2010-02-14

NU-sjukvården - Historiska löften för 857 miljoner


(Detta är den tredje artikeln där Uddevallabloggen granskar NU-sjukvården. Klicka på länken NU-sjukvården under artiklarna för att följa serien)
Beslutet om att omorganisera NÄL och Uddevalla sjukhus, baserat på Strukturutredningen, togs 2004. Starten kom dock att dröja till 2006 bland annat p.g.a att politikerna helt enkelt aldrig kunde förklara fördelarna med den nya organisationen.

I år 2010 skulle allt vara klart, och vi vet alla att något är väldigt fel. I januari hotade Socialstyrelsen om ett speciellt tillsynsärende för NÄL-akuten och personal och patienter pratar om kaoset på NÄL. Vi skall nu analysera Vård 2010 som lett fram till dagens situation.

Förslagets utformning finns här och här. Kritiken från allmänheten var massiv och finns sammanfattad här. Av alla artiklar och insändare i tidningarna var 85% kritiska. De möttes inte sällan av löften från politiker som finns redovisade nedan. Dåvarande NU-direktören fann i sin utredning juni 2004 att investeringarna inte står i proportion till vinsterna. Flera företrädare för verksamheterna var ytterst negativa, men kom sedan att arbeta enligt samma utredning och t.o.m försvara den. Till och med regionenstyrelsens ordförande, Roland Andersson (S), varnade senare (2007) för att NU-sjukvården skulle få samma flyttkaos som i Göteborg. Men låt oss gå tillbaka i tiden en aning.

I processen bildades flera arbetsgrupper, men det framkom tidigt att personalen dels inte tyckte ledningen lyssnade, dels att man inte såg till sjukhusens olika profilområden. Personalen varnade också tidigt för den av politikerna föreslagna omorganisationen och i ett remissyttrande innan beslut 2004 skriver personalen:

- "Ökad centralisering har aldrig bevisats vara lönsamt! Ekonomin är svårare att styra, liksom effektiviteten i verksamheten.

- Uppdelning i akut och planerad vård: Förslaget genomsyras av tänkesättet att akut vård stör den planerade. Statistik och erfarenheter från andra sjukhus ger inget stöd för att elektivt sjukhus skulle vara mer effektivt än kombinerat.

- Det går att öka andelen planerad vård inom befintlig struktur på varje sjukhus och genom att ge tillräckligt platsantal till den akuta verksamheten.

- Om man flyttar akut kirurgi och ortopedi nattetid kan traumaenheten inte ligga kvar på Uddevalla sjukhus. Ej heller GOA ( geriatrisk ortopedisk avdelning) kan ligga kvar. Infektionskliniken är beroende av fungerande kirurgjourlinje, då man ofta har patienter med akut bukåkomma inneliggande.

- Förlossningsverksamhet och neonatal intensivvård har mycket litet med övrig akutverksamhet att göra.

- Uddevalla sjukhus har redan större andel akutpatienter! Under 2003 sökte 47 249 akutpatienter Uddevalla, och 44 090 akutpatienter NÄL. Tar man bort jourcentralernas andel ökar skillnaden: 35 511 sökte specialistjour i Uddevalla, 29 830 dito NÄL. Uddevalla hade alltså 5681 fler slutenvårdsjourfall än NÄL. Detta talar också för Uddevalla som det akuta sjukhuset, om uppdelning ska ske.
- Jourlinjer: Det aktuella förslaget leder till behov av fler jourlinjer inom NU-sjukvården, inte färre.

- I förslaget står inte ett ord om vilken verksamhet som skulle flytta från NÄL till Uddevalla. Här saknas en viktig bedömningsgrund

- Personalen i NU-sjukvården har redan varit med om stora strukturomvandlingar de senaste 8 åren. De har varit mycket smärtsamma, och kostat i personalförluster, sjukskrivningar och otrivsel. Det har tagit lång tid att få verksamheter att fungera friktionsfritt igen. Kanske är det först nu vi börjat få ordning på situationen. Omstruktureringarna har också varit mycket dyrbara kostnadsmässigt. Att låta samma organisation och personal genomgå ytterligare en stor strukturomvandling på kort tid ör mycket riskabelt, och kan inte rekommenderas.

- Strukturförslaget anger att konsekvensbeskrivning behövs av framlagt förslag. Vi håller helt med om detta! Förslaget är mycket dåligt, om alls, underbyggt med fakta, studier och tidigare erfarenheter".

Mellan åren 2004-2006 var kritiken stor och politikerna fick allt svårare att förklara fördelarna med strukturutredningen eftersom samma system fick stora problem på andra håll. Politikerna blir påfallande tysta i debatten. I Skåne, som var regionens föregångare, fick samma omorganisation stora problem. Arbetsrutinerna fungerade inte och akutbesöken blev fler - inte färre. Politiker i Skåne varnade kollegor att följa deras exempel. I Göteborg leder omorganisationen till ökad dödlighet inom ortopedin och 2007 griper Socialstyrelsen in för att skydda patienterna från den politiska omorganisationens följder. På samma sätt som i NU-sjukvården varnade personalen tidigt men ledningen hade lärt sig på managementkurser i LEAN att agera fort och varningarna nochalerades. Problemet är också att LEAN förutsätter en minutiös planering och LEAN tar in alla åsikter från alla läger innan beslut.
Omorganisationen i Göteborg beskrivs av Socialstyrelsen som ett totalfiasko och planeringen var enligt Socialstyrelsen katastrofal och bristen på projektledning anmärkningsvärd.

År 2006 är det val och tidningen Bohusläningen sammanfattar efter valet alla vallöften i en artikel 28/11-2007. Tidningen skriver:

"Karin Engdahl (S), Uddevalla:
- Alla ska få vård efter behov. Tillgängligheten ska öka till vård både på vårdcentral och sjukhus. Socialdemokraterna vill att sjukvården ska jobba köfritt. Alla ska känna trygghet i att vården finns där man behöver den. (Valbilagan) Båda sjukhusen kommer att bedriva omfattande akutverksamhet och ha nattöppna akutmottagningar. (6 september)

Roland Andersson (S), regionstyrelsens ordförande:
- Akutmottagningen i Uddevalla ska vara kvar inom överskådlig tid - för min del innebär det kommande mandatperiod. Jag ser ingen hotbild. (9 september)
Mikael Cederbratt (M) då regionråd:
- En strategi har valts. Små verksamheter flyttas och så småningom kommer man till det stadium då kvaliteten på sjukhuset inte längre fungerar. (13 september)

Patrik Johansson, politisk sekreterare hos S:
- Akuten i Uddevalla ska inte läggas ner varken dag eller natt. (13 september)

Regionens majoritet, S, FP och C, i ett gemensamt uttalande:
- Båda sjukhusen kommer att bedriva omfattande akutsjukvård och ha nattöppna akutmottagningar. (11 september)

Regionrådet Jonas Andersson (FP):

- Den bild som har målats upp om att Uddevalla skulle avlövas stämmer inte. Det går inte att ha enbart en akutmottagning i det här stora området. Det krävs två. (27 juni)

Roland Karlsson (FP) Lysekil:
- Jag ska fortsätta arbeta för att Uddevalla sjukhus får de förutsättningar man behöver för att vara akutsjukhus dygnet runt med bred verksamhet. (16 augusti).

Sjukhusdirektör Sten Axelsson sade så här i juni 2006:
- På Uddevalla sjukhus finns det i dag en väl uppbyggd och fungerande traumaverksamhet som hänger samman med akutverksamheten. Inget av det här kommer att flytta inom överskådlig tid, så långt framåt jag kan se. Och det är helt rätt!

Britt-Marie Andrén Karlsson (S) svarade så här på frågan inför valet om vilka som var hennes hjärtefrågor:

- Regionala utvecklingsfrågor som en hållbar utveckling, bra miljö, arbetstillfällen, kollektivtrafiken.
I dag är hon ordförande i NU-styrelsen. (Hon är också ordförande i Västsvenska Turistrådet AB, ordförande i Beslutsgrupp - gränslöst samarbete Sverige - Norge, ledamot i styrelsen för Västtrafik AB, ledamot i Regionutvecklingsnämnden, ledamot i Beredningen för Regionutveckling samt ledamot i Regionfullmäktige)

Efter valet 2006 byter regionen taktik. Man byter ut såväl sjukhusledning som styrelse. Ny ordförande blir alltså Britt-Marie Andrén Karlsson som satt i styrelsen för ortopedkaoset i Göteborg. I en intervju i tidningen Bohusläningen beskriver nya NU-direktören Sten Axelsson arbetet med Vård 2010.

Han påminner om att idéerna kring det förändringsarbete som nu pågår inte är nya i NU-sjukvården (beslutet togs 2004, men påbörjades på 90-talet), men han menar att kraften att förändra har inte funnits tidigare. Han säger att patienten skall stå i centrum och att man skall öka kvalitén genom att arbeta smartare. Kvalité lönar sig och Sten Axelsson säger att han till 2010 skall spara 140 miljoner. Det tas flera beslut och 29/11 2007 tas det slutgiltiga beslutet att stänga Uddevalla som akutsjukhus. Den nya ordförande är "helnöjd".

Ledningen använder skattemedel till att betala annonser för att argumentera om hur bra vården skall bli år 2010 bara de får genomföra den hårt kritiserade förändringen. Varje insändare bemöts med ett annat tonläge och ibland använder man tveksamma "fakta" som att det går att köra ambulans från Uddevalla till NÄL på 10 minuter och att Gyllene timmen i akutvården spelat ut sin roll. I själva verket räknar man med 1 minut per kilometer (vid bra väglag). Det är c:a 20 km till NÄL. Se sid 27-28 i denna länk.
Ett annat utspel var att man påstod att det skulle bli billigare att sända patienter till Norge från norra Bohuslän eftersom Försäkringskassan kvittar kostnaderna med Norges motsvarighet.
När detta blev känt hotade Försäkringskassan att stämma NU-sjukvården för bedrägeri om de utnyttjar systemet som är tänk att förenkla vården i Norden under t.ex. turistresor. Orsaken till utspelet var, att eftersom NÄL som akutsjukhus i Fyrbodal ligger fel, kommer transporterna från kusten och norra Bohuslän ta för lång tid (mer än Gyllene timmen) med ökade risker för patienterna. Uddevalla, som innan förändringen var det största akutsjukhuset, ligger också bättre till för vidare transport ner till Sahlgrenska. Med NÄL förlorar man 40 minuter bara i transporttid.
Vård 2010 tar nu fart. Nu skall NÄL bli ett akutsjukhus och Uddevalla ett sjukhus för planerad vård. En detalj som stoppade förändringen 2004 var att Uddevalla sjukhus skulle med sin planerade vård bli 70% större och NÄL halveras. Man poängterar därför ”balanskrav” om bibehållna storlekar på sjukhusen men eftersom akut och planerad vård går hand i hand utgår man nu från medicinska samband. Det paradoxala blir därför att man inte följer sitt eget beslut som skall dela upp vården mellan akut och planerad vård.

Eftersom akut och planerad vård följs åt koncentreras mer och mer vård till NÄL. Uddevalla sjukhus kännetecken som trauma och infektion flyttar och ledningen kan skylla på att ”professionen kräver det”. Man har helt enkelt skapat en omöjlig situation i Uddevalla som kräver att vården flyttas till NÄL. En säker planerad vård kräver exempelvis möjlighet till intensivvård och infektion är i hög grad en akut klinik. Förlossning däremot har mycket lite med övrig akutvård i övrigt att göra.

För att kompensera den stora flytten till NÄL skapas en utredning om ”Cancercentrum”Uddevalla sjukhus trots att sjukhuset saknar egen cancerklinik. Den skall hjälpa till att fylla upp de luckor som skapas på Uddevalla sjukhus. Utredningen får massiv kritik från cancerläkare regionalt och nationellt av flera skäl. Inget är idag genomfört. Senare ändras upplägget att det inte handlar om lokaler utan om samverkan mellan olika aktörer. Hur den inriktningen möter upp mot balanskrav och nationella cancerplanen vet ingen.
I veckan skrevs mer om regionens cancersatsning som ligger i linje med de nationella riktlinjerna och nu ändrar man sig en gång till. Nu skall Sahlgrenska sköta vården. Kirurgi är också viktigt vid cancervård, men vem vågar göra avancerad kirurgi på ett sjukhus utan jourverksamhet som i Uddevalla? Åter en omöjlig ekvation.

Redan tidigt framkommer att patienter och personalen på NÄL-akuten har det svårt, men att de upplever sig tala för döva öron.
Socialstyrelsen fick inga rapporter initialt eftersom personalen inte hann med att skriva avvikelserapporter och det fanns brister i rapporteringssystemet. De 150 som skrivs över sommaren 2009 lades på hög.
Idag skriver vi 2010 och hela NU-sjukvården liknar alltmer ortopedikaoset i Göteborg. Likt detta hotar Socialstyrelsen i januari 2010 med att göra NÄL-akuten till ett eget tillsynsärende.

Kostnaderna har skenat och 2009 gick NU-sjukvården 92 miljoner back. Ingen har överblick på kostnaderna men prislappen på Vård 2010 bedöms ligga mellan 400-600 miljoner. Det innebär att Sten Axelsson missat sin egen prognos med 832 miljoner sin. I dagarna begär NU-ledningen ytterligare 25 miljoner. Slutsumman kan mycket väl bli 1 miljard kronor eftersom detta bara täcker akuta kostnader.
Kaos råder på akuten enligt personal och patienter och väntetiderna är tidvis mycket långa. Nyckelpersoner i personalen flyttar. Man kan kalla dessa 100-tals miljoner vad som helst, men det är skattepengar som kommer från medborgarna och man bör fråga sig om en miss i kalkylen på 857 miljoner på 4 år är rimlig för något som inte skulle kosta någonting och dessutom spara 140 miljoner.
Kunde man använt pengarna bättre? En paradox är att prislappen idag ligger i nivå med den som kritiker varnade för och då sade företrädare för regionen ”att läkare inte kan organisation” och att ”summan var helt ryckt ur luften”.
Balanskravet är sedan länge borta och balansen 55/45 mellan NÄL och Uddevalla sjukhus kan idag uppskattas till 75/25 till NÄL:s fördel. Kritisk personal tystas ner och det har rapporterats om ytterst tveksamma metoder och utnyttjar felaktiga polisanmälningar, falska presskonferenser och påstådda fel i anställning av hyrläkare på ortopeden.
Personalen vågar inte längre skriva under anmälningar och insändare med sitt namn. Ett observandum är att den politiska ledningen inte säger mycket om detta, vilket är anmärkningsvärt i en demokratisk och offentlig verksamhet. Tvärtom, i fallet med hyrläkare på ortopeden uttryckte NU-styrelsen tidigt sitt stöd för den felaktiga hanteringen. Behovet av ”rening” var så stort att ledningen använde skattemedel och beställde en extern utredning för att visa att ledningen inte begått något ”formellt” fel.

En märklig omständighet är att man aldrig gjorde några riskanalyser innan förändringsarbetet. När dessa gjordes blev de hemliga och högste sjukhuschefen (som fattar beslut) påstod att inte ens han läst dem. En analys blev offentlig genom att personalen sände den som allmän handling till Socialstyrelsen, och den visade på stora brister i de akuta transporterna med stora risker för allvarliga skador hos patienterna.
Sedan dess har man dragit in ambulanser snare än ökad dess kapacitet och patienter kan få vänta upp till 30 minuter.

I mellandagarna bloggade Hälso- och Sjukvårdsutskottets ordförande Jonas Andersson (FP) att NÄL bara blir bättre och bättre och påminde om att visionen är att NÄL 2011/12 skall vara Sveriges bästa akut.

Samtidigt varnade akutchefen patienter att söka akut på NÄL. Patienterna beskrev situationen som totalt kaos. Senare ursäktade sig Jonas Andersson för dålig ”tajming” men försvarade sig i regionfullmäktige med att han vill lyfta fram positiva pressmeddelande från NU-ledningen (dvs de som skapat kaoset). Han förbehöll sig också rätten ”att lyssna på de som jag behöver lyssna på”.
Vad innebär det Jonas Andersson? Att du bara lyssnar på JA-sägare?

Förre riksdagsmannen Lennart Nilsson (S)kallar Västra Götalandsregionenen en demokratisk katastrof och visst finns det många turer kring genomförandet av Vård 2010 som väcker frågor.
Varningsklockorna ringde innan beslutet och ändå valde man att köra in i väggen. Varningsklockorna fortsatte att ringa och man valde ändå att borra sig igenom väggen och väl på andra sidan blev det bara kaos. Man kan också fråga sig varför det tar över 10 år av utredande varav 6 års genomförande av ett beslut som man säger är så bra, väl förankrat och med så uppenbara fördelar – och att det trots detta resulterar i kaos.
Av alla artiklar i media innan beslut var 85% kritiska, personalen var kritisk, 34000 människor skrev på protestlistor och t.o.m sjukvårdschefen innan 2006 var kritisk och såg inga vinster i paritet med kostnaden. Förre NU-ordföranden PO Blom (C) var så arg på kritiker att han slängde medlemsblanketterna för Rädda Uddevalla Sjukhus (RUS) i papperskorgen på Bohusläns museum. Även kritiska kommentarer på Uddevallabloggen cencurerades av Regionen.

Massmedieforskaren Bengt Johansson pekar på att Regionen valt att inte debattera sjukvården och hänvisar till en doktorsavhandling. Detta trots att sjukvården är Regionens i särklass största och främsta uppgift.

En kanske för het potatis efter alla misslyckade omorganisationer? Men får man då i en demokratisk organisation lägga locket på och försköna verkligheten bara för att man inte vågar möta sina egna felbeslut. I Norrköping gjorde man tvärtom och vann människors respekt för sin egen självkritik.
Vad är egentligen demokratiska uttrycksmedel värda i en döv organisation? De chefsläkare som initialt var oerhört kritiska är nu t.o.m projektledare för Vård 2010 och talar varmt om korta ambulanstransporter och beslutets förträfflighet. Vilka ”insikter” har de fått av Regionens ledning? Är det Regionens ”Det goda livet” som gett dem den ”insikten”? Verkligheten visar dock en annan sida av ”Det goda livet”. Vi har sett detta förr och det finns väl beskrivet i boken ”Sanningssägare eller karriärist: en bok om civilkurage” av Margareta von Platen.

NU-sjukvården används också som ett exempel i en avhandling i hur man inte skall omorganisera sjukvården. Undersökningarna gjordes före Strukturutredningen. Dessa undersökningar är gjorda på 90-talet, men publiceras nu. Personalen upplevde redan då att man bestämt att NÄL skall vara akutsjukhuset och att Uddevalla skulle ”rökas ut” – resten är spel för galleriet. Författaren påvisar också att politiska förändringar av sjukvården mer drivs av mode än av faktiska positiva erfarenheter. Politiker är dåliga på att erkänna fel och därför kan de heller ej dela med sig av misslyckanden till andra beslutsfattare. Olika målbilder av verksamheten är påtaglig, och för en politiker sparande att vara effektiv, medan sjukvårdens personal har ett patientperspektiv och vet att skall man förändra något måste man ha bra underlag och uppföljning (som då initialt kan kosta pengar).

Politiker och tjänstemän har hittills inte kunnat ställas till svars för felbehandlingar i sjukvården, men nu finns en lagremiss som mer tar hänsyn till systemfel istället för att leta syndabockar bland utarbetad personal. Samtidigt kommer Socialstyrelsen bli hårdare mot uppenbart olämplig personal.

I Norge har man gjort sig av med politiker i sjukvården - och sänkt kostnaderna och ökad effektiviteten. Är det kanske det valrörelsen skall handla om? Kaoset i NU-sjukvården kan vara svaret på frågan.

Är det dags att diskutera politikers etik när de genomför ”ännu en omorganisation”. Vad är vallöften värda? Hur långt skall politisk prestige få styra vården av svårt sjuka människor speciellt när varningsklockorna börja ringa? Kan man i framtiden utkräva ansvar och förbjuda politiker att jobba med sjukvårdsfrågor på liknande sätt som sjukvårdspersonalen, om en organisation skapar kaos med ökade risker för personal och patienter? Hur demokratiskt, rättvis och etisk är styrningen av sjukvården – egentligen? För vem är regionens vård till för? Patienter eller politiska agendor?

En sak är i alla fall säker. NU-sjukvården kostar och har kostat en oerhörd massa skattemedel. Trots detta har akutvården blivit sämre. Fungerar inte akutvården spiller det över på den hela vården. Köerna växer och människor dör i väntan på vård.
Varningsignaler kom tidigt, men likt Palmes tal om "borgarna som äter sig igenom visthusboden", har Västra Göatalandsregionens politiker fortsatt att med döva öron och blinda ögon köra Vård 2010 vidare - med kreditkort utställda på Västra Götalandsregionens skattebetalare.

Uddevallabloggen kommer att fortsätta analysera spelet kring Vård 2010 i Västra Götalandsregionen. //

9 kommentarer:

 1. Mycket bra. Väljare tenderar att glömma.

  SvaraRadera
 2. En utomordentlig sammanfattning av hur ett felaktigt beslut drivs igenom trots att alla inblandade vet att det blir fel. Att man från politiskt håll inte kan ge avkall på prestige blir tydligare för var dag. Direktör Axelsson lovade att förändringen inte fick kosta något därför kunde inte bli tal om stora ändringar, nu rinner miljonerna iväg och ordförande Andreen-karlsson säger att personalen är för dyr och måste minskas. Ledningen för NUsjukhuset kommer snart att ansvara för det enda sjukhuset i regionen som klarar sina ekonomiska ramar tyvärr innebär detta att man varken har råd med patienter eler personal men man klarar ekonomin.

  SvaraRadera
 3. Väldigt bra genomgång. När man tittar tillbaka är det ju fruktansvärt. Tänk bara centerpartisten som slängde RUS medlemsblanketter. Vilket tilltag i en demokrati.

  Och se vad hans beslut ställt till med !!! Folk dör på akuten. Helt otroligt att de kan med och blogga "Allt väl på NÄL".

  Mer av detta !!!

  SvaraRadera
 4. Stort tack Gunnar, för att du skriver om detta i din blogg!
  Äntligen kommer sanningen fram!
  Man träffar dagligen på personal på olika avdelningar som är så förtvivlade över det som händer.
  Vi får höra att "det är ett politiskt beslut" och att det är bara att "gilla läget". Och så känns allt så fel!
  Det är skrämmande hur man kan ha sådan makt och hur man kan förstöra så mycket på så kort tid. Man flyttar väl fungerande verksamheter, bygger nytt för många miljoner och skapar ett stort kaos. Och så hör man på radio hur Jonas Andersson skyller på "patienttrycket" och Britt-Marie Andrén Karlsson som försöker skylla hela budgetunderskottet på personalen och att man inte har lyckats med neddragningar!
  Det är stor skam hur man kan bära sig åt med våra skattepengar!
  Tänk på att det snart är val! Här kan man tydligt läsa sig till vem man INTE ska rösta på!

  SvaraRadera
 5. Med tanke på Karin Engdahls inlägg,om köfritt och tillgänglighet på vårdcentralerna,
  idag 15/2 vid telefonkontakt med Dagson gick det inte att få någon tid då ej deras scheman var
  klara,men försök i mitten på nästa vecka så får vi se,det var beskedet,då gäller det att inte vara jätte sjuk.

  SvaraRadera
 6. Om man skall ha den minsta chans att lyckas med ett sådant här projekt måste man ha en riskanalys både medicinskt och ekonomiskt och inte minst respekt för kulturskilnader!

  http://svt.se/2.34007/1.1732116/forskare_darfor_fungerar_inte_nu-sjukvarden?lid=puff_1732116&lpos=lasMer

  SvaraRadera
 7. Syster Karin2010-02-15 21:15

  DEN SJUKA NU-SJUKVÅRDEN!
  Kan ingen behandla dess tillskyndare och vårdare?
  Jag har aldrig varit med om maken till sådan brist på sjukvårdskunskap, total nonchalans för personal och en god arbetsmiljö och inte minst dess misshushållning med skattepengar.

  SvaraRadera
 8. Och idag permanentas tillfälliga medicinplatser.

  Konstigt. detta var ju världens bäst planerade, förankrade och genomtänkta omorganisation.

  Konstigt....

  SvaraRadera
 9. Ja, det är konstigt att det som Jonas Andersson bloggade i julhelegn - att det fungerade bra på NÄL - nu helt plötsligt måste åtgärdas. I media skrivs att man måste förbättra trivseln med b.l.a synliga chefer.

  Varför då. Ledningen har ju sagt att det är bra och att personalen gör ett jobb. Axelsson har ju dessutom EN gång besökt akuten. Jonas A har visserligen aldrig gjort det, men han är politiker och fattar bara besluten.

  Nä, det är något som inte stämmer. Allt är väl på NÄL och omorganisationen är väl förankrad. Så har det alltid sagts.

  Och nu ändrar man på allt bara för att Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen säger till. Man kan väl inte dra en annan slutsats än avv dessa myndigher är felunderättade. Nej, Jonas och Axelsson. Sätter på tåget och upp till Stockholm och berätta att allt är väl på NÄL och erbjud era tjänster för en total omorganisation av hela Sveriges vård.

  SvaraRadera