl till en ”camera obskura”, raketramp och ballonguppsändningar, knappast till dansbana eller övriga tivoliattraktioner.

De var förlagda till planen, eller snarare sluttningen framför mangårdsbyggnaden Fredriksborg, men namnet finns inte på moderna kartor. Själva mangårdsbyggnaden, som var en högreståndsbyggnad i två plan, ligger ovanför till höger om Epidemisjukhuset. Byggnaden t.v. på vykortet nedan byggdes 1875 och den större t.h. 1921 och utgjorde båda epidemisjukhus 

Vykort från 1920-talet

På bergknallen t.v. ovanför den gamla byggnaden låg platsen för camera obscura m.m. Men när byggde J Fredrik Jonsson Fredriksborg? Troligen i slutet av 1870-talet eller början av 1880-talet. I Bohusläningen juli 1885 skrevs en artikel:

”En för svåra terrasseringsarbeten i oländig mark märklig man är fiskhandlaren Fredrik Jonsson härstädes. Huru han genom bergssprängningar och betydliga schaktningar förvandlat den s.k. Sandblomska ängen till nya stadsdelen Strömhagen, varigenom en fullständig landsväg nu förenar staden med Vadbacken, dit förut endast en smal spång över Strömbergets vattenfall förde, är mer allmännare bekant, kanske, än vad som han i vida högre grad förmått åstadkomma å en steril bergssluttning strax ovanför Hospitalsängen nedanför Kapellebackarne, där J. med oerhörda arbeten skapat ett lantställe, vilket, när dessa många planteringar hunnit uppväxa, helt visst kommer att räknas till våra vackrast belägna för den därifrån mycket anslående utsikten. Stället borde med skäl kallas Gibraltar eller Fredriksborg, ty de höga storartade gråstensmurarna för terrasserna erinra verkligen om befästningar.

Genom inköp av en intill hans bergsområde gränsande kuperad, högt belägen äng, vilken Jonsson schaktat jämn samt därvid uppfört en snygg ladugård med gråstensmurad källare och fähus – sålunda antydande tillika jordbruk – kan man numera å bekväm landsväg köra ända upp till stället, dit förut endast stentrappor (ännu bibehållna) för fotgängare ledde.
Svårligen kan någon intresserad, som besöker stället och beskådar spåren av herr Jonssons energi, outtröttliga arbetsamhet och stora skicklighet  som  anordnare,  neka   honom  erkännande och  beröm,  ty, förutom ändamålsenlighet i detaljerna, förenar sig däri ett ej ringa konstsinne”

Nu åter till Stellan Granats handlingar, som består av avskrifter av gamla annonser och artiklar. 
1888 orkade Fredrik Jonsson tydligen inte längre, han sålde enligt artikel i Bohusläningen no. 41 lördagen 7 april 1888.

Fiskhandlanden J F Jonsson har till tekniker J E Rasumsson från Göteborg för en summa av 12 000 kr försålt landeriet Fredriksborg söder om staden, ursprungligen utgörande utmarkslotterna till stadstomterne  n:ris 53 och 70. Tillträdet sker 15:e nästa oktober.

Trots att tillträdet skulle ske 15 oktober fanns följande annons i Bohusläningen no. 42 tisdagen 10 april 1888:

Ett ”Tivoli” i smått kommer under sommaren att ordnas å den af teknikern Rasmusson nyligen inköpta lägenheten Fredriksborg söder om staden. Tillstånd har nämligen af polismyndigheten beviljats för ”amiral Kolibri” att å sagde ställe tillhandahålla karusellåkning, skjutbana, förvandlingsdiorama, äfvensom en ”camera obscura”, som kommer att utplaceras på en af bergshöjderna.

