2014-05-13

Ny turismutbildning startar i höst


En ny turistutbildning startar i höst i regionen med Folkuniversitetet som arrangör. Folkuniversitetet är en av Sveriges största utbildare i YH kurser. Kursen är en rikstäckande distansutbildning 75%  och administreras från Trollhättan. Den ger bra förutsättningar att jobba parallellt och praktikperioden är förlängd i anknytning till sommaren som möjliggör sommararbete.

Konceptutvecklare för besöksnäringen och småskaligt företagande är namnet. Jan Stalfors har gjort ansökningen i dialog med turistföretag och organisationer i Bohuslän och Dalsland. Områdena kompletterar varandra, Bohuslän är turistintensivt och Dalsland attraherar fler och nya besökare.
Utbildningen skiljer sig från traditionella turistutbildningar, deltagarna arbetar med en utvecklingsplan som ska vara grund för eget företagande, på uppdrag av ett befintligt företag i branschen eller en organisation som Leader eller en kommun.

Utvecklingsplanen skall  gå från koncept till finansierat projekt, och ska verkställas sista året. Deltagarna skapar sitt eget arbete eller anställning. Nätverket mellan deltagarna blir en tillgång likaså den direkta kontakten med näringsliv och organisationer som medverkar aktivt i utbildningen.
Varje termin innehåller sex fysiska tvådagarsträffar, de är alla förlagda till verkligheten, till aktiva turistföretag som är ett bättre alternativ till skolsalen.

Deltagarna lär sig inte bara om finansiering i teorin, utbildningen förutsätter att de med utvecklingsplanen som grund söker finansiering av olika slag det kan vara både via bank och andra regionala stöd samt projektstöd via EU-program OCH får dessa godkända. Det är samma krav som ställs på alla entreprenörer som vill arbeta i branschen.

Drivhuset på Högskolan Väst är en viktig partner och kommer under första terminen att arbeta med ide generering och verktyg för utveckling av koncept. En annan viktig aktör är Leader Dalsland-Årjäng  där verksamhetsledaren Kerstin Söderlund både kommer föreläsa och granska ansökningar.
Kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Sotenäs, Lilla Edet och turistbolaget Dalslands Turist AB deltar i ledningsgruppen som en del av sitt aktiva arbete med att utveckla besöksnäringen. Stefan Leijon som arbetar på näringslivskontoret i Vänersborg ser ett stort behov av kompetensen både inom privat och offentlig sektor.

Utbildningen bedrivs på distans och önskedeltagare är de som har arbetslivserfarenhet och erfarenhet av service. Det finns en fördel att vara ”mitt i livet” och motiverad att karriärväxla eller så arbetar man redan med besöksnäring men vill ha verkstyg för att utveckla sin verksamhet.
Jan Stalfors är förankrad i verkligheten genom sitt uppdrag som projektledare för ett internationellt kulturturistprojekt, det är en samverkan mellan Sverige, Tyskland och Finland.
-        Jag stöter ofta på behovet och ser bristen på den kunskap kring finansiering och utveckling som jag har byggt in i utbildningen. Den är ett resultat av erfarenheter som finns i branschen.


Scenariobeskrivning, utveckla ett koncept med förening/ar.

Studeranden har kvalifikationer och kunskaper redan i starten som intresserar företaget eller föreningen. Om vi tar som exempel en eller flera idrottsföreningar som tillsammans har tankar på att starta ett event. Det kan vara en form av tävling som skidor, cykel, löpning eller en lagsport fotboll, beachvolley tillsammans. För att föreningarna skall utvecklas ser man behovet av samverkan och organisation. En person med förankring genomför utbildningen och har från start ett uppdrag och tillika förtroende från föreningarna. Redan under utbildningen är man överens om att om man uppnår förutsättningarna med samverkan och tillräcklig finansiering så anställs studerandes på en projektanställning för att genomföra det koncept som utvecklats av den studerande och föreningarna tillsammans.

Styrkan i föreningslivet är att det finns en form av riskkapital, som istället för pengar är ideell tid. Projekt stupar oftare på bristande organisation och kunskap om hur de offentliga systemen fungerar och hur föreningen kan få tilläggsfinansiering i utbyte mot tid.
Under utbildningen finns en resursgrupp i föreningen som följer den studerande och verkar i föreningen med att bilda projektet. Lämpligast är del av styrelsen.

Scenariobeskrivning, att utveckla koncept tillsammans med en kommun/.

Besöksnäringen är en av de viktigare basnäringarna när industrin krymper.  På många näringslivskontor ser man besöksnäringen som en tillväxtsektor i kommunen och har planer på att aktivt arbeta med att möta behoven och hitta samordning och växla upp insatser via projekt. Under begreppet Kulturturism samsas ett antal aktiviteter, evenemang som musik och dans, sport och idrottstävlingar, samt en mängd andra aktiviteter från lokala marknader till konstvandringar. Gemensamt är att de drar besökare till kommunen som konsumerar men kommunen har kontaktytorna för aktörerna utspridda på olika förvaltningar.

Kommunen kan inom sig själv hitta en intressent som är intresserad av utveckling, det kan vara en anställd som under utbildningen deltidsarbetar eller en väl förankrad person som verkar i en förening eller ett företag. Det finns också möjligheter att anmäla intresse för samverkan till utbildningsledaren.
Redan från början av utbildningen arbetar kommunen och näringslivet tillsammans för att få optimal effekt och kunskapsöverföring via den studerande. Liksom i föregående scenario formas iden under första delen av utbildningen, under andra delen arbetar den studerande med att finna former för genomförandet och även finansiering av utvecklingsplanen för att bli ett utvecklingsprojekt.  Projektet startar i samband med utbildningens slut, det har då en stark förankring och en styrgrupp med representanter från näringsliv och kommun.

Utbildningen ger då en kompetens att fungera som rådgivare och affärsutvecklare


Scenariobeskrivning att utveckla egen affärside (starta eget)

Alt A. Den studerande kan ha unika färdigheter som är intressant för aktörer i näringen men behöver kunna sälja till fler för att få tillräckligt underlag.

Alt B. Den sökande vill etablera en ny verksamhet som grundare sig på en fysisk plats (ex. föräldragården vid sjön)

Oavsett vilket alternativ man utgår ifrån kommer den studerande att i utbildning arbeta med att utveckla affärsiden, göra affärsplan och budget som är ett villkor för en dialog med finansiärer och tillståndsgivare av olika slag. Affärplanen är lika med den konceptuella utvecklingsplanen och ligger till grund för att söka tillstånd och finansiering via bank och annan regional och/eller EU finansiering. Den är också grund för samverkan med andra aktörer som oftast är nyckeln till utveckling och expansion.

Liksom i de tidigare scenarierna bygger den studerande sin egen verksamhet under två år, som i detta sammanhang är en rimlig planeringsperiod för att starta en verksamhet.

Vad skiljer utbildningen från många andra?

Det är det konkreta arbetet att verkligen söka egna lösningar på hur den egna planen kan genomföras i kontakter med myndigheter och finansiering. Istället för att enbart läsa litteratur får studerande i kursen arbeta direkt med problemlösning med olika myndigheter. Erhålla kunskap och förmåga att söka tillstånd och finansiering, skriva projekt som anpassas till de lokala och regionala förutsättningarna. Målet är att ha ett färdigt projekt att starta vid utbildningens slut.

Hur ser kursdeltagaren ut?

Det är en stor fördel om kursdeltagaren har en god förankring i kommunen, näringslivet eller föreningslivet. Den studerande är med fördel ”mitt i livet” och vill karriärväxla. Det är inget krav men det skapar större förutsättningar att gå direkt ut i arbete

Hur genomförs utbildningen?

Utbildningen är på 75% fart, det innebär möjlighet att arbeta 50% . Varje termin innehåller tre internatträffar, de markerar slutet på utbildningsavsnitt och starten på ett nytt. Träffarna förläggs till besöksverksamheter av olika karaktär på olika ställen för att få bästa verklighetsförankring. Tidigare erfarenheter och kunskaper kan tillgodoräknas i utbildningen. 

Kontakt

Jan Stalfors
Projektledare, Folkuniversitetet
0522-77 77 01

jan.stalfors@folkuniversitetet.se  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar