2012-02-17

Borgbygget på Kvarnberget

PRESSMEDDELANDE

Välkommen till Bohusläns museum fredagen den 24 feb kl 12-15!

Verksamheten vid det 1992 nedlagda Bohusläns regemente har sedan dess dokumenterats i en rad skrifter. Det senaste dokumentet är Borgbygget på Kvarnberget som är under arbete och avses utges den 1 mars

Ordföranden i Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum, Lars Andreasson, hälsar välkommen kl 14 och undertecknad presenterar därefter kort Borgbygget på Kvarnberget. Flera, som på olika sätt medverkat/r i arbetet av kompaniböcker, biografiska anteckningar eller annat dokument under de gångna 20 åren, är sedan beredda att svara på de frågor som besökare vid  bokborden kan ställa.

Från 1901 ändrades ju förhållandena för befäl och soldater vid Bohusläns regemente. Vapenövningar skulle nu kunna ske året om. Den indelte soldaten gick till hävderna och ersattes med värnpliktiga med begränsad tjänstgöringstid. Befälet blev heltidsanställda officerare, underofficerare eller underbefäl. Förläggningar och lokaler skulle användas året om och inte som tidigare endast under sommarmånaderna. Byggnaderna måste ersättas med nya. Den omfattande och kostsamma byggnationen har nu genom Borgbygget på Kvarnberget dokumenterats efter omfattande arkivforskning av Kaj Sandberg, född i Uddevalla och uppväxt inom kasernområdet.

Uddevalla stads historia, utgiven 1997, endast i ringa utsträckning berört Bohusläns regemente och dess betydelse i samhället har vi bedömt att Borgbygget på Kvarnberget kan vara ett gott komplement till stadens officiella historia.

Den serie dokument, som berättar om det indelta regementets åtta kompanier, deras befäl och knektar, boställen och soldattorp, kommer att få en översiktlig presentation.  Även övriga dokument som Biografiska anteckningar om befälen, Mobiliseringsverksamheten 1901-1992 och Från Campementsplats till Militärt samhälle kommer också att uppmärksammas.

Många bohuslänska hembygds- och släktforskare som deltagit i fältarbete och dokumentation medverkar.

Välkommen att fråga och lyssna!

Kungälv som ovan
J O Rune Hasslöf
Ordförande i redaktionskommittén, fil. mag.
Kongahällagatan 34 B, 442 38 Kungälv
jor.hasslof@comhem.se,
Tel  0303 13064, mobil 0703 3874 00  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar