2019-02-01

Förvaltningsrätten upphäver ett fullmäktigebeslut

Elving Andersson

Förvaltningsrätten i Göteborg fattade igår beslut om att upphäva ett kommunfullmäktigebeslut från 2017-09-13.

DOMEN (utdrag)

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun (kommunen) har beslutat att avslå en motion från Elving Andersson m.fl. om en ny strategi för enskilda avloppsanläggningar och stopp för avloppsslam på åkrarna.

YRKANDEN

Torsten Torstensson och Roger Johansson yrkar att beslutet upphävs och anför huvudsakligen följande.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde deltog fullmäktigeledamoten Patrik Olsson. Han pläderade i debatten för att behålla nuvarande system och i den efterföljande voteringen röstade han för att avslå motionen. Patrik Olsson är lantbrukare och äger två av de tre brunnar för behandling av avloppsslam från enskilda avlopp som finns i kommunen. Han har således privata ekonomiska intressen i att bevara nuvarande system. Han är jävig. I fullmäktigedebatten har han försökt påverka fullmäktiges ledamöter att fatta beslut som är gynnsamma för hans näringsverksamhet.

Kommunen anser att överklagandet ska avslås.

FÖRVALTNINGSRÄTTENS BEDÖMNING

Har jäv förelegat vid handläggningen av ärendet? En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående (5 kap. 20 § KL). Med att något personligen rör ledamoten kan enligt praxis avse bl.a. att ledamoten har ett ekonomiskt intresse av utgången i
ärendet (jfr Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 1992 ref. 50).

Torsten Torstensson och Roger Johansson har anfört att Patrik Olsson äger två av de tre brunnar för behandling av avloppsslam som finns i kommunen och därmed har ett ekonomiskt intresse av att bevara nuvarande system. Kommunen har inte ifrågasatt detta påstående, varför denna omständighet för förvaltningsrätten framstår som ostridig.

Med hänsyn till att ett ekonomiskt intresse i regel anses vara jävsgrundande anser förvaltningsrätten att Patrik Olsson som jävig varit förhindrad att delta i ärendets handläggning. Eftersom han har deltagit i ärendets handläggning i kommun-fullmäktige kan beslutet inte anses ha tillkommit i laga ordning, vilket strider mot 10 kap. 8 § KL.

Ska beslutet upphävas? Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas. Detsamma gäller om beslutet har kommit att förlora sin betydelse till följd av
senare inträffade förhållanden (10 kap. 9 § kommunallagen).

Bestämmelsen i 10 kap. 9 § KL infördes den 1 januari 1992. I praxis för tiden före ikraftträdandet av bestämmelsen finns exempel på fall då kommunala beslut som varit behäftade med mindre fel inte har upphävts, eftersom felet varit oväsentligt eller utan betydelse. Ett vanligt sådant fall är att något betydelselöst fel i beslutsförfarandet förekommit. 

Det kan t.ex. gälla en jävssituation som uppenbarligen saknat betydelse för ärendets utgång. Det kan också finnas andra särskilda skäl till ett sådant undantag. Det kan t.ex. inträffa att överklagandet blir onyttigt till följd av att det beslutande organet har fattat ett nytt beslut som har vunnit laga kraft (prop. 1990/91:177 s. 225 f).

Av handlingarna framgår att kommunfullmäktige, med röstsiffrorna 32 för ja och 29 för nej, beslutat att avslå den aktuella motionen. Enbart sett utifrån utfallet av röster har Patrik Olssons röst därmed saknat betydelse. Enligt Torsten Torstensson och Roger Johansson har Patrik Olsson dock även pläderat för att behålla nuvarande system. Av det överklagade beslutet framgår också att Patrik Olsson har yttrat sig i ärendet. Mot bakgrund av att han därmed kan ha påverkat hur röstningen utfallit, anser förvaltningsrätten att det inte kan uteslutas att det aktuella felet haft betydelse för ärendets utgång, särskilt med beaktande av de jämna röstsiffrorna.

Förvaltningsrätten anser således sammantaget att beslutet inte tillkommit i laga
ordning och därför ska upphävas.  //

1 kommentar: