2022-07-17

Thomas Thorild från Svarteborg

Den här minnesstenen i Svarteborg har jag kört förbi många gånger men aldrig stannat och tittat på den. Men i veckan blev det av. Thomas Thorild föddes 1759 med efternamnet Thorén här på gården Blåsopp. Han blev tidigt föräldralös och hans bror i Kungälv tog hand om honom.

För den som inte läst så mycket om honom kanske man ändå hört talas om hans devis som sitter över dörren till aulan på Uppsala universitet. 


I projekt Runeberg beskrivs han så här: 

Tomas Thorild, var född i Svarteborg i Bohuslän, son till en länsman. Han hette egentligen Thorén och antog först 1785 det namn, som han sedan gjort ryktbart. Genom välvilliga människors hjälp sattes han i tillfälle att studera, först vid Göteborgs gymnasium, sedan vid Lunds akademi, där han bland andra kom i beröring med sin »landsman» Lidner. Vid 22 års ålder flyttade han med djärfva framtidsplaner till Stockholm, där han under några år deltog i den ofvan skildrade striden. Efter att åren 1787--1788 hafva vistats i Uppsala, hvarest han bl. a. disputerade i konungens närvaro på ett sätt, som väckte dennes synnerliga intresse, begaf han sig till England för att söka åstadkomma »världsreformen», men hans skrifter väckte där ingen vidare uppmärksamhet, han själf råkade slutligen i bysättningshäkte, hvarifrån en svensk filantrop utlöste honom; missnöjd återvände han till Sverige för att ånyo kasta sig in i litterära fejder. Hans oförsiktiga skriftställeri råkade väcka hertig Karls skuggrädsla, och själfve Reuterholm, som var Thorild välbevagen (båda sympatiserade med Rousseau), mäktade icke afvärja hans åtalande. Den landsflykt, hvartill han år 1793 dömdes, kom honom emellertid icke illa till pass; den åtföljdes efter någon tid af en fast anställning vid det svenska universitetet i Greifswald, hvilken Reuterholm utverkade åt honom, och han erhöll nu en jämförelsevis angenäm och lugn ställning. Från Sverige följdes han af sin käresta, som något år senare blef hans brud. Han afled 1808.

Greifswald i tyska Mecklenburg - Vorpommern tillhörde Sverige 1648 - 1815 och Thorild blev professor och bibliotekarie vid det svenska universitetet där. Han ligger begravd under en bohuslind på Neukirchens kyrkogård i Greifswald.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar