2016-04-20

Nytt arkivfynd på Gustafsberg

Vid det pågående digitaliseringsarbetet av Gustafsbergsstiftelsens arkiv har Harri Kantola hittat en ny ruskig händelse som avslöjas i en ansökan till Gustafsbergs Barnhus.
Där man kan läsa:

"Till vällofliga Directionen öfver Gustafsbergs Barnhus!

Sistlidne höst blef min man jemte flera andra öfverseglad af ångfartyget Elfkungen, och omkom. Härigenom befinner jag mig med 5 st små barn i yttersta fattigdom, derföre wågar jag härmed i min nöd och olycka Ödmjukast bönfalla hos wällofliga Directionen om intagning på Gustafsbergs Barnhus för min Son Johan Fredrik Johannesson, som är född den 13 Februari 1850. Gossen är dotterson af den af Hushållningssällskapet i Länet för odlingsflit och arbetsamhet med en belöning utmärkte men nu sig i små omständigheter befinnande Arrendatoren Matthias Olsson i Stala.

Kleven Under Horleby, Stala Socekn Oroust Östra Härrad den 2 Juli 1860.

Ödmjukast

Anna Bridta Mattis Dotter"

Inte heller denne arme gosse blev intagen på barnhuset och vidare efterforskningar om det faktum har inte givit något resultat.

Däremot finns det mer att finna om själva olyckan där hjulångaren Elfkungen kolliderar med en segelbåt med 13 mans besättning, varvid sex man drunknar.
Katastrofen omnämndes i rikets alla tidningar och även i tidningar utomlands. Här är det BLEKINGS-POSTEN tisdagen den 27 september 1859:

"- Uddewalla. Lördagen den 17 dennes på aftonen inträffade, att ångfartyget Elfkungen i närheten av Gustafsberg och oaktadt ångfartyget genast stoppade farten, påseglade en detsamma alltför nära kommande segelbåt, som kantrade, derwid tretton uti densamma warande manspersoner kommo i sjön.

På ångfartyget widtogos alla till hands stående räddningsmedel, hwarigenom det lyckades berga sju af de i nöd stadde personer, men de öfriga omkommo. Enligt en av de räddades uppgifter lära de drunknade ha warit arbetsfolk, som efter legoarbeten på andra orter woro stadde på wäg till sina hem"

I den här artikeln i Aftonbladet den 6 oktober 1860 läser vi att en av besättningsmännen på Elfkungen med fara för sitt eget liv lyckades rädda en av besättningsmännen. Och för det får han ett år efter händelsen medalj av Kungl. Maj:t för bedriften.  //

1 kommentar:

  1. Harri Kantola gör ett fantastiskt arbete som kommer oss andra att lättare ta del av Stiftelsens arkiv.
    Där finns mycket intressant tydligen.
    Ove

    SvaraRadera