Bohusläningen  no. 64 lördagen 2 juni 1888:

Fredriksborg.
I morgon söndag och framdeles dagligen hålles för resp. allmänhet öppen
             WERLDS-UTSTÄLLNING
Från Europa, Asien, Afrika, Amerika och Australien de skönaste sevärdheterna. Jesu Lif från vaggan till grafven. Verldens minste man, amiral Kolibri. Kamera obscura, optisk mekanisk apparat, som  återgifva omgifningen af 1½ mils afstånd, är tillgänglig hela dagen förutom under allmänhetens gudstjenst.

Men man bedrev också filantropisk verksamhet varom följande annons och referat förtäljer.
Bohusläningen no.80 tisdagen 10 juli 1888:

Fredriksborg.
En stor folkfest gifves å Fredriksborgs Tivoli lördagen den 14 juli kl. ½8 – 12 e.m. till förmån
för de brandskadade i Sundsvall, Umeå och L:a Edet efter följande program:
1. Salut från höjden (21 skott).
2. Festmarsch utföres af en messingssextett.
3. Uppsändning af luftballong.
4. Bortlottning   av  mer  eller  mindre  värdefulla minnesartiklar  af  improvisarien Rolig. Hvarje 
    lott vinner. Afgift 25 öre.
5. Träffa krukan, stupa eller stå, komiska scener utföres af amatörer.
6. En rolighetsmakare,som kan spå  och profetera. Afgift 25 öre.
 7. Stereoskoputställning   förevisas  av   amiral Kolibri. Afgift 25 öre.
8. En rundresa på karusell. Tur- och returbiljett 10 öre, barn 5 öre.
9. Bengaliska eldar, raketer m.m.
10. Dans i salongen fr. kl. 10 – 12. Afgift 50 öre.
God musik af 2:e musiksällskap utföres under aftonen. Afgiften till festen endast 25 öre, som erlägges  vid  ingången.  Alla inkomster tillfalla de brandskadade utan afdrag. Penningarne omhän-dertagas och redo-visas af komitén.
OBS! Skulle ogynsam väderlek inträffa uppskjutes festen till förstkommande vackra söndagsafton.

Hur åker man tur- och retur på en karusell? Och dans i salongen minsann. Påpekas bör att stavning och ordval är återgivet enligt dåvarande tidningstext.

11 augusti annonseras:
Stor fest gifves å Fredriksborgs Tivoli i morgon söndag i anledning af besök från Venersborgs Arbetare-förening. OBS! Servering af läskedrycker, mat kaffe the choklad m.m. tillhandahålles

Venersborgs Arbetareförening återkommer flera gånger  och  höstens  arrangemang  annonseras    flitigt  
med dans, konsert av Rhenphalziska Jägare-Musiken, skjutbana, servering, fyrverkerier, kamera obscura, och kulörta lyktor. En folkfest till förmån för stadens fattiga hålls i slutet av september. Med anledning av reparationer och nybyggnader hölls sista danstillställningen före jul lördagen den 23 november.

I en  underlig notis den 11 december framgår att:

Lagfart å egendomen Fredriksborg söder om staden beviljades i går af Rådhusrätten åt herr Anders Svensson, gemenligen kallad ”Amiral Kollibri”.

Men var det inte Rasmusson, som köpt egendomen? Här kan anas en skentransaktion för att skilja på fastighet och etablissemang, vilket kan vara förutseende.
Under vintern har Rasmusson varit i färd med byggnadsarbeten,  hyrt  ut   lägenheter   och  försålt  diverse dörrar, lås och fönster.
Exempel på att nya anläggningar tillkommit framgår av följande annons 18 april 1889:

Den  nyuppförda  dubbla  kägelbanan   rekommenderas till begagnande från och med Annandag påsk och framdeles dagligen och anbefalles i allmänhetens åtanke. Äfven telefonledning tillstaden torde vid nästa tid vara färdig och abonnering på tid kan ske per telefon. För övrigt äro där ute under vinterns lopp åtskilliga förbättringar och förändringar vidtagne. 

