2010-01-01

Det skrev Bohusläningen om för 100 år sedan

Inför det nya året kan det kanske vara intressant att titta tillbaka till vad Bohusläningen skrev om för 100 år sedan. Och som vanligt har jag sökt i Tidningsarkivet och fått denna träfflistan:

1910-01-05 Polisöverkonstapeln B. Ph. Wiberg har beviljats avsked.
1910-01-11 Gotthard Lindbergs rymning ur Uddevalla kronohäkte, natten till den 15 juni 1909.
1910-01-11 Grosshandlaren J. F. Hallberg på andelarne nummer 5 och 6 av hela tomten 79 med byggnader. Fastighetsaffär.
1910-01-22 Belysningen å allmänna platser i Uddevalla. Hasselbacken, promenaden under lindarna.
1910-01-26 Bohusläns regementes kasernbyggnader kommer att erinra om en riddarborg.
1910-01-29 Soldathemmet i Uddevalla. Upprop om bidrag till förverkligande. Regemente.
1910-01-29 Det blivande stora kasernbygget. Skiss. Regemente.
1910-02-01 Förre rådmannen Johan Andersson död. 88 år. Gravsatt på Norra kyrkogården.
1910-02-08 Gamla södra landsvägen, avstängning? Besvärsskrivelse till landshövdingeämbetet.
1910-02-12 Exekutivt försåldes tomten nummer 8 i kvarteret von Braun med åbyggnader. Fastighetsaffär.
1910-02-22 Majnycklar fullt utslagna påträffades efter snösmältningen intill Gräskärr. Blommor.
1910-02-22 Lärkor och starar har varit synliga i stadens omgivningar. Fåglar.
1910-02-28 Bruksägaren Arthur Koch 77 år. Död.
1910-03-10 Arbetsstuga i Uddevalla.
1910-03-10 Uddevalla realskolas byggnadsfråga, gårdarna 252-254 för läroverkets utbyggnad.
1910-03-24 Koch, märklig bohuslänsk släkt, av sign FEK.
1910-04-09 Kapellebackens snäckskalsbankar, en kontigent av den internationella geologiska historia.
1910-04-09 AB J.N. Sanne har från Port Talbot i Wales köpt en ångare om 1.700 ton. Båtar.
1910-04-13 Guldsmeden Nordström har överlåtit sin affär till F. Linder.
1910-04-16 Förslag till stadsplan för byggbestämmelser. Byggnad.
1910-04-16 Tändsticksfabriken vill bygga järnbro över Östergatan.
1910-05-03 Timmerhandeln i Uddevalla under första hälften av 1700-talet.
1910-05-03 Herr E. J. Svensson på del i tomterna nummer 228 ½ - 231 på öster jämte åbyggnader. Fastighetsaffär.
1910-05-04 Skadeståndstalan på grund av olycksfall i arbetet hos Cösters trävaruaktiebolag. Olycka.
1910-05-04 Frideborgs kafé i Uddevalla kommer till hösten att öppna efter renovering.
1910-05-12 Hembygdskursen i Uddevalla 1910-05-12. Utbildning.
1910-05-14 Pumphuset på Marieberg.
1910-05-17 50 år fyller handlaren Otto Hasselgren.
1910-05-19 Hamnfyrarne å Sunningen, Badö- och fotogenbryggan hållas släckta. Farleder.
1910-05-25 Hembygdskursen i Uddevalla. Upprop till folkbildningsvänner inom länet. Utbildning.
1910-05-31 Östra Stenbacken. Platsen för de stora kasernbyggnaderna. Regemente.
1910-05-31 Konkursmål i Uddevalla. Handlaren August Andersson blev försatt i konkurs.
1910-05-31 Spelmanstävlan anordnas i samband med hembygdskursen i Uddevalla.
1910-06-01 Realskolan beslutat att såsom realskolemössa anlägga en blå sidenmössa.
1910-06-02 Bohuslänsk hembygdskurs i Uddevalla 15-23 juni 1910, bilaga medföljer tidningen.
1910-06-09 Avloppsledningar i östra Kampetegen, tomten nr 2 i Östertull. Gatuarbete.
1910-06-09 Epidemiska sjukhuset för om- och tillbyggnad.
1910-06-09 Hamnen, justering av stora lyftkranen, elektrifiering.
1910-06-11 Folkets Park i Uddevalla, numera förlagd på en vacker plats på sluttningen av Skeppsvikenbergen. Nöjen.
1910-06-14 70 år fyller skomakaremästaren och skohandlaren C.G. Rydin.
1910-06-16 Göteborgs Nations hembygdskurs i Uddevalla. Landshövdingens hälsningstal. Utbildning.
1910-06-18 Lagstadgad butiksstängning i Uddevalla o Strömstad har nu av länstyrelsen fastställts.
1910-06-22 Uddevalla stads namn.
1910-06-23 Avloppsledning från kyrkogården å norr ned till älven. Ledningar.
1910-06-25 Auktion, 28-6 låter arrendatorn Alfrd Svanberg, Klefven på Stadsfjället sälja djur.
1910-06-28 Affärstider här angivna gäller från 1 juli
1910-07-02 Taxi, Automobiltrafik i Uddevalla, väster om droskstationen, Norra Hamngatan finnes.
1910-07-05 Möbelhandlaren Axel Leopold Malmberg död. 45 år. Gravsatt på Norra kyrkogården.
1910-07-05 Taxi, ökad automobiltrafik i Uddevalla. Körmästaren Anders Nilsson ansöker om tillstånd.
1910-07-05 Kampenhof bjuder fabrikens arbetare på lustfärd till Göteborg med ångaren Kung Rane. Industri.
1910-07-12 Eld i ångaren "Pollux" i kolbox, brandkåren släckte, självantändning.
1910-07-12 Porträtt på Åke Wallgren, operasångare från Uddevalla och David Stockman. Musik o Sång.
1910-07-13 Förslaget till adressnumrering blev igår inlämnat till drätselkammaren.
1910-07-13 Utgivning av adresskalender, upptagande de nya adressnumren.
1910-07-14 Uddevalla Egnahemsförening.
1910-07-14 Fyra fall av nervfeber har inträffat. Sjukdom.
1910-07-14 Kasernbyggnaden i Uddevalla. Regemente.
1910-07-19 Ledningar i Drottninggatan åt söder och Södertullsgatan.
1910-07-23 Nytt oljenederlag i Uddevalla, å Brattåsholmen pågå planeringsarbete för uppförande. Petroleum.
1910-07-26 Nytt oljenederlag i Uddevalla anordnas av Göteborgs Petroleum.
1910-07-30 Bokhandlaren Axel Adler i Falun har till Werner Hansson försålt tom. Fastighetsaffär.
1910-08-09 Patent sökes å "Skosmörja jämte rätt att framställa densamma" av K. Bryngelsson.
1910-08-10 Konkursärenden i handlaren Aug. Anderssons konkurs bevakades ett 40-tal fordringar.
1910-08-17 Möbelhandl Arvid Key i Uddevalla har försatts i konkurs.
1910-08-20 Fotografen Thure Nihlén har av A. W .Rydholms sterbhus köpt tomt. Fastighetsaffär.
1910-08-20 Arrendeauktion å stadsängar tillhöriga Gustafsbergs barnhus, Stora ängen.
1910-08-24 Den stora kulvertledningen i Drottninggatan.
1910-08-25 Internationella geologer besöker Uddevalla lördag 27/8. Allmän flaggning.
1910-09-07 Bild på Kössö-Lars med dragspel. Dopnamnet var Hjalmar Werner. Musik o sång.
1910-09-10 Wilhelm von Braun, 50 år efter hans död, berättelse av Halfdan Mörk.
1910-09-10 Detaljhandel med brännvin, i Uddevalla stadsfullmäktige.
1910-09-17 Länslasarettet. Frågan om dess uppdelande i en kirurgisk och en medicinsk avdelning. Sjukvård.
1910-09-20 Nya Handarbetsaffären, Västerlånggatan, hörnet av Norrtullsgatan.
1910-10-13 Byggmästren Axel Wilhelm Stening död. 49 år.
1910-10-13 Vattentillgången ökas, undersökningen å Teaterplantagets område har sedan en tid pågått.
1910-10-15 Större gaslyktor har uppsats i Wallströmska- och Kochska hörnen vid Drottninggatan.
1910-10-15 Arbetsstugan för barn öppnas på måndag i huset 252, Kungsgatan.
1910-10-18 Arbetsstugan för barn i Uddevalla invigd, Alban Thorburn, Herman Sanne, V Kullgren.
1910-10-18 50 år fyller konditor Karl Nyholm.
1910-10-22 Värdshusvärden vid bolagets utskänkningsställe nummer 1, Carl Johan Christiansson död. 42 år.
1910-10-22 Uddevalla Hotell efter fullbordad till- och nybyggnad 1910. Elektriskt ljus- och telefon.
1910-10-27 Hasselbacken i Uddevalla har nu fått två luxlampor vardera om 1000 normalljus.
1910-10-27 Rättigheterna till minuthandel med spirituosa i Uddevalla. Alkohol.
1910-10-29 Kulvert genom Norra kyrkogården. Ledningar.
1910-11-01 Förslaget till ny stadsplan för Uddevalla är nu av överintendentämbetet granskat.
1910-11-05 En döende uddevallaexport. Vår millionaffär, pitpropshandeln måste nedläggas. Hamn.
1910-11-09 Oljeupplaget på Brattåsholmen. Petroleum.
1910-11-17 Kasernbygget i Uddevalla. Grundläggningsarbetena. Regemente.
1910-11-19 Nya pumpverket i Teaterplantaget har sedan i tisdags börjat användas. Ledningar.
1910-11-22 Uddevalla Försörjningshem, har god mat och omvårdnad, välskött både ute och inne. Sjukvård.
1910-11-22 Ny vattenpump vid Herrestadshagen. Ledningar.
1910-12-03 88 år fyller en av stadens äldsta innevånare herr Jonas Radhe.
1910-12-09 Skonertskeppet Anna Ottilie påseglat. Båtar.
1910-12-09 60 år fyller professorn och målaren Julius Kronberg. Bild.
1910-12-09 Bryggeriägaren A. N. Sjöstrand död.
1910-12-09 Tal över A W Rydholm.
1910-12-09 Grundläggare av tidningen Uddevalla Weckoblad, Anders Johnsson.
1910-12-12 Stadsfullmäktigeval i Uddevalla.
1910-12-12 Korpral O.E. Bodell, penningbelöning. Regemente.
1910-12-12 A. N. Sjöstrands begravning. Död.
1910-12-12 Förlovning, Hugo Krok och Gerda Nyström. Familenytt.
1910-12-13 Belysning på torget. En femarmad kandelaber inköpt i Stockholm, brinner om kvällarna. Energi.
1910-12-14 Vigsel Edvin Helling och Agda Ehrnst, Uddevalla. Familjenytt.
1910-12-14 Hushållningssällskapet, premier för jordbruk mm.
1910-12-14 50 år fyller lärarinnan Pauline Olson.
1910-12-14 75 år fyller Pehr Lithander. Bild.
1910-12-19 Stadsfullmäktige valet i Uddevalla.
1910-12-21 Hundramannaföreningen FME Uddevalla.
1910-12-21 Eldsläckningsapparaten Kustor provades igår på Margretegärde. Brand.
1910-12-21 Nervfeber, sjukdom i Vadbacken.
1910-12-21 Verner Andersson, skorstensfäjargesäll, skadad. Olycka.
1910-12-21 Olof Forsberg, verkstadsarbetare, skadade foten. Sjukdom.
1910-12-23 Bautasten rest över Anders Olssons grav.
1910-12-23 52 år fyller D. Thorburn, Uddevalla.
1910-12-23 Elementärläroverket för flickor i Uddevalla. Skola.
1910-12-23 Kyrkostämma i Uddevalla, nyvalda.
1910-12-23 Mauritz Hallberg, från Uddevalla, kontrollör på postverket.
1910-12-23 Nyfödda i Uddevalla, kyrkliga notiser.
1910-12-23 Uddevalla teater,skådespel mm.
1910-12-28 Tal om Uddevalla stadsfullmäktige.
1910-12-28 Uddevalla kommunfullmäktiges sammanträde.
1910-12-28 Förlovning, Ture Sundberg- och Ingrid af Zallén, Uddevalla. Familjenytt.
1910-12-28 August Alexandersson Werner och maka startar var sitt företag.
1910-12-30 Mjölkdagar. Annons.
1910-12-30 Nyårshälsningar från uddevallbor.
1910-12-30 84 år fyller postiljonen C.J. Skärström.
1910-12-30 Teaterstyrelsen i Uddevalla hade möte.
1910-12-30 Uddevalla hantverks- och industiförening valde styrelse.
1910-12-30 Uddevalla museum, styrelsen vald.
1910-12-30 Uddevalla museum, ekonomi och historik.
1910-12-30 J A Peterson, Uddevalla, misshandlade kollega grovt. //

1 kommentar: