2019-02-18

Eva Rodhe - en skolpionjär i Uddevalla

I vigselrummet i Rådhuset hänger denna tavlan av Eva Rodhe. På skylten står det: "Eva Rodhe - 1836-1919 - Rektor och en av Sveriges skickligaste pedagoger".

Vem var då denna Eva Rodhe? I en skrift i den blå serien med namnet "Flickskolan i Uddevalla" av redaktör Gustaf E Karlsson läser jag:

Eva Rodhes annons då hon i början av 1862 övertog prostinnan Anderssons flickskola meddelar att undervisningsämnena skulle bli kristendom, naturlära, aritmetik, svensk och allmän historia, geografi, välskrivning, svenska, tyska, franska, engelska samt ritning och handarbete. (min anm: ämnena påminner en hel del om barnhusskolan på Gustafsberg för övrigt).

"1864 öppnade Charlotte Lundberg en liknande skola. Mellan dessa skolor lär det ha förekommit en viss rivalitet inte bara så att säga på högre plan utan även bland eleverna. Flickorna i Rodhes skola kallades änglar och de i Lundbergs skola råttor".

Skolan var privat och finansierades med avgifter. 1866 beslutade emellertid riksdagen om statsbidrag till flickskolorna. Eva Rodhe sökte bidrag för läsåret 1875-76 och fick 3000 kr. Det kom förstås att få mycket stor betydelse för flickskolans framtid. I samband härmed fick skolan namnet "Uddevalla elementarläroverk för flickor". Bohusläns Tidning anmärkte att bidraget var "en uppmärksamhet från högre ort, som bör vara smickrande och uppmuntrande för fröken Rodhe, helt det tycks vittna om ett rättvist erkännande av fröken Rodhes förtjänster som föreståndare för sin skola".
Under åren 1876-1896 var flickskolan inrymd i tvåvåningsbyggnaden till vänster. Detta är alltså Stora Norrgatan, nuvarande Lagerbergsgatan. På sommaren 1878 lämnade Eva Rodhe över skolan, som hon förvandlat till ett läroverk, i andra händer.

I Svenskt Biografiskt Lexikon ingår hon i släkten Rodhe och det står så här:

"Eva Sophia Rodhe (1836–1919) fick utbildning i hemmet och övertog 1862 en liten privat skola för flickor i Uddevalla, vilken under hennes ledning uppgraderades till flickskola av högre typ. Hon lämnade ansvaret för denna skola 1878 för att tillsammans med en av dess lärarinnor, Maya Nymann, under tre år studera kindergartensystemet i Frankrike, Tyskland, Belgien och Italien.

Vid hemkomsten 1881 öppnade hon i Gbg, med Nymann som medhjälpare, den s k Praktiska arbetsskolan, som hon förestod till 1904. Denna var en samskola för mindre barn med lekklass, tre förberedande klasser och ett par klasser av elementarskola. Särskilt i den inledande "handarbetsklassen", det främmande ordet kindergarten undveks, sysselsattes barnen med praktiska övningar.

Skolan blev stilbildande på slöjdundervisningens område, inte minst genom att modeller och verktyg anpassades efter de minsta barnens förutsättningar, vilket väckte uppmärksamhet både inom och utom landet.

Som ledamot av Gbgs allmänna folkskolestyrelse 1890–1910 – den första kvinnan i landet med ett sådant uppdrag – väckte Eva R en motion om att inom folkskolan anordna undervisning i matlagning. Redan 1891 kunde det första skolköket öppnas och 1892–1910 var hon inspektris för denna verksamhet. Hon deltog också i många andra socialpedagogiskt inriktade aktiviteter i Gbg liksom i arbetet för införande av kvinnlig rösträtt. Rodhe erhöll 1904 Iqml.Hon avled ogift 1919. Hon hade i många år sitt sommarnöje på Raneberg i Resteröd.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar