2020-02-22

Gustafsbergseken blir naturminne

Alla som har gått Strandpromenaden förbi Sörkullens badplats har passerat den här eken. Och jag har genom åren fått många frågor om den. Vanligaste frågan har varit: "Hur gammal är den?"

I Destination Uddevallas Leader-projekt "Gustafsberg - platsens berättelser" har eken blivit ordentligt uppmärksammad. Ja, så mycket att den nu föreslås bli naturminne.

Så här motiverar kommunekolog Sofia Stengavel den remiss i frågan som nu har gått ut:

Remiss på förslag om att skydda ek på fastigheten Gustavsberg 1:24 som naturminne

Bakgrund till förslaget

Inom Leaderprojektet Gustafsberg - platsens berättelser, som är ett samarbetsprojekt mellan bland annat Gustafsbergsstiftelsen och kommunen har man kommit med önskemål om en ek på fastigheten Gustavsberg 1:24 ska skyddas som naturminne. Det är en stor, vacker gammal ek som uppfyller kriterierna för skyddsvärda träd. Den aktuella eken är dessutom en av de äldsta ekarna i Uddevalla kommun och uppskattas vara mellan 600-700 år.

Motivering till naturminnet

Enligt 7 kap 10 $ Miljöbalken får ett särpräglat naturföremål förklaras som naturminne av Länsstyrelsen eller kommunen, om den behöver särskilt skydd eller vård. Naturminnet får omfatta även det område som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme. Enligt 4§ förordningen områdesskydd Miljöbalken får Länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana föreskrifter som behövs för att vårda eller skydda ett naturminne.

Den aktuella eken står inom Gustafsbergs naturvårdsområde i anslutning till strandpromenaden som går från centrala Uddevalla ut mot Gustafsberg. Den har en omkrets av cirka 575 cm. Kronan är välutvecklad.

Eken är unik i förhållande till andra ekar i kommunen då den är en av de äldsta och största levande ekarna i kommunen. Bevarande av träd i den här storleken är generellt sett intressant både ur natur-, miljö och kulturperspektiv. Ekar har höga naturvärden eftersom hundratals insektsarter lever direkt eller indirekt av/eller på ekar. Gamla ekar har ännu högre naturvärden eftersom det finns arter som är direkt beroende av åldrande träd och död ved Idag finns inget akut hot för den aktuella eken men det är av stort värde att ge eken ett starkt långsiktigt skydd och säkra att den sköts på rätt sätt. Den bedöms, genom att den är en av kommunens äldsta och största ekar, vara ett särpräglat naturföremål som kräver särskilt skydd och vård vilket kan ges genom en naturminnesmärkning med tillhörande föreskrifter.
Här har vi eken på en bild av Per Gustaf Bergin från 1890. På 130 år har den inte förändrats mycket. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar