2008-09-19

Västarvets nya chefer utsedda

Västarvet är Västra Götalandsregionens förvaltning för natur- och kulturarvet. I Västarvet ingår Bohusläns museum, Vitlycke museum, Regionmuseum Västra Götaland, Västergötlands museum, Forsviks industriminne, Hemslöjden Västra Götaland, Studio Västsvensk konservering och Göteborgs Naturhistoriska museum. Västarvet har ca 300 anställda.

Bohusläns museum kom med i Västarvet den 1 januari 2006. Den gången genom ett samarbetsavtal mellan Stiftelsen Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen. I avtalet ingår bl a att Bohusläns museum skall ha en egen chef och att chefen skall vara anställd av stiftelsen, medan övrig personal är anställda av Västra Götalandsregionen. Och så har det varit ända tills nu. Ett liknande avtal är träffat för Stiftelsen Västergötlands museum.

Det är väl knappast obekant att Västra Götalandsregionen aldrig har gillat det ingångna avtalet. Men man har heller inte sagt upp det till omförhandling (uppsägningstiden är ett år), vilket hade varit det naturliga och formellt riktiga. Ändå har kulturnämnden arbetat för att få till stånd ett nytt avtal.

Det hårdaste motståndet mot det nya avtalsförslaget har kommit från Fornminnesföreningen i Skara och Bohusläns Hembygdsförbund. Båda är stiftare i var sitt museum och menar att det förslag som nu ligger är olagligt. Debatten om Västergötlands museum har varit mycket hård i medierna.

Under nästa vecka skall frågan avgöras då tre styrelsemöten äger rum. Bohusläns museum har sitt sammanträde på måndag. Slutligen skall Västarvets styrelse fatta beslutet om en ny organisation fredagen den 26 september.

Styrelserna i de tre organisationerna är i mångt och mycket samma personer. Perallan Orrbeck (fp) är ordförande i alla tre. Det blir således en spännade vecka för dem som är engagerade i främst de båda länsmuseerna i Uddevalla och Skara.

Men redan denna veckan har det offentliggjorts vilka som blir chefer i den nya organisationen.

Hans Kindgren, för närvarande tjänstledig chef för Bohusläns museum, blir chef för Kunskap och kommunikation som skall svara för bl a för pedagogisk utveckling, utställningsproduktion och andra media för kommunikation.

Eriqa Lindsten, för närvarande t.f. chef för Bohusläns museum, blir chef för Besöksmålen som ansvarar för de nu befintliga besöksmålen som arbetar mot allmänhet och lokala intressenter. De är arenor för att föra ut Västarvets budskap och gemensamma aktiviteter.

Gunilla Eliasson, tidigare Bohusläns museum, blir chef för Västarvet Service och ansvarar för bl. a. fastighetsfrågor, IT-service och administration.

Övriga chefer i den nya organisationen blir:
Ann Strömberg, Västarvet Konsult
Jan Johansson, Natur- och kulturutveckling
Monica Gustafsson, kommer att arbeta vidare med strategisk utveckling i en projektledarroll
med särskild inriktning på frågor kring det som brukar kallas ”vårt kollektiva minne”.

Samtidigt som dessa chefer nu har utsetts har kulturnämndens ordförande Lars Nordström (fp) och kulturchefen Kristian Berg uttalat sig i pressen att det är viktigt att Bohusläns museum och Västergötlands museum skall ha sina egna chefer. Vilken roll de cheferna skall ha har jag svårt att förstå. Den kommer uppenbarligen inte att ha ansvar för verksamheten, personalen eller ekonomin på museet. Vad återstår då att vara chef över? Och vem kan tänkas söka ett sådant jobb?

Om det nu liggande förslaget om ny organisation beslutas av Västarvets styrelse den 26 september kommer den nya organisationen att träda i kraft 2009-01-01. //

1 kommentar:

  1. Tror det är oerhört viktigt att Bohuslän utser Bohusläns museums chef i fortsättningen också - annars kommer Regionen flytta Bohusläns museum till Trollhättan eller Vänersborg. Man kan kalla det ett balanskrav eftersom de inte ha ett så fint museum. Och man vill ju hålla balanser och rättvisa i regionen - eller hur var det nu?

    SvaraRadera