Tisdagen den 30 april 1889:
Fredriksborgs Tivoli.
1:a maj firas efter gammal sedvana och brukligt
skick med muntration och nöje samt Musikalisk Aftonunderhållning af Musikföreningen F.B. hvartill allmänheten vänligen inbjudes. Ingen afgift.

Och lördag 4 maj 1889:
Fredriksborgs Tivoli.
Den nyuppförda dubbelkägelbanan anbefalles i allmänhetens åtanke. Abonnemang på tid kan ske per telefon, telefonnummer 19 Fredriksborg.
(1 ringning).
INVIGNINGS – BAL å den nya arrangerade VARIETE – SALEN, söndagen d. 5 maj från kl. 6 till 10 e.m. Musiken utföres af Musikföreningen F.B. Afgift till Balen 75 öre paret. Damer 25 öre.
Skjutbana å mekaniska figurer med väl skottställda luftbössor. OBS! Malt- och Läskedrycker samt kaffe, the och choklad tillhandahålles.

Lördagen den 24 augusti 1889 är Tivolit omdöpt till Uddevalla Tivoli.
Ett stort brilliant lust- och krigsfyrverkeri förenadt med ett plastiskt dekorationssceneri föreställande slaget vid Lützen eller Gustaf II Adolfs död, med apatheoas, ämnas vid slutet af denna eller strax i början af nästa månad afbrännas härstädes, men som detta fyrverkeri är en af den pyrotekniska konstens svårast och största uppgifter och därtill förenat med större omkostnader tillåter sig undertecknad att inbjuda den ärade publiken till ett subskriptiontecknande då detta stora praktfyrverkeri vid ovannämnda tid afbrännes.
Med vänlig inbjudan dertill tecknar
                                              Högaktningsfullt
                                              J.E Rasmusson
Biljettpris 50 öre barn 25 öre. Anteckningslista finns i Hallmans bok- och musikhandel samt i herr Samuelssons cigarrhandel. Abonnenter får sig biljetter tillsända.
OBS! Dylikt fyrverkeri, som ofvannämnda, har af mig för flera år tillbaka med stort beröm blifvit afbrändt i Stockholm, Göteborg m.fl. större städer.

Och så fortsätter hela hösten med tidigare annonserade attraktioner, dans, fyrverkerier, en barnbal m.m.  Den 10 sept. annonseras amerikanska folknöjen och en ”priskapplöpning” vartill deltagare kunde anmäla sig. Priskapplöpning var tydligen populärt.

Sista tillställningen för året 1889 annonserades:
Uddevalla Tivoli.
I anledning af  H.M:t Konung Oscars namnsdag, söndagen den 1 december 1989 arrangeras många roligheter samt Dans allt intill midnatt (utan förhöjd afgift). Närmare genom affischer och annonser.
Nuvarande innehavaren Kent Viidas framför den gamla teaterladan. 

Hela vintern och våren  höll man igång den belysta och uppvärmda kägelbanan liksom danssalongen.
Den 22 maj 1890 hade man besök av Zigenarinstrumenalisterna Zöller med bl.a. den lilla 6-åriga flöjtisten Edla, och till pingsthelgen den 24 maj var det stor folkfest med nämnda Zigenarinstrumentalister och konsert med ”flerstämmigt fågelkvitter”.

Så var det midsommarfirandet då man slog på stort med följande annons:

Tivoli
Söndagen den 22 juni fr. kl. 5 – 10 e.m. Bland andra nöjen framhållas elefanten Jumbo-Mumbo-Gongen indisk elefant, dresserad i frihet. Nummer comique.
”Sommar – fogeln” clownsolo.
Dans i salongen fr. 6 – 10 e.m. hvarest under aftonens lopp  nya kupletter  föredragas af  Fröken Jacobsson. Bland andra framhålles ”Uddevalla rundt” m.m.
God musik. Vanlig entré. Servering som vanligt.

Måndag 23 juni (midsommarafton). Bland andra nöjen:  Fri  midsommardans  kring  majstången  fr.
6 – 12 e.m.
I salongen dans fr. 6 – 12 e.m. God musik. Vanlig entré. OBS! Under aftonens lopp kommer flera muntrationsnummer att utföras.

Tisdag 24 juni fr. 5–10 e.m. STOR MIDSOMMARFEST. Nytt: Å planen framhålles bland annat ”Negern och Getingen” nummer comique; ”Konsert på grönsaker” nummer comique.
Herkules, lyftande 1000 skålpund à la Jagendorff (imitation comique).
Uppträdande af Zigenarinstrumentalisterna Zöller. Dans i salongen fr. kl. 5 -10 e.m. hvarest under aftonen flera muntrationsnummer utföres. God musik. Vanlig afgift.
Dubbelkägelbanan rekommenderas för ärade publiken.
Karusell fr. kl. 6 – 10 e.m. Skjutbana med mekaniska figurer (45 fot lång, 25 fot bred). Prisklättring.
Om gynnsam väderlek inträffar uppsändes luft-ballonger m.m. Servering som vanligt.

Under sommaren och fram till den 19 oktober hölls tillställningar varje helg med ”kinesisk ampelsport”, prisklättring, balansnummer, dans, kägelbana, camera obscura, skjutbana, karusell, luftballonguppsläpp, servering och elefanten Jumbo-Gumbo-Gongo samt diverse komiska nummer. Som synes, ett stort utbud.    

Många fotografier från den tiden finns ju, bl.a. Alban Thorburns fina glasplåtar, men någon bild från Tivolit har aldrig dykt upp. Kan det tänkas att det finns något i en byrålåda någonstans?

Men nu hade det tydligen gått grus i maskineriet, måhända hade Rasmusson spänt bågen för hårt?
  
Och tisdagen den 2 dec. kom det:

I konkurs försatte i går härvarande rådhusrätt herr J.E.Rasmusson å Fredriksborg. Förhör med i orten boende borgenärer utsattes till 15 december. Samtlige borgenärer skola kallas att i februari föra sin talan.
Kommissionären Oskar Lindström förordnades att uppteckna boet.

Och så 16 december.
Till gode män i herr J.E.Rasmussons å Fredriksborg konkurs äro utsedda kommissionären Oskar Lindström och stadsfogden Axel Svensson samt till rättens ombudsman rådman Joh. Andersson.
Tillgångarne i konkursen utgöra enligt af herr Rasmusson beedigad bouppteckning kr. 751:51 och skulderna 8.049:-.

Zigenarinstrumentalisterna hade tydligen varit kvar och troligen inte fått ut något gage om man ska tyda följande notis i Bohusläningen den 10 januari 1891.

En arfvinge utan förskyllan fick sig för någon tid sedan ett hemmansfolk i Forshälla socken. Hos det samma inackorderade sig på höstsidan ett s.k. sångsällskap, benämdt Zöller, hvilket förut uppträdt på ”Tivoli” invid Uddevalla. Då utvärdshusets egare icke längre ville herbergera sällskapet, sökte detta sig uppehållsort hos det nämnda hemmansfolket i Forshälla hvarest en liten ”Zöller” kom till verlden. Rätt som det var försvann  sällskapet  efterlemnande  den   lille  som  pant och betalning ”in natura” åt det hyggliga värdfolket. Och  på  så  sätt fick detta helt oförhappandes  en  liten  verldsmedborgare,  hvilken  ännu fostras derstädes.

Jojo, så kan det gå i konkursers spår.

Nu fortsatte konkursärendet med en del underliga skeenden.  

 Lördagen 7 mars 1891, notis:
 ”Tivoli” under klubban. Vid auktionen i torsdags å Fredriksborg invid Uddevalla bjöds för nämnda fastighet högst 9000 kr. Anbudet, som afgavs af byggmästaren Rapp i Göteborg blef emellertid icke antaget utan kommer förnyad auktion att framdeles hållas.

Minns att Rasmusson köpte Fredriksborg för 12 000 kr!

Torsdag 21 maj:
Fredriksborg har på exekutiv auktion idag försålts till stadsfogde Axel Svensson för 7000 kr.

Nu hoppar vi raskt ett år framåt och läser lördagen den 23 april 1892:


Stadsfastighet till salu.
Egendomen Fredriksborg (f.d. Tivoli) bestående af utmarkstomterna här i staden n:r 53 och 70 strax utom  södertull försäljes antingen i  sin helhet eller hvardera utmarkslotten hvar för sig att genast tillträda. Begge utmarkslotterna äro särskildt bebyggda med bonings- och uthus i godt  stånd. Närmare arrendator
                        Axel Svensson
                        Stadsfogde.

Men det blev ingen försäljning nu heller och inom stadens fattigvårdsstyrelse och drätselkammare funde-rade man på att köpa fastigheten för att inrätta ett fattighus därstädes och för att området skulle kunna ge välbehövligt vattentillskott åt staden. Förslaget fick inget bifall och fick förfalla.
Men så i september, närmare bestämt den 10:e finns en lång artikel, som måste återges:

Frågan om inköp af Fredriksborg (Tivoli) har bragts å  bane inom  den nämnd bestående af drätselkammaren och helsovårdsnämnden, som af stadsfullmäktige fått i uppdrag att vidtaga behöfliga åtgärder, särskildt beträffande anskaffandet af desinfektionsugn till eventuell kolerafarsotens hämmande. (det var kolera-epedemi  i Europa 1892)

Man anser att ett inköp af Fredriksborg skulle för staden medföra åtskillige fördelar. Epidemisjukhuset, det nedanför nämnda egendom befintliga, är  just icke af allra mest tillfredsställande beskaffenhet, varför manbyggnaden på Fredriksborg, därtill skulle kunna apteras till nytt sådant i händelse det visade sig af behofvet påkallat. Även kunde deruppe beredas plats för en desinfektionsugn, till hvilken man redan eger ångpanna och till hvilken, om Fredriksborg inköptes, plats för ugnens herbergerande kunde erhållas utan nybyggnad.

Andra åter hålla före att manbyggnaden, med dess upphöjda och helsosamma läge och vackra omgifvningar, skulle väl lämpa sig för obotligt sjuke, en angelägenhet, som kommit på dagordningen och till hvilken två donationer finnes. Slutligen skulle ägandet af Fredriksborg vara fördelaktigt derigenom att staden finge i sin hand vattentillgången deruppifrån, hvilken vore mycken nytta, särskildt för södra stadens förseende med godt och tillräckligt vatten.

Vi hafva hört köpesumman uppgifvas till omkring 8000 kronor. Möjligen kunde emellertid från egendomen försäljas ett par till densamma hörande mindre byggnader med tillbehör för kanske öfver tredjedelen af nämnda summa, hvarjämte inbesparades kostnaden för byggande af ny byggnad till desinfektionsugnen. Den egentliga kostnaden för staden skulle nedbringas till 4 –5000 kronor.
Här har nu angifvits de skäl, som kunna tala FÖR inköpet af Fredriksborg. Betänksamme män finnes emellertid, som skaka på hufvudet åt förslaget, särskildt vid tanken på kostnaderna. Staden behöfver i dessa tider, då medel till nya jernvägen skola tagas till god del ur dess kassa, spara allt hvad sparas kan. Och DET är må man medgifva också skäl som tala. Drätselkammaren och helsovårdsnämnden komma att under någon af de närmaste dagarna dryfta här berörda angelägenhet.

Huvudskakarna fick dock ge sig för den 17 september står att läsa:
Lägenheten Fredriksborg inköptes af staden……
Följt av en lång artikel och den 20 oktober följer:
Lagfart söktes i måndags af Uddevalla stad å lägenheten Fredriksborg, som af staden inköpts.

Och därmed var stadens hittills enda permanenta nöjesfält ett minne blott. Folkets park då? Jo, men den  var  väl  mera  kulturellt  inriktad  och  inte  så utpräglat ”tingel – tangel”  som ett tivoli. Undrar vad det var som fick Rasmusson att slå vantarna i bordet? Troligen för högt satsande på attraktioner, av vilka publikum krävde mer och mer. Och elefanter är nog inte gratis att underhålla
Gatan från Kapellevägen och  upp  till  mangårdsbyggnaden hette Fredriksborgsgatan enligt en gammal karta men döptes om till Tenngjutaregatan då övriga gator i Kapelle fick yrkesnamn. Av förbindelsen fram till Hovslagaregatan blev det parkeringsplatser. Det enda, som återstår förutom mangårdsbyggnaden och teaterladan är den lilla trappan längst upp på Tenngjutaregatan samt ovan återgivna annonser och notiser från gamla tidningslägg.

Men från kartor och stadsplaner är namnet Fredriksborg utplånat, Varför?


Fredriksborgs nuvarande ägare är läkarparet Unni och Kent Vidas, vilka jag har haft glädjen att besöka. De vårdar den gamla mangårdsbyggnaden pietetsfullt och kämpar med den gamla teaterladan, som finns kvar.

                                                       
                                                                      L-O Hansson  //

2 kommentarer:

 1. Via denna länk får man mer information bland annat om den lilla flöjtspelande flickan Edlas senare karriär som orkesterledare i New York, samt om vad som hände med det kvarlämnade barnet. Kanske att familjen Zöller/Söller har några foton från Tivoli-tiden?
  http://forum.genealogi.se/index.php?topic=75984.0

  Mvh
  Per-Allan Olsson

  SvaraRadera
 2. Hej Gunnar! Min morfars far Karl Olsson (f. 1889 - d. 1964) skrev på ålderns höst ned minnen från sina unga år och berättar då att han bodde på Fredriksborgs Tivoli:

  "Under mina första år bodde vi i olika hus belägna vid Rakan och Kappelle men vid ung. 4 års ålder flyttade vi till Fredriksborg, som i allmänhet kallades för Tivoli. Detta hus var stadens med två våningar. Vi bodde i övra våningens norra sida bestående av ett större rum, det blåa rummet, omgivet av tvenne mindre rum, som vi kallade skrubbarna, och ett stort kök. Återstående delen av våningen, som ej var bebodd, bestod av det skära, det gröna rummet och en skrubb.

  Nedra våningen bestod av tre större rum och var obebodd. Hyran var Kr 6:-- pr månad. Källarvåningen bestod av brygghus, skafferier etc. På västra sidan stodo några större körsbärsträd, vilka såväl av mig, som skatorna, den tid det var blir kraftigt anlitades. På norra sidan var en trädgård ungefär 15 meter bred och 60 meter lång. Den bestod till största delen av krusbärsbuskar med äpple, päron-och plommonträd. På östra sidan en trappa upp voro uthusen belägna. På södra sidan var en större gräsplan med pump i mitten, där vi hämtade vatten, omgivet av tvenne hus, det ena som var långt och smalt och användes till rökning av smittade kläder, det andra huset kallades för danshuset och var alltid stängt. Bakom detta hus var den s.k. bersån, med höga berg de s.k. Prostbergen och djupa dalar, där vi på våren då stora snödrivor ännu fanns kvar i bergsskrevorna plockade blåsippor och senare vitsippor, majnycklar etc. I bergen fanns rikligen med blåbär, smultron, björnbär och låg vi ej på latsidan när dessa gingo till, utan läto vi av dessa oss väl smaka."

  SvaraRadera