2020-04-13

Koleran i Uddevalla

Teckning av Nils Högman.

I dessa Coronatider kommer jag att tänka på ett inlägg här på Uddevallabloggen från 2007.

Bohusläningens reporter Frans Emil Karlsson har skrivit en utmärkt artikel 100 år efter den stora
epidemin. Här kommer den:

"När tjärtunnorna röko på torget och läkarna stodo rådlösa inför den förskräckliga "cholera
morbus" härjningar i Uddevalla år 1834.

Den hemska farsoten kolera (cholera morbus) hemsökte Sverige första gången 1834,
därefter 1850-1859, vidare 1866 samt 1872-1873 och senast 1894, då den emellertid aldrig
 kom längre än till karantänsanstalten Fejan (med O.D.-sångarne).

Kolerans hemland är Indien. Kolerafarsoten 1834 nådde Uddevalla i mitten av augusti.
 Den för allmänheten obekanta sjukdomen spred sig med rasande fart. Dess första offer här
var sockerbrukshållaren Anders Gabriel Lindström, som tydligen erhållit smittan i Vänersborg.
 Efter besök i denna stad hemkom L. kl 1 på natten - kl 5 på morgonen var han död. 
Samma dag dog mannen, som skjutsat L. till och från Vänersborg. Redan första veckan
insjuknade 267 personer och allmän panik uppstod. De hemsökta husen betecknades med
 varnande anslag. Alla, som kunde, lämnade staden och uppmaningar i Uddewalla Weckoblad
 till de bättre lottade att återvända för att bringa hjälp i nöden hade inte stor verkan.

Sjukdomen började på Söder, gick därpå till Öster och sist till Norr. Flera familjer utdogo helt
 och hållet. "Rökning för att rensa den tryckande luften är nu anbefalld trenne gånger om 
dagen utanför varje hus i staden, vilken är dyster som själva graven, utan liv, sällan
 presenterande någon annan invånare än läkare, sjukbärare etc. De flesta handelsbodar
 och kontor äro stängda", heter det i Weckobladet om situationen en av dagarne i slutet av 
augusti.

Läkare voro då d:r Bågenholm, Lönner och Kjerrulf, förstärkta med d:r Påhlman från Stockholm.
 Som kolerasjukhus användes först Lancasterskolan och sedan Herrnhutska brödraförsamlingens
 kyrka (nu tändsticksfabrik), som genast fylldes med sjuka.

I början av september dogo 12 à 15 personer per dygn. Då dödgrävare ej för penningar kunde
 anskaffas, överenskom gesällkåren att gripa verket an samt uppkastade i en hast gravar för
 60 - 70 lik, som annars måst stå obegravna i flera dygn. Gesällernas exempel följdes sedan av 
handelsbiträdena.

En av dessa massgravar kunde ännu för några år sedan utvisas å Östra
 kyrkogården. Graven är nu planad.

Redan i början av epidemien hade tre provisorer, utgörande servisen på stadens tvenne apotek,
 fallit offer för farsoten. Man lyckades i stället få tag i en dansk farmaceut vid namn Nielsen,
 varjämte förre provisorn nu handelsbokhållaren Hoppenrath ställde sig till de bekymrade
 apotekarnes förfogande.

Läkarna stodo rådlösa. Såsom preservativ utom rökningen användes malörtsbrännvin, 
s.k. besk, som utdelades gratis vid bord i varje gathörn, ja det uppges, att man tvingade 
även barn att begagna sig av detta såsom särdeles kraftigt ansedda medel.

Såsom en märklig huskur berättade mamsell Schager från sitt hem, där familjefadern blev ett
av farsotens offer: "Vi fattade varandra hand i hand alla familjens överlevande, stora och små,
 och tänkte springa så långt som till Kasen och tillbaka. Vi sprang så länge vi orkade, kommo 
i svettning och togo ett kallbad vid återkomsten. Det skulle vara bra - vi överlevde".

Från ett hantverkarehem på Norr berättar stadens tidning om en liknande hästkur. Söndagen
 den 24 augusti avled husfadern. Av den övriga familjen, som vakade under natten, insjuknade
 nästan på en gång modern, en son och en dotter och alla avledo inom 6 - 8 timmar. Gesällen
 S-g, en högväxt och kraftfull man, omkring 30 år, blev samtidigt anfallen av sjukdomen. Han låg
 till sängs och var ganska svag, då han plötsligt rusade upp och ut på gården, där han, under
 det krampen ansatte honom i armar och ben, började en vid krigsdans, svor, sparkade och 
fäktade som en galning. En person, som råkade komma i närheten av honom, fick en våldsam
 spark. Under denna häftiga exercis drack patienten nära en kanna söt mjölk. Efter en stunds
sprattlande lättade krampen, och två dagar därefter var mannen fullt frisk.

Enligt den officiella rapporten synes ingen ha insjuknat eller avlidit efter 18 september. Till 
denna dag uppges 571 insjuknade och 275 döda. Kolerasjukhuset utrymdes redan 25 september.

Högsta antalet sjukdomsfall inträffade 1 september, nämligen 25, och största antalet dödsfall
skedde 29 augusti, vilken dag ej mindre än 31 personer inom staden avledo i kolera. Då staden
 vid denna tid hade omkring 3 400 invånare, finner man att av dessa omkring sjättedelen blevo
angripna av farsoten.

Av dödens skördar under denna sorgens tid må nämnas assessorn stadskirurgen L J Holmer, 
f. grosshandlaren H J Hegardt, Peter Jonson Hegardt, handelsman H D Walcke med fru,
 direktör Gustav Schiller, f. jaktlöjtnanten R Gyllich, handl. Andreas Busck, provisorerna G E
 Tellbom, G Lönnqvist och E V Grönberg, karduansmakare P Nordlöf, klockare K G Schreil,
 urmakare R Schager, fanjunkare S A Hellström (å Känsö), greve Ph. Creutz, handl. Samuel Lund,
 handelsbetjänten C J Hofvander, salteriidkaren J Didriksson å Kristineberg, fruarna Sara Elisabet
 Sanne, A C Wikström, Maria Beata Sundberg f. Bagge, Brita Busck f. Wennergren, Anna 
Katarina Moleen, Sara Katr. Bildt f. Sanne, Anna Margareta Schröder f. Almgren, fröknarna 
Emelie och Helene Natt och Dag, mamsellerna Regina Ch Brinck, Gustava Plate och Beata 
Rhodin, alla från Uddevalla.

Runtomkring staden härjade mordängeln lika obarmhärtigt både i städer och på landet. 
Exempelvis kan nämnas, att i Göteborg, som då hade 28 000 invånare, t o m 28 augusti hade
 avlidit 1 837 personer.

Det var sorg och veklagan i nästan varje hem, och den dystra stämningen tog sig i Uddewalla
 Weckoblad uttryck uti bl a följande versifierade

"Farväl till 1834":
"Farväl du gamla år – du från oss flydde!
I tidens, men ej uti glömskans flod
Du sjunkit ner, ty i palats och hydda
Du reste dig en svartklädd minnesstod.
Ej krigets åska över fälten dånat,
Ej blodig fejd har härjat Svea land,
Men dödens ängel grymt bland oss rånat
Och slitit älskandes och vänners band.
Ja, gamla år, uti sorgligt minne
Du länge bor i våra hjärtan inne".

Under sexton år var man nu förskonade från den asiatiska fienden, men 1850 skulle den åter
 göra sig påmind. Göteborg, Vänersborg, Lilla Edet, Trollhättan och särskilt södra delen av den
 bohuslänska landsbygden hemsöktes, men Uddevalla skonades. Man hade nu infört ett slags
 avspärrningssystem, vilket för Uddevalla stads vidkommande uppehölls till mitten av oktober.
 Septembermarknaden i Uddevalla avlystes, men för sent, folk hann inte underrättas och 
tillströmningen blev större än någonsin. Allt avlöpte dock lyckligt. Under Sandens (Saltkällans)
 marknad träffades en knalle av kolera och avled i en lada, utan att någon vågade ta vård om 
honom.

Intill 8 november 1850 inträffade enligt officiella siffror på Bohusläns landsbygd 572 sjukdomsfall
 och 270 dödsfall av kolera. Norr om Uddevalla omtalas endast 6 dödsfall, därav 2 från Tanum 
och 4 å Torsberg i Herrestad, dit smittan förts genom kläder från Göteborg.

I september 1857 förspordes en elakartad rödsotsepidemi från Göteborg, vilken "rödsot" slutligen
 konstaterades vara icke mindre än den fruktade cholera morbus, som emellertid sedan 1850
 försports än här och än där i landet. "Rödsoten" kom även till Bohuslän och Dal. Särskilt nämnes,
 att i Lane-Ryr 10, 12, 15 och ända till 17 lik jordades per söndag, mest barn. I Svarteborg måste
 kommunen tillverka likkistor på lager, varav ett par kanske ännu står kvar i kyrktornet.

År 1866 gjorde koleran sitt inträdde i Uddevalla den 30 augusti, då helt plötsligt löjtnanten Axel
 Hultman, chef för Uddevalla Skarpskyttekår, avled. Nästa patient till kolerasjukhuset, som var
 inrättat i den nyuppförda järnvägsbaracken "Bracka", anlände ett par dagar senare.

Då koleran länge härjat runt om på andra orter, var man efter omständigheterna väl beredd. Som
 koleraläkare anställde fältskär Hoppenrath och d:r Littke. Sundhetsbyråer inrättades i fiskhandlare
 Bagges hus å Norr och i Musei gård på Öster. Enligt vad man berättat upptecknaren härav,
 tillhandahöllos i dessa lokaler "beskar" avgiftsfritt, så att den, som kände magknip, hastigt skulle
 kunna erhålla denna fortfarande såsom oumbärlig ansedda medicin. Att döma av beskarnas 
åtgång, torde magarna varit i högst miserabelt skick hos en stor del av den manliga stads- och
 lantbefolkningen.

Koleraepidemien i Uddevalla blev emellertid lindrig även denna gång. Från epidemiens utbrott 
30 augusti till 9 oktober, då den avstannat, antecknades 21 insjuknade och 16 avlidna.

Dödsprocenten är här ovanligt liten, men kan måhända förklaras därav, att icke alla sjukdomsfall
 uppgivits. Man sökte nog i det längsta dölja epidemiens utbrott, med skäl fruktande för att lantborna
 skulle sky staden och dess näringsliv därigenom förlamas.

Med de vattenförhållanden, som vid denna tid rådde i Uddevalla, - drickbart vatten fanns vissa tider
 icke att erhålla inom staden, utan måste då, såsom ibland hände, att Sörkällan sinade, hämtas
 ända från Emaus, Ramneröd och Marieberg – är det att anse såsom god tur, att dessa senare
 koleraepidemier icke fingo större spridning. Ty älvvattnet, som naturligtvis användes för tvätt o d,
 var säkerligen en mycket farlig smittobärare.

I skärgården rasade koleran, särdeles svårt å Klädesholmen och Gullholmen. Å Klädesholmen 
hade i september 40 personer avlidit. En sundhetskommission hade tillsatts, men medlemmarna
 funno det säkrast att lämna platsen. Även på Orusts och Tjörns landsbygd förekommo flera fall.
 Marstrand blev heller icke förskonat.  //

1 kommentar:

  1. Tänkvärd läsning.Bilden från Östra kyrkogården ser man den gamla
    Uddevallastugan Kölnan vid Östertull i bakgrunden.
    Mvh.Bill R

    SvaraRadera