2022-11-26

GUSTAFSBERGS BARNHUSKISTA

I arkivet på Gustafsberg står GUSTAFSBERGS BARNHUSKISTA. I makarna Knapes testamente är det stipulerat att det skall finnas en barnhuskista. Makarna Knape visste inte när de skrev sitt testamente att Baggetofta några år senare (1774) skulle byta namn till Gustafsberg.

I paragraf 7 i testamentet står det: 

....äfvensom alla Förskrifningar och Dokumenter böra förvaras uti en särskildt dertill inrättad med starkt Jernbeslag samt trenne Lås och Nycklar försedd Kista, som bör hafva denna påskrift: Baggetofta Barnhuskista; hvilken Kista bör alltid blifva stående uti Stadsens Tjugo fyra Äldstes allmänna Rum på Uddevalla Stads rådstuga; börandes Directeuren hafva en, samt tvenne af Stadsens Äldste hvar sin Nyckel till denna kista, hvilken aldrig bör öppnas, eller någre Handlingar derifrån uttagas, utan Stadsens Tjugofyra Äldstes bifall, samt i deras när- och öfvervaro.

Som framgår av Knapes testamente skall kistan förvaras i stadens rådhus. Där stod den också länge. Min gissning är att den flyttades till Gustafsberg då kommunen övergav Rådhuset 1987. Den fanns i alla fall på Gustafsberg när jag ordnade upp arkivet där i början av 1990-talet.

Som framgår av testamentet får kistan inte öppnas hur som helst och nycklarna finns nu hos Gustafsbergsstiftelsen. Jag har ändå försökt hålla på makarna Knapes vilja så långt som möjligt. Jag var tvungen att gå igenom innehållet för att inventera det och senare har vi även skannat hela innehållet.

En gång kunde jag med gott samvete öppna kistan. Då uppfylldes kriterierna om att de styrande i Uddevalla var närvarande. Idel ädel kommunal- och oppositionsråd, från vänster Essam El-Naggar, Hans Jonasson, Sture Svennberg, Magnus Jakobsson och Jan Gunnarsson.
Vid tillfället passade jag på att ta en bild ner i kistan och där ser det ut så här. I listan förvaras "viktiga papper", som bouppteckningar, köpeavtal, lantmäterihandlingar mm. Här finns också en ask med sex minnespengar och en guldpeng. Den äldsta handlingen är av pergament från 1453.

Sådana här kistor var väldigt vanliga på sin tid. Det finns exempel på sockenkistor, gårdskistor, bykistor mm.

Alla handlingar i kistan är digitaliserade av Harri Kantola och man behöver inte längre öppna kistan för att kunna läsa handlingarna. De finns i stiftelsens datorer.

För några år sedan blev jag uppringd av en forskare från Stockholms universitet som hade hört talas om barnhuskistan och att där skulle finnas dokument som skulle kunna hjälpa honom i hans forskning. Redan samma dag kunde jag mejla de skannade dokumenten till honom och när han efteråt hörde av sig berättade han att han blev mer eller mindre chockad över den snabbhet med vilken jag kunde hjälpa honom.  

Många andra handlingar är också digitaliserade. Framförallt det som rör barnhuseleverna och badgästerna. Kort sagt är arkivet en guldgruva för många.   ///

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar