2018-03-28

Nu grävs det i Kungsgatan

 Den länge omtalade ombyggnaden av Kungsgatan har nu påbörjats. Arbetena beräknas pågå i tre år.
Så här skriver kommunen på sin hemsida om projektet:
Ett underlag och ett övergripande förslag har tagits fram i en förstudie för hur Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan kan rustas upp.
Förslaget innebär att:
  • Gatorna får en enhetlig mark i form av bohuslänsk granit.
  • Kungsgatans alla korsningar utformas till tydliga platser där markbeläggning får ett annat utseende med en variant för var och en av dessa noder.
  • Norra Drottninggatan får alléer som norrut leder mot grönområde och söderut mot Bäveån.
  • Norra Drottninggatans mittdel får ett storskaligt gaturum som kan få en urban och “egen” utformning som “befolkar” rummet och får människor att vilja vistas där.
Förslaget visar också exempel på utrustning som gatorna kan utrustas med, såsom sittplatser, konst, belysning med mera.
Status: Beslut har fattats för att projektera och rusta upp Kungsgatan.
Investeringsvolym: Kostnaden för att genomföra förstudien beräknas till 35 miljoner. Inga medel finns avsatta i budget.
Projekteringsstart: Pågår
Byggstart: november 2017. Byggtiden är beräknad till 3 år.
Kritiska punkter: Byggtiden är svår att beräkna då det ställs höga krav på att minimera de störningar det innebär att bygga om i centrum med många verksamheter igång. Kostnaderna är beroende av hur effektivt arbetet kan utföras i centrummiljö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar