2019-02-08

Kasernbygget på Kvarnberget

Bohusläns regemente under byggnad.

1901 beslutade riksdagen att allmän värnplikt skulle införas. De värnpliktiga skulle kaserneras, dvs lämna de gamla hedarna från indelningsverkets tid. I princip så skulle varje landskap ha sitt eget regemente. I Bohuslän blev det en dragkamp mellan Uddevalla och Göteborg som Uddevalla för en gångs skull vann.

När jag letar i Tidningsarkivet efter vad tidningarna skrev från den här tiden får jag fram nedanstående träfflista:

1904-12-03 Förre musikfanjunkaren vid Bohusläns regemente C. F. Rydberg död, 76½ år.
1906-02-20 Bohusläns Regemente till Uddevalla?
1906-03-10 Bohusläns Regemente till Uddevalla.
1906-06-07 Regementet till Uddevalla.
1906-06-09 Regementet till Uddevalla?
1906-06-27 Stor midsommarfest på Backamo. Regemente.
1906-09-08 Regementet till Uddevalla?
1906-09-08 I17 till Göteborg? Regemente.
1906-11-13 Regementet till Uddevalla!!
1906-11-17 Regementet till Göteborg?
1906-12-08 Förre fanjunkaren och svärdsmannen vid Bohusläns regemente Carl Nicolaus Boberg död. 59 år.
1907-02-20 50 år fyller kaptenen vid Bohusläns regementes C.O. F. Brisman.
1907-06-20 Förre sergeanten vid Bohusläns regemente Efraim Winterkorn död, 77 år.
1907-08-15 """Det stora kriget i Bohuslän"". Den hittills största manövern i Sverige. Regemente."
1908-01-23 Förre fanjunkaren och svärdsmannen vid Bohusläns regemente död, 53 år.
1908-06-17 "Bohusläns regementes kassalokal i skollärare Karlbergs hus i kvarteret ""Falken""."
1908-07-08 Bohusläns regementes kasärnetablissement. Skrivelse till stadsfullmäktige.
1908-07-22 Förre kamptenen vid Bohusläns regemente Adam Fredrik af Trampe död, 54 år.
1909-07-21 Bohusläns regemente, Backamo. Fem beväringsmän rymde.
1909-09-15 50 år fyller majoren vid Bohusläns regemente E.G. Wockatz.
1909-10-19 Kasernbyggnadsarbetet förestår. En del mindre byggnader österut. Regemente.
1910-01-25 De värnpliktigas dagavlöning, motioneras för en höjning till 50 öre. Regemente.
1910-01-26 Bohusläns regementes kasernbyggnader kommer att erinra om en riddarborg.
1910-01-29 Soldathemmet i Uddevalla. Upprop om bidrag till förverkligande. Regemente.
1910-01-29 Det blivande stora kasernbygget. Skiss. Regemente.
1910-05-19 På fältmarsch från Backamo. Regemente.
1910-05-31 Östra Stenbacken. Platsen för de stora kasernbyggnaderna. Regemente.
1910-06-01 Jordbrukarekurs på Backamo för värnpliktiga och andra regemente.
1910-07-14 Kasernbyggnaden i Uddevalla. Regemente.
1910-11-17 Kasernbygget i Uddevalla. Grundläggningsarbetena. Regemente.
1910-12-03 Auktion på Backamo torsdag 8 december 1910, kasserade persedlar. Regemente.
1910-12-12 Korpral O.E. Bodell, penningbelöning. Regemente.
1911-02-28 Fanjunkaren vid Bohusläns regemente Frans G. Borgström död. 45 år. Gravsatt på Ramneröd.
1911-03-06 Rapport från Bohusläns regemente.
1911-03-29 Förre musikfanjunkaren vid Bohusläns regemente Axel Teodor Berg död. 67 år. Norra kyrkogården.
1911-03-29 Musikfanjunkaren vid Bohusläns regemente Axel Theodore Berg, död.
1911-04-15 Förlovning mellan C. E. Berggren regementet- och Greta Wikström. Familjenytt.
1911-04-24 Lysning mellan Karl Axel Rehnberg, regementet- och Valborg Lange. Familjenytt.
1911-05-03 Mathias Johansson regementet, död.
1911-05-19 Bohusläns regemente på skogsodling. Regemente. Bild.
1911-05-29 47 år fyller Christer Erichsen. Regemente.
1911-06-03 Värmeledningsanläggningar vid Kasernbygget i Uddevalla. Regemente.
1911-06-26 """Bohuslän i gamla tider"", minen från 1840-talet. Sigur Bursel.  Regemente."
1911-06-29 För det blivande soldathemmet i Uddevalla. Ynglingaföreningen. Regemente.
1911-07-10 53 år fyller majoren vid Bohusläns regemente H. F. A. Nauckhott. Familjenytt.
1911-07-15 För första gången vid svensk manöver Marconis trådlös telegraf. Regemente.
1911-07-18 Korpralen vid Bohusläns regemente Johannes Holm i Lane-Ryr död. 85 år.
1911-08-12 Arbetet vid kasernbygget ligger på grund av byggnadskonflikt. Regemente.
1911-09-29 Bohusläns regementes 250-årsfest. Regemente. Bild.
1911-09-30 Bohusläns regemente firar 250-årsjubileum på Backamo. Bild.
1911-10-07 Bohusläns Regemente. Byggstrejken slut.
1911-10-21 Förre distriktskorpralen vid Bohusläns regemente Carl Johan Uddgren död, 65 år.
1911-12-13 En reningsanläggning nedanför försörjningshemmet anläggs. Regemente.
1911-12-23 Gångbana till kaserntomten till en kostnad av 5.000 kronor. Regemente.
1912-01-20 Grunnebohed styckas upp till egnahem. Regemente.
1912-01-24 Kasernbygget pågår med en arbetsstyrka af omkr. 150 man. Regemente.
1912-03-06 Verkställande direktören vid Lysekils brännvinsbolag f.d. kaptenen vid Bohusläns regemente J.M.T. Bromander död, 75 år. Död.
1912-03-22 Kasärnbygget i Uddevalla. Regemente. Bild.
1912-04-13 Brand på regementet. I närheten av Kanslihuset brann ett mindre trähus ner till grunden.
1912-04-13 Kasernbygget i Uddevalla. Byggnad. Regemente.
1912-04-29 Fanjunkaren i Bohusläns regementes musikkår K.J. Nilsson död, 45 år. Död. Familjenytt.
1912-09-03 Kasernbyggnad för uppförande av ångcentral har antagits. Ledningar. Regementet.
1912-09-09 Kasärnbygget i Uddevalla. Regemente.
1912-10-02 Den stora fältmanövern. Bohusläns regemente rycker ut. Regemente.
1912-12-21 Slaget vid Gadebusch 1712. Bild efter en gammal målning. Regemente.
1913-01-28 Lägenheten Skanskullen är av Uddevalla Tunnfabriks AB försåld till regementet. Fastighetsaffär. Industri.
1913-02-22 Mässhistorien på Backamo. Regemente.
1913-03-06 Kasernetablisementet i Uddevalla. Regementet.
1913-03-31 Till öfverstelöjtnant vid Bohusläns regemente har utnämnts öfverstelöjnant Olof Melin. Regemente. Utnämning. Bild.
1913-04-16 Arméns kasernbyggnadsnämd har bland fyra inkomna anbud å utförande av rän. Regemente.
1913-05-02 Grundstenen till det blivande soldathemmet Libanon i Uddevalla lades. Regemente.
1913-05-03 Träinredning uti vissa byggnader vid Bohusläns regemente har antagits Sala Nya S.
1913-05-14 Elsebergsområdets förbindelse med regementet. En motion om att en gång- och velocepedväg.
1913-06-12 70 år fyller förre kaptenen vid Bohusläns regemente C.F. Åberg.
1913-08-02 Det blivande soldathemmet. Regemente.
1913-08-30 Kasernbyggnadsnämnden bör bibehållas. Regemente.
1913-09-05 100-årsfesten på Backamo. Regemente. Jubileum.
1913-09-09 Trävirkesauktion förrättas vid Kungliga Bohusläns regemente.
1913-09-17 Avskedsfästen på Backamo den 27 dennes tager sin början kl 12 då minn. Regemente.
1913-09-18 Avskedsfest på Backamo. Regemente.
1913-09-20 Kasernbygget i Uddevalla närmar sig alltmer sin fullbordan. Regemente.
1913-09-22 Vid minnesfesten å Backamo. Regemente. Jubileum.
1913-09-27 Bohusläns regementes kasärner. Regemente. Bild.
1913-09-29 Afskedsfesten från Backamo. Minnesstenen 1724-1913 aftäckt. Bild. Regemente.
1913-09-30 Högtidstalet hölls av överste Charles Daniel Tottie vid avtäckningen av minnesstenen på Backamo. Regemente.
1913-10-01 Kasernbyggnadsnämnden har lämnat oriktiga uppgifter. Regemente.
1913-10-01 En minnesdikt om Backamolägret. Regemente.
1913-10-01 Bilder från Bohusläns regementes avskedsfest på Backamo. Regemente.
1913-10-02 Bohusläns regementes förläggning till Uddevalla. Historia.
1913-10-02 Manöver vid regementet.
1913-10-07 Arméfördelningschefen har nu bestämt att volontär och rekrytunderbefälsutbildning. Regemente.
1913-10-11 Slutbesiktning av kasernbyggnaderna i Uddevalla. Regemente.
1913-10-13 Bohusläns regementes afsked från Backamo. Regemente.
1913-10-15 Kasernbyggnaderna godkända. En del underofficerare redan inflyttade. Regemente.
1913-10-25 Auktion på Backamo. Annons. Regemente.
1913-11-13 Den siste Bohuslänbåtsmannen. Sedan nu den siste återstående av de gamla gardet. Regemente.
1913-12-02 Sjukhem för Bohusläns regemente. Bland tre inkomna anbud för uppförande av sjukhus.
1913-12-27 Soldathemmet i Uddevalla det invid Bohusläns regemente kaserner uppförda.
1913-12-29 En sista avskedsfest på Backamo. Flyttningen af Bohusläns regementes förråd. Regemente.
1914-01-14 Stadens välkomsthälsning för Bohusläns regemente har enligt  fastställt program ägt rum.
1914-01-20 Bohusläns regementes nya hem. Dess officiella invigning, i närvaro av inbjudna.
1914-01-28 Brand å Bohusläns regemente, tredje bataljon.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar