2020-10-14

Tillståndet i Uddevalla 1737

 

(klicka flera gånger så blir kartan större)

Anthelius karta över Uddevalla 1750. Tretton år tidigare, 1737, skriver stadens styrande till landshövdingen och berättar om tillståndet i staden. Jag har petat ytterst lite i språket men jag tror att den intresserade kan ha nöje av att läsa berättelsen.

Magistratens skrifvelse till Landshöfdinge - Embetet den 13 Julij 1737 om staden och dess tillstånd . ( Ur Uddevalla Rådstugurätts registratur . ) 

I anledning af undfångna Höggunstiga befallningar hafva wij fölljande berättelse om denna Staden och dess tillstånd i ödmiukhet bordtlemna , att hvad 

1:mo denna ortens belägenhet angår, så har den af Naturen en fördehlagtig belägenhet i anseende till beqvämligheten af siöfarten , warandes denna nästan den första Handelsstaden under Sweriges Crono, när man kommer ifrån Nordsiön och ärnar gå in åth Östersiön, samt utom Saltsiön försedd med en Elf, som löper igenom staden uti Salta Siön; uti denna Elf äro åtskillige både miöhl- och sågeqvarnar,
ägandes staden i Circumferensen ett vackert begrep af land med åtskillige Hemman och lägenheter derpå.

2:0 Hvad bygnaden och afdelningen angår så har staden ett torg med åtskillige långgator och twergrender, warandes husen till Bygnaden af vackert anseende till större och mindre.

3:0 Publique huus finnes Kyrkan som är inuti väll beprydder, försedder med ny alltaretafla, Predijkostobl orgellwärk samt flere zirater. Rådstugan har icke ännu, sedan den afbränd blef kunnat af sten uppbyggas, efter det der till upprättade project, i anseende till tidernes knapphet och Handelens allmänna aftagande. Wåg finnes nyligen uppbygdt samt Packhuset och tiäruhåfvet behåldne. Öfver Elfwen finnes 2:ne Bryggor. Hospitalet är sedan det i ofredztijden afbrändes, icke ännu upbygdt men lärer med det första ske, sedan Hans Kongl. Maj:tt till hielp med bygnaden dertill bevilljat en Collect öfver hela Rijket. 3:ne Stadstullportar befinnes, hvarigenom wägarne löpa åt Strömstad, Göteborg och Wänersborg samt en siöbohm jemte staqveter omkring hela staden af pallisader.

4:0 uti staden finnas öfver 300 bebygda tomter.

5:0 Hvad Inwåhnarnes nähring handtering och seder angår så brukas här handell på Engeland, Holland, Frankerike, Spanien och flera orter såwäll i Öster- och Westersiön som annorstädes, jemhwäll SkieppsRederijer, Järn, Timber och Bräde handell med Bek, tiära, fiskewahror, lijn, Hampa och annat mera, lefwandes man hvad seder angår, så här som på andra orter i Swerige.

6: 0 Beträffande stadzens sigiller så brukas der uti 3:ne graner hwilket från uhrminnes tijder härflutit.

Wi förblifwe i öfrigt städze T. T.

And. Lundeberg.   Niclas B. Bagge . I . Wenperquist . Torma Ström . Lars Scarin .

3 kommentarer:

 1. Hjälp!
  I punkt 3.0 så står det att kyrkan hade predikstol, orgel och flera zirater.
  Vad är zirater? Någon som vet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ett gammalt ord för utsirningar (som ju också är ett gammalt ord)

   Radera
 2. Krusiduller och krumelurer :)

  SvaraRadera